Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="body_content" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-style: inherit; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: gray;">Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. Để kịp thời tuy&ecirc;n truyền tới c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n, Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n th&ocirc;ng b&aacute;o nhanh kết quả Đại hội. Cụ thể như sau:</div> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:12px; font-style:inherit; font-weight:inherit; text-align:justify"><strong>Thời gian Đại hội:</strong> từ ng&agrave;y 10-13/12/2017</span></p> <p><span style="font-family:arial; font-style:inherit; font-weight:inherit"><strong>Địa điểm: </strong>Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội.</span></p> <div class="body_description" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.5; clear: both; float: left;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <strong><span style="font-family:arial">Nội dung:</span></strong> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">1- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017; x&aacute;c định mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ v&agrave; giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="font-family:arial"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/Toan%20canha(2).jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; height:390px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:550px" /></span></div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Tại Phi&ecirc;n khai mạc trọng thể, Đại hội vinh dự được đ&oacute;n đồng ch&iacute; Nguyễn Ph&uacute; Trọng, Tổng B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban, Bộ, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể của Trung ương; l&atilde;nh đạo c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương; Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n, Anh h&ugrave;ng lao động; c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n B&iacute; thư thứ nhất, B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ; c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n ủy vi&ecirc;n Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a X; c&aacute;c gương mặt trẻ ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực tham dự; 25 tổ chức thanh ni&ecirc;n nước ngo&agrave;i, tổ chức thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Việt Nam ở ngo&agrave;i nước đ&atilde; gửi điện ch&uacute;c mừng Đại hội. Tham dự v&agrave; đưa tin về Đại hội c&oacute; hơn 200 ph&oacute;ng vi&ecirc;n của tr&ecirc;n 60 cơ quan th&ocirc;ng tấn, b&aacute;o ch&iacute; Trung ương v&agrave; địa phương.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">1. Về Đại biểu đại hội:</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Tham dự Đại hội c&oacute; 999 đại biểu l&agrave; những c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; đại diện cho hơn 6,4 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; gần 24 triệu thanh ni&ecirc;n Việt Nam trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. Trong đ&oacute;: Đại biểu đương nhi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a X: 135 đồng ch&iacute; (chiếm 13,6%); Đại biểu được bầu tại Đại hội c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh đo&agrave;n, đo&agrave;n trực thuộc: 814 đồng ch&iacute; (chiếm 81,4%); Đại biểu được chỉ định: 50 đồng ch&iacute; (chiếm 5%). Độ tuổi b&igrave;nh qu&acirc;n của đại biểu tham dự Đại hội l&agrave; 30,7 tuổi, đại biểu trẻ nhất l&agrave; 16 tuổi (đại biểu Trương Hiếu Ng&acirc;n, sinh ng&agrave;y 18/11/2001, học sinh lớp 11, Ủy vi&ecirc;n BCH Đo&agrave;n trường THPT T&acirc;n Hiệp, tỉnh Tiền Giang); C&oacute; 383 đại biểu l&agrave; nữ (chiếm 38,3%); 196 đại biểu l&agrave; người d&acirc;n tộc thiểu số (chiếm 19,6%). Tr&igrave;nh độ học vấn từ thạc sĩ trở l&ecirc;n c&oacute; 313 đại biểu (chiếm 31,3%, trong đ&oacute; c&oacute; 1 Ph&oacute; gi&aacute;o sư, 28 tiến sĩ). Tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị trung, cao cấp v&agrave; cử nh&acirc;n c&oacute; 690 đại biểu (chiếm 69%).</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">C&oacute; 03 đại biểu đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; đang học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c ở ngo&agrave;i nước (gồm: Cu Ba, Nga v&agrave; Trung Quốc) về dự Đại hội.