Đề xuất 5 tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đề &aacute;n ph&aacute;t triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2020 đang được Bộ Lao động &ndash; Thương binh v&agrave; X&atilde; hội dự thảo. Trong đ&oacute;, Bộ đề xuất 5 ti&ecirc;u ch&iacute; trường cao đẳng chất lượng cao.<br /> Bộ Lao động &ndash; Thương binh v&agrave; X&atilde; hội cho biết, mục ti&ecirc;u của Đề &aacute;n l&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh mạng lưới c&aacute;c trường cao đẳng chất lượng cao c&oacute; đủ năng lực đ&agrave;o tạo một số nghề được c&aacute;c nước ti&ecirc;n tiến trong khu vực ASEAN hoặc quốc tế c&ocirc;ng nhận, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục nghề nghiệp ở Việt Nam v&agrave; đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu nh&acirc;n lực chất lượng cao cho ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụ thể, sẽ ưu ti&ecirc;n hỗ trợ đầu tư tập trung, đồng bộ cho những trường cao đẳng đ&atilde; được lựa chọn c&oacute; năng lực đ&agrave;o tạo tốt, gần với c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; của trường cao đẳng chất lượng cao. Từng bước mở rộng đ&agrave;o tạo c&aacute;c ng&agrave;nh, nghề đ&atilde; th&iacute; điểm đ&agrave;o tạo theo chương tr&igrave;nh, gi&aacute;o tr&igrave;nh được chuyển giao từ nước ngo&agrave;i trong giai đoạn 2014 - 2016 c&oacute; học sinh, sinh vi&ecirc;n tốt nghiệp được đ&aacute;nh gi&aacute;, c&ocirc;ng nhận văn bằng, chứng chỉ bởi c&aacute;c tổ chức gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo c&oacute; uy t&iacute;n của c&aacute;c nước ti&ecirc;n tiến trong khu vực ASEAN hoặc quốc tế. Đồng thời, tổ chức đ&agrave;o tạo c&aacute;c ng&agrave;nh, nghề trọng điểm theo 20 bộ chương tr&igrave;nh, gi&aacute;o tr&igrave;nh được chuyển giao từ nước ngo&agrave;i trong giai đoạn 2017 - 2020.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phấn đấu đến năm 2020 c&oacute; khoảng 70 trường cao đẳng được kiểm định, đ&aacute;nh gi&aacute;, c&ocirc;ng nhận đạt ti&ecirc;u ch&iacute; của trường chất lượng cao; trong đ&oacute;, 3 trường tiếp cận tr&igrave;nh độ c&aacute;c nước ph&aacute;t triển thuộc nh&oacute;m G20 v&agrave; 40 trường tiếp cận tr&igrave;nh độ c&aacute;c nước ASEAN-4.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5 ti&ecirc;u ch&iacute; trường cao đẳng chất lượng cao</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự thảo đề xuất 5 ti&ecirc;u ch&iacute; trường cao đẳng chất lượng cao: 1. Về quy m&ocirc; đ&agrave;o tạo, tr&igrave;nh độ học sinh sinh vi&ecirc;n v&agrave; dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n trong đ&agrave;o tạo; 2. Về đ&agrave;o tạo gắn với nhu cầu người sử dụng lao động; 3. Về đội ngũ nh&agrave; gi&aacute;o; 4. Về chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo v&agrave; cơ sở vật chất, trang thiết bị; 5. Về quản trị nh&agrave; trường v&agrave; hội nhập quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đ&oacute;, về quy m&ocirc; đ&agrave;o tạo, tr&igrave;nh độ học sinh sinh vi&ecirc;n v&agrave; dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n trong đ&agrave;o tạo, theo dự thảo, quy m&ocirc; đ&agrave;o tạo tối thiểu 2.000 học sinh, sinh vi&ecirc;n; trong đ&oacute; &iacute;t nhất 50% học sinh, sinh vi&ecirc;n học c&aacute;c nghề trọng điểm (t&iacute;nh theo số học sinh, sinh vi&ecirc;n quy đổi); tr&ecirc;n 90% học sinh, sinh vi&ecirc;n nghề trọng điểm được đ&aacute;nh gi&aacute; đạt tốt nghiệp h&agrave;ng năm theo ng&acirc;n h&agrave;ng đề thi chung. Học sinh, sinh vi&ecirc;n nghề trọng điểm quốc gia đạt chuẩn kỹ năng sử dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin n&acirc;ng cao theo quy định của Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng; học sinh, sinh vi&ecirc;n nghề trọng điểm quốc tế đạt chuẩn tr&igrave;nh độ tin học quốc tế theo chương tr&igrave;nh chuyển giao từ nước ngo&agrave;i. Học sinh, sinh vi&ecirc;n nghề trọng điểm đạt tr&igrave;nh độ ngoại ngữ B1 trở l&ecirc;n theo Khung tham chiếu chung Ch&acirc;u &Acirc;u (bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) hoặc tương đương. M&ocirc;i trường học tập th&acirc;n thiện, c&oacute; chất lượng v&agrave; c&aacute;c dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n hoạt động hiệu quả.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về đ&agrave;o tạo gắn với nhu cầu người sử dụng lao động, theo dự thảo, 80% học sinh, sinh vi&ecirc;n trong v&ograve;ng một năm sau tốt nghiệp c&oacute; việc l&agrave;m ph&ugrave; hợp với nghề/chuy&ecirc;n ng&agrave;nh được đ&agrave;o tạo; trong đ&oacute;: Nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế đạt &iacute;t nhất 90%. &Iacute;t nhất 75% doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động khẳng định tr&igrave;nh độ của học sinh, sinh vi&ecirc;n tốt nghiệp từ trường hiện đang l&agrave;m việc tại doanh nghiệp đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng việc. Tỷ lệ thời gian đ&agrave;o tạo thực h&agrave;nh cao (&iacute;t nhất 60% tổng thời gian đ&agrave;o tạo), nội dung thực h&agrave;nh gắn với m&ocirc;i trường l&agrave;m việc thực tế.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, thường xuy&ecirc;n hợp t&aacute;c chặt chẽ với doanh nghiệp, Hiệp hội ng&agrave;nh nghề để th&uacute;c đẩy đ&agrave;o tạo hợp t&aacute;c, bao gồm cả hoạt động kết hợp đ&agrave;o tạo tại trường với đ&agrave;o tạo tại doanh nghiệp. Cung cấp, tổ chức c&aacute;c kh&oacute;a đ&agrave;o tạo, đ&agrave;o tạo lại, bồi dưỡng cho người lao động của doanh nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i nước; c&aacute;c kh&oacute;a đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng cho nh&agrave; gi&aacute;o, c&aacute;n bộ quản l&yacute; của c&aacute;c trường về kỹ năng nghề, tổ chức đ&agrave;o tạo&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tuệ Văn&nbsp;(Nguồn: B&aacute;o điện tử Ch&iacute;nh Phủ)</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;