Quận 7: Khởi động Tháng Thanh niên 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&ograve;a chung kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua s&ocirc;i nổi của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố ch&agrave;o mừng kỷ niệm 87 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n quận 7 đ&atilde; v&agrave; đang ra sức ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của m&igrave;nh trong tham gia thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thanh ni&ecirc;n g&oacute;p phần ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n tại địa phương, đơn vị.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30275/28277032_313465825842443_3022146746481469120_n.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; height:400px; text-align:right; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thực hiện sự chỉ đạo của Th&agrave;nh Đo&agrave;n về việc ra qu&acirc;n Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2018, được sự thống nhất của Thường trực Quận ủy, s&aacute;ng ng&agrave;y 25/2/2018, Quận Đo&agrave;n 7 tổ chức lễ ph&aacute;t động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018 tại Nh&agrave; Thiếu Nhi quận 7.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Ph&aacute;t biểu tại Lễ khởi động, đồng ch&iacute;&nbsp;Trương Tấn Nghiệp&nbsp;&ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n chia sẻ Lễ khởi động được tổ chức</span><span style="color:rgb(38, 38, 38)">&nbsp;với mục đ&iacute;ch ph&aacute;t huy nguồn lực trong đo&agrave;n vi&ecirc;n Quận tham gia thực hiện c&aacute;c hoạt động v&igrave; an sinh x&atilde; hội, an ninh trật tự&nbsp;thiết thực, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Sau buổi Lễ ph&aacute;t động với tinh thần nhiệt huyết, cống hiến sức trẻ hơn 500 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh đầu ti&ecirc;n khởi đầu cho hoạt động th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2018 l&agrave; chuyển h&oacute;a&nbsp;điểm tồn đọng r&aacute;c tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng, B&igrave;nh Thuận,.. t</span><span style="color:rgb(29, 33, 41)">hực hiện vệ sinh qu&eacute;t dọn, x&oacute;a quảng c&aacute;o sai quy định, kh&ocirc;ng lấn chiếm l&ograve;ng lề đường L&ecirc; Văn Lương, vận động tuy&ecirc;n truyền x&oacute;a quảng c&aacute;o sai quy định, ph&aacute;t 200 tờ rơi vận động tuy&ecirc;n truyền người d&acirc;n ph&acirc;n loại r&aacute;c thải sinh hoạt,&nbsp;thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh &quot;C&ocirc;ng vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tự quản&quot;, thực hiện tổ chức tuy&ecirc;n truyền an ninh trật tự...</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hồ Linh</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;