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">2. Chủ đề đại hội cũng l&agrave; ti&ecirc;u đề b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị l&agrave;: Tăng cường gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng; X&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh; Đo&agrave;n kết, ph&aacute;t huy thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">3. Khẩu hiệu h&agrave;nh động của Đại hội l&agrave;: Ti&ecirc;n phong - Bản lĩnh - Đo&agrave;n kết - S&aacute;ng tạo - Ph&aacute;t triển.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">4. Đại hội bầu Đo&agrave;n Chủ tịch Đại hội gồm 19 đồng ch&iacute;; bầu Đo&agrave;n Thư k&yacute; gồm 05 đồng ch&iacute;.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">5. Tại Đại hội, đồng ch&iacute; Nguyễn Ph&uacute; Trọng, Tổng B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, khẳng định vai tr&ograve; to lớn của tuổi trẻ Việt Nam đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc trong c&aacute;c thời kỳ c&aacute;ch mạng v&agrave; trong nhiệm kỳ qua. Tổng B&iacute; thư nhấn mạnh: Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung v&agrave; phương thức hoạt động. C&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi đ&atilde; đạt được kết quả to&agrave;n diện, ng&agrave;y c&agrave;ng ph&ugrave; hợp v&agrave; đ&aacute;p ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng ch&iacute;nh đ&aacute;ng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi. C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn ho&aacute; cho thế hệ trẻ được tăng cường. Nội dung, phương thức gi&aacute;o dục kh&ocirc;ng ngừng được đổi mới. C&aacute;c phong tr&agrave;o &quot;Xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&quot; v&agrave; &quot;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n lập th&acirc;n, lập nghiệp&quot; tạo được dấu ấn tốt trong đời sống x&atilde; hội, vừa tạo m&ocirc;i trường thực tiễn rộng lớn, phong ph&uacute;, thiết thực để gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện thanh ni&ecirc;n; vừa g&oacute;p phần thực hiện nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, quốc ph&ograve;ng, an ninh của đất nước. Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; nhiều cố gắng trong định hướng tư tưởng cho thanh ni&ecirc;n trước những vấn đề mới, phức tạp; t&iacute;ch cực tham gia giải quyết những kh&oacute; khăn đột xuất nảy sinh như khắc phục hậu quả thi&ecirc;n tai b&atilde;o lũ, hạn h&aacute;n, x&acirc;m nhập mặn; hỗ trợ v&agrave; tạo điều kiện tốt cho thanh ni&ecirc;n học tập, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh ni&ecirc;n. Tổ chức đo&agrave;n ng&agrave;y c&agrave;ng được củng cố v&agrave; ph&aacute;t triển. Mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n được mở rộng. C&ocirc;ng t&aacute;c phụ tr&aacute;ch Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; chăm s&oacute;c thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng được quan t&acirc;m. &Yacute; thức ch&iacute;nh trị của đo&agrave;n vi&ecirc;n từng bước được n&acirc;ng l&ecirc;n; đội ngũ c&aacute;n bộ đo&agrave;n được chuẩn ho&aacute;, trở th&agrave;nh nguồn c&aacute;n bộ kế cận tin cậy của Đảng, ch&iacute;nh quyền v&agrave; đo&agrave;n thể ở c&aacute;c cấp. Từ thực tiễn hoạt động phong ph&uacute; v&agrave; s&ocirc;i nổi của tuổi trẻ, tr&ecirc;n khắp c&aacute;c lĩnh vực đ&atilde; xuất hiện nhiều tấm gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến, thanh ni&ecirc;n đi đầu v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh v&agrave; hội nhập, g&oacute;p phần tạo dựng h&igrave;nh ảnh đẹp về lớp thanh ni&ecirc;n Việt Nam thời kỳ mới, khẳng định vai tr&ograve; của tổ chức đo&agrave;n trong hệ thống ch&iacute;nh trị, t&ocirc; thắm th&ecirc;m truyền thống vẻ vang của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh. B&ecirc;n cạnh n&ecirc;u ra c&aacute;c hạn chế c&ograve;n tồn tại, Tổng B&iacute; thư cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng t&acirc;m của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; b&agrave;y tỏ mong muốn c&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n tập trung thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng t&acirc;m nhiệm kỳ:</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Một l&agrave;, tăng cường gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn ho&aacute; cho thế hệ trẻ.