Đề xuất 5 tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đề &aacute;n ph&aacute;t triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2020 đang được Bộ Lao động &ndash; Thương binh v&agrave; X&atilde; hội dự thảo. Trong đ&oacute;, Bộ đề xuất 5 ti&ecirc;u ch&iacute; trường cao đẳng chất lượng cao.<br /> Bộ Lao động &ndash; Thương binh v&agrave; X&atilde; hội cho biết, mục ti&ecirc;u của Đề &aacute;n l&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh mạng lưới c&aacute;c trường cao đẳng chất lượng cao c&oacute; đủ năng lực đ&agrave;o tạo một số nghề được c&aacute;c nước ti&ecirc;n tiến trong khu vực ASEAN hoặc quốc tế c&ocirc;ng nhận, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục nghề nghiệp ở Việt Nam v&agrave; đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu nh&acirc;n lực chất lượng cao cho ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụ thể, sẽ ưu ti&ecirc;n hỗ trợ đầu tư tập trung, đồng bộ cho những trường cao đẳng đ&atilde; được lựa chọn c&oacute; năng lực đ&agrave;o tạo tốt, gần với c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; của trường cao đẳng chất lượng cao. Từng bước mở rộng đ&agrave;o tạo c&aacute;c ng&agrave;nh, nghề đ&atilde; th&iacute; điểm đ&agrave;o tạo theo chương tr&igrave;nh, gi&aacute;o tr&igrave;nh được chuyển giao từ nước ngo&agrave;i trong giai đoạn 2014 - 2016 c&oacute; học sinh, sinh vi&ecirc;n tốt nghiệp được đ&aacute;nh gi&aacute;, c&ocirc;ng nhận văn bằng, chứng chỉ bởi c&aacute;c tổ chức gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo c&oacute; uy t&iacute;n của c&aacute;c nước ti&ecirc;n tiến trong khu vực ASEAN hoặc quốc tế. Đồng thời, tổ chức đ&agrave;o tạo c&aacute;c ng&agrave;nh, nghề trọng điểm theo 20 bộ chương tr&igrave;nh, gi&aacute;o tr&igrave;nh được chuyển giao từ nước ngo&agrave;i trong giai đoạn 2017 - 2020.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phấn đấu đến năm 2020 c&oacute; khoảng 70 trường cao đẳng được kiểm định, đ&aacute;nh gi&aacute;, c&ocirc;ng nhận đạt ti&ecirc;u ch&iacute; của trường chất lượng cao; trong đ&oacute;, 3 trường tiếp cận tr&igrave;nh độ c&aacute;c nước ph&aacute;t triển thuộc nh&oacute;m G20 v&agrave; 40 trường tiếp cận tr&igrave;nh độ c&aacute;c nước ASEAN-4.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5 ti&ecirc;u ch&iacute; trường cao đẳng chất lượng cao</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự thảo đề xuất 5 ti&ecirc;u ch&iacute; trường cao đẳng chất lượng cao: 1. Về quy m&ocirc; đ&agrave;o tạo, tr&igrave;nh độ học sinh sinh vi&ecirc;n v&agrave; dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n trong đ&agrave;o tạo; 2. Về đ&agrave;o tạo gắn với nhu cầu người sử dụng lao động; 3. Về đội ngũ nh&agrave; gi&aacute;o; 4. Về chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo v&agrave; cơ sở vật chất, trang thiết bị; 5. Về quản trị nh&agrave; trường v&agrave; hội nhập quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đ&oacute;, về quy m&ocirc; đ&agrave;o tạo, tr&igrave;nh độ học sinh sinh vi&ecirc;n v&agrave; dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n trong đ&agrave;o tạo, theo dự thảo, quy m&ocirc; đ&agrave;o tạo tối thiểu 2.000 học sinh, sinh vi&ecirc;n; trong đ&oacute; &iacute;t nhất 50% học sinh, sinh vi&ecirc;n học c&aacute;c nghề trọng điểm (t&iacute;nh theo số học sinh, sinh vi&ecirc;n quy đổi); tr&ecirc;n 90% học sinh, sinh vi&ecirc;n nghề trọng điểm được đ&aacute;nh gi&aacute; đạt tốt nghiệp h&agrave;ng năm theo ng&acirc;n h&agrave;ng đề thi chung. Học sinh, sinh vi&ecirc;n nghề trọng điểm quốc gia đạt chuẩn kỹ năng sử dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin n&acirc;ng cao theo quy định của Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng; học sinh, sinh vi&ecirc;n nghề trọng điểm quốc tế đạt chuẩn tr&igrave;nh độ tin học quốc tế theo chương tr&igrave;nh chuyển giao từ nước ngo&agrave;i. Học sinh, sinh vi&ecirc;n nghề trọng điểm đạt tr&igrave;nh độ ngoại ngữ B1 trở l&ecirc;n theo Khung tham chiếu chung Ch&acirc;u &Acirc;u (bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) hoặc tương đương. M&ocirc;i trường học tập th&acirc;n thiện, c&oacute; chất lượng v&agrave; c&aacute;c dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n hoạt động hiệu quả.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về đ&agrave;o tạo gắn với nhu cầu người sử dụng lao động, theo dự thảo, 80% học sinh, sinh vi&ecirc;n trong v&ograve;ng một năm sau tốt nghiệp c&oacute; việc l&agrave;m ph&ugrave; hợp với nghề/chuy&ecirc;n ng&agrave;nh được đ&agrave;o tạo; trong đ&oacute;: Nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế đạt &iacute;t nhất 90%. &Iacute;t nhất 75% doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động khẳng định tr&igrave;nh độ của học sinh, sinh vi&ecirc;n tốt nghiệp từ trường hiện đang l&agrave;m việc tại doanh nghiệp đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng việc. Tỷ lệ thời gian đ&agrave;o tạo thực h&agrave;nh cao (&iacute;t nhất 60% tổng thời gian đ&agrave;o tạo), nội dung thực h&agrave;nh gắn với m&ocirc;i trường l&agrave;m việc thực tế.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, thường xuy&ecirc;n hợp t&aacute;c chặt chẽ với doanh nghiệp, Hiệp hội ng&agrave;nh nghề để th&uacute;c đẩy đ&agrave;o tạo hợp t&aacute;c, bao gồm cả hoạt động kết hợp đ&agrave;o tạo tại trường với đ&agrave;o tạo tại doanh nghiệp. Cung cấp, tổ chức c&aacute;c kh&oacute;a đ&agrave;o tạo, đ&agrave;o tạo lại, bồi dưỡng cho người lao động của doanh nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i nước; c&aacute;c kh&oacute;a đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng cho nh&agrave; gi&aacute;o, c&aacute;n bộ quản l&yacute; của c&aacute;c trường về kỹ năng nghề, tổ chức đ&agrave;o tạo&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tuệ Văn&nbsp;(Nguồn: B&aacute;o điện tử Ch&iacute;nh Phủ)</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;