Vinh danh 215 học sinh, sinh viên tiêu biểu của Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30080/DSC_0782.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối 9/1&nbsp;tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh Kỷ niệm 68 năm Ng&agrave;y Truyền thống học sinh &ndash; sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (9/1/1950 &ndash; 9/1/2018). Buổi lễ đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 215&nbsp;&ldquo;Học sinh 3 t&iacute;ch cực&rdquo; v&agrave; &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2017 .</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">Đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy đ&atilde; đến dự v&agrave; ph&aacute;t biểu chỉ đạo. C&ugrave;ng dự c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết - UV.BTV, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - UV.BTV Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - UV.BCH Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh Th&agrave;nh phố, ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Từ 628 hồ sơ ứng tuyển danh hiệu &ldquo;Học sinh 3 t&iacute;ch cực&rdquo; v&agrave; 307 hồ sơ cho danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; từ khắp c&aacute;c quận, huyện gửi về,&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;đ&atilde; chọn ra 113 bạn học sinh v&agrave; 102 bạn sinh vi&ecirc;n xuất sắc nhất được tuy&ecirc;n dương danh hiệu &ldquo;Học sinh 3 t&iacute;ch cực&rdquo; v&agrave; &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;. </span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; những bạn kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể trong học tập, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; những tấm gương to&agrave;n diện về đạo đức,&nbsp;r&egrave;n luyện bản th&acirc;n v&agrave; t&iacute;ch cực cống hiến sức trẻ cho c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n hướng đến x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong số những bạn được tuy&ecirc;n dương, c&oacute; 58 bạn đạt giải thưởng trong c&aacute;c cuộc thi học thuật s&aacute;ng tạo, 8 bạn đạt giải thưởng cấp quốc gia, nhiều bạn l&agrave; chủ nh&acirc;n của những đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học cấp Th&agrave;nh phố trở l&ecirc;n, l&agrave; t&aacute;c giả của những b&agrave;i viết về lĩnh vực chuy&ecirc;n m&ocirc;n đang theo học được đăng tải l&ecirc;n c&aacute;c b&aacute;o, tạp ch&iacute; chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, nhiều bạn l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n đội tuyển tham gia c&aacute;c cuộc thi c&acirc;p quốc gia v&agrave; quốc tế.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30080/DSC_0695.JPG" style="height:404px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute;&nbsp;V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ghi nhận v&agrave; biểu dương sự nỗ lực to lớn của c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n được tuy&ecirc;n dương, thể hiện niềm tin v&agrave; mong muốn c&aacute;c bạn sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để kh&ocirc;ng phụ l&ograve;ng tin y&ecirc;u của gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, đồng ch&iacute;&nbsp;cũng đ&atilde; đề nghị Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố cần tiếp tục tập trung cho việc triển khai c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố. Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố cần c&oacute; th&ecirc;m những c&aacute;ch l&agrave;m, những giải ph&aacute;p mới trong qu&aacute; tr&igrave;nh tổ chức thực hiện c&aacute;c phong tr&agrave;o, đặc biệt l&agrave; phong tr&agrave;o phải thực sự lan tỏa đến c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n &ndash; Hội trực thuộc.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&Ecirc; VĨNH</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;