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Hai l&agrave;, chăm lo củng cố x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh thực sự vững mạnh về tư tưởng ch&iacute;nh trị, tổ chức v&agrave; h&agrave;nh động, xứng đ&aacute;ng l&agrave; đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Ba l&agrave;, đổi mới v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả c&aacute;c phong tr&agrave;o, chương tr&igrave;nh của Đo&agrave;n, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n, khẳng định vai tr&ograve; của Đo&agrave;n trong đồng h&agrave;nh, bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của thanh ni&ecirc;n.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Đồng ch&iacute; Tổng B&iacute; thư b&agrave;y tỏ mong muốn v&agrave; tin tưởng với nhiệt huyết tr&agrave;n đầy, với nghị lực v&agrave; &yacute; ch&iacute; vươn l&ecirc;n mạnh mẽ, lại đang được sống trong một m&ocirc;i trường ho&agrave; b&igrave;nh, đổi mới, ph&aacute;t triển của đất nước, tuổi trẻ Việt Nam nhất định sẽ n&ecirc;u cao tinh thần ti&ecirc;n phong, bản lĩnh, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, g&oacute;p phần c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n qu&acirc;n v&agrave; to&agrave;n d&acirc;n giữ vững v&agrave; ph&aacute;t huy c&aacute;c th&agrave;nh quả c&aacute;ch mạng, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa ng&agrave;y c&agrave;ng gi&agrave;u đẹp, h&ugrave;ng cường; xứng đ&aacute;ng l&agrave; người chủ tương lai, l&agrave; rường cột của nước nh&agrave;. Đồng ch&iacute; mong muốn v&agrave; kỳ vọng thanh ni&ecirc;n phải l&agrave;m chủ nước nh&agrave; một c&aacute;ch xứng đ&aacute;ng nhất (To&agrave;n văn b&agrave;i ph&aacute;t biểu của Tổng B&iacute; thư được đăng tải tr&ecirc;n cổng th&ocirc;ng tin điện tử của Trung ương Đo&agrave;n, b&aacute;o Tiền phong, b&aacute;o Thanh ni&ecirc;n điện tử).</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">6. Sau khi nghe đồng ch&iacute; B&iacute; thư thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a X v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Đo&agrave;n Chủ tịch Đại hội tr&igrave;nh b&agrave;y B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị, B&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a X, B&aacute;o c&aacute;o sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đo&agrave;n, Đại hội đ&atilde; d&agrave;nh 01 buổi để tiến h&agrave;nh thảo luận tại 20 tổ thảo luận. C&oacute; 305 &yacute; kiến ph&aacute;t biểu tại c&aacute;c tổ thảo luận v&agrave; 08 tham luận trực tiếp tại hội trường. C&aacute;c &yacute; kiến ph&aacute;t biểu tương đối đa dạng, to&agrave;n diện ở c&aacute;c lĩnh vực, địa b&agrave;n.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Hầu hết &yacute; kiến đều thống nhất với c&aacute;c văn kiện v&agrave; cho rằng văn kiện được chuẩn bị c&ocirc;ng phu, khoa học, c&oacute; nhiều điểm mới, mạnh dạn nh&igrave;n thẳng, đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng v&agrave; dự b&aacute;o ch&iacute;nh x&aacute;c t&igrave;nh h&igrave;nh thanh thanh ni&ecirc;n, thực trạng c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu thiếu nhi.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Đo&agrave;n Chủ tịch đ&atilde; giải tr&igrave;nh v&agrave; tiếp thu tối đa c&aacute;c &yacute; kiến của đại biểu tham dự Đại hội theo hướng c&oacute; nội dung bổ sung v&agrave;o b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị, c&oacute; những nội dung sẽ được cụ thể h&oacute;a v&agrave;o chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện nghị quyết v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh, kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c thường xuy&ecirc;n; để đảm bảo d&acirc;n chủ, tập trung được tối đa tr&iacute; tuệ, &yacute; kiến đại biểu, Đo&agrave;n chủ tịch đ&atilde; gửi phiếu ri&ecirc;ng cho từng đại biểu thể hiện quan điểm ri&ecirc;ng của m&igrave;nh biểu quyết từng vấn đề cụ thể v&agrave; tổng hợp b&aacute;o c&aacute;o đầy đủ kết quả biểu quyết trước Đại hội với kết quả rất tập trung.