Đoàn viên, công đoàn viên ưu tú chia sẻ những điều còn trăn trở với Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30509/572A0797%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kh&uacute;c mắc trong việc l&agrave;m hồ sơ kết nạp Đảng, g&oacute;p &yacute; tổ chức th&ecirc;m s&acirc;n chơi để gắn kết đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n l&agrave; những điều đ&atilde; được n&ecirc;u ra tại buổi gặp gỡ giữa 150&nbsp;đảng vi&ecirc;n trẻ, đo&agrave;n vi&ecirc;n - c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n h&ocirc;m 29/3.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&igrave;nh b&agrave;y với Ban Thường vụ Đảng ủy, nhiều anh chị em c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n b&agrave;y tỏ thẳng thắn những băn khoăn của m&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c khai l&yacute; lịch x&eacute;t kết nạp Đảng. Đặc biệt l&agrave; thường gặp nhiều kh&oacute; khăn trong việc khai l&yacute; lịch nh&acirc;n th&acirc;n, gia đ&igrave;nh.</span></span><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mặc d&ugrave; c&oacute; trăn trở, nhưng anh Long chia sẻ rằng trong 10 năm gần đ&acirc;y anh được c&ugrave;ng c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n trẻ tham gia những hoạt động về nguồn, đền ơn đ&aacute;p nghĩa, c&aacute;c hội trại, s&acirc;n chơi c&ocirc;ng đo&agrave;n ng&agrave;y c&agrave;ng được C&ocirc;ng đo&agrave;n Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n tổ chức với h&igrave;nh thức mới lạ, phong ph&uacute;. Điều n&agrave;y gi&uacute;p anh được củng cố th&ecirc;m động lực ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&ocirc;ng việc v&agrave; đấy nhanh việc ho&agrave;n thiện hồ sơ l&yacute; lịch để sớm được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Hồ Thị Tr&uacute;c Hoa - trưởng ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng cho biết chị đ&atilde; phải cố gắng phấn đấu mất 10 năm, nhiều l&uacute;c muốn nản ch&iacute; chỉ v&igrave; phải khai l&yacute; lịch nhiều lần do một số vấn đề nh&acirc;n th&acirc;n. Sau thời gian d&agrave;i ki&ecirc;n định l&yacute; tưởng, cuối năm 2016 chị cũng được vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30509/572A0837%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Cũng như t&ocirc;i, nhiều bạn c&aacute;n bộ trẻ cũng hay trở n&ecirc;n nản ch&iacute; khi gặp phải những kh&oacute; khăn n&agrave;y. Nhưng đ&atilde; l&agrave; c&aacute;n bộ cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n th&igrave; phải biết ki&ecirc;n định l&yacute; tưởng v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu để trở th&agrave;nh một Đảng vi&ecirc;n.&rdquo; - chị Tr&uacute;c Hoa b&agrave;y tỏ cảm nghĩ.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; hơn 10 &yacute; kiến kh&aacute;c cũng xoay quanh vấn đề n&agrave;y. Tiếp thu c&aacute;c &yacute; kiến của anh chị em đảng vi&ecirc;n trẻ v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Hồng Yến - ph&oacute; b&iacute; thư Đảng ủy - chia sẻ những kh&oacute; khăn với c&aacute;c anh chị em đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n, đồng thời cũng động vi&ecirc;n c&aacute;c anh chị em lu&ocirc;n giữ vững lập trường, ki&ecirc;n định với l&yacute; tưởng để thể hiện quyết t&acirc;m phấn đấu trở th&agrave;nh người Đảng vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30509/572A0776%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ph&oacute; b&iacute; thư Đảng ủy cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n - đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Hồng Yến tiếp thu gần 20 &yacute; kiến xoay quanh việc x&eacute;t l&yacute; lịch kết nạp Đảng của c&aacute;c anh chị em đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; tại buổi gặp gỡ.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đảng ủy cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n - đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn cũng nhận định rằng việc khai l&yacute; lịch x&eacute;t kết nạp Đảng thực sự l&agrave; kh&ocirc;ng dễ, nhưng đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; điều quan trọng nhất để chứng minh c&aacute; nh&acirc;n đ&oacute; xứng đ&aacute;ng đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30509/572A0888%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Ch&iacute;nh yếu tố c&aacute; nh&acirc;n thể hiện qua quyết t&acirc;m phấn đấu, nỗ lực tron</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">g c&ocirc;ng việc được giao, sống t&ocirc;n trọng ph&aacute;p luật, trở th&agrave;nh một c&ocirc;ng chức tốt, một c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội mới l&agrave; yếu tố quyết định người đ&oacute; xứng đ&aacute;ng trở th&agrave;nh một Đảng vi&ecirc;n&rdquo; - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhấn mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi gặp gỡ, một số đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n cũng b&agrave;y tỏ mong muốn Đảng ủy sẽ tổ chức những buổi họp mặt cho tất cả anh chị em c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức c&aacute;c cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n, th&ocirc;ng qua c&aacute;c s&acirc;n chơi, c&aacute;c hội trại, &hellip; để mọi người c&oacute; cơ hội giao lưu với nhau, lắng nghe v&agrave; hiểu nhau hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30509/572A0797%20-%20Copy.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; L&ecirc; Đức Quy - c&aacute;n bộ ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n - b&agrave;y tỏ mong muốn c&oacute; một hội trại lớn cho to&agrave;n thể anh chị em c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức của c&aacute;c cơ quan thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&oacute; cơ hội giao lưu, lắng nghe, chia sẻ với nhau.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c anh chị em đảng vi&ecirc;n trẻ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n sẽ c&oacute; cơ hội giao lưu, gắn kết với nhau tại hội trại lớn dự kiến tổ chức trong th&aacute;ng 4 tới.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;