Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="body_content" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-style: inherit; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: gray;">Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. Để kịp thời tuy&ecirc;n truyền tới c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n, Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n th&ocirc;ng b&aacute;o nhanh kết quả Đại hội. Cụ thể như sau:</div> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:12px; font-style:inherit; font-weight:inherit; text-align:justify"><strong>Thời gian Đại hội:</strong> từ ng&agrave;y 10-13/12/2017</span></p> <p><span style="font-family:arial; font-style:inherit; font-weight:inherit"><strong>Địa điểm: </strong>Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội.</span></p> <div class="body_description" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.5; clear: both; float: left;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <strong><span style="font-family:arial">Nội dung:</span></strong> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">1- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017; x&aacute;c định mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ v&agrave; giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="font-family:arial"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/Toan%20canha(2).jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; height:390px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:550px" /></span></div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Tại Phi&ecirc;n khai mạc trọng thể, Đại hội vinh dự được đ&oacute;n đồng ch&iacute; Nguyễn Ph&uacute; Trọng, Tổng B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban, Bộ, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể của Trung ương; l&atilde;nh đạo c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương; Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n, Anh h&ugrave;ng lao động; c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n B&iacute; thư thứ nhất, B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ; c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n ủy vi&ecirc;n Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a X; c&aacute;c gương mặt trẻ ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực tham dự; 25 tổ chức thanh ni&ecirc;n nước ngo&agrave;i, tổ chức thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Việt Nam ở ngo&agrave;i nước đ&atilde; gửi điện ch&uacute;c mừng Đại hội. Tham dự v&agrave; đưa tin về Đại hội c&oacute; hơn 200 ph&oacute;ng vi&ecirc;n của tr&ecirc;n 60 cơ quan th&ocirc;ng tấn, b&aacute;o ch&iacute; Trung ương v&agrave; địa phương.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">1. Về Đại biểu đại hội:</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Tham dự Đại hội c&oacute; 999 đại biểu l&agrave; những c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; đại diện cho hơn 6,4 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; gần 24 triệu thanh ni&ecirc;n Việt Nam trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. Trong đ&oacute;: Đại biểu đương nhi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a X: 135 đồng ch&iacute; (chiếm 13,6%); Đại biểu được bầu tại Đại hội c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh đo&agrave;n, đo&agrave;n trực thuộc: 814 đồng ch&iacute; (chiếm 81,4%); Đại biểu được chỉ định: 50 đồng ch&iacute; (chiếm 5%). Độ tuổi b&igrave;nh qu&acirc;n của đại biểu tham dự Đại hội l&agrave; 30,7 tuổi, đại biểu trẻ nhất l&agrave; 16 tuổi (đại biểu Trương Hiếu Ng&acirc;n, sinh ng&agrave;y 18/11/2001, học sinh lớp 11, Ủy vi&ecirc;n BCH Đo&agrave;n trường THPT T&acirc;n Hiệp, tỉnh Tiền Giang); C&oacute; 383 đại biểu l&agrave; nữ (chiếm 38,3%); 196 đại biểu l&agrave; người d&acirc;n tộc thiểu số (chiếm 19,6%). Tr&igrave;nh độ học vấn từ thạc sĩ trở l&ecirc;n c&oacute; 313 đại biểu (chiếm 31,3%, trong đ&oacute; c&oacute; 1 Ph&oacute; gi&aacute;o sư, 28 tiến sĩ). Tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị trung, cao cấp v&agrave; cử nh&acirc;n c&oacute; 690 đại biểu (chiếm 69%).</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">C&oacute; 03 đại biểu đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; đang học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c ở ngo&agrave;i nước (gồm: Cu Ba, Nga v&agrave; Trung Quốc) về dự Đại hội.