Tài xế Nguyễn Khánh Duy – giải quyết va chạm giao thông bằng “lời xin lỗi”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave;m c&ocirc;ng việc chế tạo m&aacute;y ở một xưởng cơ kh&iacute;, những giờ giải lao Nguyễn Kh&aacute;nh Duy thường m&agrave;y m&ograve; t&igrave;m hiểu chiếc xe &ocirc; t&ocirc; của xưởng, v&igrave; t&ograve; m&ograve; m&agrave; anh đ&atilde; kh&aacute;m ph&aacute; ra nhiều điều th&uacute; vị từ chiếc xe &ocirc; t&ocirc; v&agrave; cũng từ đ&oacute; anh đ&atilde; b&eacute;n duy&ecirc;n với nghề t&agrave;i xế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2006, anh c&oacute; bằng l&aacute;i xe tr&ecirc;n tay v&agrave; ch&iacute;nh thức l&agrave;m nghề t&agrave;i xế. Mặc d&ugrave; đ&atilde; c&oacute; bằng l&aacute;i nhưng l&uacute;c đ&oacute; c&ograve;n non kinh nghiệm n&ecirc;n anh chưa được l&aacute;i nhiều, anh chỉ được đi theo xe v&agrave; ngồi ở ghế phụ, chỉ những đoạn đường vắng kh&aacute;ch v&agrave; khi xe kh&ocirc;ng chở h&agrave;ng h&oacute;a của c&ocirc;ng ty th&igrave; anh mới được cầm tay l&aacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30114/a.jpg" style="height:95%; width:95%" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>T&agrave;i xế Nguyễn Kh&aacute;nh Duy.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dần dần, tay nghề của anh c&agrave;ng được n&acirc;ng cao v&agrave; nhận được sự tin tưởng của c&ocirc;ng ty. Những chuyến xe của anh kh&ocirc;ng chỉ giới hạn ở khu vực TP. Hồ Ch&iacute; Minh m&agrave; đ&atilde; mở rộng ra đến c&aacute;c tỉnh miền Đ&ocirc;ng v&agrave; T&acirc;y Nam Bộ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ một thợ m&aacute;y l&agrave;m việc suốt ng&agrave;y ở xưởng chuyển sang l&agrave;m t&agrave;i xế phải rong ruổi tr&ecirc;n khắp nẻo đường n&ecirc;n việc kh&ocirc;ng quen đường x&aacute; l&agrave; chuyện đương nhi&ecirc;n với anh. L&uacute;c mới v&agrave;o nghề, &ldquo;anh đi lần n&agrave;o l&agrave; lạc lần đ&oacute;&rdquo;, c&oacute; nhiều lần đ&atilde; l&agrave;m chậm trễ đơn h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty, khiến kh&aacute;ch h&agrave;ng ph&agrave;n n&agrave;n rất nhiều. Để khắc phục t&igrave;nh trạng đ&oacute;, anh đ&atilde; d&agrave;nh ra nguy&ecirc;n 2 ng&agrave;y đi v&ograve;ng quanh Th&agrave;nh phố bằng xe m&aacute;y để t&igrave;m hiểu c&aacute;c con đường. Sau 2 th&aacute;ng với những nỗ lực của m&igrave;nh, anh đ&atilde; th&ocirc;ng thạo hết mọi ng&oacute;c ng&aacute;ch của Th&agrave;nh phố v&agrave; đ&atilde; khắc phục được t&igrave;nh trạng lạc đường của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Kh&aacute;nh Duy đang giữ vai tr&ograve; quản l&yacute; đội xe của C&ocirc;ng ty cổ phần Đối t&aacute;c Ch&acirc;n Thật. Hằng ng&agrave;y, anh phải dậy sớm để l&ecirc;n lịch, ph&acirc;n c&ocirc;ng lịch l&agrave;m việc trong ng&agrave;y cho từng t&agrave;i xế của c&ocirc;ng ty, sau đ&oacute; sẽ phục vụ việc đưa đ&oacute;n gi&aacute;m đốc. Với anh, ng&agrave;y l&agrave;m việc n&agrave;o cũng phải ở trong t&acirc;m thế sẵn s&agrave;ng, sẵn s&agrave;ng nhận nhiệm vụ của c&ocirc;ng ty, sẵn s&agrave;ng hỗ trợ những đồng nghiệp của m&igrave;nh mỗi khi họ gặp sự cố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&aacute;i xe, anh đ&atilde; nhiều lần chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao th&ocirc;ng v&agrave; cần sự cứu gi&uacute;p, với những t&igrave;nh huống đ&oacute; anh đều nhanh ch&oacute;ng hỗ trợ nạn nh&acirc;n đến bệnh viện để cấp cứu. Trước những trường hợp như