SGU: Giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên qua chương trình Điện ảnh học đường "Cineschool"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Với mục đ&iacute;ch định hướng thẩm mỹ, gi&aacute;o dục đạo đức, lối sống của sinh vi&ecirc;n th&ocirc;ng qua phim ảnh, tạo cơ hội cho sinh vi&ecirc;n tiếp cận với nền điện ảnh nước nh&agrave; v&agrave; thế giới, đồng thời tạo kh&ocirc;ng gian thư gi&atilde;n cho sinh vi&ecirc;n sau những giờ học căng thẳng, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh chiếu phim Điện ảnh học đường &ldquo;Cineschool&rdquo; cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trường.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29940/image004.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong năm học, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đo&agrave;n trường sẽ tiếp tục phối hợp với H&atilde;ng Phim trẻ v&agrave; Rạp chiếu phim Lotte Nowzone tổ chức chiếu phim tại trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n v&agrave;o mỗi thứ 6 cuối c&ugrave;ng của th&aacute;ng v&agrave; tặng c&aacute;c phần qu&agrave; cho sinh vi&ecirc;n như bắp, v&eacute; xem phim, gấu b&ocirc;ng &hellip; Hiện chương tr&igrave;nh đ&atilde; tổ chức được 3 th&aacute;ng, thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo sinh vi&ecirc;n trường hưởng ứng tham gia v&agrave; phản hồi t&iacute;ch cực về chương tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">THU THỦY</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;