Chia sẻ cảm xúc dự Đại hội

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lần đầu ti&ecirc;n được tham dự Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố, bạn Nguyễn Thị Thanh C&uacute;c, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường ĐH Văn Lang kh&ocirc;ng giấu được niềm vui: &ldquo;M&igrave;nh cảm thấy kh&ocirc;ng kh&iacute; Đại hội rất long trọng v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c. Đại hội lần n&agrave;y nằm trong dịp kỷ niệm của đất nước v&agrave; thế giới về những sự kiện lịch sử trọng đại n&ecirc;n c&oacute; &yacute; nghĩa rất lớn đối với thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Với sự h&aacute;o hức đ&oacute;, m&igrave;nh tin Đại hội năm nay sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp, v&agrave; nhiệm k&igrave; tới sẽ l&agrave; một nhiệm k&igrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng nữa của tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29806/3.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Bạn Nguyễn Thị Thanh C&uacute;c.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn cũng gửi lời nhắn nhủ đến c&aacute;c bạn trẻ Th&agrave;nh phố: &ldquo;M&igrave;nh mong c&aacute;c bạn trẻ, nhất l&agrave; c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n, sẽ tiếp tục gắn b&oacute; với tổ chức v&agrave; c&oacute; tinh thần tr&aacute;ch nhiệm với cơ sở Đo&agrave;n, x&atilde; hội v&agrave; cộng đồng. M&igrave;nh mong c&aacute;c bạn sẽ thể hiện tinh thần xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo để c&ugrave;ng tổ chức Đo&agrave;n đi đến những th&agrave;nh c&ocirc;ng mới&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29806/1.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Bạn Nguyễn Thị B&iacute;ch Li&ecirc;n.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong k&igrave; Đại hội trước, bạn Nguyễn Thị B&iacute;ch Li&ecirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng l&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n của Ban tổ chức. Bạn rất mong muốn được 1 lần tham dự Đại hội với tư c&aacute;ch l&agrave; đại biểu. Bạn chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh rất may mắn v&agrave; tự h&agrave;o khi được đại diện cho tuổi trẻ Th&agrave;nh phố tham dự Đại hội Đo&agrave;n năm nay. M&igrave;nh mong muốn sau Đại hội, c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n sẽ tiếp cận với Nghị quyết của Đại hội cũng như những chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; phần việc gắn với c&aacute;c bạn trẻ bằng tất cả t&acirc;m huyết&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29806/2.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Anh Trần Thanh Huy.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Trần Thanh Huy, Giảng vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học H&ugrave;ng Vương TP.HCM cũng b&agrave;y tỏ cảm x&uacute;c vui mừng khi được tham dự Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 3 m&igrave;nh dự Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố. M&igrave;nh cảm thấy rất hạnh ph&uacute;c v&agrave; tự h&agrave;o. M&igrave;nh mong c&aacute;c bạn h&atilde;y sống c&oacute; ho&agrave;i b&atilde;o v&agrave; lu&ocirc;n nhiệt t&igrave;nh trong tất cả mọi việc để sau n&agrave;y c&oacute; nnhiều kỷ niệm đẹp thời tuổi trẻ.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM NGỌC - L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;