Tài xế Nguyễn Khánh Duy – giải quyết va chạm giao thông bằng “lời xin lỗi”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave;m c&ocirc;ng việc chế tạo m&aacute;y ở một xưởng cơ kh&iacute;, những giờ giải lao Nguyễn Kh&aacute;nh Duy thường m&agrave;y m&ograve; t&igrave;m hiểu chiếc xe &ocirc; t&ocirc; của xưởng, v&igrave; t&ograve; m&ograve; m&agrave; anh đ&atilde; kh&aacute;m ph&aacute; ra nhiều điều th&uacute; vị từ chiếc xe &ocirc; t&ocirc; v&agrave; cũng từ đ&oacute; anh đ&atilde; b&eacute;n duy&ecirc;n với nghề t&agrave;i xế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2006, anh c&oacute; bằng l&aacute;i xe tr&ecirc;n tay v&agrave; ch&iacute;nh thức l&agrave;m nghề t&agrave;i xế. Mặc d&ugrave; đ&atilde; c&oacute; bằng l&aacute;i nhưng l&uacute;c đ&oacute; c&ograve;n non kinh nghiệm n&ecirc;n anh chưa được l&aacute;i nhiều, anh chỉ được đi theo xe v&agrave; ngồi ở ghế phụ, chỉ những đoạn đường vắng kh&aacute;ch v&agrave; khi xe kh&ocirc;ng chở h&agrave;ng h&oacute;a của c&ocirc;ng ty th&igrave; anh mới được cầm tay l&aacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30114/a.jpg" style="height:95%; width:95%" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>T&agrave;i xế Nguyễn Kh&aacute;nh Duy.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dần dần, tay nghề của anh c&agrave;ng được n&acirc;ng cao v&agrave; nhận được sự tin tưởng của c&ocirc;ng ty. Những chuyến xe của anh kh&ocirc;ng chỉ giới hạn ở khu vực TP. Hồ Ch&iacute; Minh m&agrave; đ&atilde; mở rộng ra đến c&aacute;c tỉnh miền Đ&ocirc;ng v&agrave; T&acirc;y Nam Bộ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ một thợ m&aacute;y l&agrave;m việc suốt ng&agrave;y ở xưởng chuyển sang l&agrave;m t&agrave;i xế phải rong ruổi tr&ecirc;n khắp nẻo đường n&ecirc;n việc kh&ocirc;ng quen đường x&aacute; l&agrave; chuyện đương nhi&ecirc;n với anh. L&uacute;c mới v&agrave;o nghề, &ldquo;anh đi lần n&agrave;o l&agrave; lạc lần đ&oacute;&rdquo;, c&oacute; nhiều lần đ&atilde; l&agrave;m chậm trễ đơn h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty, khiến kh&aacute;ch h&agrave;ng ph&agrave;n n&agrave;n rất nhiều. Để khắc phục t&igrave;nh trạng đ&oacute;, anh đ&atilde; d&agrave;nh ra nguy&ecirc;n 2 ng&agrave;y đi v&ograve;ng quanh Th&agrave;nh phố bằng xe m&aacute;y để t&igrave;m hiểu c&aacute;c con đường. Sau 2 th&aacute;ng với những nỗ lực của m&igrave;nh, anh đ&atilde; th&ocirc;ng thạo hết mọi ng&oacute;c ng&aacute;ch của Th&agrave;nh phố v&agrave; đ&atilde; khắc phục được t&igrave;nh trạng lạc đường của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Kh&aacute;nh Duy đang giữ vai tr&ograve; quản l&yacute; đội xe của C&ocirc;ng ty cổ phần Đối t&aacute;c Ch&acirc;n Thật. Hằng ng&agrave;y, anh phải dậy sớm để l&ecirc;n lịch, ph&acirc;n c&ocirc;ng lịch l&agrave;m việc trong ng&agrave;y cho từng t&agrave;i xế của c&ocirc;ng ty, sau đ&oacute; sẽ phục vụ việc đưa đ&oacute;n gi&aacute;m đốc. Với anh, ng&agrave;y l&agrave;m việc n&agrave;o cũng phải ở trong t&acirc;m thế sẵn s&agrave;ng, sẵn s&agrave;ng nhận nhiệm vụ của c&ocirc;ng ty, sẵn s&agrave;ng hỗ trợ những đồng nghiệp của m&igrave;nh mỗi khi họ gặp sự cố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&aacute;i xe, anh đ&atilde; nhiều lần chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao th&ocirc;ng v&agrave; cần sự cứu gi&uacute;p, với những t&igrave;nh huống đ&oacute; anh đều nhanh ch&oacute;ng hỗ trợ nạn nh&acirc;n đến bệnh viện để cấp cứu. Trước những trường hợp như