Thi đánh giá ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việc tổ chức thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc d&ugrave;ng cho Việt Nam phải đảm bảo đ&uacute;ng quy chế, phản &aacute;nh đ&uacute;ng năng lực ngoại ngữ của người học về 4 kỹ năng sử dụng ng&ocirc;n ngữ: Nghe, n&oacute;i, đọc, viết.</span></span><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo vừa ban h&agrave;nh Th&ocirc;ng tư 23/2017/TT-BGDĐT về Quy chế thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc d&ugrave;ng cho Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng tư n&ecirc;u r&otilde;, chứng chỉ ngoại ngữ được cấp cho người dự thi đạt y&ecirc;u cầu tương ứng với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc d&ugrave;ng cho Việt Nam từ bậc 1 đến bậc 6.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ do Bộ trưởng Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo ban h&agrave;nh. Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ ngoại ngữ do cơ quan, đơn vị sử dụng chứng chỉ quyết định t&ugrave;y theo mục đ&iacute;ch, y&ecirc;u cầu của từng c&ocirc;ng việc cụ thể.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đơn vị tổ chức thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực ngoại ngữ (đơn vị tổ chức thi) bao gồm: Trường đại học c&oacute; đ&agrave;o tạo chuy&ecirc;n ng&agrave;nh ngoại ngữ, đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ tổ chức thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực ngoại ngữ th&igrave; được tổ chức thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực ngoại ngữ theo c&aacute;c định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc d&ugrave;ng cho Việt Nam; Trung t&acirc;m ngoại ngữ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Gi&aacute;m đốc Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quyết định th&agrave;nh lập, c&aacute;c trường cao đẳng sư phạm c&oacute; đ&agrave;o tạo chuy&ecirc;n ng&agrave;nh ngoại ngữ th&igrave; được tổ chức thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực ngoại ngữ theo c&aacute;c định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc d&ugrave;ng cho Việt Nam (d&agrave;nh cho học sinh phổ th&ocirc;ng).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối tượng dự thi l&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu được đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực ngoại ngữ hoặc c&oacute; nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc d&ugrave;ng cho Việt Nam. Việc đăng k&yacute; dự thi thực hiện theo một trong c&aacute;c c&aacute;ch sau: C&aacute; nh&acirc;n trực tiếp đến đăng k&yacute; thi với đơn vị tổ chức thi hoặc đăng k&yacute; thi trực tuyến qua trang th&ocirc;ng tin điện tử của đơn vị tổ chức thi; c&aacute; nh&acirc;n th&ocirc;ng qua tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp hoặc cơ sở gi&aacute;o dục nơi đang c&ocirc;ng t&aacute;c, học tập đăng k&yacute; thi với đơn vị tổ chức thi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&igrave;nh thức thi gồm c&aacute;c kỹ năng nghe, đọc, viết được tổ chức thi tr&ecirc;n giấy hoặc tr&ecirc;n m&aacute;y vi t&iacute;nh; kỹ năng n&oacute;i được tổ chức bằng h&igrave;nh thức thi n&oacute;i trực tiếp hoặc thi tr&ecirc;n m&aacute;y vi t&iacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với thi kỹ năng n&oacute;i trực tiếp, h&igrave;nh thức thi n&oacute;i được thực hiện dưới dạng trực tiếp v&agrave; ghi &acirc;m qu&aacute; tr&igrave;nh thi của th&iacute; sinh. Sau khi nhận đề hoặc được bốc thăm đề thi theo hướng dẫn của c&aacute;n bộ chấm thi, th&iacute; sinh thực hiện phần thi theo định dạng đề thi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng tư n&agrave;y c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh kể từ ng&agrave;y 15/11/2017.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&aacute;nh Linh&nbsp;</span></span>(Nguồn: B&aacute;o điện tử Ch&iacute;nh Phủ)</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;