Chia sẻ cảm xúc dự Đại hội

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lần đầu ti&ecirc;n được tham dự Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố, bạn Nguyễn Thị Thanh C&uacute;c, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường ĐH Văn Lang kh&ocirc;ng giấu được niềm vui: &ldquo;M&igrave;nh cảm thấy kh&ocirc;ng kh&iacute; Đại hội rất long trọng v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c. Đại hội lần n&agrave;y nằm trong dịp kỷ niệm của đất nước v&agrave; thế giới về những sự kiện lịch sử trọng đại n&ecirc;n c&oacute; &yacute; nghĩa rất lớn đối với thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Với sự h&aacute;o hức đ&oacute;, m&igrave;nh tin Đại hội năm nay sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp, v&agrave; nhiệm k&igrave; tới sẽ l&agrave; một nhiệm k&igrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng nữa của tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29806/3.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Bạn Nguyễn Thị Thanh C&uacute;c.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn cũng gửi lời nhắn nhủ đến c&aacute;c bạn trẻ Th&agrave;nh phố: &ldquo;M&igrave;nh mong c&aacute;c bạn trẻ, nhất l&agrave; c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n, sẽ tiếp tục gắn b&oacute; với tổ chức v&agrave; c&oacute; tinh thần tr&aacute;ch nhiệm với cơ sở Đo&agrave;n, x&atilde; hội v&agrave; cộng đồng. M&igrave;nh mong c&aacute;c bạn sẽ thể hiện tinh thần xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo để c&ugrave;ng tổ chức Đo&agrave;n đi đến những th&agrave;nh c&ocirc;ng mới&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29806/1.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Bạn Nguyễn Thị B&iacute;ch Li&ecirc;n.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong k&igrave; Đại hội trước, bạn Nguyễn Thị B&iacute;ch Li&ecirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng l&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n của Ban tổ chức. Bạn rất mong muốn được 1 lần tham dự Đại hội với tư c&aacute;ch l&agrave; đại biểu. Bạn chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh rất may mắn v&agrave; tự h&agrave;o khi được đại diện cho tuổi trẻ Th&agrave;nh phố tham dự Đại hội Đo&agrave;n năm nay. M&igrave;nh mong muốn sau Đại hội, c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n sẽ tiếp cận với Nghị quyết của Đại hội cũng như những chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; phần việc gắn với c&aacute;c bạn trẻ bằng tất cả t&acirc;m huyết&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29806/2.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Anh Trần Thanh Huy.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Trần Thanh Huy, Giảng vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học H&ugrave;ng Vương TP.HCM cũng b&agrave;y tỏ cảm x&uacute;c vui mừng khi được tham dự Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 3 m&igrave;nh dự Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố. M&igrave;nh cảm thấy rất hạnh ph&uacute;c v&agrave; tự h&agrave;o. M&igrave;nh mong c&aacute;c bạn h&atilde;y sống c&oacute; ho&agrave;i b&atilde;o v&agrave; lu&ocirc;n nhiệt t&igrave;nh trong tất cả mọi việc để sau n&agrave;y c&oacute; nnhiều kỷ niệm đẹp thời tuổi trẻ.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM NGỌC - L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

.
;