Trang bị kỹ năng kiểm tra, giám sát cho cán bộ Đoàn mới nhận nhiệm vụ sau Đại hội Đoàn các cấp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nhằm trang bị kiến thức về nghiệp vụ, kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t của Đo&agrave;n cho đội ngũ c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t mới nhận nhiệm vụ sau Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp năm 2017, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức lớp tập huấn từ ng&agrave;y 28 đến ng&agrave;y 29/12/2017 tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lớp tập huấn đ&atilde; diễn ra với sự tham gia s&ocirc;i nổi, t&iacute;ch cực của 152 học vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t tại cơ sở mới nhận nhiệm vụ sau Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp. Th&ocirc;ng qua nghi&ecirc;n cứu 04 chuy&ecirc;n đề: &ldquo;Tổng quan về c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t của Đo&agrave;n&rdquo;, &ldquo;C&aacute;c vấn đề về kỷ luật v&agrave; thi h&agrave;nh kỷ luật của Đo&agrave;n&rdquo;, &ldquo;Nội dung v&agrave; phương thức thực hiện gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; phản biện x&atilde; hội&rdquo;, &ldquo;Lao động của c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t trong giai đoạn hiện nay&rdquo;, học vi&ecirc;n đ&atilde; được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t tại cơ sở. Đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; c&oacute; nhiều kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố, Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy v&agrave; Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điểm nổi bật của lớp tập huấn l&agrave; c&aacute;c học vi&ecirc;n được thảo luận, trao đổi về c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t tại 04 tổ thảo luận với nhiều nội dung phong ph&uacute;, qua đ&oacute; thể hiện tinh thần tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; s&aacute;ng tạo của đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đối với c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c học vi&ecirc;n cũng c&oacute; cơ hội được vận dụng kiến thức đ&atilde; học v&agrave;o việc x&acirc;y dựng v&agrave; xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống thực tế trong c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t. Nhiều t&igrave;nh huống đ&ograve;i hỏi sự am hiểu về nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c, kỹ năng nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống của mỗi học vi&ecirc;n để giải quyết vấn đề thực sự thấu t&igrave;nh, đạt l&yacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lớp tập huấn được c&aacute;c học vi&ecirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; cao về c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức; đồng thời g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy việc đổi mới, s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c cấp trong thời gian tới. Đặc biệt l&agrave; đội ngũ c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t đ&atilde; trở n&ecirc;n tự tin, bản lĩnh hơn trong tham mưu v&agrave; xử l&yacute; c&ocirc;ng việc tại đơn vị m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/30037/Hinh 1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đ/c Đặng Văn Hồng &ndash; Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề cho lớp tập huấn</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/30037/Hinh 2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>: Lớp tập huấn thảo luận theo Tổ​</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/30037/Hinh 3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Học vi&ecirc;n tham gia phần thi xử l&yacute; t&igrave;nh huống trong c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t​</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/30037/Hinh 4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Ban Tổ chức lớp trao thưởng v&agrave; tổng kết lớp tập huấn​</em></p> <p style="text-align:right"><strong>ĐĂNG KHOA &ndash; &Yacute; NHUNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;