Vinh danh 10 Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h2 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TTO- Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động ch&iacute;nh trị đầu ti&ecirc;n của TP.HCM trong ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n của năm mới 2018, thể hiện sự tr&acirc;n trọng cũng như kỳ vọng của TP.HCM v&agrave;o những người trẻ - &quot;những người phản &aacute;nh hiện tại v&agrave; tương lai của </strong></span><strong>Th&agrave;nh phố</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&quot;.</strong></span></span></h2> <div class="fck"> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-7resize-1514785786277.jpg" target="_blank" title="10 gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUYÊN PHAN"><img alt="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_c76e4d10-eeb7-11e7-9472-db58856bb53b" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-7resize-1514785786277.jpg" style="max-width:100%" title="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 1." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10 gương mặt C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUY&Ecirc;N PHAN</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(60, 60, 60)">&Ocirc;ng Nguyễn Thiện Nh&acirc;n - B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM - c&ugrave;ng nhiều l&atilde;nh đạo TP đ&atilde; c&ugrave;ng tham dự lễ vinh danh 10 gương mặt <a href="https://tuoitre.vn/cong-dan-tre-tieu-bieu.html" target="_blank" title="công dân trẻ tiêu biểu">c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu</a> TP.HCM 2017 được lựa chọn từ 75 hồ sơ xuất sắc gửi về từ c&aacute;c đơn vị, địa phương tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-2resize-1514785524600.jpg" target="_blank" title="Nguyễn Thành An - Gương sinh viên nghiên cứu khoa học tiêu biểu được tuyên dương Công dân tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUYÊN PHAN"><img alt="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_29f69060-eeb7-11e7-9472-db58856bb53b" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-2resize-1514785524600.jpg" style="max-width:100%" title="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 2." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Th&agrave;nh An - Gương sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUY&Ecirc;N PHAN</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Họ l&agrave; những người trẻ xuất sắc, đại diện cho thế hệ m&igrave;nh trong nhiều lĩnh vực của TP, từ nghi&ecirc;n cứu, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin đến n&ocirc;ng nghiệp, y tế, biểu diễn, thể dục thể thao, đấu tranh ph&ograve;ng chống tệ nạn x&atilde; hội, c&ocirc;ng nh&acirc;n m&ocirc;i trường đến c&aacute;n bộ cơ sở đo&agrave;n...</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-3resize-1514785568855.jpg" target="_blank" title="Mai Hải Yến - Gương Đội viên tiêu biểu được tuyên dương Công dân tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUYÊN PHAN"><img alt="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_41904810-eeb7-11e7-a5f7-9f4b8a2445c2" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-3resize-1514785568855.jpg" style="max-width:100%" title="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 3." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mai Hải Yến - Gương Đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUY&Ecirc;N PHAN</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; bạn sinh vi&ecirc;n trẻ Nguyễn Th&agrave;nh An với phần mềm nhận diện khu&ocirc;n mặt c&oacute; nhiều triển vọng ứng dụng v&agrave;o x&acirc;y dựng TP th&ocirc;ng minh, anh c&aacute;n bộ đo&agrave;n Phạm Hữu Lộc với qu&aacute;n cơm đo&agrave;n vi&ecirc;n 3.000 đồng cho người kh&oacute; khăn, &ocirc;ng chủ trại nấm B&ugrave;i Minh Thắng c&oacute; &yacute; ch&iacute; tiếp nối nghề nấm 20 năm của gia đ&igrave;nh với việc thay đổi quy tr&igrave;nh sản xuất hiện đại, hiệu quả.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-4resize-1514785601355.jpg" target="_blank" title="Phạm Khánh Ngọc - Gương văn nghệ sĩ trẻ tiêu biểu biểu diễn trong chương trình tuyên dương Công dân tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUYÊN PHAN"><img alt="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_54405ea0-eeb7-11e7-a5f7-9f4b8a2445c2" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-4resize-1514785601355.jpg" style="max-width:100%" title="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 4." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm Kh&aacute;nh Ngọc - Gương văn nghệ sĩ trẻ ti&ecirc;u biểu biểu diễn trong chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUY&Ecirc;N PHAN</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(60, 60, 60)">Đ&oacute; l&agrave; vận động vi&ecirc;n trẻ Thạch Kim Tuấn với nỗ lực tập luyện xuất sắc gi&agrave;nh trọn ba huy chương v&agrave;ng v&ocirc; địch cử tạ thế giới 2017, anh c&ocirc;ng nh&acirc;n L&ecirc; Phước Hưng với s&aacute;ng kiến trong vận h&agrave;nh hệ thống xử l&yacute; nước thải l&agrave;m lợi cho c&ocirc;ng ty h&agrave;nh trăm triệu đồng hay ch&agrave;ng b&aacute;c sĩ trẻ Nguyễn H&agrave; Phương với nghi&ecirc;n cứu trong s&agrave;ng lọc ung thư v&agrave; đề xuất kh&aacute;m bệnh cho bệnh nh&acirc;n từ 4g 30 s&aacute;ng để giảm tải.