Phú Nhuận: Tuyên dương 35 Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng kỷ niệm 35 năm Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam (201/11/1982 &ndash; 20/11/2015) v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, ng&agrave;y 11/11/2017 Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận tổ chức nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi: hội thi trang tr&iacute; thiệp &ldquo;Tri &acirc;n thầy c&ocirc;&rdquo; với sự tham gia của 19 li&ecirc;n đội Tiểu học v&agrave; Trung học cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, kết quả c&oacute; 19 sản phẩm thiệp được trang tr&iacute; đẹp mắt với th&ocirc;ng điệp ch&uacute;c mừng Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam v&agrave; c&aacute;c lời ch&uacute;c gửi đến qu&yacute; thầy c&ocirc; gi&aacute;o; s&acirc;n chơi tr&ograve; chơi vận động đầy s&ocirc;i nổi, h&agrave;o hứng d&agrave;nh cho lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ v&agrave; s&acirc;n chơi &ldquo;Vũ điệu s&ocirc;i động&rdquo; d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n học sinh Trung học phổ th&ocirc;ng, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận; ng&agrave;y hội đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 1.000 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh tham gia.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="Tuyen duong 35 Nha giao tre tieu bieu" src="https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/23601916_1751022318303451_1104645053_n.jpg?oh=0f41ff6d05e6ac083209b1924b46a67a&amp;oe=5A0BA841" style="height:305px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;">Tối c&ugrave;ng ng&agrave;y, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n &ndash; Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận đ&atilde; long trọng tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu quận Ph&uacute; Nhuận năm 2017; đến tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trần Ho&agrave;ng Kh&aacute;nh V&acirc;n, UVTV &ndash; Trưởng ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Vũ Văn Lộc &ndash; Ph&oacute; trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy; V&otilde; Cao Long, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận; L&ecirc; Ph&uacute; Cường, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n. Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; trao giấy tuy&ecirc;n dương cho 35 gương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu quận Ph&uacute; Nhuận năm 2017, trong đ&oacute; c&oacute; 07 gương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu quận Ph&uacute; Nhuận 03 năm li&ecirc;n tục (2015 &ndash; 2017). Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute; Vũ Văn Lộc đ&atilde; nhiệt liệt biểu dương 35 Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2017, đồng thời dặn d&ograve; c&aacute;c nh&agrave; gi&aacute;o trẻ tiếp tục ph&aacute;t huy t&agrave;i năng, sức trẻ v&agrave; &oacute;c s&aacute;ng tạo nhằm g&oacute;p phần gi&aacute;o dục thế hệ học sinh quận nh&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave; c&oacute; hiệu quả v&agrave;o sự nghiệp gi&aacute;o dục của đất nước.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;