Hơn 600 đoàn viên ĐH Sư phạm học tập chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30332/IMG_4890.JPG" style="text-align: justify;"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30332/IMG_4890.JPG" style="height:400px; width:600px" /></a></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Buổi học tập chuy&ecirc;n đề&nbsp;<em>&ldquo;X&acirc;y dựng t&aacute;c phong, phong c&aacute;ch của người đứng đầu, của c&aacute;n bộ, Đảng vi&ecirc;n&nbsp;trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch &nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;</em>&nbsp;được Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức&nbsp;v&agrave;o ng&agrave;y 09/3/2018 tại Hội trường B - Cơ sở 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến với buổi học tập chuy&ecirc;n đề, hơn 600 đồng ch&iacute; l&agrave; Đảng vi&ecirc;n trẻ, đối tượng đảng c&aacute;c chi bộ sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội từ cấp chi đo&agrave;n, chi hội đến cấp Trường đ&atilde; được t&igrave;m hiểu những kh&aacute;i niệm về phong c&aacute;ch, t&aacute;c phong, cũng như l&agrave; những mẫu chuyện về v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa về vị l&atilde;nh tụ của d&acirc;n tộc với sự hướng dẫn, b&aacute;o c&aacute;o của <strong>Ph&oacute; Gi&aacute;o sư, Tiến sĩ&nbsp;Huỳnh Thị Gấm</strong> - <em>Nguy&ecirc;n Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, Học viện Ch&iacute;nh trị khu vực II&nbsp; (thuộc Học viện Ch&iacute;nh trị Quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh).</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc; Huỳnh Thị Gấm nhấn mạnh:&nbsp;<em>&ldquo;Một trong những nội dung quan trọng m&agrave; người c&aacute;n bộ l&agrave; cần n&ecirc;u gương, &ldquo;n&oacute;i đi đ&ocirc;i với l&agrave;m&rdquo;. Với Hồ Ch&iacute; Minh, n&oacute;i đi đ&ocirc;i với l&agrave;m kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một chuẩn mực trong đạo đức truyền thống m&agrave; c&ograve;n l&agrave; chuẩn mực đạo đức c&ocirc;ng vụ tối thiểu. Việc n&oacute;i đi đ&ocirc;i với l&agrave;m mang lại cho quần ch&uacute;ng l&ograve;ng tin v&agrave; sự t&ocirc;n trọng đối với người c&aacute;n bộ, do đ&oacute;, người c&aacute;n bộ dễ d&agrave;ng thực thi quyền l&atilde;nh đạo của m&igrave;nh. Người ph&ecirc; ph&aacute;n những c&aacute;n bộ &ldquo;chỉ biết n&oacute;i l&agrave; n&oacute;i, n&oacute;i giờ n&agrave;y qua giờ kh&aacute;c, ng&agrave;y nay qua ng&agrave;y kh&aacute;c. Nhưng một việc g&igrave; thiết thực cũng kh&ocirc;ng l&agrave;m được&rdquo;. Nh&acirc;n d&acirc;n kh&ocirc;ng bao giờ tin cậy những c&aacute;n bộ n&oacute;i m&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m, n&oacute;i nhiều l&agrave;m &iacute;t, n&oacute;i hay l&agrave;m dở, n&oacute;i một đ&agrave;ng l&agrave;m một nẻo. Muốn r&egrave;n luyện được phong c&aacute;ch n&oacute;i đi đ&ocirc;i với l&agrave;m, người c&aacute;n bộ phải thường xuy&ecirc;n tự kiểm điểm, soi x&eacute;t ch&iacute;nh m&igrave;nh, đồng thời phải khuyến kh&iacute;ch cấp dưới v&agrave; quần ch&uacute;ng nhận x&eacute;t, ph&ecirc; b&igrave;nh, g&oacute;p &yacute; cho m&igrave;nh, nhắc nhở m&igrave;nh về những điều m&igrave;nh đ&atilde; hứa. Người c&aacute;n bộ cũng phải biết tr&aacute;nh căn bệnh h&igrave;nh thức, bệnh &ldquo;hữu danh, v&ocirc; thực&rdquo;, chạy theo những thứ h&agrave;o nho&aacute;ng b&ecirc;n ngo&agrave;i.&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30332/IMG_4913.JPG">&nbsp;</a><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30332/20180309_195547.jpg" style="height:288px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:9px"><em>Đ/c L&acirc;m Thanh Minh - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường tặng hoa cho c&ocirc; Huỳnh Thị Gấm</em></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>HO&Agrave;I &Acirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;