Học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh viết tiếp truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo, nghĩa tình

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Những trang Sử đấu tranh h&agrave;o h&ugrave;ng của những người đi trước đang được tiếp nối bằng những th&agrave;nh t&iacute;ch trong học tập, r&egrave;n luyện, nghi&ecirc;n cứu khoa học, xung k&iacute;ch v&igrave; cộng đồng của c&aacute;c thế hệ h&ocirc;m nay. Tr&ecirc;n chặng đường đ&oacute;, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; lu&ocirc;n kề vai s&aacute;t c&aacute;nh, trở th&agrave;nh một người bạn th&acirc;n thiết, hỗ trợ t&iacute;ch cực sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n bước đường học tập, r&egrave;n luyện, xung k&iacute;ch v&igrave; sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ng&agrave;y Truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam &nbsp;(09/01/1950 - 09/01/2018) v&agrave; tuy&ecirc;n dương Sinh vi&ecirc;n 5 tốt, Học sinh 3 t&iacute;ch cực năm 2017, đồng ch&iacute; <strong>NGUYỄN VIỆT QUẾ SƠN</strong>&nbsp;&ndash; <strong>Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh </strong>đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu&nbsp;&ocirc;n lại truyền thống được trui r&egrave;n từ trong lửa đỏ&nbsp;của c&aacute;c thế hệ Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Anh h&ugrave;ng. </em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30081/A que son 2.jpg" style="width:700px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><em>Ban Bi&ecirc;n tập website Th&agrave;nh Đo&agrave;n xin tr&iacute;ch đăng lại b&agrave;i ph&aacute;t biểu: </em></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hơn nửa thế kỷ qua, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; lời dạy của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh kính y&ecirc;u, phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; tổ chức Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; c&oacute; những đóng góp hi&ecirc;̣u quả v&agrave; ngày càng trưởng th&agrave;nh qua c&aacute;c thời kỳ c&aacute;ch mạng, xứng đ&aacute;ng với ni&ecirc;̀m tin của các thế hệ học sinh, sinh vi&ecirc;n. Với sự quan t&acirc;m và tạo đi&ecirc;̀u ki&ecirc;̣n của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước, trong suốt 68 năm qua, c&aacute;c thế hệ học sinh, sinh vi&ecirc;n cả nước n&oacute;i chung v&agrave; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng lu&ocirc;n phấn đấu trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện; giữ vững bản lĩnh ch&iacute;nh trị, kh&ocirc;ng ngừng thi đua trong s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học và xung kích vì c&ocirc;̣ng đ&ocirc;̀ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau thắng lợi của C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945, phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n, học sinh từ Bắc ch&iacute; Nam ng&agrave;y một ph&aacute;t triển lớn mạnh. Trong những năm&nbsp;1949 - 1950, phong tr&agrave;o đấu tranh của thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c&nbsp;đ&ocirc; thị diễn ra li&ecirc;n tục, rầm rộ v&agrave; rộng khắp, nhất l&agrave; ở S&agrave;i G&ograve;n - Gia&nbsp;Định. Trong kh&iacute; thế đấu tranh đ&oacute;, anh Trần Văn Ơn - một thiếu ni&ecirc;n học sinh trẻ tuổi đ&atilde; tham gia v&agrave; tổ chức nhiều phong tr&agrave;o, nhiều cuộc b&atilde;i kh&oacute;a đ&ograve;i trả tự do cho những học sinh, sinh vi&ecirc;n bị bắt v&agrave; mở lại trường học. Anh Trần Văn Ơn tham gia v&agrave;o phong tr&agrave;o&nbsp;học sinh y&ecirc;u nước từ năm 1947, gia nhập Hội học sinh Việt Nam Nam Bộ. Anh l&agrave; hội vi&ecirc;n mật của Đo&agrave;n học sinh kh&aacute;ng chiến nội th&agrave;nh, đồng thời nhận nhiệm vụ tuy&ecirc;n truyền, vận động học sinh trong trường&nbsp;tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; ch&iacute;nh quyền th&acirc;n Ph&aacute;p.