Anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI chiều tối 12-12 đ&atilde; bầu Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n gồm bốn người, v&agrave; đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong, t&aacute;i đắc cử chức B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29965/bithuthunhat11_ekfc.jpg" style="height:337px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:10px">Anh L&ecirc; Quốc Phong t&aacute;i đắc cử B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n - NGỌC THẮNG</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội nghị đ&atilde; bầu ra Ban Thường vụ Trung ương&nbsp;Đo&agrave;n gồm 31 ủy vi&ecirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; đồng ch&iacute; <strong>Phạm Hồng Sơn</strong> <em>- B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc&nbsp;Phong, 3 b&iacute; thư c&ograve;n lại cũng t&aacute;i đắc cử B&iacute; thư Trung ương&nbsp;Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, gồm: đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Anh Tuấn, đồng&nbsp;Nguyễn Ngọc Lương v&agrave; đồng&nbsp;B&ugrave;i Quang Huy.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI đ&atilde; bầu 151 đồng ch&iacute; tham gia Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong đ&oacute; c&oacute; đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Việt Quế Sơn</strong> - <em>Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em>; đồng ch&iacute; <strong>Vương Thanh Liễu</strong> -<em> Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em> v&agrave; đồng ch&iacute; <strong>&Ocirc;ng Thị Ngọc Linh</strong> -<em> Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Ban C&aacute;n sự Đo&agrave;n Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/1600/uploaded/thanhchau/2017_12_12/tno-info-thong-tin-ban-thu-ki-tu-doan-khoa-11_ismn.png" style="height:4674px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Tin: T.L.</span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Ảnh: B&aacute;o Thanh ni&ecirc;n</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;