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Đại hội th&ocirc;ng qua B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kho&aacute; X tại Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI; đ&aacute;nh gi&aacute; những kết quả đạt được của c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017, thống nhất c&aacute;c mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Đại hội biểu thị quyết t&acirc;m thực hiện mục ti&ecirc;u c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022: &ldquo;X&acirc;y dựng lớp thanh ni&ecirc;n thời kỳ mới c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước; c&oacute; đạo đức, lối sống văn h&oacute;a, tr&aacute;ch nhiệm, tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật, y&ecirc;u chuộng h&ograve;a b&igrave;nh; c&oacute; tri thức, sức khỏe, ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n. X&acirc;y dựng Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đo&agrave;n kết đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n, xứng đ&aacute;ng l&agrave; đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. N&acirc;ng cao tr&aacute;ch nhiệm phụ tr&aacute;ch Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; t&iacute;ch cực tham gia bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng. Ph&aacute;t huy thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa&rdquo;.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">C&aacute;c chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m được x&aacute;c định gồm: (1)- 100% c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; 80% thanh ni&ecirc;n được học tập, qu&aacute;n triệt, tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c nghị quyết của Đảng, của Đo&agrave;n. (2)- 100% Đo&agrave;n x&atilde;, phường, thị trấn x&acirc;y dựng được &iacute;t nhất 01 m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p tư vấn gi&uacute;p đỡ, hỗ trợ thanh thiếu ni&ecirc;n yếu thế. (3)- Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đề xuất 5 triệu &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến. (4)- Trồng mới 30 triệu c&acirc;y xanh. (5)- Hỗ trợ vay vốn 10 ngh&igrave;n tỷ đồng cho thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế. (6)- Hỗ trợ 01 ngh&igrave;n dự &aacute;n khởi nghiệp s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n. (7)- Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu ni&ecirc;n; giới thiệu việc l&agrave;m cho 1,5 triệu thanh ni&ecirc;n. (8)- X&acirc;y dựng mới tại mỗi x&atilde;, phường, thị trấn &iacute;t nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. (9)- Hỗ trợ, gi&uacute;p đỡ 1,5 triệu thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. (10)- Kết nạp 5 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, tỷ lệ đo&agrave;n kết tập hợp thanh ni&ecirc;n đạt &iacute;t nhất 60%. (11)- Giới thiệu 1 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng, trong đ&oacute; phấn đấu &iacute;t nhất 700 ngh&igrave;n đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp từ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Nhiệm kỳ tới, c&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức gi&aacute;o dục; tăng cường gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thanh thiếu nhi. Tập trung triển khai hiệu quả Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ng&agrave;y 24/3/2015 của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng về &ldquo;Tăng cường sự l&atilde;nh đạo của Đảng đối với c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030&rdquo;. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. Coi trọng tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n sống c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, c&oacute; niềm tin v&agrave; ki&ecirc;n định mục ti&ecirc;u độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội, d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh, kế tục trung th&agrave;nh v&agrave; xuất sắc sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đảng, của d&acirc;n tộc. Thường xuy&ecirc;n đổi mới phương thức v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Ph&aacute;t huy thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch trong thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của địa phương, đơn vị; tập trung triển khai 3 phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng: &ldquo;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ xung k&iacute;ch bảo vệ Tổ quốc&rdquo; trong từng nh&oacute;m đối tượng, tiếp tục duy tr&igrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o đặc th&ugrave;. Triển khai 3 chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n: &ldquo;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n trong học tập&rdquo;; &ldquo;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, lập nghiệp&rdquo;; &ldquo;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện v&agrave; ph&aacute;t triển kỹ năng trong cuộc sống, n&acirc;ng cao thể chất, đời sống văn h&oacute;a tinh thần&rdquo;, khẳng định vai tr&ograve; của Đo&agrave;n trong bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của thanh ni&ecirc;n.