Thủ Đức: Đại hội Đại biểu Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Huân nhiệm kỳ 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 28/10/2017, tại hội trường THPT Nguyễn Hữu Hu&acirc;n, Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trường THPT Nguyễn Hữu Hu&acirc;n, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018 đ&atilde; khai mạc với sự tham dự của 121 đại biểu ch&iacute;nh thức đại diện cho 1.260 đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Hu&acirc;n về tham dự đại hội.</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29674/IMG_9626.JPG" style="height:467px; width:700px" /></p> <p style="text-align:justify">Đại hội vinh dự được đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; L&ecirc; Hữu Nghị - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi Quận, thầy Phạm Phương B&igrave;nh &ndash; Chi ủy vi&ecirc;n Chi bộ, Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban c&ocirc;ng t&aacute;c của Quận Đo&agrave;n, c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện khối trưởng nh&agrave; trường, c&aacute;c đồng ch&iacute; Trợ l&yacute; Thanh ni&ecirc;n nh&agrave; trường v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n l&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường Nguyễn Hữu Hu&acirc;n qua c&aacute;c thời kỳ tham dự v&agrave; ch&uacute;c mừng Đại hội.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29674/IMG_9629.JPG" style="height:490px; width:736px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đồng thời, Đại Hội vui mừng đ&oacute;n nhận t&igrave;nh cảm qu&yacute; b&aacute;u của Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n Thủ Đức, Cấp ủy Chi bộ nh&agrave; trường v&agrave; c&aacute;c đơn vị Đo&agrave;n trường bạn: Đo&agrave;n trường THPT Thủ Đức v&agrave; Đo&agrave;n trường THPT Đ&agrave;o Sơn T&acirc;y.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29674/IMG_9735.JPG" style="height:533px; width:800px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute; s&acirc;u s&aacute;t những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2017; đề ra phương hướng nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trường THPT Nguyễn Hữu Hu&acirc;n nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018; Đại hội bầu ra <strong>15 đồng ch&iacute;</strong> v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2017 - 2018, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018 đ&atilde; x&aacute;c định trong nhiệm kỳ mới cần tập trung thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh trọng điểm, c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m v&agrave; b&aacute;m s&aacute;t Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 đ&atilde; đề ra.</p> <p style="text-align:justify">Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trường THPT Nguyễn Hữu Hu&acirc;n nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018 l&agrave; sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Hu&acirc;n, đ&aacute;nh dấu bước ph&aacute;t triển mới của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n nh&agrave; trường đ&oacute; l&agrave; sự kiện quan trọng để mở ra một cơ hội mới cho mỗi c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n phấn đấu, r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh; l&agrave; dịp để đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh nh&agrave; trường ph&aacute;t huy tinh thần đo&agrave;n kết, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, tr&aacute;ch nhiệm, tham gia x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n vững mạnh v&agrave; ng&agrave;y một ph&aacute;t triển.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29674/IMG_9714.JPG" style="height:533px; width:800px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đ/c L&ecirc; Hữu Nghị &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi Quận v&agrave; Đ/c Phạm Phương B&igrave;nh &ndash; Chi ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; hiệu trưởng nh&agrave; trường đ&atilde; ghi nhận những đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực của tập thể BCH Đo&agrave;n tường trong nhiệm kỳ 2016 &ndash; 2017 v&agrave; mong muốn tập thể BCH Đo&agrave;n trường tiếp tục nỗ lực, đo&agrave;n kết, phấn đấu cho phong tr&agrave;o chung của nh&agrave; trường v&agrave; Quận Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29674/IMG_9861.JPG" style="height:500px; width:800px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tại Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh lần thứ I, đại biểu đ&atilde; bầu ra Đ/c B&ugrave;i Cao Doanh giữ chức vụ B&iacute; thư Đo&agrave;n trường nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018, Đ/c Trần Thị Minh Thơ v&agrave; Đ/c Ho&agrave;ng L&ecirc; Nhật Minh giữ chức vụ Ph&oacute; B&iacute; Đo&agrave;n trường nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018, Đ/c V&otilde; Trung Nh&acirc;n v&agrave; Đ/c B&ugrave;i Thị Minh Ch&acirc;u - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Đại hội kết th&uacute;c tốt đẹp với niềm vui v&agrave; sự phấn khởi của tất cả đại biểu tham dự, đặc biệt l&agrave; sự kỳ vọng, tin tưởng cũa L&atilde;nh đạo Quận Đo&agrave;n, l&atilde;nh đạo Cấp ủy Chi bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh nh&agrave; trường về một thế hệ mới đầy nhiệt huyết, s&aacute;ng tạo, tr&aacute;ch nhiệm. V&agrave; lu&ocirc;n song h&agrave;nh với c&acirc;u khẩu hiệu <strong><em>&ldquo;Học sinh Nguyễn Hữu Hu&acirc;n, ra sức học tập, hội nhập Quốc tế, tiến tới tương lai&rdquo;. &nbsp; </em></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><em>Huỳnh Sang</em></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;