Học sinh trường THCS Âu Lạc hào hứng khởi động Tôi yêu khoa học năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>S&aacute;ng 26/3/2018, tại trường THCS &Acirc;u Lạc (Q. T&acirc;n B&igrave;nh) đ&atilde; diễn ra lễ khai mạc Hội thi trực tuyến d&agrave;nh cho thiếu nhi mang t&ecirc;n T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học năm 2018.</strong></p> <div class="detail" style="box-sizing: border-box; word-wrap: break-word;"> <ul> <li><strong><a href="http://muctim.com.vn/view/Tham_du_Toi_yeu_khoa_hoc_2018_nhu_the_nao-52343.html" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 124, 130); cursor: pointer;">Tham dự T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học như thế n&agrave;o?</a></strong></li> <li><strong><a href="http://muctim.com.vn/view/The_le_Hoi_thi_truc_tuyen_Toi_yeu_khoa_hoc_nam_2018-52341.html" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 124, 130); cursor: pointer;">Thể lệ Hội thi trực tuyến T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học</a></strong></li> <li><a href="http://muctim.com.vn/view/Clip_huong_dan_dang_ki_du_thi_Toi_yeu_khoa_hoc_lan_IV_nam_2018-52405.html" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 124, 130); cursor: pointer;"><strong>Clip hướng dẫn đăng k&iacute; dự thi T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học</strong></a></li> </ul> <p style="text-align: justify;">Hội thi T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học do Hội đồng Đội - Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ v&agrave; Đơn vị Nghi&ecirc;n cứu L&acirc;m s&agrave;ng Đại học Oxford (OUCRU) phối hợp tổ chức đ&atilde; ch&iacute;nh thức khai mạc s&aacute;ng nay, 26/3/2018 tại trường THCS &Acirc;u Lạc (Q. T&acirc;n B&igrave;nh). H&agrave;ng trăm học sinh trường THCS &Acirc;u Lạc h&agrave;o hứng tham dự lễ khai mạc cũng như l&agrave;m b&agrave;i dự thi.</p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/26/1522041498_img_7881.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> <p style="text-align: justify;">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; chị Nguyễn Ngọc Nhung &ndash; UV BCH &ndash; Ph&oacute; Ban thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, tiến sĩ Mary Chambers &ndash; Gi&aacute;m đốc Ph&ograve;ng kết nối khoa học với c&ocirc;ng ch&uacute;ng OUCRU, tiến sĩ Matthew Hickman &ndash; Quản l&yacute; chương tr&igrave;nh Khoa học gi&aacute;o dục, Quỹ Wellcome Trust v&agrave; anh Vũ Duy Thanh &ndash; Quản l&yacute; chương tr&igrave;nh khoa học trường học OUCRU. Về ph&iacute;a đơn vị đăng cai lễ khai mạc c&oacute; thầy Nguyễn Xu&acirc;n Đắc, Hiệu trưởng trường THCS &Acirc;u Lạc.</p> <p style="text-align: justify;">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Khắc Cường, Tổng Bi&ecirc;n tập b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ cho biết, Hội thi trực tuyến T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học được tổ chức kh&ocirc;ng chỉ nhằm trang bị kiến thức khoa học m&agrave; c&ograve;n khuyến kh&iacute;ch, cổ vũ niềm đam m&ecirc; t&igrave;m hiểu, nghi&ecirc;n cứu khoa học của học sinh. Anh Nguyễn Khắc Cường cũng b&agrave;y tỏ hi vọng, c&aacute;c bạn tham dự hội thi năm nay sẽ c&oacute; thể trở th&agrave;nh c&aacute;c nh&agrave; khoa học trong tương lai hoặc vận dụng những kiến thức m&igrave;nh t&igrave;m hiểu qua hội thi v&agrave;o trong học tập cũng như trong cuộc sống hằng ng&agrave;y.</p> <p style="text-align:center"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/26/1522042401_img_7838.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></p> <p style="text-align:center"><em>Anh Nguyễn Khắc Cường ph&aacute;t biểu</em></p> <p style="text-align: justify;">Tiến sĩ<strong>&nbsp;</strong>Mary Chambers<strong>,&nbsp;</strong>Gi&aacute;m đốc Ph&ograve;ng kết nối khoa học với c&ocirc;ng ch&uacute;ng OUCRU được c&aacute;c bạn học sinh ch&agrave;o đ&oacute;n nồng nhiệt khi chia sẻ nhiều th&ocirc;ng tin khoa học bổ &iacute;ch như vai tr&ograve; của gene, v&igrave; sao ch&uacute;ng ta hạn chế sử dụng t&uacute;i nilong...TS Mary Chambers cũng gi&uacute;p c&aacute;c bạn học sinh hiểu th&ecirc;m về &yacute; nghĩa của khoa học đối với cuộc sống v&agrave; l&agrave;m thế n&agrave;o để c&oacute; thể trở th&agrave;nh một nh&agrave; khoa học. C&ocirc; cũng đ&aacute;nh gi&aacute; cao sự hợp t&aacute;c của b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ v&agrave; Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố trong việc phối hợp tổ chức Hội thi T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học v&agrave; nhiều hoạt động kh&aacute;c về khoa học cho học sinh.</p> <p style="text-align:center"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/26/1522042208_img_7848.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></p> <p style="text-align:center"><em>TS Mary Chambers chia sẻ với c&aacute;c bạn học sinh</em></p> <p style="text-align:center"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/26/1522042607_img_7863.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></p> <p><em>Chị Nguyễn Ngọc Nhung, anh Nguyễn Khắc Cường, TS Mary Chambers, TS Matthew Hickman v&agrave; thầy Nguyễn Xu&acirc;n Đắc nhấn chu&ocirc;ng khởi động Hội thi T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học 2018.</em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/26/1522042490_img_7845.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></div> <p style="text-align: center;"><em>C&aacute;c bạn học sinh trường THCS &Acirc;u Lạc h&agrave;o hứng tham dự buổi khai mạc</em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/26/1522042522_img_7872.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></div> <p style="text-align: center;"><em>Một số bạn tranh thủ giao lưu c&ugrave;ng TS Mary Chambers</em></p> <p style="text-align:center"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/26/1522042720_img_7881.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Ngay sau lễ khai mạc, nhiều bạn h&agrave;o hứng đăng k&iacute; v&agrave; l&agrave;m b&agrave;i dự thi</em><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/03/26/1522042752_img_7896.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Học sinh trường THCS &Acirc;u Lạc l&agrave;m b&agrave;i dự thi. Mỗi đợt thi, th&iacute; sinh sẽ được thi tối đa 3 lượt. Mỗi lượt thi c&oacute; 20 c&acirc;u hỏi v&agrave; thời gian l&agrave;m b&agrave;i tối đa l&agrave; 10 ph&uacute;t.</em></p> <p><strong>Ngay b&acirc;y giờ, bạn c&oacute; thể click v&agrave;o đ&acirc;y để tham dự Hội thi trực tuyến T&ocirc;i y&ecirc;u khoa học để c&oacute; cơ hội sở hữu nhiều&nbsp;<a href="http://muctim.com.vn/view/Hoi_thi_truc_tuyen_Toi_yeu_khoa_hoc_2018_infographic-52342.html" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 124, 130); cursor: pointer;">giải thưởng hấp dẫn</a>!</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Nguồn: B&Aacute;O MỰC T&Iacute;M</strong></p> <div>&nbsp;</div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;