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">2. Chủ đề đại hội cũng l&agrave; ti&ecirc;u đề b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị l&agrave;: Tăng cường gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng; X&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh; Đo&agrave;n kết, ph&aacute;t huy thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">3. Khẩu hiệu h&agrave;nh động của Đại hội l&agrave;: Ti&ecirc;n phong - Bản lĩnh - Đo&agrave;n kết - S&aacute;ng tạo - Ph&aacute;t triển.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">4. Đại hội bầu Đo&agrave;n Chủ tịch Đại hội gồm 19 đồng ch&iacute;; bầu Đo&agrave;n Thư k&yacute; gồm 05 đồng ch&iacute;.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">5. Tại Đại hội, đồng ch&iacute; Nguyễn Ph&uacute; Trọng, Tổng B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, khẳng định vai tr&ograve; to lớn của tuổi trẻ Việt Nam đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc trong c&aacute;c thời kỳ c&aacute;ch mạng v&agrave; trong nhiệm kỳ qua. Tổng B&iacute; thư nhấn mạnh: Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung v&agrave; phương thức hoạt động. C&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi đ&atilde; đạt được kết quả to&agrave;n diện, ng&agrave;y c&agrave;ng ph&ugrave; hợp v&agrave; đ&aacute;p ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng ch&iacute;nh đ&aacute;ng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi. C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn ho&aacute; cho thế hệ trẻ được tăng cường. Nội dung, phương thức gi&aacute;o dục kh&ocirc;ng ngừng được đổi mới. C&aacute;c phong tr&agrave;o &quot;Xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&quot; v&agrave; &quot;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n lập th&acirc;n, lập nghiệp&quot; tạo được dấu ấn tốt trong đời sống x&atilde; hội, vừa tạo m&ocirc;i trường thực tiễn rộng lớn, phong ph&uacute;, thiết thực để gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện thanh ni&ecirc;n; vừa g&oacute;p phần thực hiện nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, quốc ph&ograve;ng, an ninh của đất nước. Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; nhiều cố gắng trong định hướng tư tưởng cho thanh ni&ecirc;n trước những vấn đề mới, phức tạp; t&iacute;ch cực tham gia giải quyết những kh&oacute; khăn đột xuất nảy sinh như khắc phục hậu quả thi&ecirc;n tai b&atilde;o lũ, hạn h&aacute;n, x&acirc;m nhập mặn; hỗ trợ v&agrave; tạo điều kiện tốt cho thanh ni&ecirc;n học tập, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh ni&ecirc;n. Tổ chức đo&agrave;n ng&agrave;y c&agrave;ng được củng cố v&agrave; ph&aacute;t triển. Mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n được mở rộng. C&ocirc;ng t&aacute;c phụ tr&aacute;ch Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; chăm s&oacute;c thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng được quan t&acirc;m. &Yacute; thức ch&iacute;nh trị của đo&agrave;n vi&ecirc;n từng bước được n&acirc;ng l&ecirc;n; đội ngũ c&aacute;n bộ đo&agrave;n được chuẩn ho&aacute;, trở th&agrave;nh nguồn c&aacute;n bộ kế cận tin cậy của Đảng, ch&iacute;nh quyền v&agrave; đo&agrave;n thể ở c&aacute;c cấp. Từ thực tiễn hoạt động phong ph&uacute; v&agrave; s&ocirc;i nổi của tuổi trẻ, tr&ecirc;n khắp c&aacute;c lĩnh vực đ&atilde; xuất hiện nhiều tấm gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến, thanh ni&ecirc;n đi đầu v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh v&agrave; hội nhập, g&oacute;p phần tạo dựng h&igrave;nh ảnh đẹp về lớp thanh ni&ecirc;n Việt Nam thời kỳ mới, khẳng định vai tr&ograve; của tổ chức đo&agrave;n trong hệ thống ch&iacute;nh trị, t&ocirc; thắm th&ecirc;m truyền thống vẻ vang của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh. B&ecirc;n cạnh n&ecirc;u ra c&aacute;c hạn chế c&ograve;n tồn tại, Tổng B&iacute; thư cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng t&acirc;m của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; b&agrave;y tỏ mong muốn c&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n tập trung thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng t&acirc;m nhiệm kỳ:</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Một l&agrave;, tăng cường gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn ho&aacute; cho thế hệ trẻ.