Quận Gò Vấp: Tuyên dương 58 gương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>H&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; cả nước đang hướng tới ch&agrave;o mừng kỷ niệm 35 năm Ng&agrave;y nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam (20/11/1982 &ndash; 20/11/2017) v&agrave; cũng thể hiện tinh thần &ldquo;uống nước nhớ nguồn&rdquo;, tri &acirc;n những &ldquo;người l&aacute;i đ&ograve;&rdquo; đ&atilde; gi&uacute;p đỡ cho những thế hệ học sinh lớn l&ecirc;n v&agrave; trưởng th&agrave;nh trong m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục, ng&agrave;y 17/11/2017, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương &ldquo;nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu quận G&ograve; Vấp năm 2017&rdquo;.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29884/IMG_6862.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự với buổi lễ c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu T&agrave;i &ndash; Ph&oacute; Trưởng ban D&acirc;n vận Quận Ủy,Ho&agrave;ng Hồng H&agrave; &ndash; C&aacute;n bộ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy, Phạm Trung Hiếu &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n,&nbsp; Vũ Kh&aacute;nh Hưng &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n,&nbsp; Phạm Thị Tiến &ndash; Ph&oacute;&nbsp; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n c&ugrave;ng đại diện cấp ủy - Ban Gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường, c&aacute;c gương tuy&ecirc;n dương cấp Th&agrave;nh, cấp quận, thường trực 16 đo&agrave;n phường, BCH Đo&agrave;n c&aacute;c trường v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến với chương tr&igrave;nh c&aacute;c đại biểu tham dự c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n được giao lưu với c&ocirc; Phan Minh Thục v&agrave; Phạm Thị B&igrave;nh An - gi&aacute;o vi&ecirc;n trường mầm non Hạnh Th&ocirc;ng T&acirc;y, hai c&ocirc; đ&atilde; xuất sắc đạt 3 năm liền đươc tuy&ecirc;n dương nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu cấp Th&agrave;nh Phố. Hai c&ocirc;&nbsp; đ&atilde; c&ugrave;ng chia sẻ những điều t&acirc;m đắc nhất của bản th&acirc;n qua những th&agrave;nh quả m&igrave;nh đạt được, kinh nghiệm của bản th&acirc;n v&agrave; động lực n&agrave;o gi&uacute;p thầy đạt được giải thưởng cao qu&yacute; n&agrave;y nhiều năm liền.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tặng những b&oacute; hoa tươi thắm cho 19 gương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu Cấp Th&agrave;nh v&agrave; tuy&ecirc;n dương 58 gương &ldquo;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&rdquo; năm 2017 cấp quận với 16 gương được UBND Quận tặng Giấy khen v&agrave; 42 gương được Quận Đo&agrave;n tặng Giấy khen. Trong c&aacute;c gương được tuy&ecirc;n dương c&oacute; nhiều gi&aacute;o vi&ecirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&rdquo; nhiều năm liền với nhiều s&aacute;ng kiến trong giảng dạy, tham gia nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c đề t&agrave;i khoa học, thiết kế những b&agrave;i giảng mang lại hiệu quả gi&aacute;o dục cao&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương &ldquo;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&rdquo; năm 2017 nhằm vinh danh những thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ gi&agrave;u t&acirc;m huyết, t&agrave;i năng, hết l&ograve;ng v&igrave; sự nghiệp. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c thầy c&ocirc; c&ograve;n l&agrave; những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n năng động, lu&ocirc;n đi đầu trong việc tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, xứng đ&aacute;ng l&agrave; tấm gương s&aacute;ng về phẩm chất v&agrave; đạo đức cho lớp đ&agrave;n em noi theo.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>P.V.</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;