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">N&acirc;ng cao nhận thức, tr&aacute;ch nhiệm của tổ chức Đo&agrave;n c&aacute;c cấp trong phụ tr&aacute;ch Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng. Đo&agrave;n tiếp tục x&aacute;c định x&acirc;y dựng Đội l&agrave; x&acirc;y dựng Đo&agrave;n trước một bước.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Mở rộng v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng, hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế thanh ni&ecirc;n; n&acirc;ng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n chủ động, t&iacute;ch cực hội nhập quốc tế.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">X&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh về tư tưởng ch&iacute;nh trị, tổ chức v&agrave; h&agrave;nh động. Trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n, chất lượng c&aacute;n bộ đo&agrave;n l&agrave; trọng t&acirc;m, n&acirc;ng cao chất lượng cơ sở đo&agrave;n l&agrave; đột ph&aacute;. Tiếp tục nghi&ecirc;n cứu đổi mới m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; tổ chức hoạt động của Đo&agrave;n đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của t&igrave;nh h&igrave;nh mới, trọng t&acirc;m l&agrave; tổ chức Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n d&acirc;n cư. Thực hiện hiệu quả chủ trương &ldquo;1 + 2&rdquo;, c&aacute;n bộ đo&agrave;n cấp trung ương v&agrave; cấp tỉnh 1 năm tối thiểu c&oacute; 2 th&aacute;ng c&ocirc;ng t&aacute;c tại cơ sở; &ldquo;1 + 1&rdquo;, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n giới thiệu được &iacute;t nhất 1 thanh ni&ecirc;n tham gia Đo&agrave;n, Hội nhằm ph&aacute;t huy vai tr&ograve; n&ecirc;u gương, n&ograve;ng cốt của đo&agrave;n vi&ecirc;n trong thu h&uacute;t, tập hợp, đo&agrave;n kết thanh ni&ecirc;n; x&acirc;y dựng tổ chức cơ sở đo&agrave;n &ldquo;3 chủ động&rdquo;, chủ động nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, chủ động x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với c&aacute;c tổ chức li&ecirc;n quan trong thực hiện nhiệm vụ.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial"><strong>* 10 đ&ecirc;̀ án trọng đi&ecirc;̉m giai đoạn 2017 &ndash; 2022 được x&aacute;c định l&agrave;:</strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(1) Đề &aacute;n Tăng cường gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thanh thiếu nhi;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(2) Đề &aacute;n Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(3) Đề &aacute;n Tư vấn, hướng nghiệp v&agrave; giới thiệu việc l&agrave;m cho thanh thiếu ni&ecirc;n;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(4) Đề &aacute;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tham gia x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(5) Đề &aacute;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh xung k&iacute;ch bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(6) Đề &aacute;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tham gia đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(7) Đề &aacute;n Ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y cho thanh thiếu ni&ecirc;n;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(8) Đề &aacute;n N&acirc;ng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(9) Đề &aacute;n Đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội, Đội;</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(10) Đề &aacute;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tham gia ph&ograve;ng chống đuối nước v&agrave; tai nạn thương t&iacute;ch trẻ em.