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Hai l&agrave;, chăm lo củng cố x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh thực sự vững mạnh về tư tưởng ch&iacute;nh trị, tổ chức v&agrave; h&agrave;nh động, xứng đ&aacute;ng l&agrave; đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Ba l&agrave;, đổi mới v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả c&aacute;c phong tr&agrave;o, chương tr&igrave;nh của Đo&agrave;n, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n, khẳng định vai tr&ograve; của Đo&agrave;n trong đồng h&agrave;nh, bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của thanh ni&ecirc;n.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Đồng ch&iacute; Tổng B&iacute; thư b&agrave;y tỏ mong muốn v&agrave; tin tưởng với nhiệt huyết tr&agrave;n đầy, với nghị lực v&agrave; &yacute; ch&iacute; vươn l&ecirc;n mạnh mẽ, lại đang được sống trong một m&ocirc;i trường ho&agrave; b&igrave;nh, đổi mới, ph&aacute;t triển của đất nước, tuổi trẻ Việt Nam nhất định sẽ n&ecirc;u cao tinh thần ti&ecirc;n phong, bản lĩnh, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, g&oacute;p phần c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n qu&acirc;n v&agrave; to&agrave;n d&acirc;n giữ vững v&agrave; ph&aacute;t huy c&aacute;c th&agrave;nh quả c&aacute;ch mạng, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa ng&agrave;y c&agrave;ng gi&agrave;u đẹp, h&ugrave;ng cường; xứng đ&aacute;ng l&agrave; người chủ tương lai, l&agrave; rường cột của nước nh&agrave;. Đồng ch&iacute; mong muốn v&agrave; kỳ vọng thanh ni&ecirc;n phải l&agrave;m chủ nước nh&agrave; một c&aacute;ch xứng đ&aacute;ng nhất (To&agrave;n văn b&agrave;i ph&aacute;t biểu của Tổng B&iacute; thư được đăng tải tr&ecirc;n cổng th&ocirc;ng tin điện tử của Trung ương Đo&agrave;n, b&aacute;o Tiền phong, b&aacute;o Thanh ni&ecirc;n điện tử).</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">6. Sau khi nghe đồng ch&iacute; B&iacute; thư thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a X v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Đo&agrave;n Chủ tịch Đại hội tr&igrave;nh b&agrave;y B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị, B&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a X, B&aacute;o c&aacute;o sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đo&agrave;n, Đại hội đ&atilde; d&agrave;nh 01 buổi để tiến h&agrave;nh thảo luận tại 20 tổ thảo luận. C&oacute; 305 &yacute; kiến ph&aacute;t biểu tại c&aacute;c tổ thảo luận v&agrave; 08 tham luận trực tiếp tại hội trường. C&aacute;c &yacute; kiến ph&aacute;t biểu tương đối đa dạng, to&agrave;n diện ở c&aacute;c lĩnh vực, địa b&agrave;n.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Hầu hết &yacute; kiến đều thống nhất với c&aacute;c văn kiện v&agrave; cho rằng văn kiện được chuẩn bị c&ocirc;ng phu, khoa học, c&oacute; nhiều điểm mới, mạnh dạn nh&igrave;n thẳng, đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng v&agrave; dự b&aacute;o ch&iacute;nh x&aacute;c t&igrave;nh h&igrave;nh thanh thanh ni&ecirc;n, thực trạng c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu thiếu nhi.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Đo&agrave;n Chủ tịch đ&atilde; giải tr&igrave;nh v&agrave; tiếp thu tối đa c&aacute;c &yacute; kiến của đại biểu tham dự Đại hội theo hướng c&oacute; nội dung bổ sung v&agrave;o b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị, c&oacute; những nội dung sẽ được cụ thể h&oacute;a v&agrave;o chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện nghị quyết v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh, kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c thường xuy&ecirc;n; để đảm bảo d&acirc;n chủ, tập trung được tối đa tr&iacute; tuệ, &yacute; kiến đại biểu, Đo&agrave;n chủ tịch đ&atilde; gửi phiếu ri&ecirc;ng cho từng đại biểu thể hiện quan điểm ri&ecirc;ng của m&igrave;nh biểu quyết từng vấn đề cụ thể v&agrave; tổng hợp b&aacute;o c&aacute;o đầy đủ kết quả biểu quyết trước Đại hội với kết quả rất tập trung.