Tài xế Hồ Minh Chiến: “Người tài xế không chỉ giỏi ở tay lái”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đam m&ecirc; &ocirc; t&ocirc; từ nhỏ, Hồ Minh Chiến quyết định gắn c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh với chiếc &ocirc; t&ocirc;. Với vai tr&ograve; l&agrave; phụ xe tải, Chiến l&agrave;m việc qua nhiều tỉnh từ Bạc Li&ecirc;u cho đến B&igrave;nh Dương. Nhưng c&ocirc;ng việc phụ xe chưa thỏa m&atilde;n được niềm đam m&ecirc; với tay l&aacute;i m&agrave; anh đ&atilde; th&iacute;ch từ nhỏ n&ecirc;n anh đ&atilde; quyết định l&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh để học bằng l&aacute;i xe v&agrave; lập nghiệp với nghề t&agrave;i xế taxi.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30116/Tài xế Hồ Minh Chiến.jpg" style="height:95%; width:95%" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>T&agrave;i xế Hồ Minh Chiến.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thời gian đầu khi v&agrave;o nghề, đường s&aacute; ở TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; một trở ngại lớn nhất trong c&ocirc;ng việc của anh. V&igrave; anh l&agrave; d&acirc;n tỉnh l&ecirc;n Th&agrave;nh phố lập nghiệp n&ecirc;n kh&ocirc;ng r&agrave;nh về c&aacute;c con đường của Th&agrave;nh phố, những chuyến xe đưa đ&oacute;n kh&aacute;ch đầu ti&ecirc;n của anh tại S&agrave;i G&ograve;n hầu như chuyến n&agrave;o cũng chậm trễ, lạc đường. Nghề &ocirc; t&ocirc; tải m&agrave; anh từng l&agrave;m chỉ đi qua những cung đường cố định, c&ograve;n đối với nghề taxi th&igrave; mỗi kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; mỗi cung đường kh&aacute;c nhau, hơn 3 th&aacute;ng nhưng anh vẫn chưa th&iacute;ch nghi được c&ocirc;ng việc mới, nhiều l&uacute;c anh cảm thấy nản v&agrave; c&oacute; &yacute; định bỏ nghề. Những l&uacute;c bế tắc trong c&ocirc;ng việc, anh thường t&acirc;m sự với c&aacute;c t&agrave;i xế đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm, &ldquo;được anh em trong đội xe động vi&ecirc;n n&ecirc;n m&igrave;nh cũng cố gắng vượt qua&rdquo; &ndash; anh Chiến chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;ng ng&agrave;y, anh ra khỏi nh&agrave; l&uacute;c 5 giờ s&aacute;ng, tranh thủ ăn điểm t&acirc;m rồi bắt đầu một ng&agrave;y l&agrave;m việc, &ldquo;nhưng cũng nhiều l&uacute;c c&oacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n phải chở kh&aacute;ch ngay, kh&ocirc;ng kịp ăn uống g&igrave; cả&rdquo;. C&ocirc;ng việc của anh phải r&ograve;ng r&atilde; đ&oacute;n trả kh&aacute;ch cả ng&agrave;y, kh&aacute;ch gọi l&uacute;c n&agrave;o l&agrave; phục vụ l&uacute;c nấy, phải lu&ocirc;n lu&ocirc;n ở trong t&acirc;m thế sẵn s&agrave;ng nhất. T&agrave;i xế taxi hầu như kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian giải lao, tranh thủ vắng kh&aacute;ch l&agrave; anh gh&eacute; v&agrave;o qu&aacute;n, ăn uống để lấy sức, rửa mặt cho tỉnh t&aacute;o để tiếp tục c&ocirc;ng việc. Một ng&agrave;y l&agrave;m việc của anh thường kết th&uacute;c v&agrave;o l&uacute;c 10 giờ đ&ecirc;m, nhưng nhiều l&uacute;c c&oacute; kh&aacute;ch th&igrave; kết th&uacute;c một ng&agrave;y l&agrave;m việc cũng đ&atilde; l&agrave; bắt đầu của một ng&agrave;y mới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hơn 5 năm l&agrave;m nghề t&agrave;i xế taxi, anh gặp rất nhiều trường hợp kh&aacute;ch để qu&ecirc;n t&agrave;i sản ở tr&ecirc;n xe, c&oacute; thể l&agrave; t&uacute;i x&aacute;ch, điện thoại di động, c&oacute; những trường hợp t&agrave;i sản bị để qu&ecirc;n ở tr&ecirc;n xe l&ecirc;n tới h&agrave;ng chục triệu đồng. Mỗi lần như thế, anh đều t&igrave;m mọi c&aacute;ch để giao trả lại t&agrave;i sản cho kh&aacute;ch h&agrave;ng một c&aacute;ch nhanh nhất.