Gò Vấp: Họp mặt Công nhân lao động quận Gò Vấp không về quê

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">H&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; h&acirc;n hoan của cả nước mừng Xu&acirc;n Đinh Dậu - mừng Đảng quang vinh nh&acirc;n kỷ niệm 88 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 &ndash; 03/02/2018). T&ocirc;́i ngày 11/02/2018, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận G&ograve; Vấp phối hợp với Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động quận v&agrave; Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ quận tổ chức chương tr&igrave;nh Họp mặt C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận G&ograve; Vấp kh&ocirc;ng về qu&ecirc; &ldquo;Mừng Xu&acirc;n Mậu Tuất&rdquo; năm 2018 tại Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Phường 14 với sự tham gia của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố, cấp Quận, Phường v&agrave; hơn 200 thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30249/_MG_1077.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Chương tr&igrave;nh nhằm tổ chức chăm lo cho C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, nữ c&ocirc;ng nh&acirc;n tại c&aacute;c tổ c&ocirc;ng nh&acirc;n tự quản, c&aacute;c khu nh&agrave; trọ, khu lưu tr&uacute; tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn, kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết với gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận. Hoạt động n&agrave;y được L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố, Quận ủy đ&aacute;nh gi&aacute; cao, được duy tr&igrave; nhiều năm liền v&agrave; tổ chức h&agrave;ng năm v&agrave;o mỗi dịp xu&acirc;n về. Tại chương tr&igrave;nh, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận, Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động quận v&agrave; Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ quận đ&atilde; trao tặng 130 ph&acirc;̀n quà cho 130 thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n có hoàn cảnh đặc bi&ecirc;̣t tr&ecirc;n địa bàn qu&acirc;̣n Gò V&acirc;́p với t&ocirc;̉ng trị giá 61.000.000 đồng v&agrave; chương tr&igrave;nh bốc thăm tr&uacute;ng thưởng với hơn 80 phần qu&agrave; gi&aacute; trị kh&aacute;c, b&ecirc;n cạnh c&aacute;c phần qu&agrave; do ban tổ chức chương tr&igrave;nh trao tặng c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; con em tham gia với tổng trị gi&aacute; qu&agrave; 8.000.000đ.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực &yacute; nghĩa của tổ chức Đo&agrave;n, Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động v&agrave; Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ nhằm chăm lo, hỗ trợ về vật chất, văn h&oacute;a, tinh thần cho c&ocirc;ng nh&acirc;n, g&oacute;p phần gi&uacute;p đỡ c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đ&oacute;n Tết cổ truyền. Bu&ocirc;̉i họp mặt cũng là nơi giao lưu, chia sẻ tình cảm giữa Lãnh đạo qu&acirc;̣n với c&ocirc;ng nh&acirc;n lao đ&ocirc;̣ng tr&ecirc;n địa bàn; đồng thời, th&ocirc;ng qua hoạt động n&agrave;y đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, đặc biệt l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n xa qu&ecirc;, khu c&ocirc;ng nghiệp, khu nh&agrave; trọ xem Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động v&agrave; Hội Li&ecirc;n hiệp phụ nữ l&agrave; địa chỉ tin cậy để thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n chia sẻ, l&agrave; điểm tựa về đời sống tinh thần cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;