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Đại hội th&ocirc;ng qua B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kho&aacute; X tại Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI; đ&aacute;nh gi&aacute; những kết quả đạt được của c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017, thống nhất c&aacute;c mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Đại hội biểu thị quyết t&acirc;m thực hiện mục ti&ecirc;u c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022: &ldquo;X&acirc;y dựng lớp thanh ni&ecirc;n thời kỳ mới c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước; c&oacute; đạo đức, lối sống văn h&oacute;a, tr&aacute;ch nhiệm, tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật, y&ecirc;u chuộng h&ograve;a b&igrave;nh; c&oacute; tri thức, sức khỏe, ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n. X&acirc;y dựng Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đo&agrave;n kết đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n, xứng đ&aacute;ng l&agrave; đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. N&acirc;ng cao tr&aacute;ch nhiệm phụ tr&aacute;ch Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; t&iacute;ch cực tham gia bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng. Ph&aacute;t huy thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa&rdquo;.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">C&aacute;c chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m được x&aacute;c định gồm: (1)- 100% c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; 80% thanh ni&ecirc;n được học tập, qu&aacute;n triệt, tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c nghị quyết của Đảng, của Đo&agrave;n. (2)- 100% Đo&agrave;n x&atilde;, phường, thị trấn x&acirc;y dựng được &iacute;t nhất 01 m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p tư vấn gi&uacute;p đỡ, hỗ trợ thanh thiếu ni&ecirc;n yếu thế. (3)- Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đề xuất 5 triệu &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến. (4)- Trồng mới 30 triệu c&acirc;y xanh. (5)- Hỗ trợ vay vốn 10 ngh&igrave;n tỷ đồng cho thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế. (6)- Hỗ trợ 01 ngh&igrave;n dự &aacute;n khởi nghiệp s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n. (7)- Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu ni&ecirc;n; giới thiệu việc l&agrave;m cho 1,5 triệu thanh ni&ecirc;n. (8)- X&acirc;y dựng mới tại mỗi x&atilde;, phường, thị trấn &iacute;t nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. (9)- Hỗ trợ, gi&uacute;p đỡ 1,5 triệu thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. (10)- Kết nạp 5 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, tỷ lệ đo&agrave;n kết tập hợp thanh ni&ecirc;n đạt &iacute;t nhất 60%. (11)- Giới thiệu 1 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng, trong đ&oacute; phấn đấu &iacute;t nhất 700 ngh&igrave;n đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp từ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Nhiệm kỳ tới, c&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức gi&aacute;o dục; tăng cường gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thanh thiếu nhi. Tập trung triển khai hiệu quả Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ng&agrave;y 24/3/2015 của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng về &ldquo;Tăng cường sự l&atilde;nh đạo của Đảng đối với c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030&rdquo;. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. Coi trọng tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n sống c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, c&oacute; niềm tin v&agrave; ki&ecirc;n định mục ti&ecirc;u độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội, d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh, kế tục trung th&agrave;nh v&agrave; xuất sắc sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đảng, của d&acirc;n tộc. Thường xuy&ecirc;n đổi mới phương thức v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Ph&aacute;t huy thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch trong thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của địa phương, đơn vị; tập trung triển khai 3 phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng: &ldquo;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ xung k&iacute;ch bảo vệ Tổ quốc&rdquo; trong từng nh&oacute;m đối tượng, tiếp tục duy tr&igrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o đặc th&ugrave;. Triển khai 3 chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n: &ldquo;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n trong học tập&rdquo;; &ldquo;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, lập nghiệp&rdquo;; &ldquo;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện v&agrave; ph&aacute;t triển kỹ năng trong cuộc sống, n&acirc;ng cao thể chất, đời sống văn h&oacute;a tinh thần&rdquo;, khẳng định vai tr&ograve; của Đo&agrave;n trong bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của thanh ni&ecirc;n.