</span></span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-5resize-1514785640008.jpg" target="_blank" title="Thạch Kim Tuấn - Gương vận động viên trẻ tiêu biểu được tuyên dương Công dân tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUYÊN PHAN"><img alt="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 5." class="lightbox-content" id="img_721eb390-eeb7-11e7-9472-db58856bb53b" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-5resize-1514785640008.jpg" style="max-width:100%" title="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 5." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thạch Kim Tuấn - Gương vận động vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUY&Ecirc;N PHAN</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Họ đ&atilde; bước l&ecirc;n bục vinh danh c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ của trong bộ đồ lao động của người n&ocirc;ng d&acirc;n, m&agrave;u &aacute;o blouse trắng của người b&aacute;c sĩ, bộ cảnh phục của người chiến sĩ c&ocirc;ng an, chiếc mũ cano của người đội vi&ecirc;n hay m&agrave;u &aacute;o bảo hộ của người c&ocirc;ng nh&acirc;n... như một sự tự h&agrave;o được cống hiến, nỗ lực trong c&ocirc;ng việc, trong c&ocirc;ng t&aacute;c của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại lễ vinh danh, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n b&agrave;y tỏ niềm vui khi được c&oacute; mặt để nghe, thấy, gặp 10 gương mặt c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ của TP, những sinh vi&ecirc;n, học sinh, người lao động, chiến sĩ, b&aacute;c sĩ, nh&agrave; khoa học, c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức &quot;phản &aacute;nh hiện tại, tương lai của th&agrave;nh phố&quot;, những người trẻ đ&atilde; lan tỏa những gi&aacute; trị sống đẹp, những nỗ lực, s&aacute;ng tạo kh&ocirc;ng ngừng nghỉ của người trẻ TP.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-9resize-1514785979373.jpg" target="_blank" title="Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó chủ tịch nước - chia vui cùng các Công dân tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUYÊN PHAN"><img alt="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 6." class="lightbox-content" id="img_36166540-eeb8-11e7-9309-0d101b1eb5df" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-9resize-1514785979373.jpg" style="max-width:100%" title="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 6." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave; Trương Mỹ Hoa - nguy&ecirc;n Ph&oacute; chủ tịch nước - chia vui c&ugrave;ng c&aacute;c C&ocirc;ng d&acirc;n ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUY&Ecirc;N PHAN</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP cũng y&ecirc;u cầu tổ chức đo&agrave;n phải c&oacute; những ch&iacute;nh s&aacute;ch để c&acirc;u chuyện của những gương mặt c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ lan tỏa trong giới trẻ th&agrave;nh phố, truyền cảm hứng cho giới trẻ sống đẹp, sống nỗ lực, s&aacute;ng tạo. Đồng thời c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch để những gương mặt trẻ h&ocirc;m nay tiếp tục ph&aacute;t huy gi&aacute; trị bản th&acirc;n trong tương lai.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-8resize-1514786014310.jpg" target="_blank" title="Lê Hoàng Hảo - Gương chiến sĩ lực lượng vũ trang trẻ tiêu biểu được tuyên dương Công dân tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUYÊN PHAN"><img alt="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 7." class="lightbox-content" id="img_4cf1fd10-eeb8-11e7-9309-0d101b1eb5df" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/dpcongdantieubieu-8resize-1514786014310.jpg" style="max-width:100%" title="Vinh danh 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh 7." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Ho&agrave;ng Hảo - Gương chiến sĩ lực lượng vũ trang trẻ ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương C&ocirc;ng d&acirc;n ti&ecirc;u biểu TP.HCM năm 2017 - Ảnh: DUY&Ecirc;N PHAN</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư gợi &yacute; cụ thể về việc cấp học bổng to&agrave;n phần để bạn đội vi&ecirc;n xuất sắc c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vững t&acirc;m học tập, để bạn c&ocirc;ng nh&acirc;n phụ tr&aacute;ch hệ thống xử l&yacute; thải tiếp tục học n&acirc;ng cao, cấp kinh ph&iacute; để nh&agrave; khoa học trẻ tiếp tục thực hiện s&aacute;ng kiến...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư khẳng định l&atilde;nh đạo TP sẽ c&ugrave;ng đồng h&agrave;nh với người trẻ g&oacute;p sức thực hiện 7 chương tr&igrave;nh đột ph&aacute; của TP.HCM, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng TP HCM c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> </div> <div class="author" style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">VŨ THỦY - B</span>&aacute;o Tuổi trẻ</span></strong></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;