SGU: Giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên qua chương trình Điện ảnh học đường "Cineschool"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Với mục đ&iacute;ch định hướng thẩm mỹ, gi&aacute;o dục đạo đức, lối sống của sinh vi&ecirc;n th&ocirc;ng qua phim ảnh, tạo cơ hội cho sinh vi&ecirc;n tiếp cận với nền điện ảnh nước nh&agrave; v&agrave; thế giới, đồng thời tạo kh&ocirc;ng gian thư gi&atilde;n cho sinh vi&ecirc;n sau những giờ học căng thẳng, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh chiếu phim Điện ảnh học đường &ldquo;Cineschool&rdquo; cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trường.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29940/image004.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong năm học, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đo&agrave;n trường sẽ tiếp tục phối hợp với H&atilde;ng Phim trẻ v&agrave; Rạp chiếu phim Lotte Nowzone tổ chức chiếu phim tại trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n v&agrave;o mỗi thứ 6 cuối c&ugrave;ng của th&aacute;ng v&agrave; tặng c&aacute;c phần qu&agrave; cho sinh vi&ecirc;n như bắp, v&eacute; xem phim, gấu b&ocirc;ng &hellip; Hiện chương tr&igrave;nh đ&atilde; tổ chức được 3 th&aacute;ng, thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo sinh vi&ecirc;n trường hưởng ứng tham gia v&agrave; phản hồi t&iacute;ch cực về chương tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">THU THỦY</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;