Gò Vấp: Đoàn phường 17 họp mặt nhân Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi cả nước ta ch&agrave;o mừng kỷ niệm 73 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017), 28 năm ng&agrave;y hội quốc ph&ograve;ng to&agrave;n d&acirc;n (22/12/1989-22/12/2017) v&agrave; chuẩn bị c&aacute;c hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xu&acirc;n đ&oacute;n Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n năm Mậu Tuất, Ban Chấp h&agrave;nh Hội cựu chiến binh phối hợp c&ugrave;ng Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường 17 tổ chức buổi họp mặt truyền thống nhằm &ocirc;n lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, h&agrave;o h&ugrave;ng, những chiến c&ocirc;ng oanh liệt của qu&acirc;n đội v&agrave; nh&acirc;n d</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&acirc;n ta.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29988/2.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:450px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ng&agrave;y 19/12/2017, buổi họp mặt diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng tại Hội trường Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n phường với sự tham dự của đồng ch&iacute; Mai Thị Kim Li&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận Đo&agrave;n G&ograve; Vấp, đồng ch&iacute; Phạm Kh&ocirc;i Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đảng ủy phường, c&aacute;c đơn vị kết nghĩa, đơn vị lực lượng vũ trang tr&uacute; đ&oacute;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; B&iacute; thư c&aacute;c chi, đảng bộ khu phố c&ugrave;ng với hơn 40 đồng ch&iacute; l&agrave; cựu chiến binh v&agrave; 50 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đại diện cho tuổi trẻ phường 17.&nbsp;<br /> Th&ocirc;ng qua buổi họp mặt, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n được hiểu r&otilde; hơn sự trưởng th&agrave;nh v&agrave; lớn mạnh của qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, về sự anh dũng chiến đấu, anh dũng hi sinh của những người d&acirc;n đất Việt ki&ecirc;n cường từ những th&ocirc;ng tin qu&yacute; b&aacute;u, sự truyền dạy của đồng ch&iacute; Đại t&aacute; Đ&agrave;o Văn Sử - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Hội Cựu chiến binh phường, Chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh khu phố 13. Ng&agrave;y lễ trọng đại n&agrave;y l&agrave; dịp để thế hệ trẻ h&ocirc;m nay t&ocirc;n vinh tất cả những thế hệ cha anh đ&atilde; hiến d&acirc;ng cuộc đời m&igrave;nh cho vinh quang của d&acirc;n tộc, từ đ&oacute; khơi dậy niềm tự h&agrave;o, tự t&ocirc;n d&acirc;n tộc, được bồi dưỡng l&ograve;ng y&ecirc;u nước nồng n&agrave;n, y&ecirc;u chủ nghĩa x&atilde; hội. Nhưng hơn hết l&agrave; sự chất chứa một &yacute; thức tự lực, tự cường vượt qua mọi kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch để ra sức học tập, l&agrave;m việc, r&egrave;n luyện x&acirc;y dựng địa phương gi&agrave;u đẹp v&agrave; vững mạnh.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;