Tài xế Hồ Minh Chiến: “Người tài xế không chỉ giỏi ở tay lái”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đam m&ecirc; &ocirc; t&ocirc; từ nhỏ, Hồ Minh Chiến quyết định gắn c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh với chiếc &ocirc; t&ocirc;. Với vai tr&ograve; l&agrave; phụ xe tải, Chiến l&agrave;m việc qua nhiều tỉnh từ Bạc Li&ecirc;u cho đến B&igrave;nh Dương. Nhưng c&ocirc;ng việc phụ xe chưa thỏa m&atilde;n được niềm đam m&ecirc; với tay l&aacute;i m&agrave; anh đ&atilde; th&iacute;ch từ nhỏ n&ecirc;n anh đ&atilde; quyết định l&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh để học bằng l&aacute;i xe v&agrave; lập nghiệp với nghề t&agrave;i xế taxi.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30116/Tài xế Hồ Minh Chiến.jpg" style="height:95%; width:95%" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>T&agrave;i xế Hồ Minh Chiến.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thời gian đầu khi v&agrave;o nghề, đường s&aacute; ở TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; một trở ngại lớn nhất trong c&ocirc;ng việc của anh. V&igrave; anh l&agrave; d&acirc;n tỉnh l&ecirc;n Th&agrave;nh phố lập nghiệp n&ecirc;n kh&ocirc;ng r&agrave;nh về c&aacute;c con đường của Th&agrave;nh phố, những chuyến xe đưa đ&oacute;n kh&aacute;ch đầu ti&ecirc;n của anh tại S&agrave;i G&ograve;n hầu như chuyến n&agrave;o cũng chậm trễ, lạc đường. Nghề &ocirc; t&ocirc; tải m&agrave; anh từng l&agrave;m chỉ đi qua những cung đường cố định, c&ograve;n đối với nghề taxi th&igrave; mỗi kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; mỗi cung đường kh&aacute;c nhau, hơn 3 th&aacute;ng nhưng anh vẫn chưa th&iacute;ch nghi được c&ocirc;ng việc mới, nhiều l&uacute;c anh cảm thấy nản v&agrave; c&oacute; &yacute; định bỏ nghề. Những l&uacute;c bế tắc trong c&ocirc;ng việc, anh thường t&acirc;m sự với c&aacute;c t&agrave;i xế đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm, &ldquo;được anh em trong đội xe động vi&ecirc;n n&ecirc;n m&igrave;nh cũng cố gắng vượt qua&rdquo; &ndash; anh Chiến chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;ng ng&agrave;y, anh ra khỏi nh&agrave; l&uacute;c 5 giờ s&aacute;ng, tranh thủ ăn điểm t&acirc;m rồi bắt đầu một ng&agrave;y l&agrave;m việc, &ldquo;nhưng cũng nhiều l&uacute;c c&oacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n phải chở kh&aacute;ch ngay, kh&ocirc;ng kịp ăn uống g&igrave; cả&rdquo;. C&ocirc;ng việc của anh phải r&ograve;ng r&atilde; đ&oacute;n trả kh&aacute;ch cả ng&agrave;y, kh&aacute;ch gọi l&uacute;c n&agrave;o l&agrave; phục vụ l&uacute;c nấy, phải lu&ocirc;n lu&ocirc;n ở trong t&acirc;m thế sẵn s&agrave;ng nhất. T&agrave;i xế taxi hầu như kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian giải lao, tranh thủ vắng kh&aacute;ch l&agrave; anh gh&eacute; v&agrave;o qu&aacute;n, ăn uống để lấy sức, rửa mặt cho tỉnh t&aacute;o để tiếp tục c&ocirc;ng việc. Một ng&agrave;y l&agrave;m việc của anh thường kết th&uacute;c v&agrave;o l&uacute;c 10 giờ đ&ecirc;m, nhưng nhiều l&uacute;c c&oacute; kh&aacute;ch th&igrave; kết th&uacute;c một ng&agrave;y l&agrave;m việc cũng đ&atilde; l&agrave; bắt đầu của một ng&agrave;y mới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hơn 5 năm l&agrave;m nghề t&agrave;i xế taxi, anh gặp rất nhiều trường hợp kh&aacute;ch để qu&ecirc;n t&agrave;i sản ở tr&ecirc;n xe, c&oacute; thể l&agrave; t&uacute;i x&aacute;ch, điện thoại di động, c&oacute; những trường hợp t&agrave;i sản bị để qu&ecirc;n ở tr&ecirc;n xe l&ecirc;n tới h&agrave;ng chục triệu đồng. Mỗi lần như thế, anh đều t&igrave;m mọi c&aacute;ch để giao trả lại t&agrave;i sản cho kh&aacute;ch h&agrave;ng một c&aacute;ch nhanh nhất.