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">N&acirc;ng cao nhận thức, tr&aacute;ch nhiệm của tổ chức Đo&agrave;n c&aacute;c cấp trong phụ tr&aacute;ch Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng. Đo&agrave;n tiếp tục x&aacute;c định x&acirc;y dựng Đội l&agrave; x&acirc;y dựng Đo&agrave;n trước một bước.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Mở rộng v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng, hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế thanh ni&ecirc;n; n&acirc;ng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n chủ động, t&iacute;ch cực hội nhập quốc tế.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">X&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh về tư tưởng ch&iacute;nh trị, tổ chức v&agrave; h&agrave;nh động. Trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n, chất lượng c&aacute;n bộ đo&agrave;n l&agrave; trọng t&acirc;m, n&acirc;ng cao chất lượng cơ sở đo&agrave;n l&agrave; đột ph&aacute;. Tiếp tục nghi&ecirc;n cứu đổi mới m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; tổ chức hoạt động của Đo&agrave;n đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của t&igrave;nh h&igrave;nh mới, trọng t&acirc;m l&agrave; tổ chức Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n d&acirc;n cư. Thực hiện hiệu quả chủ trương &ldquo;1 + 2&rdquo;, c&aacute;n bộ đo&agrave;n cấp trung ương v&agrave; cấp tỉnh 1 năm tối thiểu c&oacute; 2 th&aacute;ng c&ocirc;ng t&aacute;c tại cơ sở; &ldquo;1 + 1&rdquo;, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n giới thiệu được &iacute;t nhất 1 thanh ni&ecirc;n tham gia Đo&agrave;n, Hội nhằm ph&aacute;t huy vai tr&ograve; n&ecirc;u gương, n&ograve;ng cốt của đo&agrave;n vi&ecirc;n trong thu h&uacute;t, tập hợp, đo&agrave;n kết thanh ni&ecirc;n; x&acirc;y dựng tổ chức cơ sở đo&agrave;n &ldquo;3 chủ động&rdquo;, chủ động nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, chủ động x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với c&aacute;c tổ chức li&ecirc;n quan trong thực hiện nhiệm vụ.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial"><strong>* 10 đ&ecirc;̀ án trọng đi&ecirc;̉m giai đoạn 2017 &ndash; 2022 được x&aacute;c định l&agrave;:</strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(1) Đề &aacute;n Tăng cường gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thanh thiếu nhi;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(2) Đề &aacute;n Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(3) Đề &aacute;n Tư vấn, hướng nghiệp v&agrave; giới thiệu việc l&agrave;m cho thanh thiếu ni&ecirc;n;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(4) Đề &aacute;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tham gia x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(5) Đề &aacute;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh xung k&iacute;ch bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(6) Đề &aacute;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tham gia đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(7) Đề &aacute;n Ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y cho thanh thiếu ni&ecirc;n;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(8) Đề &aacute;n N&acirc;ng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(9) Đề &aacute;n Đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội, Đội;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(10) Đề &aacute;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tham gia ph&ograve;ng chống đuối nước v&agrave; tai nạn thương t&iacute;ch trẻ em.