Ban Thường vụ Thành Đoàn khen thưởng “thầy giáo” lớp học đặc biệt Hoàng Trọng Khánh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 11/01/2018, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; Ph&ugrave;ng Th&aacute;i Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; đến thăm &quot;Lớp học đặc biệt&quot; v&agrave;&nbsp;trao Bằng khen của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho anh Ho&agrave;ng Trọng Kh&aacute;nh &ndash; &quot;thầy gi&aacute;o&quot; đang từng ng&agrave;y gieo mầm &ldquo;hạt giống tri thức&rdquo; cho c&aacute;c bạn thanh thiếu ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn ở x&oacute;m trọ phường Phường Phước Long B, Quận 9.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30102/khencn-1515724711682.jpg" style="font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Ho&agrave;ng Trọng Kh&aacute;nh&nbsp;hiện l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n Ph&acirc;n xưởng Thuốc s&aacute;t tr&ugrave;ng C&ocirc;ng ty Li&ecirc;n doanh Bio &ndash; Pharmachemie (<span style="font-family:arial">Tổng C&ocirc;ng ty N&ocirc;ng nghiệp S&agrave;i G&ograve;n)</span>, tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n tại đơn vị như Kỳ nghỉ hồng, Giờ thứ 9, hoạt động &quot;Đền ơn đ&aacute;p nghĩa&quot;&hellip;. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, anh&nbsp;c&ograve;n l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n t&iacute;ch cực tại địa phương, Anh Kh&aacute;nh l&agrave; nh&acirc;n vật trong b&agrave;i viết &quot;Lớp học đặc biệt của &quot;Ch&uacute; Bio&quot; đăng tr&ecirc;n B&aacute;o Người Lao Động Online. Bảy năm qua, d&ugrave; lương kh&ocirc;ng cao nhưng anh Kh&aacute;nh đ&atilde; tự bỏ tiền t&uacute;i thu&ecirc; nh&agrave;, mua bảng, b&agrave;n ghế, sắm sửa quạt...&nbsp;mở lớp dạy k&egrave;m miễn ph&iacute; cho 38 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 tại nh&agrave; trọ của m&igrave;nh. Trong đ&oacute;, 5 em l&agrave; con c&ocirc;ng nh&acirc;n&nbsp;c&ugrave;ng c&ocirc;ng ty của anh.&nbsp;Lớp học đặc biệt n&agrave;y được tổ chức th&agrave;nh 2 khung giờ: 17g00 đến 19g00 (lớp 6, lớp 9), 19g00 đến 21g00 (lớp 7, lớp 8).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i c&ocirc;ng việc ở c&ocirc;ng ty, dạy học cho học tr&ograve; ngh&egrave;o, anh Kh&aacute;nh c&ograve;n tranh thủ chăn nu&ocirc;i g&agrave;. Từ một con g&agrave; ban đầu giờ đ&acirc;y anh đ&atilde; c&oacute; nguy&ecirc;n một đ&agrave;n g&agrave;. Thế nhưng, g&agrave; v&agrave; trứng g&agrave; anh kh&ocirc;ng b&aacute;n, chủ yếu cho học sinh mang về nh&agrave; l&agrave;m thực phẩm.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&ldquo;T&ocirc;i độc th&acirc;n, sống sao cũng được, chỉ lo mấy đứa trẻ con nh&agrave; ngh&egrave;o kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện học th&ecirc;m lại c&oacute; nguy cơ bỏ học n&ecirc;n t&ocirc;i l&agrave;m th&ocirc;i. Chỉ mong c&aacute;c em lu&ocirc;n tiến bộ v&agrave; đi học đầy đủ l&agrave; t&ocirc;i vui rồi&rdquo;, anh Kh&aacute;nh chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua nắm bắt nhu cầu của lớp học th&ocirc;ng qua trao đổi trực tiếp với anh Kh&aacute;nh, th&igrave; lớp đ&atilde; được sự quan t&acirc;m của ch&iacute;nh quyền v&agrave; người d&acirc;n địa phương trong việc tạo điều kiện tổ chức lớp. Địa phương cũng c&oacute; đề nghị hỗ trợ một cơ sở kh&aacute;c rộng r&atilde;i hơn để đanh duy tr&igrave; v&agrave; mở rộng lớp học, tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c em học sinh kh&ocirc;ng đồng &yacute;, n&ecirc;n hiện nay lớp vẫn được tổ chức tại địa điểm cũ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ghi nhận những nỗ lực của anh Kh&aacute;nh, đồng ch&iacute;&nbsp;Ng&ocirc; Minh Hải -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp; cho biết việc l&agrave;m của Kh&aacute;nh thật đ&aacute;ng qu&yacute;, cần được nh&acirc;n rộng trong thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></p> <div style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;