Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM Lê Tú Chinh là một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="body_content" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: gray;"><span style="font-size:14px">Sau cuộc họp s&aacute;ng 12/3, dựa tr&ecirc;n kết quả b&igrave;nh chọn v&agrave; bỏ phiếu k&iacute;n, Hội đồng x&eacute;t chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu đ&atilde; ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố Giải thưởng năm 2017.</span></div> <p><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-style:inherit; font-weight:inherit; text-align:justify">Căn cứ v&agrave;o kết quả b&igrave;nh chọn tr&ecirc;n mạng (từ 14h ng&agrave;y 28/2 đến 20h ng&agrave;y 11/3/2018), Hội đồng x&eacute;t chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu tiếp tục xem x&eacute;t, cho &yacute; kiến v&agrave; bỏ phiếu b&igrave;nh chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu năm 2017 v&agrave;o s&aacute;ng 12/3 tại trụ sở b&aacute;o Tiền phong (15 Hồ Xu&acirc;n Hương, H&agrave; Nội).</span></span></p> <div class="body_description" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; vertical-align: baseline; font-size: 12px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.5; clear: both; float: left;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;">&nbsp;</div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center; vertical-align:baseline"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/_NY_1734(1).JPG" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-style:inherit; font-weight:inherit; height:384px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><span style="color:rgb(0, 0, 255); font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif">Hội đồng x&eacute;t chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu năm 2017 tổ chức họp lần thứ II s&aacute;ng nay (12/3) dưới sự chủ tr&igrave; của đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết BCH Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng điều h&agrave;nh Quỹ Hỗ trợ T&agrave;i năng trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng x&eacute;t tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu 2017.</span></span></span></span></span></td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial">Ph&aacute;t biểu tại cuộc họp, đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng điều h&agrave;nh Quỹ Hỗ trợ T&agrave;i năng trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng x&eacute;t tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu 2017 cho biết: &ldquo;H&ocirc;m nay, ch&uacute;ng ta sẽ l&agrave;m c&ocirc;ng việc quan trọng nhất đ&oacute; l&agrave; chọn ra 10 c&aacute; nh&acirc;n xứng đ&aacute;ng để trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu 2017. B&aacute;o c&aacute;o kết quả b&igrave;nh chọn đ&atilde; c&oacute; v&agrave; năm nay, t&iacute;n hiệu vui l&agrave; sự quan t&acirc;m của x&atilde; hội đến những gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu tăng vượt trội so với năm 2016 (tăng 49%). Đ&acirc;y c&oacute; lẽ l&agrave; kết quả của qu&aacute; tr&igrave;nh ch&uacute;ng ta t&iacute;ch cực truyền th&ocirc;ng, c&oacute; sự v&agrave;o cuộc v&agrave; đồng h&agrave;nh tốt của c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tấn, b&aacute;o ch&iacute;.</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial">Kết quả b&igrave;nh chọn 20 gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu đ&atilde; c&oacute; v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; sự ch&ecirc;nh lệch nhiều. Giữa người cao nhất v&agrave; người thấp nhất chỉ ch&ecirc;nh nhau 1,5% số lượt b&igrave;nh chọn. Như vậy để thấy chất lượng c&aacute;c đề cử được đ&aacute;nh gi&aacute; tương đồng.</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial">Dựa tr&ecirc;n kết quả b&igrave;nh chọn c&oacute; t&iacute;nh chất tham khảo, c&aacute;c đại biểu trong Hội đồng x&eacute;t chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu 2017 cho &yacute; kiến tham luận s&acirc;u để chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu 2017 xứng đ&aacute;ng v&agrave; c&ocirc;ng t&acirc;m nhất&rdquo;.&nbsp;</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-family:lucida grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:0px none; font-style:inherit; font-weight:inherit; margin:0px auto; padding:0px; vertical-align:baseline; width:550px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/dsc07279_zvqj.jpg" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-style:inherit; font-weight:inherit; height:281px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:500px" /></span></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 255)">To&agrave;n cảnh buổi họp Hội đồng lần II x&eacute;t chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu năm 2017</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial">Trong v&ograve;ng 2 tiếng đồng hồ, Hội đồng x&eacute;t chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu đ&atilde; c&oacute; nhiều &yacute; kiến tranh luận để đưa ra b&igrave;nh chọn Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu 2017.</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial">Kết quả cuối c&ugrave;ng được quyết định qua phiếu k&iacute;n của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng x&eacute;t chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu năm 2017 lần thứ hai. Cụ thể như sau:</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial"><strong>10 GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TI&Ecirc;U BIỂU NĂM 2017</strong></span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/1(970).JPG" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-style:inherit; font-weight:inherit; height:376px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:550px" /></strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial">10 GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TRIỂN VỌNG NĂM 2017</span></strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/2(652).JPG" style="border:5px solid rgb(204, 204, 204); font-style:inherit; font-weight:inherit; height:379px; margin:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:550px" /></strong></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline;"> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial">C&aacute;c Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu 2017 v&agrave; Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2017 sẽ được t&ocirc;n vinh trong một lễ trang trọng dịp kỷ niệm 26/3 năm nay (Chương tr&igrave;nh sẽ được ph&aacute;t s&oacute;ng v&agrave;o 20h ng&agrave;y 26/3/2018 tr&ecirc;n k&ecirc;nh VTV6, Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam), được l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước tiếp, tuy&ecirc;n dương, v&agrave; theo truyền thống được về nguồn b&aacute;o c&ocirc;ng với Tổ H&ugrave;ng Vương.</span></span> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; height: 5px;">&nbsp;</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <div class="news_author" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none; font-family: Arial, Tahoma, &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; vertical-align: baseline; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); float: right;"><span style="font-size:14px">Theo Tiền phong</span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền tháng Công nhân năm 2018, tối ngày 27/5, Quận đoàn đã tổ chức chương trình “Thông điệp pháp luật” dành cho thanh niên công nhân tại 02 khu nhà trọ trên địa bàn quận.

Agile Việt Nam
;