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Đại hội đ&atilde; thảo luận v&agrave; th&ocirc;ng qua Điều lệ Đo&agrave;n sửa đổi gồm 13 chương v&agrave; 42 điều, tăng 01 chương so với Điều lệ kho&aacute; X (cụ thể l&agrave; t&aacute;ch chương III điều lệ kh&oacute;a cũ th&agrave;nh 2 chương mới: chương 3: cơ quan l&atilde;nh đạo cấp trung ương v&agrave; chương 4: cơ quan l&atilde;nh đạo cấp tỉnh, cấp huyện) v&agrave; c&oacute; 14 nội dung cơ bản được sửa đổi, bổ sung. Một số nội dung bổ sung, sửa đổi đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;: Điều 3 về quyền lợi của đo&agrave;n vi&ecirc;n được bổ sung nội dung &ldquo;tham gia hoạt động Đo&agrave;n tại nơi cư tr&uacute;&rdquo;; tại chương II: Nguy&ecirc;n tắc, cơ cấu tổ chức v&agrave; hoạt động của Đo&agrave;n, Điều 9 về việc xin r&uacute;t t&ecirc;n khỏi Ban Chấp h&agrave;nh được sửa đổi: &ldquo;Việc r&uacute;t khỏi ban chấp h&agrave;nh khi ủy vi&ecirc;n ban ch&acirc;́p hành c&aacute;c cấp chuyển c&ocirc;ng t&aacute;c trong hệ thống Đo&agrave;n do Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n hướng dẫn&rdquo;; tại chương V: Tổ chức cơ sở đo&agrave;n, Điều 20 quy định k&eacute;o d&agrave;i nhiệm kỳ đối với chi đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n cơ sở nhằm tạo sự ổn định trong c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi ở cơ sở; ph&ugrave; hợp với nhi&ecirc;̣m kỳ của c&acirc;́p ủy, tạo thuận lợi trong c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">7. Đại hội đ&atilde; t&iacute;n nhiệm bầu&nbsp;<strong>151</strong>&nbsp;đồng ch&iacute; c&oacute; đủ ti&ecirc;u chuẩn, phẩm chất v&agrave; năng lực v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI. Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n lần thứ nhất kh&oacute;a XI đ&atilde; bầu&nbsp;<strong>31</strong>&nbsp;đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n; bầu&nbsp;<strong>04</strong>&nbsp;đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n kho&aacute; XI; b<strong>ầu đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a X, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam t&aacute;i đắc cử B&iacute; thư thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI; c&aacute;c đồng ch&iacute; B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a X: Nguyễn Anh Tuấn, B&ugrave;i Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương t&aacute;i đắc cử B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI</strong>; bầu Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đo&agrave;n kho&aacute; XI gồm&nbsp;<strong>19&nbsp;</strong>đồng ch&iacute;,&nbsp;<strong>bầu đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy, B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kho&aacute; XI được bầu l&agrave;m Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đo&agrave;n</strong>.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(C&oacute; danh s&aacute;ch Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ, Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n -&nbsp;<a href="http://doanthanhnien.vn/Uploads/file/dongha@doantn.vn/2017/12/12/Danh%20sach%20BBT%20-%20BTV%20-%20BCH%20Trung%20uong%20Doan%20khoa%20XI%20(Chu%E1%BA%A9n).docx" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(60, 60, 60);"><span style="color:rgb(0, 0, 255); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif"><strong>tải tại đ&acirc;y</strong></span></a>&nbsp;)</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">8. Tại Phi&ecirc;n bế mạc s&aacute;ng ng&agrave;y 13/12/2017, Đại hội đ&atilde; vinh dự đ&oacute;n đồng ch&iacute; Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ tới dự v&agrave; ph&aacute;t biểu tại buổi tổng kết Nghị quyết li&ecirc;n tịch giữa Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n giai đoạn 2012 - 2017 v&agrave; k&yacute; kết Nghị quyết li&ecirc;n tịch giai đoạn 2017 - 2022. Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; đề nghị c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, ch&iacute;nh quyền c&aacute;c địa phương v&agrave; mong muốn c&aacute;c bạn trẻ, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh tập trung l&agrave;m tốt 3 vấn đề: x&acirc;y dựng Ch&iacute;nh phủ li&ecirc;m ch&iacute;nh, kiến tạo, phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n; x&acirc;y dựng Quốc gia khởi nghiệp; tận dụng cơ hội của cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Về đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả đạt được trong c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp giai đoạn 2012-2017: Nghị quyết li&ecirc;n tịch số 01 giữa Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh sau 05 năm triển khai thực hiện đ&atilde; đạt được những kết