Quận Gò Vấp: Tuyên dương 58 gương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>H&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; cả nước đang hướng tới ch&agrave;o mừng kỷ niệm 35 năm Ng&agrave;y nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam (20/11/1982 &ndash; 20/11/2017) v&agrave; cũng thể hiện tinh thần &ldquo;uống nước nhớ nguồn&rdquo;, tri &acirc;n những &ldquo;người l&aacute;i đ&ograve;&rdquo; đ&atilde; gi&uacute;p đỡ cho những thế hệ học sinh lớn l&ecirc;n v&agrave; trưởng th&agrave;nh trong m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục, ng&agrave;y 17/11/2017, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương &ldquo;nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu quận G&ograve; Vấp năm 2017&rdquo;.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29884/IMG_6862.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự với buổi lễ c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu T&agrave;i &ndash; Ph&oacute; Trưởng ban D&acirc;n vận Quận Ủy,Ho&agrave;ng Hồng H&agrave; &ndash; C&aacute;n bộ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy, Phạm Trung Hiếu &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n,&nbsp; Vũ Kh&aacute;nh Hưng &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n,&nbsp; Phạm Thị Tiến &ndash; Ph&oacute;&nbsp; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n c&ugrave;ng đại diện cấp ủy - Ban Gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường, c&aacute;c gương tuy&ecirc;n dương cấp Th&agrave;nh, cấp quận, thường trực 16 đo&agrave;n phường, BCH Đo&agrave;n c&aacute;c trường v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến với chương tr&igrave;nh c&aacute;c đại biểu tham dự c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n được giao lưu với c&ocirc; Phan Minh Thục v&agrave; Phạm Thị B&igrave;nh An - gi&aacute;o vi&ecirc;n trường mầm non Hạnh Th&ocirc;ng T&acirc;y, hai c&ocirc; đ&atilde; xuất sắc đạt 3 năm liền đươc tuy&ecirc;n dương nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu cấp Th&agrave;nh Phố. Hai c&ocirc;&nbsp; đ&atilde; c&ugrave;ng chia sẻ những điều t&acirc;m đắc nhất của bản th&acirc;n qua những th&agrave;nh quả m&igrave;nh đạt được, kinh nghiệm của bản th&acirc;n v&agrave; động lực n&agrave;o gi&uacute;p thầy đạt được giải thưởng cao qu&yacute; n&agrave;y nhiều năm liền.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tặng những b&oacute; hoa tươi thắm cho 19 gương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu Cấp Th&agrave;nh v&agrave; tuy&ecirc;n dương 58 gương &ldquo;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&rdquo; năm 2017 cấp quận với 16 gương được UBND Quận tặng Giấy khen v&agrave; 42 gương được Quận Đo&agrave;n tặng Giấy khen. Trong c&aacute;c gương được tuy&ecirc;n dương c&oacute; nhiều gi&aacute;o vi&ecirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&rdquo; nhiều năm liền với nhiều s&aacute;ng kiến trong giảng dạy, tham gia nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c đề t&agrave;i khoa học, thiết kế những b&agrave;i giảng mang lại hiệu quả gi&aacute;o dục cao&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương &ldquo;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&rdquo; năm 2017 nhằm vinh danh những thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ gi&agrave;u t&acirc;m huyết, t&agrave;i năng, hết l&ograve;ng v&igrave; sự nghiệp. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c thầy c&ocirc; c&ograve;n l&agrave; những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n năng động, lu&ocirc;n đi đầu trong việc tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, xứng đ&aacute;ng l&agrave; tấm gương s&aacute;ng về phẩm chất v&agrave; đạo đức cho lớp đ&agrave;n em noi theo.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>P.V.</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;