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Đại hội đ&atilde; thảo luận v&agrave; th&ocirc;ng qua Điều lệ Đo&agrave;n sửa đổi gồm 13 chương v&agrave; 42 điều, tăng 01 chương so với Điều lệ kho&aacute; X (cụ thể l&agrave; t&aacute;ch chương III điều lệ kh&oacute;a cũ th&agrave;nh 2 chương mới: chương 3: cơ quan l&atilde;nh đạo cấp trung ương v&agrave; chương 4: cơ quan l&atilde;nh đạo cấp tỉnh, cấp huyện) v&agrave; c&oacute; 14 nội dung cơ bản được sửa đổi, bổ sung. Một số nội dung bổ sung, sửa đổi đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;: Điều 3 về quyền lợi của đo&agrave;n vi&ecirc;n được bổ sung nội dung &ldquo;tham gia hoạt động Đo&agrave;n tại nơi cư tr&uacute;&rdquo;; tại chương II: Nguy&ecirc;n tắc, cơ cấu tổ chức v&agrave; hoạt động của Đo&agrave;n, Điều 9 về việc xin r&uacute;t t&ecirc;n khỏi Ban Chấp h&agrave;nh được sửa đổi: &ldquo;Việc r&uacute;t khỏi ban chấp h&agrave;nh khi ủy vi&ecirc;n ban ch&acirc;́p hành c&aacute;c cấp chuyển c&ocirc;ng t&aacute;c trong hệ thống Đo&agrave;n do Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n hướng dẫn&rdquo;; tại chương V: Tổ chức cơ sở đo&agrave;n, Điều 20 quy định k&eacute;o d&agrave;i nhiệm kỳ đối với chi đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n cơ sở nhằm tạo sự ổn định trong c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi ở cơ sở; ph&ugrave; hợp với nhi&ecirc;̣m kỳ của c&acirc;́p ủy, tạo thuận lợi trong c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">7. Đại hội đ&atilde; t&iacute;n nhiệm bầu&nbsp;<strong>151</strong>&nbsp;đồng ch&iacute; c&oacute; đủ ti&ecirc;u chuẩn, phẩm chất v&agrave; năng lực v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI. Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n lần thứ nhất kh&oacute;a XI đ&atilde; bầu&nbsp;<strong>31</strong>&nbsp;đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n; bầu&nbsp;<strong>04</strong>&nbsp;đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n kho&aacute; XI; b<strong>ầu đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a X, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam t&aacute;i đắc cử B&iacute; thư thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI; c&aacute;c đồng ch&iacute; B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a X: Nguyễn Anh Tuấn, B&ugrave;i Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương t&aacute;i đắc cử B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI</strong>; bầu Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đo&agrave;n kho&aacute; XI gồm&nbsp;<strong>19&nbsp;</strong>đồng ch&iacute;,&nbsp;<strong>bầu đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy, B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kho&aacute; XI được bầu l&agrave;m Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đo&agrave;n</strong>.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">(C&oacute; danh s&aacute;ch Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ, Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n -&nbsp;<a href="http://doanthanhnien.vn/Uploads/file/dongha@doantn.vn/2017/12/12/Danh%20sach%20BBT%20-%20BTV%20-%20BCH%20Trung%20uong%20Doan%20khoa%20XI%20(Chu%E1%BA%A9n).docx" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(60, 60, 60);"><span style="color:rgb(0, 0, 255); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif"><strong>tải tại đ&acirc;y</strong></span></a>&nbsp;)</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">8. Tại Phi&ecirc;n bế mạc s&aacute;ng ng&agrave;y 13/12/2017, Đại hội đ&atilde; vinh dự đ&oacute;n đồng ch&iacute; Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ tới dự v&agrave; ph&aacute;t biểu tại buổi tổng kết Nghị quyết li&ecirc;n tịch giữa Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n giai đoạn 2012 - 2017 v&agrave; k&yacute; kết Nghị quyết li&ecirc;n tịch giai đoạn 2017 - 2022. Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; đề nghị c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, ch&iacute;nh quyền c&aacute;c địa phương v&agrave; mong muốn c&aacute;c bạn trẻ, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh tập trung l&agrave;m tốt 3 vấn đề: x&acirc;y dựng Ch&iacute;nh phủ li&ecirc;m ch&iacute;nh, kiến tạo, phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n; x&acirc;y dựng Quốc gia khởi nghiệp; tận dụng cơ hội của cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Về đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả đạt được trong c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp giai đoạn 2012-2017: Nghị quyết li&ecirc;n tịch số 01 giữa Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh sau 05 năm triển khai thực hiện đ&atilde; đạt được những kết quả to&agrave;n diện, quan trọng. Nhận thức của ch&iacute;nh quyền, tổ chức Đo&agrave;n c&aacute;c