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Chiến t&acirc;m sự, những năm gần đ&acirc;y c&oacute; nhiều h&atilde;ng taxi mới ra đời, thu nhập của anh giảm hơn so với trước kia. Nhưng anh cũng coi đ&oacute; l&agrave; động lực để anh ho&agrave;n thiện m&igrave;nh hơn trong c&ocirc;ng việc. Chịu sự cạnh tranh nhiều n&ecirc;n anh phải lu&ocirc;n t&igrave;m c&aacute;ch để phục vụ tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, sao cho kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;o cũng thấy h&agrave;i l&ograve;ng với chuyến xe của m&igrave;nh. Anh chia sẻ: &ldquo;Người t&agrave;i xế kh&ocirc;ng chỉ giỏi ở tay nghề, m&agrave; c&ograve;n phải giỏi ở c&aacute;ch giao tiếp v&agrave; ứng xử, đặc biệt l&agrave; phải c&oacute; t&acirc;m với nghề&rdquo;. B&ecirc;n cạnh việc chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m chỉnh luật giao th&ocirc;ng th&igrave; mỗi t&agrave;i xế phải lu&ocirc;n t&igrave;m t&ograve;i ra những con đường mới sao cho thuận tiện nhất, r&uacute;t ngắn được cự ly di chuyển, tiết kiệm thời gian cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, phải c&oacute; th&aacute;i độ lịch sự, &acirc;n cần th&igrave; mới nhận được sự tin tưởng của kh&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với Chiến, anh kh&ocirc;ng chỉ cẩn thận trong khi điều khiển taxi m&agrave; c&ograve;n cẩn thận ngay cả trong việc dừng đỗ xe. Anh lu&ocirc;n tu&acirc;n thủ những qui định về việc dừng đỗ, chọn những địa điểm ph&ugrave; hợp để dừng đỗ xe, sao cho kh&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng đến c&aacute;c phương tiện giao th&ocirc;ng kh&aacute;c v&agrave; giữ g&igrave;n h&igrave;nh ảnh của c&ocirc;ng ty trong mắt kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o những dịp lễ tết, thay v&igrave; d&agrave;nh thời gian cho gia đ&igrave;nh th&igrave; anh lại phải lao v&agrave;o c&ocirc;ng việc, đ&aacute;p ứng nhu cầu đi lại của người d&acirc;n. Theo anh, bất kỳ nghề n&agrave;o cũng cần phải c&oacute; sự hi sinh, n&ecirc;n với anh, d&ugrave; phải hi sinh thời gian b&ecirc;n gia đ&igrave;nh để phục vụ cho c&ocirc;ng việc th&igrave; anh cũng cảm thấy vui, anh cũng chia sẻ th&ecirc;m: &ldquo;Niềm vui lớn hơn m&agrave; anh c&oacute; được đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; sự cảm th&ocirc;ng v&agrave; chia sẻ từ ph&iacute;a gia đ&igrave;nh, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; động lực, nguồn sức mạnh to lớn gi&uacute;p anh lu&ocirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;An to&agrave;n &ndash; Chất lượng &ndash; Mọi l&uacute;c &ndash; Mọi nơi&rdquo; ch&iacute;nh l&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute; l&agrave;m việc của Hồ Minh Chiến. &ldquo;Nhiều l&uacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; việc gấp, th&uacute;c hối m&igrave;nh chạy nhanh, những l&uacute;c đ&oacute; m&igrave;nh phải c&oacute; lập trường quan điểm vững v&agrave;ng, chạy đ&uacute;ng theo luật nhưng vẫn phải kh&ocirc;n kh&eacute;o lựa lời n&oacute;i với kh&aacute;ch h&agrave;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y n&agrave;o cũng phải chạy xe n&ecirc;n anh chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn giao th&ocirc;ng xảy ra với nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c nhau, cả kh&aacute;ch quan lẫn chủ quan. Theo anh, phần lớn tai nạn giao th&ocirc;ng vẫn l&agrave; do nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ quan, đến từ ph&iacute;a người t&agrave;i xế vẫn l&agrave; ch&iacute;nh. Để hạn chế tối đa tai nạn giao th&ocirc;ng th&igrave; người t&agrave;i xế&nbsp; cần phải điều khiển phương tiện với tốc độ cho ph&eacute;p, phải l&agrave;m chủ được tốc độ, v&igrave; khi ấy mới dễ d&agrave;ng quan s&aacute;t, kịp thời xử l&yacute; những t&igrave;nh huống bất ngờ tr&ecirc;n đường.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Iacute;t ai biết được những t&agrave;i xế trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện v&agrave; c&oacute; t&acirc;m với nghề như Hồ Minh Chiến lại ch&iacute;nh l&agrave; những nh&acirc;n tố đang ng&agrave;y đ&ecirc;m g&oacute;p phần sức trẻ của m&igrave;nh để x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c ng&agrave;y c&agrave;ng văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;