Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp năm 2018 từ thực tiễn Quận 7

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">C&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển đảng vi&ecirc;n mới l&agrave; một nhiệm vụ thường xuy&ecirc;n nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Tham gia x&acirc;y dựng Đảng, n&acirc;ng cao chất lượng Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;, giới thiệu đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng xem x&eacute;t, bồi dưỡng, kết nạp vừa l&agrave; vinh dự, vừa l&agrave; nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đo&agrave;n.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Nhằm mục đ&iacute;ch đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, gi&uacute;p đỡ, giới thiệu Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng kết nạp v&agrave; đ&uacute;c kết, nh&acirc;n rộng c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh hay giải ph&aacute;p hiệu quả. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n tăng th&ecirc;m sự ủng hộ chia sẻ của l&atilde;nh đạo cấp ủy c&aacute;c cấp trong việc định hướng, l&atilde;nh đạo lực lượng Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n thực hiện c&aacute;c chủ trương đường lối cảu Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước.&nbsp;</span><br /> <strong><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Chiều ng&agrave;y 29/3/2018, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 tổ chức Tọa đ&agrave;m với chủ đề &quot;N&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, gi&uacute;p đỡ, giới thiệu Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng kết nạp&quot; năm 2018.</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30518/29573277_327667051088987_616672562565093894_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Để c&oacute; kết quả đ&oacute;, Quận Đo&agrave;n&nbsp;đ&atilde; lu&ocirc;n quan t&acirc;p đến việc n&acirc;ng cao chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; bằng việc li&ecirc;n tục tổ chức c&aacute;c hoạt động c&aacute;ch mạng của đo&agrave;n để ph&aacute;t hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n nhận thức đầy đủ hơn về vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; định hướng phấn đấu đ&uacute;ng đắn cho bản th&acirc;n để r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(34, 34, 34); font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:15px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30518/29597284_327667444422281_8398186667417555458_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">C&oacute; thể khẳng định, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển Đảng vi&ecirc;n mới đ&atilde; g&oacute;p phần t&iacute;ch cực v&agrave;o việc n&acirc;ng cao năng lực l&atilde;nh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo t&iacute;nh kế thừa, sự ph&aacute;t triển li&ecirc;n tục của Đảng, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu n&acirc;ng cao chất lượng đảng vi&ecirc;n v&agrave; x&acirc;y dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(34, 34, 34); font-family:verdana,geneva,sans-serif; font-size:15px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30518/29572305_327667244422301_5068457264338251666_n.jpg" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Tuổi trẻ Quận 7 đ&atilde; v&agrave; đang ra sức thi đua, học tập, lao động, tu dưỡng đạo đức để ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều những đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&nbsp;ưu t&uacute; được vinh dự đứng trong h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>Hồ Linh</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;