Thư Đại hội Đoàn gửi tuổi trẻ cả nước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;Đại biểu Chu Thị Ngọc Hảo thay mặt Đại hội c&ocirc;ng bố thư gửi tuổi trẻ cả nước, k&ecirc;u gọi hơn 6,4 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, gần 24 triệu thanh ni&ecirc;n cả nước &quot;Ti&ecirc;n phong - bản lĩnh - đo&agrave;n kết - s&aacute;ng tạo - ph&aacute;t triển&quot;.</strong></span></span></h2> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&acirc;n mến,</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng y&ecirc;u qu&yacute;,</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng t&ocirc;i, 999 đại biểu, vinh dự đại diện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i nước đ&atilde; hội tụ về thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội ng&agrave;n năm văn hiến trong ng&agrave;y hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam: Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với tinh thần tr&aacute;ch nhiệm cao, kh&ocirc;ng kh&iacute; trẻ trung, s&ocirc;i nổi, Đại hội đ&atilde; nghi&ecirc;m t&uacute;c thảo luận, đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017, xác định mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi giai đoạn 2017- 2022.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tự h&agrave;o truyền thống, vững bước tương lai, Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI k&ecirc;u gọi tuổi trẻ Việt Nam:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>- Ti&ecirc;n phong</strong> h&agrave;nh động, xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m, sẵn s&agrave;ng đ&oacute;n nhận những kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch, đi đến bất cứ nơi đ&acirc;u, l&agrave;m bất cứ việc g&igrave; Tổ quốc cần, hết l&ograve;ng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>- Bản lĩnh </strong>vững v&agrave;ng, giàu lòng y&ecirc;u nước, ki&ecirc;n định mục ti&ecirc;u l&yacute; tưởng độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội, kế tục trung th&agrave;nh v&agrave; xuất sắc sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đảng, của d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>- Đo&agrave;n kết </strong>sẻ chia, gi&uacute;p đỡ nhau c&ugrave;ng tiến bộ; đo&agrave;n vi&ecirc;n phải l&agrave; người bạn th&acirc;n thiết của thanh ni&ecirc;n, c&ugrave;ng x&acirc;y đắp ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t vọng cống hiến, ph&aacute;t huy thế mạnh của mỗi thanh ni&ecirc;n, chung sức trẻ v&igrave; d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh, v&igrave; tương lai tươi s&aacute;ng của đ&acirc;́t nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>- S&aacute;ng tạo</strong> kh&ocirc;ng ngừng, vươn l&ecirc;n l&agrave;m chủ khoa học c&ocirc;ng nghệ hiện đại, n&ocirc;̃ lực khởi nghiệp, lập nghiệp, tận dụng hiệu quả những thuận lợi của cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư, tự tin hội nhập, khẳng định tr&iacute; tuệ, vị thế Việt Nam tr&ecirc;n trường quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>- Ph&aacute;t triển</strong> to&agrave;n diện, t&iacute;ch cực tham gia hoạt động Đo&agrave;n, Hội, Đội để trang bị, r&egrave;n luyện kỹ năng cần thiết, ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n, th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển của tuổi trẻ Việt Nam, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi cả nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội mong muốn c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng h&atilde;y thi đua học tập, r&egrave;n luyện, thực hiện tốt 5 điều B&aacute;c Hồ dạy, xứng đ&aacute;ng l&agrave; con ngoan, tr&ograve; giỏi, đội vi&ecirc;n tốt, ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để xứng đ&aacute;ng l&agrave; người chủ tương lai, rường cột của nước nh&agrave;, tuổi trẻ Việt Nam &quot;Ti&ecirc;n phong, bản lĩnh, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t triển&quot;, quyết t&acirc;m h&agrave;nh động c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở th&agrave;nh nước c&ocirc;ng nghiệp theo hướng hiện đại, s&aacute;nh vai với c&aacute;c cường quốc năm ch&acirc;u như B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u hằng mong ước&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giai đoạn 2017 - 2022, Đo&agrave;n lấy khẩu hiệu h&agrave;nh động Tuổi trẻ Việt Nam ti&ecirc;n phong, bản lĩnh, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t triển.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">X&aacute;c định c&aacute;c mục ti&ecirc;u:</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">X&acirc;y dựng lớp thanh ni&ecirc;n thời kỳ mới c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước; c&oacute; đạo đức, lối sống văn h&oacute;a, tr&aacute;ch nhiệm, tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật, y&ecirc;u chuộng h&ograve;a b&igrave;nh; c&oacute; tri thức, sức khỏe, ho&agrave;i b&atilde;o v&agrave; kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">X&acirc;y dựng Đo&agrave;n thực sự vững mạnh, tập hợp đo&agrave;n kết đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n, xứng đ&aacute;ng l&agrave; đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&acirc;ng cao tr&aacute;ch nhiệm phụ tr&aacute;ch Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; t&iacute;ch cực tham gia bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiệm vụ, giải ph&aacute;p:</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong nhiệm kỳ 2017-2022, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n tập trung triển khai 3 phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng: &quot;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&quot;, &quot;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&quot;, &quot;Tuổi trẻ xung k&iacute;ch bảo vệ Tổ quốc&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Triển khai 3 chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n: &quot;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n trong học tập&quot;; &quot;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, lập nghiệp&quot;; &quot;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện v&agrave; ph&aacute;t triển kỹ năng trong cuộc sống, n&acirc;ng cao thể chất, đời sống văn h&oacute;a tinh thần&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">11 chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m</span></span></strong></em></p> <table align="center" border="3" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1. 100% c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; 80% thanh ni&ecirc;n được học tập, qu&aacute;n triệt, tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c nghị quyết của Đảng, của Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2. 100% đo&agrave;n x&atilde;, phường, thị trấn x&acirc;y dựng được &iacute;t nhất 1 m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p tư vấn gi&uacute;p đỡ, hỗ trợ thanh thiếu ni&ecirc;n yếu thế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3. Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đề xuất 5 triệu &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4. Trồng mới 30 triệu c&acirc;y xanh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5. Hỗ trợ vay vốn 10 ngh&igrave;n tỷ đồng cho thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6. Hỗ trợ 1.000 dự &aacute;n khởi nghiệp s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7. Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu ni&ecirc;n; giới thiệu việc l&agrave;m cho 1,5 triệu thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8. X&acirc;y dựng mới tại mỗi x&atilde;, phường, thị trấn &iacute;t nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9. Hỗ trợ, gi&uacute;p đỡ 1,5 triệu thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10. Kết nạp 5 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, tỷ lệ đo&agrave;n kết tập hợp thanh ni&ecirc;n đạt &iacute;t nhất 60%.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">11. Giới thiệu 1 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng, trong đ&oacute; phấn đấu &iacute;t nhất 700 ngh&igrave;n đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp từ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;.</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10 đề &aacute;n trọng điểm</span></span></strong></p> <table align="center" border="3" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1. Tăng cường gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thanh thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2. Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3. Tư vấn, hướng nghiệp v&agrave; giới thiệu việc l&agrave;m cho thanh thiếu ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4. Đo&agrave;n tham gia x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5. Đo&agrave;n xung k&iacute;ch bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6. Đo&agrave;n tham gia đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7. Ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y trong thanh thiếu ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8. N&acirc;ng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9. Đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội, Đội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10. Đo&agrave;n tham gia ph&ograve;ng chống đuối nước v&agrave; tai nạn thương t&iacute;ch trẻ em.</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div class="knc-relate-wrapper" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 1em 0px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(236, 237, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"> <ul> </ul> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;