cấp trong việc phối hợp c&ocirc;ng t&aacute;c, tổ chức thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, bảo đảm an ninh quốc ph&ograve;ng, cũng như trong sự nghiệp chăm lo, gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng v&agrave; ph&aacute;t huy thế hệ trẻ được n&acirc;ng l&ecirc;n. C&aacute;c nội dung phối hợp c&ocirc;ng t&aacute;c được triển khai đồng bộ, đạt kết quả cụ thể. Ch&iacute;nh phủ, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, l&atilde;nh đạo c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh Trung ương v&agrave; ch&iacute;nh quyền địa phương tăng cường gặp gỡ, trao đổi với thanh ni&ecirc;n, l&agrave;m việc với tổ chức Đo&agrave;n để lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của thanh ni&ecirc;n, giải quyết c&aacute;c đề xuất, kiến nghị của Đo&agrave;n li&ecirc;n quan đến thanh thiếu nhi; c&oacute; nhiều cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đối với thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n. C&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n đẩy mạnh gi&aacute;o dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho thanh thiếu ni&ecirc;n, mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n; huy động, ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n tham gia ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, bảo đảm an ninh quốc ph&ograve;ng, tham gia x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền trong sạch, vững mạnh.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Về những trọng t&acirc;m phối hợp giữa Ch&iacute;nh Phủ v&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n giai đoạn 2017-2022: Phối hợp c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục thế hệ trẻ; đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n; Phối hợp ph&aacute;t huy thanh ni&ecirc;n thực hiện c&aacute;c mục ti&ecirc;u, chiến lược ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc; Phối hợp hỗ trợ thanh ni&ecirc;n học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc l&agrave;m, khởi nghiệp, lập nghiệp; n&acirc;ng cao thể chất, đời sống văn h&oacute;a tinh thần; Phối hợp x&acirc;y dựng ph&aacute;p luật, ch&iacute;nh s&aacute;ch; kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t, phản biện x&atilde; hội trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch đối với thanh thiếu nhi; Phối hợp c&ocirc;ng t&aacute;c chăm s&oacute;c, bảo vệ, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng; thực hiện ph&aacute;p luật về trẻ em.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">9.&nbsp; Trong khu&ocirc;n khổ Đại hội, ngo&agrave;i chương tr&igrave;nh nghị sự đại biểu c&ograve;n tham gia c&aacute;c hoạt động sau:</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">- Lễ viếng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; d&acirc;ng hương tại Đ&agrave;i tưởng niệm c&aacute;c Anh h&ugrave;ng, liệt sỹ Bắc Sơn.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">- Khai mạc triển l&atilde;m: &ldquo;Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh - Tự h&agrave;o truyền thống, vững bước tương lai&rdquo;.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Triển l&atilde;m được thực hiện với h&igrave;nh thức đổi mới, hiện đại, trải đều trong c&aacute;c kh&ocirc;ng gian của Trung t&acirc;m hội nghị quốc gia, sử dụng c&ocirc;ng nghệ mới như &ldquo;khu vực triển l&atilde;m đại hội đo&agrave;n qua c&aacute;c thời kỳ bằng c&ocirc;ng nghệ thực tế ảo&rdquo;, ứng dụng th&ocirc;ng tin tăng sự tương t&aacute;c với đại biểu. Đặc biệt kh&ocirc;ng gian Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo c&oacute; nhiều thiết bị c&ocirc;ng nghệ mới, c&aacute;c đại biểu c&oacute; thể trải nghiệm, tương t&aacute;c, kh&aacute;m ph&aacute; nhiều nội dung triển l&atilde;m, th&agrave;nh tựu khoa học kỹ thuật v&agrave; xem c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, sản phẩm nghi&ecirc;u cứu khoa học, sản phẩm s&aacute;ng tạo trẻ của thanh ni&ecirc;n.