SGU: Giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên qua chương trình Điện ảnh học đường "Cineschool"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Với mục đ&iacute;ch định hướng thẩm mỹ, gi&aacute;o dục đạo đức, lối sống của sinh vi&ecirc;n th&ocirc;ng qua phim ảnh, tạo cơ hội cho sinh vi&ecirc;n tiếp cận với nền điện ảnh nước nh&agrave; v&agrave; thế giới, đồng thời tạo kh&ocirc;ng gian thư gi&atilde;n cho sinh vi&ecirc;n sau những giờ học căng thẳng, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh chiếu phim Điện ảnh học đường &ldquo;Cineschool&rdquo; cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trường.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29940/image004.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong năm học, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đo&agrave;n trường sẽ tiếp tục phối hợp với H&atilde;ng Phim trẻ v&agrave; Rạp chiếu phim Lotte Nowzone tổ chức chiếu phim tại trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n v&agrave;o mỗi thứ 6 cuối c&ugrave;ng của th&aacute;ng v&agrave; tặng c&aacute;c phần qu&agrave; cho sinh vi&ecirc;n như bắp, v&eacute; xem phim, gấu b&ocirc;ng &hellip; Hiện chương tr&igrave;nh đ&atilde; tổ chức được 3 th&aacute;ng, thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo sinh vi&ecirc;n trường hưởng ứng tham gia v&agrave; phản hồi t&iacute;ch cực về chương tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">THU THỦY</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;