Phú Nhuận: Tuyên dương 27 gương "Học sinh 3 tích cực" năm học 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng kỷ niệm 68 năm Ng&agrave;y truyền thống Học sinh &ndash; Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 &ndash; 09/01/2018) v&agrave; Ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đo&agrave;n To&agrave;n quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022, s&aacute;ng ng&agrave;y 30/12/2017 Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n tổ chức Chương tr&igrave;nh gặp gỡ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n khu vực trường học v&agrave; tuy&ecirc;n dương Học sinh 3 t&iacute;ch cực năm học 2017 &ndash; 2018. Đến tham dự c&oacute; đồng ch&iacute;: Nguyễn Thị Thu Thảo, Quận ủy vi&ecirc;n - Ph&oacute; ban Thường trực Ban D&acirc;n vận Quận ủy; L&ecirc; Ph&uacute; Cường, Quận ủy vi&ecirc;n - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n v&agrave; 100 đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n khu vực trường học.</p> <p style="text-align: justify;">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; gặp gỡ gần gũi v&agrave; trao đổi th&acirc;n thiện, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; lắng nghe hơn 20 lượt &yacute; kiến ph&aacute;t biểu của c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n khu vực trường học, c&aacute;c &yacute; kiến xoay quanh hoạt động phong tr&agrave;o d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n khu vực trường học, ngo&agrave;i ra c&ograve;n chia sẻ những t&acirc;m tư, t&igrave;nh cảm cũng như đề xuất nguyện vọng đối với hoạt động Đo&agrave;n của khu vực trong năm 2018. Một số &yacute; kiến ti&ecirc;u biểu như: đồng ch&iacute; Th&aacute;i Ngọc Tr&acirc;n Ch&acirc;u (B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT H&agrave;n Thuy&ecirc;n) đề xuất cần đẩy mạnh hoạt động x&acirc;y dựng văn h&oacute;a đọc, tổ chức c&aacute;c buổi n&oacute;i chuyện chuy&ecirc;n đề về s&aacute;ch nhằm khơi dậy niềm đam m&ecirc; đọc s&aacute;ch trong giới trẻ; đồng ch&iacute; Nguyễn C&ocirc;ng Nam (B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Ph&uacute; Nhuận) đề xuất tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa c&aacute;c trường THPT, TT.GDTX tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận. Thay mặt Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; L&ecirc; Ph&uacute; Cường đ&atilde; ghi nhận c&aacute;c &yacute; kiến ph&aacute;t biểu, trong năm 2018 sẽ quan t&acirc;m định hướng, chỉ đạo hoạt động của khu vực trường học; đổi mới phương thức tổ chức để ph&ugrave; hợp v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng thu h&uacute;t gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ, đo&agrave;n vi&ecirc;n học sinh đến với tổ chức Đo&agrave;n đ&ocirc;ng hơn. Cũng trong chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n học sinh c&ograve;n đươc giao lưu gặp gỡ c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đậu Đại học &ndash; Cao đẳng năm 2017, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; trao thư ch&uacute;c mừng.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/26197246_1817472684991747_743259719_n.jpg?oh=ffb5436da6919f639899caafcd5ec2ba&amp;oe=5A4D9FFC" style="height:375px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 27 gương &ldquo;Học sinh 3 t&iacute;ch cực&rdquo; năm học 2017 &ndash; 2018. Để đạt được danh hiệu n&agrave;y, ngo&agrave;i th&agrave;nh t&iacute;ch học tập tốt th&igrave; c&aacute;c bạn học sinh phải l&agrave; những nh&acirc;n tố tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o Đo&agrave;n tại trường học v&agrave; đạt danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; v&agrave; gương &ldquo;C&aacute;n bộ Đo&agrave;n xuất sắc&rdquo; cấp trường, đồng thời phải được sự giới thiệu của Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường học. Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu Thảo đ&atilde; ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng c&aacute;c gương Học sinh 3 t&iacute;ch cực cấp quận <em>&ldquo;Mong rằng c&aacute;c em sẽ cố gắng giữ g&igrave;n danh hiệu cao qu&yacute; n&agrave;y, hướng dẫn, d&igrave;u dắt thế hệ tiếp theo ra sức học tập r&egrave;n luyện để kế thừa v&agrave; ph&aacute;t huy những gi&aacute; trị tốt đẹp của người đo&agrave;n vi&ecirc;n học sinh&rdquo;.</em></p> <p style="text-align: right;"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;