Gò Vấp: Đoàn phường 17 họp mặt nhân Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi cả nước ta ch&agrave;o mừng kỷ niệm 73 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017), 28 năm ng&agrave;y hội quốc ph&ograve;ng to&agrave;n d&acirc;n (22/12/1989-22/12/2017) v&agrave; chuẩn bị c&aacute;c hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xu&acirc;n đ&oacute;n Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n năm Mậu Tuất, Ban Chấp h&agrave;nh Hội cựu chiến binh phối hợp c&ugrave;ng Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường 17 tổ chức buổi họp mặt truyền thống nhằm &ocirc;n lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, h&agrave;o h&ugrave;ng, những chiến c&ocirc;ng oanh liệt của qu&acirc;n đội v&agrave; nh&acirc;n d</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&acirc;n ta.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29988/2.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:450px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ng&agrave;y 19/12/2017, buổi họp mặt diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng tại Hội trường Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n phường với sự tham dự của đồng ch&iacute; Mai Thị Kim Li&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận Đo&agrave;n G&ograve; Vấp, đồng ch&iacute; Phạm Kh&ocirc;i Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đảng ủy phường, c&aacute;c đơn vị kết nghĩa, đơn vị lực lượng vũ trang tr&uacute; đ&oacute;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; B&iacute; thư c&aacute;c chi, đảng bộ khu phố c&ugrave;ng với hơn 40 đồng ch&iacute; l&agrave; cựu chiến binh v&agrave; 50 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đại diện cho tuổi trẻ phường 17.&nbsp;<br /> Th&ocirc;ng qua buổi họp mặt, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n được hiểu r&otilde; hơn sự trưởng th&agrave;nh v&agrave; lớn mạnh của qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, về sự anh dũng chiến đấu, anh dũng hi sinh của những người d&acirc;n đất Việt ki&ecirc;n cường từ những th&ocirc;ng tin qu&yacute; b&aacute;u, sự truyền dạy của đồng ch&iacute; Đại t&aacute; Đ&agrave;o Văn Sử - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Hội Cựu chiến binh phường, Chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh khu phố 13. Ng&agrave;y lễ trọng đại n&agrave;y l&agrave; dịp để thế hệ trẻ h&ocirc;m nay t&ocirc;n vinh tất cả những thế hệ cha anh đ&atilde; hiến d&acirc;ng cuộc đời m&igrave;nh cho vinh quang của d&acirc;n tộc, từ đ&oacute; khơi dậy niềm tự h&agrave;o, tự t&ocirc;n d&acirc;n tộc, được bồi dưỡng l&ograve;ng y&ecirc;u nước nồng n&agrave;n, y&ecirc;u chủ nghĩa x&atilde; hội. Nhưng hơn hết l&agrave; sự chất chứa một &yacute; thức tự lực, tự cường vượt qua mọi kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch để ra sức học tập, l&agrave;m việc, r&egrave;n luyện x&acirc;y dựng địa phương gi&agrave;u đẹp v&agrave; vững mạnh.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;