Vinh danh 215 học sinh, sinh viên tiêu biểu của Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30080/DSC_0782.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối 9/1&nbsp;tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh Kỷ niệm 68 năm Ng&agrave;y Truyền thống học sinh &ndash; sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (9/1/1950 &ndash; 9/1/2018). Buổi lễ đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 215&nbsp;&ldquo;Học sinh 3 t&iacute;ch cực&rdquo; v&agrave; &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2017 .</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">Đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy đ&atilde; đến dự v&agrave; ph&aacute;t biểu chỉ đạo. C&ugrave;ng dự c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết - UV.BTV, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - UV.BTV Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - UV.BCH Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh Th&agrave;nh phố, ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Từ 628 hồ sơ ứng tuyển danh hiệu &ldquo;Học sinh 3 t&iacute;ch cực&rdquo; v&agrave; 307 hồ sơ cho danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; từ khắp c&aacute;c quận, huyện gửi về,&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;đ&atilde; chọn ra 113 bạn học sinh v&agrave; 102 bạn sinh vi&ecirc;n xuất sắc nhất được tuy&ecirc;n dương danh hiệu &ldquo;Học sinh 3 t&iacute;ch cực&rdquo; v&agrave; &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;. </span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; những bạn kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể trong học tập, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; những tấm gương to&agrave;n diện về đạo đức,&nbsp;r&egrave;n luyện bản th&acirc;n v&agrave; t&iacute;ch cực cống hiến sức trẻ cho c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n hướng đến x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong số những bạn được tuy&ecirc;n dương, c&oacute; 58 bạn đạt giải thưởng trong c&aacute;c cuộc thi học thuật s&aacute;ng tạo, 8 bạn đạt giải thưởng cấp quốc gia, nhiều bạn l&agrave; chủ nh&acirc;n của những đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học cấp Th&agrave;nh phố trở l&ecirc;n, l&agrave; t&aacute;c giả của những b&agrave;i viết về lĩnh vực chuy&ecirc;n m&ocirc;n đang theo học được đăng tải l&ecirc;n c&aacute;c b&aacute;o, tạp ch&iacute; chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, nhiều bạn l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n đội tuyển tham gia c&aacute;c cuộc thi c&acirc;p quốc gia v&agrave; quốc tế.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30080/DSC_0695.JPG" style="height:404px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute;&nbsp;V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ghi nhận v&agrave; biểu dương sự nỗ lực to lớn của c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n được tuy&ecirc;n dương, thể hiện niềm tin v&agrave; mong muốn c&aacute;c bạn sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để kh&ocirc;ng phụ l&ograve;ng tin y&ecirc;u của gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, đồng ch&iacute;&nbsp;cũng đ&atilde; đề nghị Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố cần tiếp tục tập trung cho việc triển khai c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố. Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố cần c&oacute; th&ecirc;m những c&aacute;ch l&agrave;m, những giải ph&aacute;p mới trong qu&aacute; tr&igrave;nh tổ chức thực hiện c&aacute;c phong tr&agrave;o, đặc biệt l&agrave; phong tr&agrave;o phải thực sự lan tỏa đến c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n &ndash; Hội trực thuộc.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&Ecirc; VĨNH</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;