Quận 7: Khởi động Tháng Thanh niên 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&ograve;a chung kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua s&ocirc;i nổi của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố ch&agrave;o mừng kỷ niệm 87 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n quận 7 đ&atilde; v&agrave; đang ra sức ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của m&igrave;nh trong tham gia thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thanh ni&ecirc;n g&oacute;p phần ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n tại địa phương, đơn vị.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30275/28277032_313465825842443_3022146746481469120_n.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; height:400px; text-align:right; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thực hiện sự chỉ đạo của Th&agrave;nh Đo&agrave;n về việc ra qu&acirc;n Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2018, được sự thống nhất của Thường trực Quận ủy, s&aacute;ng ng&agrave;y 25/2/2018, Quận Đo&agrave;n 7 tổ chức lễ ph&aacute;t động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018 tại Nh&agrave; Thiếu Nhi quận 7.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Ph&aacute;t biểu tại Lễ khởi động, đồng ch&iacute;&nbsp;Trương Tấn Nghiệp&nbsp;&ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n chia sẻ Lễ khởi động được tổ chức</span><span style="color:rgb(38, 38, 38)">&nbsp;với mục đ&iacute;ch ph&aacute;t huy nguồn lực trong đo&agrave;n vi&ecirc;n Quận tham gia thực hiện c&aacute;c hoạt động v&igrave; an sinh x&atilde; hội, an ninh trật tự&nbsp;thiết thực, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Sau buổi Lễ ph&aacute;t động với tinh thần nhiệt huyết, cống hiến sức trẻ hơn 500 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh đầu ti&ecirc;n khởi đầu cho hoạt động th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2018 l&agrave; chuyển h&oacute;a&nbsp;điểm tồn đọng r&aacute;c tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng, B&igrave;nh Thuận,.. t</span><span style="color:rgb(29, 33, 41)">hực hiện vệ sinh qu&eacute;t dọn, x&oacute;a quảng c&aacute;o sai quy định, kh&ocirc;ng lấn chiếm l&ograve;ng lề đường L&ecirc; Văn Lương, vận động tuy&ecirc;n truyền x&oacute;a quảng c&aacute;o sai quy định, ph&aacute;t 200 tờ rơi vận động tuy&ecirc;n truyền người d&acirc;n ph&acirc;n loại r&aacute;c thải sinh hoạt,&nbsp;thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh &quot;C&ocirc;ng vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tự quản&quot;, thực hiện tổ chức tuy&ecirc;n truyền an ninh trật tự...</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hồ Linh</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;