Đại biểu thảo luận nhiều chủ đề về đô thị

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 13/11, c&aacute;c đại biểu tham gia Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; tiến h&agrave;nh thảo luận c&aacute;c chủ đề đang được đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, người d&acirc;n Th&agrave;nh phố quan t&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Người d&acirc;n cần chung sức x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại trung t&acirc;m thảo luận số 4, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; thảo luận chuy&ecirc;n đề &ldquo;Tuổi trẻ th&agrave;nh phố tham gia x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị&rdquo;. Tham dự tại trung t&acirc;m thảo luận c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn To&agrave;n Thắng &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n &ndash; Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Tường &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n&ndash; Trưởng Ban Mặt trận-An ninh Quốc ph&ograve;ng-Địa B&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; sự c&oacute; mặt của hơn 80 đại biểu Đại hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi thảo luận được bắt đầu qua phần b&aacute;o c&aacute;o của đồng ch&iacute;&nbsp; Nguyễn To&agrave;n Thắng v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Tường về c&aacute;c vấn đề về m&ocirc;i trường, thống k&ecirc; c&aacute;c th&ocirc;ng tin về &ocirc; nhiễm từ nước thải, kh&ocirc;ng kh&iacute;, tiếng ồn, chất thải sinh hoạt. Đồng thời th&ocirc;ng tin đến c&aacute;c đại biểu c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n, điểm n&oacute;ng &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng, tỉ lệ người chết do tai nạn giao th&ocirc;ng từ đầu năm 2017 đến nay.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29818/IMG_2706.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29818/12.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">Đại biểu v&agrave; chuy&ecirc;n gia c&ugrave;ng trao đổi, chia sẻ nhiều vấn đề về văn minh đ&ocirc; thị.</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu Phan Thanh Nghị chia sẻ: &ldquo;Nhiều khu vực tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 8 thường xuy&ecirc;n xảy ra &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng, đề xuất mở rộng cầu Nhị Thi&ecirc;n Đường, ph&acirc;n luồng&nbsp; cầu chữ Y. Ngo&agrave;i ra giao lộ giữa 02 c&acirc;y cầu Ch&aacute;nh Hưng v&agrave; Nguyễn Tri Phương g&acirc;y hoang mang cho người tham gia giao th&ocirc;ng trở th&agrave;nh điểm đen về tai nạn giao th&ocirc;ng&hellip;&rdquo;. Anh Nghị c&ograve;n chia sẻ th&ecirc;m: &ldquo;Hiện nay c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y xử l&yacute; nước thải chỉ đ&aacute;p ứng 13,2% việc xử l&yacute; nước thải, do d&oacute; cần sớm x&acirc;y dựng th&ecirc;m c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y xử l&yacute; nước thải để người d&acirc;n an t&acirc;m sử dụng nước sinh hoạt&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số &yacute; kiến kh&aacute;c b&agrave;y tỏ: &ldquo;Cần đẩy mạnh c&ocirc;ng tuy&ecirc;n truyền, vận động người d&acirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ&nbsp; m&ocirc;i trường, n&acirc;ng cao &yacute; thức người d&acirc;n, đầu tư c&ocirc;ng nghệ xử l&yacute; nước thải, đầu tư x&acirc;y dựng cở sở hạ tầng đ&ocirc; thị&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu thuộc Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n t&acirc;m tư: &ldquo;Vấn đề &yacute; thức tham gia giao th&ocirc;ng của người d&acirc;n khiến kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i lo ngại cảm thấy kh&ocirc;ng an to&agrave;n khi qua đường&hellip;Đồng thời c&aacute;c h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền chưa hiệu quả như việc ph&aacute;t tờ rơi, phiếu bướm m&agrave; người d&acirc;n v&ocirc; t&igrave;nh xả ra đường g&acirc;y mất mỹ quan, do d&oacute; cần thay đổi h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền như in th&ocirc;ng tin l&ecirc;n những chiếc quạt, m&oacute;c kh&oacute;a, những vật dụng h&agrave;ng ng&agrave;y người d&acirc;n cần&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>X&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh gắn với bảo mật th&ocirc;ng tin</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổ thảo luận số 3 đ&atilde; c&oacute; buổi thảo luận về chủ đề: &ldquo;Tuổi trẻ th&agrave;nh phố s&aacute;ng tạo, tham gia x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với xu thế của cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0 như hiện nay, mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh được c&aacute;c đại biểu nhận định l&agrave; đ&uacute;ng xu thế, đ&uacute;ng thời cơ. Theo anh L&ecirc; Quốc Cường, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin Truyền th&ocirc;ng, đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh sẽ gi&uacute;p gia tăng t&iacute;nh minh bạch của nh&agrave; nước, đời sống người d&acirc;n sẽ được cải thiện v&agrave; n&acirc;ng cao. Với c&aacute;c cơ sở dữ liệu mở, c&aacute;c bạn trẻ sẽ c&oacute; một m&ocirc;i trường khởi nghiệp s&aacute;ng tạo để g&oacute;p phần x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, b&agrave;i to&aacute;n đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh đặt ra rất nhiều th&aacute;ch thức trong việc x&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu mở, đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực tr&igrave;nh độ cao, x&acirc;y dựng cơ sở hạ tầng. Trong t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, vấn đề an ninh mạng, nhất l&agrave; việc x&acirc;y dựng trung t&acirc;m điều h&agrave;nh an ninh mạng được quan t&acirc;m v&agrave; đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số vấn đề được c&aacute;c đại biểu quan t&acirc;m như: đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh n&ecirc;n được triển khai trước ti&ecirc;n ở c&aacute;c khu đ&ocirc; thị đại học để sinh vi&ecirc;n c&oacute; thể dễ tiếp cận, n&ecirc;n tạo điều kiện cho người trẻ, nhất l&agrave; sinh vi&ecirc;n khởi nghiệp tham gia x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, muốn x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh, trước ti&ecirc;n phải x&acirc;y dựng cơ sở hạ tầng, quan t&acirc;m đến vấn đề an to&agrave;n th&ocirc;ng tin v&agrave; x&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu chung...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, để x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, trước ti&ecirc;n cần quan t&acirc;m đến vấn đề truyền th&ocirc;ng, l&agrave;m sao để x&atilde; hội, người d&acirc;n, trước hết l&agrave; c&aacute;c bạn trẻ th&agrave;nh phố hiểu được kh&aacute;i niệm đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh v&agrave; nắm được định hướng của th&agrave;nh phố trong việc x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, để mỗi người d&acirc;n đều trở th&agrave;nh một c&ocirc;ng d&acirc;n th&ocirc;ng minh. Mỗi đơn vị n&ecirc;n bắt đầu x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường th&ocirc;ng minh cho ch&iacute;nh đơn vị của m&igrave;nh, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cũng phải thể hiện được vai tr&ograve; của m&igrave;nh trong việc x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC B&Igrave;NH &ndash; KIM NGỌC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;