Phú Nhuận: Tuyên dương 35 Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng kỷ niệm 35 năm Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam (201/11/1982 &ndash; 20/11/2015) v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, ng&agrave;y 11/11/2017 Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận tổ chức nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi: hội thi trang tr&iacute; thiệp &ldquo;Tri &acirc;n thầy c&ocirc;&rdquo; với sự tham gia của 19 li&ecirc;n đội Tiểu học v&agrave; Trung học cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, kết quả c&oacute; 19 sản phẩm thiệp được trang tr&iacute; đẹp mắt với th&ocirc;ng điệp ch&uacute;c mừng Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam v&agrave; c&aacute;c lời ch&uacute;c gửi đến qu&yacute; thầy c&ocirc; gi&aacute;o; s&acirc;n chơi tr&ograve; chơi vận động đầy s&ocirc;i nổi, h&agrave;o hứng d&agrave;nh cho lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ v&agrave; s&acirc;n chơi &ldquo;Vũ điệu s&ocirc;i động&rdquo; d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n học sinh Trung học phổ th&ocirc;ng, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận; ng&agrave;y hội đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 1.000 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh tham gia.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="Tuyen duong 35 Nha giao tre tieu bieu" src="https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/23601916_1751022318303451_1104645053_n.jpg?oh=0f41ff6d05e6ac083209b1924b46a67a&amp;oe=5A0BA841" style="height:305px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;">Tối c&ugrave;ng ng&agrave;y, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n &ndash; Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận đ&atilde; long trọng tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu quận Ph&uacute; Nhuận năm 2017; đến tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trần Ho&agrave;ng Kh&aacute;nh V&acirc;n, UVTV &ndash; Trưởng ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Vũ Văn Lộc &ndash; Ph&oacute; trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy; V&otilde; Cao Long, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận; L&ecirc; Ph&uacute; Cường, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n. Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; trao giấy tuy&ecirc;n dương cho 35 gương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu quận Ph&uacute; Nhuận năm 2017, trong đ&oacute; c&oacute; 07 gương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu quận Ph&uacute; Nhuận 03 năm li&ecirc;n tục (2015 &ndash; 2017). Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute; Vũ Văn Lộc đ&atilde; nhiệt liệt biểu dương 35 Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2017, đồng thời dặn d&ograve; c&aacute;c nh&agrave; gi&aacute;o trẻ tiếp tục ph&aacute;t huy t&agrave;i năng, sức trẻ v&agrave; &oacute;c s&aacute;ng tạo nhằm g&oacute;p phần gi&aacute;o dục thế hệ học sinh quận nh&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave; c&oacute; hiệu quả v&agrave;o sự nghiệp gi&aacute;o dục của đất nước.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;