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">- Đại biểu chia l&agrave;m 8 diễn đ&agrave;n tham gia chương tr&igrave;nh gặp gỡ, đối thoại với Bộ trưởng, l&atilde;nh đạo c&aacute;c Bộ với c&aacute;c chủ đề sau:</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Diễn đ&agrave;n &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam học tập, r&egrave;n luyện, s&aacute;ng tạo v&igrave; ng&agrave;y mai ph&aacute;t triển&rdquo;, đối thoại với Thứ trưởng Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo,</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Diễn đ&agrave;n &ldquo;Khởi nghiệp, việc l&agrave;m&rdquo;, đối thoại với Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương b&igrave;nh v&agrave; X&atilde; hội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Diễn đ&agrave;n &ldquo;Tuổi trẻ chung tay x&acirc;y dụng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo;, đối thoại với Bộ trưởng Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Diễn đ&agrave;n &ldquo;Tuổi trẻ xung k&iacute;ch bảo vệ m&ocirc;i trường, ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu&rdquo;, đối thoại với Bộ trưởng Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Diễn đ&agrave;n về &ldquo;Thanh ni&ecirc;n với việc giữ g&igrave;n, ph&aacute;t huy bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n tộc&rdquo;, đối thoại với Bộ trưởng Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Diễn đ&agrave;n &ldquo;Tuổi trẻ xung k&iacute;ch bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa&rdquo;, đối thoại với Chủ nhiệm Tổng cục Ch&iacute;nh trị QĐND Việt Nam v&agrave; Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Diễn đ&agrave;n &ldquo;Ch&iacute;nh s&aacute;ch cho sự ph&aacute;t triển thanh ni&ecirc;n&rdquo;, đối thoại với Bộ trưởng Bộ Nội vụ.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">+ Diễn đ&agrave;n &ldquo;Th&uacute;c đẩy thanh ni&ecirc;n s&aacute;ng tạo, khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo&rdquo;, đối thoại với Thứ trưởng Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Tại 8 diễn đ&agrave;n đ&atilde; c&oacute; 133 &yacute; kiến ph&aacute;t biểu n&ecirc;u thực trạng những vấn đề m&agrave; tổ chức đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&atilde; hội quan t&acirc;m đồng thời đề xuất nhiều giải ph&aacute;p, kiến nghị ho&agrave;n thiện cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch, n&acirc;ng cao hiệu quả hoạt động của ng&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t huy tốt vai tr&ograve; của đo&agrave;n, của thanh ni&ecirc;n trong tham gia v&agrave;o c&aacute;c lĩnh vực, vấn đề quan trọng c&ugrave;ng c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">- Tham dự Chương tr&igrave;nh nghệ thuật &ldquo;Kh&aacute;t vọng trẻ&rdquo; với chủ đề &lsquo;Tổ quốc bốn m&ugrave;a thanh xu&acirc;n&rdquo;.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Chương tr&igrave;nh được đầu tư d&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu, mới lạ, nội dung phong ph&uacute;, trẻ trung hiện đại, x&uacute;c động, tạo cảm x&uacute;c s&acirc;u sắc với đại biểu; chương tr&igrave;nh nghệ thuật đ&atilde; t&aacute;i hiện lại trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng của Đảng, của đất nước, truyền thống vinh quang tự h&agrave;o của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, những đ&oacute;ng g&oacute;p của lớp lớp thế hệ thanh ni&ecirc;n v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ đất nước v&agrave; truyền đi th&ocirc;ng điệp về mong muốn kh&aacute;t khao dấn th&acirc;n, cống hiến của tuổi trẻ nguyện đem sức trẻ, nhiệt huyết, tr&iacute; tuệ dựng x&acirc;y qu&ecirc; hương đất nước.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-family:arial">Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n th&ocirc;ng b&aacute;o v&agrave; đề nghị Ban Thường vụ c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh đo&agrave;n, đo&agrave;n trực thuộc, Trưởng c&aacute;c đo&agrave;n đại biểu tham dự Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; của Đo&agrave;n khẩn trương tổ chức th&ocirc;ng tin, tuy&ecirc;n truyền nhanh kết quả Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI bằng nhiều h&igrave;nh thức, kịp thời tổ chức c&aacute;c hoạt động thiết thực, &yacute; nghĩa, c&oacute; t&iacute;nh h&agrave;nh động cao ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội v&agrave; cụ thể h&oacute;a việc thực hiện c&aacute;c nội dung Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI.</span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="news_author" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-style: inherit; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); float: right;">Ban Bi&ecirc;n tập website Trung ương Đo&agrave;n</div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;