Thủ Đức: Đại hội Đại biểu Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Huân nhiệm kỳ 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 28/10/2017, tại hội trường THPT Nguyễn Hữu Hu&acirc;n, Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trường THPT Nguyễn Hữu Hu&acirc;n, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018 đ&atilde; khai mạc với sự tham dự của 121 đại biểu ch&iacute;nh thức đại diện cho 1.260 đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Hu&acirc;n về tham dự đại hội.</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29674/IMG_9626.JPG" style="height:467px; width:700px" /></p> <p style="text-align:justify">Đại hội vinh dự được đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; L&ecirc; Hữu Nghị - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi Quận, thầy Phạm Phương B&igrave;nh &ndash; Chi ủy vi&ecirc;n Chi bộ, Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban c&ocirc;ng t&aacute;c của Quận Đo&agrave;n, c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện khối trưởng nh&agrave; trường, c&aacute;c đồng ch&iacute; Trợ l&yacute; Thanh ni&ecirc;n nh&agrave; trường v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n l&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường Nguyễn Hữu Hu&acirc;n qua c&aacute;c thời kỳ tham dự v&agrave; ch&uacute;c mừng Đại hội.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29674/IMG_9629.JPG" style="height:490px; width:736px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đồng thời, Đại Hội vui mừng đ&oacute;n nhận t&igrave;nh cảm qu&yacute; b&aacute;u của Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n Thủ Đức, Cấp ủy Chi bộ nh&agrave; trường v&agrave; c&aacute;c đơn vị Đo&agrave;n trường bạn: Đo&agrave;n trường THPT Thủ Đức v&agrave; Đo&agrave;n trường THPT Đ&agrave;o Sơn T&acirc;y.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29674/IMG_9735.JPG" style="height:533px; width:800px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute; s&acirc;u s&aacute;t những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2017; đề ra phương hướng nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trường THPT Nguyễn Hữu Hu&acirc;n nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018; Đại hội bầu ra <strong>15 đồng ch&iacute;</strong> v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2017 - 2018, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018 đ&atilde; x&aacute;c định trong nhiệm kỳ mới cần tập trung thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh trọng điểm, c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m v&agrave; b&aacute;m s&aacute;t Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 đ&atilde; đề ra.</p> <p style="text-align:justify">Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trường THPT Nguyễn Hữu Hu&acirc;n nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018 l&agrave; sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Hu&acirc;n, đ&aacute;nh dấu bước ph&aacute;t triển mới của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n nh&agrave; trường đ&oacute; l&agrave; sự kiện quan trọng để mở ra một cơ hội mới cho mỗi c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n phấn đấu, r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh; l&agrave; dịp để đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh nh&agrave; trường ph&aacute;t huy tinh thần đo&agrave;n kết, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, tr&aacute;ch nhiệm, tham gia x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n vững mạnh v&agrave; ng&agrave;y một ph&aacute;t triển.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29674/IMG_9714.JPG" style="height:533px; width:800px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đ/c L&ecirc; Hữu Nghị &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi Quận v&agrave; Đ/c Phạm Phương B&igrave;nh &ndash; Chi ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; hiệu trưởng nh&agrave; trường đ&atilde; ghi nhận những đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực của tập thể BCH Đo&agrave;n tường trong nhiệm kỳ 2016 &ndash; 2017 v&agrave; mong muốn tập thể BCH Đo&agrave;n trường tiếp tục nỗ lực, đo&agrave;n kết, phấn đấu cho phong tr&agrave;o chung của nh&agrave; trường v&agrave; Quận Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29674/IMG_9861.JPG" style="height:500px; width:800px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tại Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh lần thứ I, đại biểu đ&atilde; bầu ra Đ/c B&ugrave;i Cao Doanh giữ chức vụ B&iacute; thư Đo&agrave;n trường nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018, Đ/c Trần Thị Minh Thơ v&agrave; Đ/c Ho&agrave;ng L&ecirc; Nhật Minh giữ chức vụ Ph&oacute; B&iacute; Đo&agrave;n trường nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018, Đ/c V&otilde; Trung Nh&acirc;n v&agrave; Đ/c B&ugrave;i Thị Minh Ch&acirc;u - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Đại hội kết th&uacute;c tốt đẹp với niềm vui v&agrave; sự phấn khởi của tất cả đại biểu tham dự, đặc biệt l&agrave; sự kỳ vọng, tin tưởng cũa L&atilde;nh đạo Quận Đo&agrave;n, l&atilde;nh đạo Cấp ủy Chi bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh nh&agrave; trường về một thế hệ mới đầy nhiệt huyết, s&aacute;ng tạo, tr&aacute;ch nhiệm. V&agrave; lu&ocirc;n song h&agrave;nh với c&acirc;u khẩu hiệu <strong><em>&ldquo;Học sinh Nguyễn Hữu Hu&acirc;n, ra sức học tập, hội nhập Quốc tế, tiến tới tương lai&rdquo;. &nbsp; </em></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><em>Huỳnh Sang</em></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;