vậy, lương t&acirc;m của một người t&agrave;i xế kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p anh l&agrave;m ngơ m&agrave; buộc anh phải ra tay gi&uacute;p đỡ. Anh chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh gi&uacute;p người kh&aacute;c chỉ với mong muốn sao cho người ta qua khỏi cơn nguy hiểm, chứ kh&ocirc;ng hề nghĩ đến việc người ta phải trả ơn cho m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay, nghề t&agrave;i xế phải đối mặt với những kh&oacute; khăn mới, khi m&agrave; đường s&aacute; ng&agrave;y c&agrave;ng thay đổi, lượng phương tiện ng&agrave;y c&agrave;ng tăng l&ecirc;n n&ecirc;n kẹt xe cũng xảy ra nhiều, ch&iacute;nh v&igrave; vậy m&agrave; việc l&aacute;i xe gặp rất nhiều trở ngại. Người t&agrave;i xế cần phải &acirc;n cần, b&igrave;nh tĩnh, kh&ocirc;ng n&ecirc;n n&oacute;ng nảy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi khi xảy ra va chạm, anh Duy đều chọn cho m&igrave;nh c&aacute;ch giải quyết đ&oacute; l&agrave; n&oacute;i lời xin lỗi trước d&ugrave; m&igrave;nh đ&uacute;ng hay l&agrave; sai. N&oacute;i lời xin lỗi với th&aacute;i độ lịch sự v&agrave; ch&acirc;n th&agrave;nh sẽ l&agrave; c&aacute;ch giải quyết tốt nhất, nhanh gọn nhất, vừa kh&ocirc;ng l&agrave;m mất nhiều thời gian của 2 b&ecirc;n, vừa kh&ocirc;ng g&acirc;y ra &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng m&agrave; ảnh hưởng đến những phương tiện kh&aacute;c. &ldquo;Với c&aacute;ch giải quyết của m&igrave;nh, c&oacute; nhiều trường hợp m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m quen được với nhiều t&agrave;i xế kh&aacute;c, từ đ&oacute; kết bạn, c&ugrave;ng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong nghề t&agrave;i xế&rdquo;, anh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo anh Duy, người t&agrave;i xế giỏi phải l&agrave; người c&oacute; tay nghề vững v&agrave;ng, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; th&igrave; người t&agrave;i xế cần phải am hiểu v&agrave; chấp h&agrave;nh đ&uacute;ng luật giao th&ocirc;ng đường bộ, c&oacute; như vậy th&igrave; mới hạn chế g&acirc;y ra tai nạn. Anh Duy chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của m&igrave;nh: &ldquo;T&iacute;nh mạng con người l&agrave; tr&ecirc;n hết, lu&ocirc;n l&aacute;i xe bằng ch&iacute;nh c&aacute;i t&acirc;m của m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ra khỏi nh&agrave; l&uacute;c trời chưa kịp s&aacute;ng v&agrave; về nh&agrave; l&uacute;c m&agrave; những con đường của Th&agrave;nh phố đ&atilde; l&ecirc;n đ&egrave;n, thời gian m&agrave; anh gi&agrave;nh cho gia đ&igrave;nh rất hạn chế nhưng ngược lại anh lại c&oacute; được sự đồng cảm từ ph&iacute;a hậu phương vững chắc của m&igrave;nh. Với anh, c&oacute; được c&ocirc;ng việc v&agrave; c&oacute; thể sống với n&oacute; đ&atilde; l&agrave; một điều may mắn, nhiều người c&ograve;n kh&ocirc;ng thể t&igrave;m được việc l&agrave;m n&ecirc;n anh cảm thấy những vất vả của m&igrave;nh chỉ l&agrave; chuyện nhỏ, bản th&acirc;n anh lu&ocirc;n cố gắng n&acirc;ng cao tay nghề để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với Duy, kết th&uacute;c một ng&agrave;y l&agrave;m việc, từng chuyến xe được cập bến an to&agrave;n, h&agrave;ng h&oacute;a được giao đ&uacute;ng hạn cho kh&aacute;ch th&igrave; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; niềm vui, niềm hạnh ph&uacute;c của anh, th&igrave; khi ấy anh mới y&ecirc;n t&acirc;m để quay về với tổ ấm của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;