quả to&agrave;n diện, quan trọng. Nhận thức của ch&iacute;nh quyền, tổ chức Đo&agrave;n c&aacute;c cấp trong việc phối hợp c&ocirc;ng t&aacute;c, tổ chức thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, bảo đảm an ninh quốc ph&ograve;ng, cũng như trong sự nghiệp chăm lo, gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng v&agrave; ph&aacute;t huy thế hệ trẻ được n&acirc;ng l&ecirc;n. C&aacute;c nội dung phối hợp c&ocirc;ng t&aacute;c được triển khai đồng bộ, đạt kết quả cụ thể. Ch&iacute;nh phủ, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, l&atilde;nh đạo c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh Trung ương v&agrave; ch&iacute;nh quyền địa phương tăng cường gặp gỡ, trao đổi với thanh ni&ecirc;n, l&agrave;m việc với tổ chức Đo&agrave;n để lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của thanh ni&ecirc;n, giải quyết c&aacute;c đề xuất, kiến nghị của Đo&agrave;n li&ecirc;n quan đến thanh thiếu nhi; c&oacute; nhiều cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đối với thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n. C&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n đẩy mạnh gi&aacute;o dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho thanh thiếu ni&ecirc;n, mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n; huy động, ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n tham gia ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, bảo đảm an ninh quốc ph&ograve;ng, tham gia x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền trong sạch, vững mạnh.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Về những trọng t&acirc;m phối hợp giữa Ch&iacute;nh Phủ v&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n giai đoạn 2017-2022: Phối hợp c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục thế hệ trẻ; đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n; Phối hợp ph&aacute;t huy thanh ni&ecirc;n thực hiện c&aacute;c mục ti&ecirc;u, chiến lược ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc; Phối hợp hỗ trợ thanh ni&ecirc;n học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc l&agrave;m, khởi nghiệp, lập nghiệp; n&acirc;ng cao thể chất, đời sống văn h&oacute;a tinh thần; Phối hợp x&acirc;y dựng ph&aacute;p luật, ch&iacute;nh s&aacute;ch; kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t, phản biện x&atilde; hội trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch đối với thanh thiếu nhi; Phối hợp c&ocirc;ng t&aacute;c chăm s&oacute;c, bảo vệ, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng; thực hiện ph&aacute;p luật về trẻ em.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">9.&nbsp; Trong khu&ocirc;n khổ Đại hội, ngo&agrave;i chương tr&igrave;nh nghị sự đại biểu c&ograve;n tham gia c&aacute;c hoạt động sau:</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">- Lễ viếng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; d&acirc;ng hương tại Đ&agrave;i tưởng niệm c&aacute;c Anh h&ugrave;ng, liệt sỹ Bắc Sơn.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">- Khai mạc triển l&atilde;m: &ldquo;Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh - Tự h&agrave;o truyền thống, vững bước tương lai&rdquo;.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Triển l&atilde;m được thực hiện với h&igrave;nh thức đổi mới, hiện đại, trải đều trong c&aacute;c kh&ocirc;ng gian của Trung t&acirc;m hội nghị quốc gia, sử dụng c&ocirc;ng nghệ mới như &ldquo;khu vực triển l&atilde;m đại hội đo&agrave;n qua c&aacute;c thời kỳ bằng c&ocirc;ng nghệ thực tế ảo&rdquo;, ứng dụng th&ocirc;ng tin tăng sự tương t&aacute;c với đại biểu. Đặc biệt kh&ocirc;ng gian Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo c&oacute; nhiều thiết bị c&ocirc;ng nghệ mới, c&aacute;c đại biểu c&oacute; thể trải nghiệm, tương t&aacute;c, kh&aacute;m ph&aacute; nhiều nội dung triển l&atilde;m, th&agrave;nh tựu khoa học kỹ thuật v&agrave; xem c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, sản phẩm nghi&ecirc;u cứu khoa học, sản phẩm s&aacute;ng tạo trẻ của thanh ni&ecirc;n.