Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM Lê Tú Chinh là một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="body_content" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: gray;"><span style="font-size:14px">Sau cuộc họp s&aacute;ng 12/3, dựa tr&ecirc;n kết quả b&igrave;nh chọn v&agrave; bỏ phiếu k&iacute;n, Hội đồng x&eacute;t chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu đ&atilde; ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố Giải thưởng năm 2017.</span></div> <p><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-style:inherit; font-weight:inherit; text-align:justify">Căn cứ v&agrave;o kết quả b&igrave;nh chọn tr&ecirc;n mạng (từ 14h ng&agrave;y 28/2 đến 20h ng&agrave;y 11/3/2018), Hội đồng x&eacute;t chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu tiếp tục xem x&eacute;t, cho &yacute; kiến v&agrave; bỏ phiếu b&igrave;nh chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu năm 2017 v&agrave;o s&aacute;ng 12/3 tại trụ sở b&aacute;o Tiền phong (15 Hồ Xu&acirc;n Hương, H&agrave; Nội).</span></span></p> <div class="body_description" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.5; clear: both; float: left;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center; vertical-align:baseline"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/_NY_1734(1).JPG" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-style:inherit; font-weight:inherit; height:384px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(0, 0, 255); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Hội đồng x&eacute;t chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu năm 2017 tổ chức họp lần thứ II s&aacute;ng nay (12/3) dưới sự chủ tr&igrave; của đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết BCH Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng điều h&agrave;nh Quỹ Hỗ trợ T&agrave;i năng trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng x&eacute;t tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu 2017.</span></span></span></span></span></td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial">Ph&aacute;t biểu tại cuộc họp, đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng điều h&agrave;nh Quỹ Hỗ trợ T&agrave;i năng trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng x&eacute;t tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu 2017 cho biết: &ldquo;H&ocirc;m nay, ch&uacute;ng ta sẽ l&agrave;m c&ocirc;ng việc quan trọng nhất đ&oacute; l&agrave; chọn ra 10 c&aacute; nh&acirc;n xứng đ&aacute;ng để trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu 2017. B&aacute;o c&aacute;o kết quả b&igrave;nh chọn đ&atilde; c&oacute; v&agrave; năm nay, t&iacute;n hiệu vui l&agrave; sự quan t&acirc;m của x&atilde; hội đến những gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu tăng vượt trội so với năm 2016 (tăng 49%). Đ&acirc;y c&oacute; lẽ l&agrave; kết quả của qu&aacute; tr&igrave;nh ch&uacute;ng ta t&iacute;ch cực truyền th&ocirc;ng, c&oacute; sự v&agrave;o cuộc v&agrave; đồng h&agrave;nh tốt của c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tấn, b&aacute;o ch&iacute;.</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial">Kết quả b&igrave;nh chọn 20 gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu đ&atilde; c&oacute; v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; sự ch&ecirc;nh lệch nhiều. Giữa người cao nhất v&agrave; người thấp nhất chỉ ch&ecirc;nh nhau 1,5% số lượt b&igrave;nh chọn. Như vậy để thấy chất lượng c&aacute;c đề cử được đ&aacute;nh gi&aacute; tương đồng.</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial">Dựa tr&ecirc;n kết quả b&igrave;nh chọn c&oacute; t&iacute;nh chất tham khảo, c&aacute;c đại biểu trong Hội đồng x&eacute;t chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu 2017 cho &yacute; kiến tham luận s&acirc;u để chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu 2017 xứng đ&aacute;ng v&agrave; c&ocirc;ng t&acirc;m nhất&rdquo;.&nbsp;</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:550px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/dsc07279_zvqj.jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-style:inherit; font-weight:inherit; height:281px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 255)">To&agrave;n cảnh buổi họp Hội đồng lần II x&eacute;t chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu năm 2017</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial">Trong v&ograve;ng 2 tiếng đồng hồ, Hội đồng x&eacute;t chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu đ&atilde; c&oacute; nhiều &yacute; kiến tranh luận để đưa ra b&igrave;nh chọn Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu 2017.</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial">Kết quả cuối c&ugrave;ng được quyết định qua phiếu k&iacute;n của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng x&eacute;t chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu năm 2017 lần thứ hai. Cụ thể như sau:</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><strong>10 GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TI&Ecirc;U BIỂU NĂM 2017</strong></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/1(970).JPG" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-style:inherit; font-weight:inherit; height:376px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:550px" /></strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial">10 GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TRIỂN VỌNG NĂM 2017</span></strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/2(652).JPG" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-style:inherit; font-weight:inherit; height:379px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:550px" /></strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial">C&aacute;c Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu 2017 v&agrave; Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2017 sẽ được t&ocirc;n vinh trong một lễ trang trọng dịp kỷ niệm 26/3 năm nay (Chương tr&igrave;nh sẽ được ph&aacute;t s&oacute;ng v&agrave;o 20h ng&agrave;y 26/3/2018 tr&ecirc;n k&ecirc;nh VTV6, Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam), được l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước tiếp, tuy&ecirc;n dương, v&agrave; theo truyền thống được về nguồn b&aacute;o c&ocirc;ng với Tổ H&ugrave;ng Vương.</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="news_author" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); float: right;"><span style="font-size:14px">Theo Tiền phong</span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;