Thư Đại hội Đoàn gửi tuổi trẻ cả nước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;Đại biểu Chu Thị Ngọc Hảo thay mặt Đại hội c&ocirc;ng bố thư gửi tuổi trẻ cả nước, k&ecirc;u gọi hơn 6,4 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, gần 24 triệu thanh ni&ecirc;n cả nước &quot;Ti&ecirc;n phong - bản lĩnh - đo&agrave;n kết - s&aacute;ng tạo - ph&aacute;t triển&quot;.</strong></span></span></h2> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&acirc;n mến,</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng y&ecirc;u qu&yacute;,</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng t&ocirc;i, 999 đại biểu, vinh dự đại diện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i nước đ&atilde; hội tụ về thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội ng&agrave;n năm văn hiến trong ng&agrave;y hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam: Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với tinh thần tr&aacute;ch nhiệm cao, kh&ocirc;ng kh&iacute; trẻ trung, s&ocirc;i nổi, Đại hội đ&atilde; nghi&ecirc;m t&uacute;c thảo luận, đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017, xác định mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi giai đoạn 2017- 2022.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tự h&agrave;o truyền thống, vững bước tương lai, Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI k&ecirc;u gọi tuổi trẻ Việt Nam:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>- Ti&ecirc;n phong</strong> h&agrave;nh động, xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m, sẵn s&agrave;ng đ&oacute;n nhận những kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch, đi đến bất cứ nơi đ&acirc;u, l&agrave;m bất cứ việc g&igrave; Tổ quốc cần, hết l&ograve;ng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>- Bản lĩnh </strong>vững v&agrave;ng, giàu lòng y&ecirc;u nước, ki&ecirc;n định mục ti&ecirc;u l&yacute; tưởng độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội, kế tục trung th&agrave;nh v&agrave; xuất sắc sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đảng, của d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>- Đo&agrave;n kết </strong>sẻ chia, gi&uacute;p đỡ nhau c&ugrave;ng tiến bộ; đo&agrave;n vi&ecirc;n phải l&agrave; người bạn th&acirc;n thiết của thanh ni&ecirc;n, c&ugrave;ng x&acirc;y đắp ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t vọng cống hiến, ph&aacute;t huy thế mạnh của mỗi thanh ni&ecirc;n, chung sức trẻ v&igrave; d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh, v&igrave; tương lai tươi s&aacute;ng của đ&acirc;́t nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>- S&aacute;ng tạo</strong> kh&ocirc;ng ngừng, vươn l&ecirc;n l&agrave;m chủ khoa học c&ocirc;ng nghệ hiện đại, n&ocirc;̃ lực khởi nghiệp, lập nghiệp, tận dụng hiệu quả những thuận lợi của cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư, tự tin hội nhập, khẳng định tr&iacute; tuệ, vị thế Việt Nam tr&ecirc;n trường quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>- Ph&aacute;t triển</strong> to&agrave;n diện, t&iacute;ch cực tham gia hoạt động Đo&agrave;n, Hội, Đội để trang bị, r&egrave;n luyện kỹ năng cần thiết, ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n, th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển của tuổi trẻ Việt Nam, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi cả nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội mong muốn c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng h&atilde;y thi đua học tập, r&egrave;n luyện, thực hiện tốt 5 điều B&aacute;c Hồ dạy, xứng đ&aacute;ng l&agrave; con ngoan, tr&ograve; giỏi, đội vi&ecirc;n tốt, ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để xứng đ&aacute;ng l&agrave; người chủ tương lai, rường cột của nước nh&agrave;, tuổi trẻ Việt Nam &quot;Ti&ecirc;n phong, bản lĩnh, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t triển&quot;, quyết t&acirc;m h&agrave;nh động c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở th&agrave;nh nước c&ocirc;ng nghiệp theo hướng hiện đại, s&aacute;nh vai với c&aacute;c cường quốc năm ch&acirc;u như B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u hằng mong ước&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giai đoạn 2017 - 2022, Đo&agrave;n lấy khẩu hiệu h&agrave;nh động Tuổi trẻ Việt Nam ti&ecirc;n phong, bản lĩnh, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t triển.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">X&aacute;c định c&aacute;c mục ti&ecirc;u:</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">X&acirc;y dựng lớp thanh ni&ecirc;n thời kỳ mới c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước; c&oacute; đạo đức, lối sống văn h&oacute;a, tr&aacute;ch nhiệm, tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật, y&ecirc;u chuộng h&ograve;a b&igrave;nh; c&oacute; tri thức, sức khỏe, ho&agrave;i b&atilde;o v&agrave; kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">X&acirc;y dựng Đo&agrave;n thực sự vững mạnh, tập hợp đo&agrave;n kết đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n, xứng đ&aacute;ng l&agrave; đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&acirc;ng cao tr&aacute;ch nhiệm phụ tr&aacute;ch Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; t&iacute;ch cực tham gia bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiệm vụ, giải ph&aacute;p:</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong nhiệm kỳ 2017-2022, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n tập trung triển khai 3 phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng: &quot;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&quot;, &quot;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&quot;, &quot;Tuổi trẻ xung k&iacute;ch bảo vệ Tổ quốc&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Triển khai 3 chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n: &quot;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n trong học tập&quot;; &quot;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, lập nghiệp&quot;; &quot;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện v&agrave; ph&aacute;t triển kỹ năng trong cuộc sống, n&acirc;ng cao thể chất, đời sống văn h&oacute;a tinh thần&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">11 chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m</span></span></strong></em></p> <table align="center" border="3" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1. 100% c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; 80% thanh ni&ecirc;n được học tập, qu&aacute;n triệt, tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c nghị quyết của Đảng, của Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2. 100% đo&agrave;n x&atilde;, phường, thị trấn x&acirc;y dựng được &iacute;t nhất 1 m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p tư vấn gi&uacute;p đỡ, hỗ trợ thanh thiếu ni&ecirc;n yếu thế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3. Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đề xuất 5 triệu &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4. Trồng mới 30 triệu c&acirc;y xanh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5. Hỗ trợ vay vốn 10 ngh&igrave;n tỷ đồng cho thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6. Hỗ trợ 1.000 dự &aacute;n khởi nghiệp s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7. Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu ni&ecirc;n; giới thiệu việc l&agrave;m cho 1,5 triệu thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8. X&acirc;y dựng mới tại mỗi x&atilde;, phường, thị trấn &iacute;t nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9. Hỗ trợ, gi&uacute;p đỡ 1,5 triệu thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10. Kết nạp 5 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, tỷ lệ đo&agrave;n kết tập hợp thanh ni&ecirc;n đạt &iacute;t nhất 60%.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">11. Giới thiệu 1 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng, trong đ&oacute; phấn đấu &iacute;t nhất 700 ngh&igrave;n đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp từ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;.</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10 đề &aacute;n trọng điểm</span></span></strong></p> <table align="center" border="3" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1. Tăng cường gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thanh thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2. Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3. Tư vấn, hướng nghiệp v&agrave; giới thiệu việc l&agrave;m cho thanh thiếu ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4. Đo&agrave;n tham gia x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5. Đo&agrave;n xung k&iacute;ch bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6. Đo&agrave;n tham gia đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7. Ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y trong thanh thiếu ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8. N&acirc;ng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9. Đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội, Đội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10. Đo&agrave;n tham gia ph&ograve;ng chống đuối nước v&agrave; tai nạn thương t&iacute;ch trẻ em.</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div class="knc-relate-wrapper" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 1em 0px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(236, 237, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"> <ul> </ul> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;