Phú Nhuận: Tuyên dương 35 Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng kỷ niệm 35 năm Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam (201/11/1982 &ndash; 20/11/2015) v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, ng&agrave;y 11/11/2017 Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận tổ chức nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi: hội thi trang tr&iacute; thiệp &ldquo;Tri &acirc;n thầy c&ocirc;&rdquo; với sự tham gia của 19 li&ecirc;n đội Tiểu học v&agrave; Trung học cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, kết quả c&oacute; 19 sản phẩm thiệp được trang tr&iacute; đẹp mắt với th&ocirc;ng điệp ch&uacute;c mừng Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam v&agrave; c&aacute;c lời ch&uacute;c gửi đến qu&yacute; thầy c&ocirc; gi&aacute;o; s&acirc;n chơi tr&ograve; chơi vận động đầy s&ocirc;i nổi, h&agrave;o hứng d&agrave;nh cho lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ v&agrave; s&acirc;n chơi &ldquo;Vũ điệu s&ocirc;i động&rdquo; d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n học sinh Trung học phổ th&ocirc;ng, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận; ng&agrave;y hội đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 1.000 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh tham gia.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="Tuyen duong 35 Nha giao tre tieu bieu" src="https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/23601916_1751022318303451_1104645053_n.jpg?oh=0f41ff6d05e6ac083209b1924b46a67a&amp;oe=5A0BA841" style="height:305px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;">Tối c&ugrave;ng ng&agrave;y, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n &ndash; Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận đ&atilde; long trọng tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu quận Ph&uacute; Nhuận năm 2017; đến tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trần Ho&agrave;ng Kh&aacute;nh V&acirc;n, UVTV &ndash; Trưởng ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Vũ Văn Lộc &ndash; Ph&oacute; trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy; V&otilde; Cao Long, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận; L&ecirc; Ph&uacute; Cường, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n. Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; trao giấy tuy&ecirc;n dương cho 35 gương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu quận Ph&uacute; Nhuận năm 2017, trong đ&oacute; c&oacute; 07 gương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu quận Ph&uacute; Nhuận 03 năm li&ecirc;n tục (2015 &ndash; 2017). Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute; Vũ Văn Lộc đ&atilde; nhiệt liệt biểu dương 35 Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2017, đồng thời dặn d&ograve; c&aacute;c nh&agrave; gi&aacute;o trẻ tiếp tục ph&aacute;t huy t&agrave;i năng, sức trẻ v&agrave; &oacute;c s&aacute;ng tạo nhằm g&oacute;p phần gi&aacute;o dục thế hệ học sinh quận nh&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave; c&oacute; hiệu quả v&agrave;o sự nghiệp gi&aacute;o dục của đất nước.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;