Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp năm 2018 từ thực tiễn Quận 7

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">C&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển đảng vi&ecirc;n mới l&agrave; một nhiệm vụ thường xuy&ecirc;n nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Tham gia x&acirc;y dựng Đảng, n&acirc;ng cao chất lượng Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;, giới thiệu đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng xem x&eacute;t, bồi dưỡng, kết nạp vừa l&agrave; vinh dự, vừa l&agrave; nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đo&agrave;n.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Nhằm mục đ&iacute;ch đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, gi&uacute;p đỡ, giới thiệu Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng kết nạp v&agrave; đ&uacute;c kết, nh&acirc;n rộng c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh hay giải ph&aacute;p hiệu quả. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n tăng th&ecirc;m sự ủng hộ chia sẻ của l&atilde;nh đạo cấp ủy c&aacute;c cấp trong việc định hướng, l&atilde;nh đạo lực lượng Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n thực hiện c&aacute;c chủ trương đường lối cảu Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước.&nbsp;</span><br /> <strong><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Chiều ng&agrave;y 29/3/2018, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 tổ chức Tọa đ&agrave;m với chủ đề &quot;N&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, gi&uacute;p đỡ, giới thiệu Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng kết nạp&quot; năm 2018.</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30518/29573277_327667051088987_616672562565093894_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Để c&oacute; kết quả đ&oacute;, Quận Đo&agrave;n&nbsp;đ&atilde; lu&ocirc;n quan t&acirc;p đến việc n&acirc;ng cao chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; bằng việc li&ecirc;n tục tổ chức c&aacute;c hoạt động c&aacute;ch mạng của đo&agrave;n để ph&aacute;t hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n nhận thức đầy đủ hơn về vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; định hướng phấn đấu đ&uacute;ng đắn cho bản th&acirc;n để r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(34, 34, 34); font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:15px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30518/29597284_327667444422281_8398186667417555458_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">C&oacute; thể khẳng định, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển Đảng vi&ecirc;n mới đ&atilde; g&oacute;p phần t&iacute;ch cực v&agrave;o việc n&acirc;ng cao năng lực l&atilde;nh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo t&iacute;nh kế thừa, sự ph&aacute;t triển li&ecirc;n tục của Đảng, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu n&acirc;ng cao chất lượng đảng vi&ecirc;n v&agrave; x&acirc;y dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(34, 34, 34); font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:15px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30518/29572305_327667244422301_5068457264338251666_n.jpg" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Tuổi trẻ Quận 7 đ&atilde; v&agrave; đang ra sức thi đua, học tập, lao động, tu dưỡng đạo đức để ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều những đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&nbsp;ưu t&uacute; được vinh dự đứng trong h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>Hồ Linh</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;