Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI chiều tối 12-12 đ&atilde; bầu Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n gồm bốn người, v&agrave; đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong, t&aacute;i đắc cử chức B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29965/bithuthunhat11_ekfc.jpg" style="height:337px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:10px">Anh L&ecirc; Quốc Phong t&aacute;i đắc cử B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n - NGỌC THẮNG</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội nghị đ&atilde; bầu ra Ban Thường vụ Trung ương&nbsp;Đo&agrave;n gồm 31 ủy vi&ecirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; đồng ch&iacute; <strong>Phạm Hồng Sơn</strong> <em>- B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc&nbsp;Phong, 3 b&iacute; thư c&ograve;n lại cũng t&aacute;i đắc cử B&iacute; thư Trung ương&nbsp;Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, gồm: đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Anh Tuấn, đồng&nbsp;Nguyễn Ngọc Lương v&agrave; đồng&nbsp;B&ugrave;i Quang Huy.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI đ&atilde; bầu 151 đồng ch&iacute; tham gia Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong đ&oacute; c&oacute; đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Việt Quế Sơn</strong> - <em>Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em>; đồng ch&iacute; <strong>Vương Thanh Liễu</strong> -<em> Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em> v&agrave; đồng ch&iacute; <strong>&Ocirc;ng Thị Ngọc Linh</strong> -<em> Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Ban C&aacute;n sự Đo&agrave;n Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/1600/uploaded/thanhchau/2017_12_12/tno-info-thong-tin-ban-thu-ki-tu-doan-khoa-11_ismn.png" style="height:4674px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Tin: T.L.</span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Ảnh: B&aacute;o Thanh ni&ecirc;n</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;