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Chiến t&acirc;m sự, những năm gần đ&acirc;y c&oacute; nhiều h&atilde;ng taxi mới ra đời, thu nhập của anh giảm hơn so với trước kia. Nhưng anh cũng coi đ&oacute; l&agrave; động lực để anh ho&agrave;n thiện m&igrave;nh hơn trong c&ocirc;ng việc. Chịu sự cạnh tranh nhiều n&ecirc;n anh phải lu&ocirc;n t&igrave;m c&aacute;ch để phục vụ tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, sao cho kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;o cũng thấy h&agrave;i l&ograve;ng với chuyến xe của m&igrave;nh. Anh chia sẻ: &ldquo;Người t&agrave;i xế kh&ocirc;ng chỉ giỏi ở tay nghề, m&agrave; c&ograve;n phải giỏi ở c&aacute;ch giao tiếp v&agrave; ứng xử, đặc biệt l&agrave; phải c&oacute; t&acirc;m với nghề&rdquo;. B&ecirc;n cạnh việc chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m chỉnh luật giao th&ocirc;ng th&igrave; mỗi t&agrave;i xế phải lu&ocirc;n t&igrave;m t&ograve;i ra những con đường mới sao cho thuận tiện nhất, r&uacute;t ngắn được cự ly di chuyển, tiết kiệm thời gian cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, phải c&oacute; th&aacute;i độ lịch sự, &acirc;n cần th&igrave; mới nhận được sự tin tưởng của kh&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với Chiến, anh kh&ocirc;ng chỉ cẩn thận trong khi điều khiển taxi m&agrave; c&ograve;n cẩn thận ngay cả trong việc dừng đỗ xe. Anh lu&ocirc;n tu&acirc;n thủ những qui định về việc dừng đỗ, chọn những địa điểm ph&ugrave; hợp để dừng đỗ xe, sao cho kh&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng đến c&aacute;c phương tiện giao th&ocirc;ng kh&aacute;c v&agrave; giữ g&igrave;n h&igrave;nh ảnh của c&ocirc;ng ty trong mắt kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o những dịp lễ tết, thay v&igrave; d&agrave;nh thời gian cho gia đ&igrave;nh th&igrave; anh lại phải lao v&agrave;o c&ocirc;ng việc, đ&aacute;p ứng nhu cầu đi lại của người d&acirc;n. Theo anh, bất kỳ nghề n&agrave;o cũng cần phải c&oacute; sự hi sinh, n&ecirc;n với anh, d&ugrave; phải hi sinh thời gian b&ecirc;n gia đ&igrave;nh để phục vụ cho c&ocirc;ng việc th&igrave; anh cũng cảm thấy vui, anh cũng chia sẻ th&ecirc;m: &ldquo;Niềm vui lớn hơn m&agrave; anh c&oacute; được đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; sự cảm th&ocirc;ng v&agrave; chia sẻ từ ph&iacute;a gia đ&igrave;nh, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; động lực, nguồn sức mạnh to lớn gi&uacute;p anh lu&ocirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;An to&agrave;n &ndash; Chất lượng &ndash; Mọi l&uacute;c &ndash; Mọi nơi&rdquo; ch&iacute;nh l&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute; l&agrave;m việc của Hồ Minh Chiến. &ldquo;Nhiều l&uacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; việc gấp, th&uacute;c hối m&igrave;nh chạy nhanh, những l&uacute;c đ&oacute; m&igrave;nh phải c&oacute; lập trường quan điểm vững v&agrave;ng, chạy đ&uacute;ng theo luật nhưng vẫn phải kh&ocirc;n kh&eacute;o lựa lời n&oacute;i với kh&aacute;ch h&agrave;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y n&agrave;o cũng phải chạy xe n&ecirc;n anh chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn giao th&ocirc;ng xảy ra với nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c nhau, cả kh&aacute;ch quan lẫn chủ quan. Theo anh, phần lớn tai nạn giao th&ocirc;ng vẫn l&agrave; do nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ quan, đến từ ph&iacute;a người t&agrave;i xế vẫn l&agrave; ch&iacute;nh. Để hạn chế tối đa tai nạn giao th&ocirc;ng th&igrave; người t&agrave;i xế&nbsp; cần phải điều khiển phương tiện với tốc độ cho ph&eacute;p, phải l&agrave;m chủ được tốc độ, v&igrave; khi ấy mới dễ d&agrave;ng quan s&aacute;t, kịp thời xử l&yacute; những t&igrave;nh huống bất ngờ tr&ecirc;n đường.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Iacute;t ai biết được những t&agrave;i xế trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện v&agrave; c&oacute; t&acirc;m với nghề như Hồ Minh Chiến lại ch&iacute;nh l&agrave; những nh&acirc;n tố đang ng&agrave;y đ&ecirc;m g&oacute;p phần sức trẻ của m&igrave;nh để x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c ng&agrave;y c&agrave;ng văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;