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">- Đại biểu chia l&agrave;m 8 diễn đ&agrave;n tham gia chương tr&igrave;nh gặp gỡ, đối thoại với Bộ trưởng, l&atilde;nh đạo c&aacute;c Bộ với c&aacute;c chủ đề sau:</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Diễn đ&agrave;n &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam học tập, r&egrave;n luyện, s&aacute;ng tạo v&igrave; ng&agrave;y mai ph&aacute;t triển&rdquo;, đối thoại với Thứ trưởng Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo,</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Diễn đ&agrave;n &ldquo;Khởi nghiệp, việc l&agrave;m&rdquo;, đối thoại với Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương b&igrave;nh v&agrave; X&atilde; hội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Diễn đ&agrave;n &ldquo;Tuổi trẻ chung tay x&acirc;y dụng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo;, đối thoại với Bộ trưởng Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Diễn đ&agrave;n &ldquo;Tuổi trẻ xung k&iacute;ch bảo vệ m&ocirc;i trường, ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu&rdquo;, đối thoại với Bộ trưởng Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Diễn đ&agrave;n về &ldquo;Thanh ni&ecirc;n với việc giữ g&igrave;n, ph&aacute;t huy bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n tộc&rdquo;, đối thoại với Bộ trưởng Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Diễn đ&agrave;n &ldquo;Tuổi trẻ xung k&iacute;ch bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa&rdquo;, đối thoại với Chủ nhiệm Tổng cục Ch&iacute;nh trị QĐND Việt Nam v&agrave; Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Diễn đ&agrave;n &ldquo;Ch&iacute;nh s&aacute;ch cho sự ph&aacute;t triển thanh ni&ecirc;n&rdquo;, đối thoại với Bộ trưởng Bộ Nội vụ.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Diễn đ&agrave;n &ldquo;Th&uacute;c đẩy thanh ni&ecirc;n s&aacute;ng tạo, khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo&rdquo;, đối thoại với Thứ trưởng Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Tại 8 diễn đ&agrave;n đ&atilde; c&oacute; 133 &yacute; kiến ph&aacute;t biểu n&ecirc;u thực trạng những vấn đề m&agrave; tổ chức đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&atilde; hội quan t&acirc;m đồng thời đề xuất nhiều giải ph&aacute;p, kiến nghị ho&agrave;n thiện cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch, n&acirc;ng cao hiệu quả hoạt động của ng&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t huy tốt vai tr&ograve; của đo&agrave;n, của thanh ni&ecirc;n trong tham gia v&agrave;o c&aacute;c lĩnh vực, vấn đề quan trọng c&ugrave;ng c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">- Tham dự Chương tr&igrave;nh nghệ thuật &ldquo;Kh&aacute;t vọng trẻ&rdquo; với chủ đề &lsquo;Tổ quốc bốn m&ugrave;a thanh xu&acirc;n&rdquo;.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Chương tr&igrave;nh được đầu tư d&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu, mới lạ, nội dung phong ph&uacute;, trẻ trung hiện đại, x&uacute;c động, tạo cảm x&uacute;c s&acirc;u sắc với đại biểu; chương tr&igrave;nh nghệ thuật đ&atilde; t&aacute;i hiện lại trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng của Đảng, của đất nước, truyền thống vinh quang tự h&agrave;o của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, những đ&oacute;ng g&oacute;p của lớp lớp thế hệ thanh ni&ecirc;n v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ đất nước v&agrave; truyền đi th&ocirc;ng điệp về mong muốn kh&aacute;t khao dấn th&acirc;n, cống hiến của tuổi trẻ nguyện đem sức trẻ, nhiệt huyết, tr&iacute; tuệ dựng x&acirc;y qu&ecirc; hương đất nước.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n th&ocirc;ng b&aacute;o v&agrave; đề nghị Ban Thường vụ c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh đo&agrave;n, đo&agrave;n trực thuộc, Trưởng c&aacute;c đo&agrave;n đại biểu tham dự Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; của Đo&agrave;n khẩn trương tổ chức th&ocirc;ng tin, tuy&ecirc;n truyền nhanh kết quả Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI bằng nhiều h&igrave;nh thức, kịp thời tổ chức c&aacute;c hoạt động thiết thực, &yacute; nghĩa, c&oacute; t&iacute;nh h&agrave;nh động cao ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội v&agrave; cụ thể h&oacute;a việc thực hiện c&aacute;c nội dung Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="news_author" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-style: inherit; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); float: right;">Ban Bi&ecirc;n tập website Trung ương Đo&agrave;n</div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;