Hơn 600 đoàn viên ĐH Sư phạm học tập chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30332/IMG_4890.JPG" style="text-align: justify;"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30332/IMG_4890.JPG" style="height:400px; width:600px" /></a></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Buổi học tập chuy&ecirc;n đề&nbsp;<em>&ldquo;X&acirc;y dựng t&aacute;c phong, phong c&aacute;ch của người đứng đầu, của c&aacute;n bộ, Đảng vi&ecirc;n&nbsp;trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch &nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;</em>&nbsp;được Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức&nbsp;v&agrave;o ng&agrave;y 09/3/2018 tại Hội trường B - Cơ sở 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến với buổi học tập chuy&ecirc;n đề, hơn 600 đồng ch&iacute; l&agrave; Đảng vi&ecirc;n trẻ, đối tượng đảng c&aacute;c chi bộ sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội từ cấp chi đo&agrave;n, chi hội đến cấp Trường đ&atilde; được t&igrave;m hiểu những kh&aacute;i niệm về phong c&aacute;ch, t&aacute;c phong, cũng như l&agrave; những mẫu chuyện về v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa về vị l&atilde;nh tụ của d&acirc;n tộc với sự hướng dẫn, b&aacute;o c&aacute;o của <strong>Ph&oacute; Gi&aacute;o sư, Tiến sĩ&nbsp;Huỳnh Thị Gấm</strong> - <em>Nguy&ecirc;n Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, Học viện Ch&iacute;nh trị khu vực II&nbsp; (thuộc Học viện Ch&iacute;nh trị Quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh).</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc; Huỳnh Thị Gấm nhấn mạnh:&nbsp;<em>&ldquo;Một trong những nội dung quan trọng m&agrave; người c&aacute;n bộ l&agrave; cần n&ecirc;u gương, &ldquo;n&oacute;i đi đ&ocirc;i với l&agrave;m&rdquo;. Với Hồ Ch&iacute; Minh, n&oacute;i đi đ&ocirc;i với l&agrave;m kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một chuẩn mực trong đạo đức truyền thống m&agrave; c&ograve;n l&agrave; chuẩn mực đạo đức c&ocirc;ng vụ tối thiểu. Việc n&oacute;i đi đ&ocirc;i với l&agrave;m mang lại cho quần ch&uacute;ng l&ograve;ng tin v&agrave; sự t&ocirc;n trọng đối với người c&aacute;n bộ, do đ&oacute;, người c&aacute;n bộ dễ d&agrave;ng thực thi quyền l&atilde;nh đạo của m&igrave;nh. Người ph&ecirc; ph&aacute;n những c&aacute;n bộ &ldquo;chỉ biết n&oacute;i l&agrave; n&oacute;i, n&oacute;i giờ n&agrave;y qua giờ kh&aacute;c, ng&agrave;y nay qua ng&agrave;y kh&aacute;c. Nhưng một việc g&igrave; thiết thực cũng kh&ocirc;ng l&agrave;m được&rdquo;. Nh&acirc;n d&acirc;n kh&ocirc;ng bao giờ tin cậy những c&aacute;n bộ n&oacute;i m&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m, n&oacute;i nhiều l&agrave;m &iacute;t, n&oacute;i hay l&agrave;m dở, n&oacute;i một đ&agrave;ng l&agrave;m một nẻo. Muốn r&egrave;n luyện được phong c&aacute;ch n&oacute;i đi đ&ocirc;i với l&agrave;m, người c&aacute;n bộ phải thường xuy&ecirc;n tự kiểm điểm, soi x&eacute;t ch&iacute;nh m&igrave;nh, đồng thời phải khuyến kh&iacute;ch cấp dưới v&agrave; quần ch&uacute;ng nhận x&eacute;t, ph&ecirc; b&igrave;nh, g&oacute;p &yacute; cho m&igrave;nh, nhắc nhở m&igrave;nh về những điều m&igrave;nh đ&atilde; hứa. Người c&aacute;n bộ cũng phải biết tr&aacute;nh căn bệnh h&igrave;nh thức, bệnh &ldquo;hữu danh, v&ocirc; thực&rdquo;, chạy theo những thứ h&agrave;o nho&aacute;ng b&ecirc;n ngo&agrave;i.&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30332/IMG_4913.JPG">&nbsp;</a><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30332/20180309_195547.jpg" style="height:288px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:9px"><em>Đ/c L&acirc;m Thanh Minh - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường tặng hoa cho c&ocirc; Huỳnh Thị Gấm</em></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>HO&Agrave;I &Acirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;