Đại biểu thảo luận nhiều chủ đề về đô thị

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 13/11, c&aacute;c đại biểu tham gia Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; tiến h&agrave;nh thảo luận c&aacute;c chủ đề đang được đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, người d&acirc;n Th&agrave;nh phố quan t&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Người d&acirc;n cần chung sức x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại trung t&acirc;m thảo luận số 4, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; thảo luận chuy&ecirc;n đề &ldquo;Tuổi trẻ th&agrave;nh phố tham gia x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị&rdquo;. Tham dự tại trung t&acirc;m thảo luận c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn To&agrave;n Thắng &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n &ndash; Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Tường &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n&ndash; Trưởng Ban Mặt trận-An ninh Quốc ph&ograve;ng-Địa B&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; sự c&oacute; mặt của hơn 80 đại biểu Đại hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi thảo luận được bắt đầu qua phần b&aacute;o c&aacute;o của đồng ch&iacute;&nbsp; Nguyễn To&agrave;n Thắng v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Tường về c&aacute;c vấn đề về m&ocirc;i trường, thống k&ecirc; c&aacute;c th&ocirc;ng tin về &ocirc; nhiễm từ nước thải, kh&ocirc;ng kh&iacute;, tiếng ồn, chất thải sinh hoạt. Đồng thời th&ocirc;ng tin đến c&aacute;c đại biểu c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n, điểm n&oacute;ng &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng, tỉ lệ người chết do tai nạn giao th&ocirc;ng từ đầu năm 2017 đến nay.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29818/IMG_2706.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29818/12.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">Đại biểu v&agrave; chuy&ecirc;n gia c&ugrave;ng trao đổi, chia sẻ nhiều vấn đề về văn minh đ&ocirc; thị.</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu Phan Thanh Nghị chia sẻ: &ldquo;Nhiều khu vực tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 8 thường xuy&ecirc;n xảy ra &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng, đề xuất mở rộng cầu Nhị Thi&ecirc;n Đường, ph&acirc;n luồng&nbsp; cầu chữ Y. Ngo&agrave;i ra giao lộ giữa 02 c&acirc;y cầu Ch&aacute;nh Hưng v&agrave; Nguyễn Tri Phương g&acirc;y hoang mang cho người tham gia giao th&ocirc;ng trở th&agrave;nh điểm đen về tai nạn giao th&ocirc;ng&hellip;&rdquo;. Anh Nghị c&ograve;n chia sẻ th&ecirc;m: &ldquo;Hiện nay c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y xử l&yacute; nước thải chỉ đ&aacute;p ứng 13,2% việc xử l&yacute; nước thải, do d&oacute; cần sớm x&acirc;y dựng th&ecirc;m c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y xử l&yacute; nước thải để người d&acirc;n an t&acirc;m sử dụng nước sinh hoạt&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số &yacute; kiến kh&aacute;c b&agrave;y tỏ: &ldquo;Cần đẩy mạnh c&ocirc;ng tuy&ecirc;n truyền, vận động người d&acirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ&nbsp; m&ocirc;i trường, n&acirc;ng cao &yacute; thức người d&acirc;n, đầu tư c&ocirc;ng nghệ xử l&yacute; nước thải, đầu tư x&acirc;y dựng cở sở hạ tầng đ&ocirc; thị&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu thuộc Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n t&acirc;m tư: &ldquo;Vấn đề &yacute; thức tham gia giao th&ocirc;ng của người d&acirc;n khiến kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i lo ngại cảm thấy kh&ocirc;ng an to&agrave;n khi qua đường&hellip;Đồng thời c&aacute;c h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền chưa hiệu quả như việc ph&aacute;t tờ rơi, phiếu bướm m&agrave; người d&acirc;n v&ocirc; t&igrave;nh xả ra đường g&acirc;y mất mỹ quan, do d&oacute; cần thay đổi h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền như in th&ocirc;ng tin l&ecirc;n những chiếc quạt, m&oacute;c kh&oacute;a, những vật dụng h&agrave;ng ng&agrave;y người d&acirc;n cần&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>X&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh gắn với bảo mật th&ocirc;ng tin</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổ thảo luận số 3 đ&atilde; c&oacute; buổi thảo luận về chủ đề: &ldquo;Tuổi trẻ th&agrave;nh phố s&aacute;ng tạo, tham gia x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với xu thế của cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0 như hiện nay, mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh được c&aacute;c đại biểu nhận định l&agrave; đ&uacute;ng xu thế, đ&uacute;ng thời cơ. Theo anh L&ecirc; Quốc Cường, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin Truyền th&ocirc;ng, đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh sẽ gi&uacute;p gia tăng t&iacute;nh minh bạch của nh&agrave; nước, đời sống người d&acirc;n sẽ được cải thiện v&agrave; n&acirc;ng cao. Với c&aacute;c cơ sở dữ liệu mở, c&aacute;c bạn trẻ sẽ c&oacute; một m&ocirc;i trường khởi nghiệp s&aacute;ng tạo để g&oacute;p phần x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, b&agrave;i to&aacute;n đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh đặt ra rất nhiều th&aacute;ch thức trong việc x&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu mở, đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực tr&igrave;nh độ cao, x&acirc;y dựng cơ sở hạ tầng. Trong t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, vấn đề an ninh mạng, nhất l&agrave; việc x&acirc;y dựng trung t&acirc;m điều h&agrave;nh an ninh mạng được quan t&acirc;m v&agrave; đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số vấn đề được c&aacute;c đại biểu quan t&acirc;m như: đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh n&ecirc;n được triển khai trước ti&ecirc;n ở c&aacute;c khu đ&ocirc; thị đại học để sinh vi&ecirc;n c&oacute; thể dễ tiếp cận, n&ecirc;n tạo điều kiện cho người trẻ, nhất l&agrave; sinh vi&ecirc;n khởi nghiệp tham gia x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, muốn x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh, trước ti&ecirc;n phải x&acirc;y dựng cơ sở hạ tầng, quan t&acirc;m đến vấn đề an to&agrave;n th&ocirc;ng tin v&agrave; x&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu chung...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, để x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, trước ti&ecirc;n cần quan t&acirc;m đến vấn đề truyền th&ocirc;ng, l&agrave;m sao để x&atilde; hội, người d&acirc;n, trước hết l&agrave; c&aacute;c bạn trẻ th&agrave;nh phố hiểu được kh&aacute;i niệm đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh v&agrave; nắm được định hướng của th&agrave;nh phố trong việc x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, để mỗi người d&acirc;n đều trở th&agrave;nh một c&ocirc;ng d&acirc;n th&ocirc;ng minh. Mỗi đơn vị n&ecirc;n bắt đầu x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường th&ocirc;ng minh cho ch&iacute;nh đơn vị của m&igrave;nh, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cũng phải thể hiện được vai tr&ograve; của m&igrave;nh trong việc x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC B&Igrave;NH &ndash; KIM NGỌC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;