&nbsp;Anh được coi l&agrave; một trong những trụ cột của phong tr&agrave;o học sinh y&ecirc;u nước tại Trường&nbsp;P&eacute;trus K&yacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 09/01/1950, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cứu quốc v&agrave; Đo&agrave;n học sinh S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn&nbsp;đ&atilde; vận động v&agrave; tổ chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường c&ugrave;ng nhiều gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; hơn 7.000 nh&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn bi&ecirc;̉u tình đòi trả tự do cho những học sinh, sinh vi&ecirc;n bị bắt. Một lực lượng lớn cảnh s&aacute;t h&ugrave;ng hậu, kết hợp với c&ocirc;ng an, l&iacute;nh L&ecirc; Dương&nbsp;được huy đ&ocirc;̣ng d&ugrave;ng d&ugrave;i cui, s&uacute;ng m&aacute;y, s&uacute;ng ngắn... đ&agrave;n &aacute;p đẫm m&aacute;u phong tr&agrave;o biểu t&igrave;nh&nbsp;trước sự phẫn nộ của đồng b&agrave;o. Trần Văn Ơn đ&atilde; dũng cảm đương đầu với d&ugrave;i cui, che chở cho học sinh nhỏ tuổi v&agrave; c&aacute;c nữ sinh tho&aacute;t ra ngo&agrave;i. Trước nguy cơ bị bắt, anh đ&atilde; đạp đổ h&agrave;ng r&agrave;o sắt hướng dẫn cho c&aacute;c bạn r&uacute;t lui, nhiều loạt đạn nổ về ph&iacute;a anh Ơn v&agrave; anh đ&atilde; ng&atilde; xuống khi chưa đầy 19 tuổi. Sự hy sinh của anh đ&atilde; g&acirc;y n&ecirc;n một sự x&uacute;c động to lớn của đồng b&agrave;o c&aacute;c giới ở S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; cả nước, trở th&agrave;nh l&agrave;n s&oacute;ng phản đ&ocirc;́i mạnh mẽ trong học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c tầng lớp đồng b&agrave;o đ&ocirc; thị l&uacute;c bấy giờ. Với sự kiện lịch sử đ&oacute;, noi gương v&agrave; ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn Ơn v&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n trong những ng&agrave;y đầu kh&aacute;ng chiến, Đại hội Li&ecirc;n đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Việt Nam lần thứ nhất th&aacute;ng 02/1950 tại Việt Bắc đ&atilde; quyết định lấy ng&agrave;y 09/01 h&agrave;ng năm l&agrave;m Ng&agrave;y truyền thống học sinh - sinh vi&ecirc;n Việt Nam. Đại hội Đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ V (diễn ra ng&agrave;y 22 v&agrave; 23/11/1993) tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội đ&atilde; quyết định đồng thời lấy ng&agrave;y 09/01 l&agrave;m Ng&agrave;y truyền thống của Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n tại S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định b&ugrave;ng l&ecirc;n cao hơn, cả về quy m&ocirc; lực lượng, t&iacute;nh chất đấu tranh v&agrave; tr&igrave;nh độ tổ chức. Đến năm 1967, lực lượng c&aacute;ch mạng, tiến bộ đ&atilde; gi&agrave;nh được những vị tr&iacute; quan trọng trong c&aacute;c Ban Đại diện sinh vi&ecirc;n tại nhiều trường trong Th&agrave;nh phố, giành l&acirc;́y quy&ecirc;̀n lãnh đạo Tổng Hội Sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n sử dụng trụ sở s&ocirc;́ 4 Duy T&acirc;n (nay là Nhà văn hóa Thanh ni&ecirc;n) làm trung t&acirc;m đ&acirc;́u tranh c&ocirc;ng khai. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; bước đ&agrave; lớn, l&agrave;m tiền đề để lực lượng học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định ph&aacute;t huy tinh thần quật khởi, sẵn sàng tham gia cuộc tổng tấn c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n năm 1968.