Thi đánh giá ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việc tổ chức thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc d&ugrave;ng cho Việt Nam phải đảm bảo đ&uacute;ng quy chế, phản &aacute;nh đ&uacute;ng năng lực ngoại ngữ của người học về 4 kỹ năng sử dụng ng&ocirc;n ngữ: Nghe, n&oacute;i, đọc, viết.</span></span><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo vừa ban h&agrave;nh Th&ocirc;ng tư 23/2017/TT-BGDĐT về Quy chế thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc d&ugrave;ng cho Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng tư n&ecirc;u r&otilde;, chứng chỉ ngoại ngữ được cấp cho người dự thi đạt y&ecirc;u cầu tương ứng với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc d&ugrave;ng cho Việt Nam từ bậc 1 đến bậc 6.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ do Bộ trưởng Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo ban h&agrave;nh. Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ ngoại ngữ do cơ quan, đơn vị sử dụng chứng chỉ quyết định t&ugrave;y theo mục đ&iacute;ch, y&ecirc;u cầu của từng c&ocirc;ng việc cụ thể.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đơn vị tổ chức thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực ngoại ngữ (đơn vị tổ chức thi) bao gồm: Trường đại học c&oacute; đ&agrave;o tạo chuy&ecirc;n ng&agrave;nh ngoại ngữ, đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ tổ chức thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực ngoại ngữ th&igrave; được tổ chức thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực ngoại ngữ theo c&aacute;c định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc d&ugrave;ng cho Việt Nam; Trung t&acirc;m ngoại ngữ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Gi&aacute;m đốc Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quyết định th&agrave;nh lập, c&aacute;c trường cao đẳng sư phạm c&oacute; đ&agrave;o tạo chuy&ecirc;n ng&agrave;nh ngoại ngữ th&igrave; được tổ chức thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực ngoại ngữ theo c&aacute;c định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc d&ugrave;ng cho Việt Nam (d&agrave;nh cho học sinh phổ th&ocirc;ng).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối tượng dự thi l&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu được đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực ngoại ngữ hoặc c&oacute; nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc d&ugrave;ng cho Việt Nam. Việc đăng k&yacute; dự thi thực hiện theo một trong c&aacute;c c&aacute;ch sau: C&aacute; nh&acirc;n trực tiếp đến đăng k&yacute; thi với đơn vị tổ chức thi hoặc đăng k&yacute; thi trực tuyến qua trang th&ocirc;ng tin điện tử của đơn vị tổ chức thi; c&aacute; nh&acirc;n th&ocirc;ng qua tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp hoặc cơ sở gi&aacute;o dục nơi đang c&ocirc;ng t&aacute;c, học tập đăng k&yacute; thi với đơn vị tổ chức thi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&igrave;nh thức thi gồm c&aacute;c kỹ năng nghe, đọc, viết được tổ chức thi tr&ecirc;n giấy hoặc tr&ecirc;n m&aacute;y vi t&iacute;nh; kỹ năng n&oacute;i được tổ chức bằng h&igrave;nh thức thi n&oacute;i trực tiếp hoặc thi tr&ecirc;n m&aacute;y vi t&iacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với thi kỹ năng n&oacute;i trực tiếp, h&igrave;nh thức thi n&oacute;i được thực hiện dưới dạng trực tiếp v&agrave; ghi &acirc;m qu&aacute; tr&igrave;nh thi của th&iacute; sinh. Sau khi nhận đề hoặc được bốc thăm đề thi theo hướng dẫn của c&aacute;n bộ chấm thi, th&iacute; sinh thực hiện phần thi theo định dạng đề thi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng tư n&agrave;y c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh kể từ ng&agrave;y 15/11/2017.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&aacute;nh Linh&nbsp;</span></span>(Nguồn: B&aacute;o điện tử Ch&iacute;nh Phủ)</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;