vậy, lương t&acirc;m của một người t&agrave;i xế kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p anh l&agrave;m ngơ m&agrave; buộc anh phải ra tay gi&uacute;p đỡ. Anh chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh gi&uacute;p người kh&aacute;c chỉ với mong muốn sao cho người ta qua khỏi cơn nguy hiểm, chứ kh&ocirc;ng hề nghĩ đến việc người ta phải trả ơn cho m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay, nghề t&agrave;i xế phải đối mặt với những kh&oacute; khăn mới, khi m&agrave; đường s&aacute; ng&agrave;y c&agrave;ng thay đổi, lượng phương tiện ng&agrave;y c&agrave;ng tăng l&ecirc;n n&ecirc;n kẹt xe cũng xảy ra nhiều, ch&iacute;nh v&igrave; vậy m&agrave; việc l&aacute;i xe gặp rất nhiều trở ngại. Người t&agrave;i xế cần phải &acirc;n cần, b&igrave;nh tĩnh, kh&ocirc;ng n&ecirc;n n&oacute;ng nảy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi khi xảy ra va chạm, anh Duy đều chọn cho m&igrave;nh c&aacute;ch giải quyết đ&oacute; l&agrave; n&oacute;i lời xin lỗi trước d&ugrave; m&igrave;nh đ&uacute;ng hay l&agrave; sai. N&oacute;i lời xin lỗi với th&aacute;i độ lịch sự v&agrave; ch&acirc;n th&agrave;nh sẽ l&agrave; c&aacute;ch giải quyết tốt nhất, nhanh gọn nhất, vừa kh&ocirc;ng l&agrave;m mất nhiều thời gian của 2 b&ecirc;n, vừa kh&ocirc;ng g&acirc;y ra &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng m&agrave; ảnh hưởng đến những phương tiện kh&aacute;c. &ldquo;Với c&aacute;ch giải quyết của m&igrave;nh, c&oacute; nhiều trường hợp m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m quen được với nhiều t&agrave;i xế kh&aacute;c, từ đ&oacute; kết bạn, c&ugrave;ng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong nghề t&agrave;i xế&rdquo;, anh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo anh Duy, người t&agrave;i xế giỏi phải l&agrave; người c&oacute; tay nghề vững v&agrave;ng, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; th&igrave; người t&agrave;i xế cần phải am hiểu v&agrave; chấp h&agrave;nh đ&uacute;ng luật giao th&ocirc;ng đường bộ, c&oacute; như vậy th&igrave; mới hạn chế g&acirc;y ra tai nạn. Anh Duy chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của m&igrave;nh: &ldquo;T&iacute;nh mạng con người l&agrave; tr&ecirc;n hết, lu&ocirc;n l&aacute;i xe bằng ch&iacute;nh c&aacute;i t&acirc;m của m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ra khỏi nh&agrave; l&uacute;c trời chưa kịp s&aacute;ng v&agrave; về nh&agrave; l&uacute;c m&agrave; những con đường của Th&agrave;nh phố đ&atilde; l&ecirc;n đ&egrave;n, thời gian m&agrave; anh gi&agrave;nh cho gia đ&igrave;nh rất hạn chế nhưng ngược lại anh lại c&oacute; được sự đồng cảm từ ph&iacute;a hậu phương vững chắc của m&igrave;nh. Với anh, c&oacute; được c&ocirc;ng việc v&agrave; c&oacute; thể sống với n&oacute; đ&atilde; l&agrave; một điều may mắn, nhiều người c&ograve;n kh&ocirc;ng thể t&igrave;m được việc l&agrave;m n&ecirc;n anh cảm thấy những vất vả của m&igrave;nh chỉ l&agrave; chuyện nhỏ, bản th&acirc;n anh lu&ocirc;n cố gắng n&acirc;ng cao tay nghề để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với Duy, kết th&uacute;c một ng&agrave;y l&agrave;m việc, từng chuyến xe được cập bến an to&agrave;n, h&agrave;ng h&oacute;a được giao đ&uacute;ng hạn cho kh&aacute;ch th&igrave; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; niềm vui, niềm hạnh ph&uacute;c của anh, th&igrave; khi ấy anh mới y&ecirc;n t&acirc;m để quay về với tổ ấm của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;