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i sục của những ngày gi&aacute;p Tết Mậu Th&acirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; đồng loạt h&agrave;nh động, vẽ h&agrave;ng trăm khẩu hiệu, rải h&agrave;ng ng&agrave;n truyền đơn v&agrave; k&ecirc;u gọi b&agrave;o v&ugrave;ng l&ecirc;n lật đổ Thiệu - Kỳ, đuổi Mỹ x&acirc;m lược. C&aacute;c b&agrave;i sử ca đấu tranh, những tiết mục đậm n&eacute;t d&acirc;n tộc v&agrave; những hoạt cảnh kh&aacute;ng chiến li&ecirc;n tục được biểu diễn ở nhiều nơi trong Th&agrave;nh phố. Lực lượng chính trị c&ocirc;ng khai chủ y&ecirc;́u là sinh vi&ecirc;n, học sinh tập trung lực lượng tổ chức &ldquo;Đại hội Văn nghệ Sinh vi&ecirc;n Học sinh mừng Tết Quang Trung&rdquo; tại trường Quốc gia H&agrave;nh ch&aacute;nh ng&agrave;y 26/01/1968 như một đợt &ldquo;tổng dượt quần ch&uacute;ng&rdquo;. Đ&ecirc;m hội đ&atilde; diễn ra trong kh&iacute; thế h&agrave;o h&ugrave;ng, h&agrave;ng ng&agrave;n tờ b&aacute;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n&rdquo; với b&agrave;i hịch &ldquo;Quang Trung rực lửa trong l&ograve;ng ch&uacute;ng ta&rdquo; được ph&aacute;t h&agrave;nh, với &ldquo;tinh thần Quang Trung bất diệt&rdquo; hơn 12.000 học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; c&ugrave;ng h&ocirc; vang quyết chiến trong rợp trời ngọn cờ đ&agrave;o của nghĩa qu&acirc;n Quang Trung. Đ&ecirc;m văn ngh&ecirc;̣ T&ecirc;́t Quang Trung &nbsp;là m&ocirc;̣t bước chu&acirc;̉n bị v&ecirc;̀ mặt tinh th&acirc;̀n, là đòn t&acirc;́n c&ocirc;ng chính trị ngoạn mục, trực di&ecirc;̣n vào đ&acirc;̀u não của đ&ecirc;́ qu&ocirc;́c Mỹ và tay sai, th&ecirc;̉ hi&ecirc;̣n ý chí ti&ecirc;́n c&ocirc;ng tinh th&acirc;̀n b&acirc;́t khu&acirc;́t của thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, học sinh Sài Gòn trước khi bước vào đợt 1 của cu&ocirc;̣c T&ocirc;̉ng ti&ecirc;́n c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong sự kiện Mậu Th&acirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định trực ti&ecirc;́p tham gia phát đ&ocirc;̣ng qu&acirc;̀n chúng n&ocirc;̉i d&acirc;̣y, treo cờ Mặt tr&acirc;̣n, rải truy&ecirc;̀n đơn cách mạng trong các khu lao đ&ocirc;̣ng Bàn Cờ, Vườn Chu&ocirc;́i, Nguy&ecirc;̃n Th&ocirc;ng&hellip;, thể hiện tinh thần xung k&iacute;ch v&agrave; vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt qua 14 trung t&acirc;m cứu trợ tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố do &ldquo;Uỷ ban Thanh ni&ecirc;n sinh vi&ecirc;n học sinh cứu trợ đồng b&agrave;o bị nạn&rdquo; th&agrave;nh lập, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn, cứu trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men cho đồng b&agrave;o bị nạn, duy tr&igrave; tốt việc sinh hoạt v&agrave; tập hợp lực hợp lực lượng thanh ni&ecirc;n. Tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n, được truyền thụ sức sống m&atilde;nh liệt của nh&acirc;n d&acirc;n anh h&ugrave;ng, hấp thu l&yacute; tưởng của B&aacute;c Hồ ho&aacute; th&agrave;nh lẽ sống, đ&atilde; lớn l&ecirc;n th&agrave;nh một sức mạnh m&agrave; sắt th&eacute;p v&agrave; m&aacute;u lửa của kẻ th&ugrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m sao chặt đứt, kh&ocirc;ng sao đốt ch&aacute;y được, hết đợt n&agrave;y đ&ecirc;́n đợt kh&aacute;c, đợt sau cao hơn đợt trước, kh&ocirc;ng l&uacute;c n&agrave;o vắng b&oacute;ng ngọn cờ c&aacute;ch mạng giữa l&ograve;ng S&agrave;i G&ograve;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau Đại thắng Mùa xu&acirc;n 1975, các th&ecirc;́ h&ecirc;̣ học sinh, sinh vi&ecirc;n thành ph&ocirc;́ ti&ecirc;́p tục xung kích tr&ecirc;n các mặt tr&acirc;̣n, tích cực tham gia các c&ocirc;ng cu&ocirc;̣c x&acirc;y dựng, bảo v&ecirc;̣ và phát tri&ecirc;̉n Thành ph&ocirc;́. Nhi&ecirc;̀u phong trào trong học sinh, sinh vi&ecirc;n Thành ph&ocirc;́ đã tạo sự lan tỏa, được nh&acirc;n r&ocirc;̣ng tr&ecirc;n cả nước, tạo đ&ocirc;̣ng lực đ&ecirc;̉ H&ocirc;̣i Sinh vi&ecirc;n Thành ph&ocirc;́ ti&ecirc;́p tục tìm tòi, nghi&ecirc;n cứu, đ&ocirc;̉i mới phương thức hoạt đ&ocirc;̣ng cho phù hợp với tình hình mới. Trong y&ecirc;u c&acirc;̀u nhi&ecirc;̣m vụ chính trị chung của Thành ph&ocirc;́, đặc bi&ecirc;̣t là vi&ecirc;̣c Qu&ocirc;́c h&ocirc;̣i vừa th&ocirc;ng qua Nghị quy&ecirc;́t s&ocirc;́ 54/2017/QH14 v&ecirc;̀ thí đi&ecirc;̉m cơ ch&ecirc;́, chính sách đặc thù phát tri&ecirc;̉n TP. H&ocirc;̀ Chí Minh, </span><strong><em>học sinh, sinh vi&ecirc;n Thành ph&ocirc;́ c&acirc;̀n phải ti&ecirc;́p tục n&ocirc;̃ lực nhi&ecirc;̀u hơn nữa trong học t&acirc;̣p, rèn luy&ecirc;̣n, trong nghi&ecirc;n cứu khoa học, chu&acirc;̉n bị sẵn sàng đ&ecirc;̉ nh&acirc;̣n lãnh trách nhi&ecirc;̣m vi&ecirc;́t ti&ecirc;́p tuy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng anh hùng, năng đ&ocirc;̣ng, sáng tạo, nghĩa tình của Đảng b&ocirc;̣, chính quy&ecirc;̀n và Nh&acirc;n d&acirc;n Thành ph&ocirc;́.</em></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><em>*</em></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><em>*&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;*</em></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kỷ niệm 68 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018), h&ograve;a trong kh&iacute; thế h&agrave;o h&ugrave;ng kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n năm 1968, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức chương tr&igrave;nh kỷ niệm 68 năm ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam - Tuy&ecirc;n dương Sinh vi&ecirc;n 5 tốt v&agrave; Học sinh 3 t&iacute;ch cực TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2017. Trong chương tr&igrave;nh h&ocirc;m nay, 113 Học sinh 3 t&iacute;ch cực v&agrave; 102 Sinh vi&ecirc;n 5 tốt c&ugrave;ng 02 tập thể Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Th&agrave;nh sẽ được tuy&ecirc;n dương tr&ecirc;n s&acirc;n khấu; c&aacute;c bạn ch&iacute;nh l&agrave; những gương mặt kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể trong học tập, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; những tấm gương to&agrave;n diện về đạo đức, về qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện, cống hiến, xứng đ&aacute;ng l&agrave; người học sinh, sinh vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n đ&acirc;y, thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký H&ocirc;̣i Sinh vi&ecirc;n Thành ph&ocirc;́, t&ocirc;i xin tr&acirc;n trọng cảm ơn sự quan t&acirc;m chỉ đạo, tạo đi&ecirc;̀u ki&ecirc;̣n của các đ&ocirc;̀ng chí lãnh đạo Thành ph&ocirc;́, sự ph&ocirc;́i hơp, h&ocirc;̃ trợ của Đảng ủy - Ban Giám hi&ecirc;̣u các trường đ&ocirc;́i với phong trào sinh vi&ecirc;n Thành ph&ocirc;́. Xin cảm ơn C&ocirc;ng ty C&ocirc;̉ ph&acirc;̀n xu&acirc;́t nh&acirc;̣p kh&acirc;̉u Nam Thái Sơn đã lu&ocirc;n đ&ocirc;̀ng hành đ&ocirc;́i với c&ocirc;ng tác tuy&ecirc;n dương Sinh vi&ecirc;n 5 t&ocirc;́t các năm qua. Trong thời gian tới, r&acirc;́t mong ti&ecirc;́p tục nh&acirc;̣n được sự ủng h&ocirc;̣ của các đ&ocirc;̀ng chí, các đơn vị đ&ecirc;̉ c&ocirc;ng tác Đoàn, c&ocirc;ng tác H&ocirc;̣i ti&ecirc;́p tục có sự phát tri&ecirc;̉n.</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong>N.V.Q.S</strong></p> <p style="text-align:justify">---</p> <p style="text-align:justify"><em>(*) Tựa đề b&agrave;i viết do Ban Bi&ecirc;n tập website Th&agrave;nh Đo&agrave;n ​đặt.&nbsp;</em></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;