Họp mặt cán bộ Đoàn Quận 7 các thời kỳ năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 87 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), tối ng&agrave;y 29/3/2018 Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde; tổ chức buổi họp mặt C&aacute;n bộ đo&agrave;n Quận 7 qua c&aacute;c thời kỳ năm 2018.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30519/29542774_327700034419022_890604374942758130_n.jpg" style="font-size:14px; height:364px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự buổi gặp mặt c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện l&atilde;nh đạo Quận ủy, Ban D&acirc;n vận Quận ủy; đại diện cấp ủy c&aacute;c cơ sờ Đo&agrave;n; B&iacute; thư c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo Quận&nbsp;Đo&agrave;n, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n qua c&aacute;c thời kỳ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lịch sử Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; trải qua 87 năm ph&aacute;t triển v&agrave; trưởng th&agrave;nh dưới sự chăm lo, d&igrave;u dắt của Đảng cộng sản Việt Nam v&agrave; B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u,&nbsp;c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; nối tiếp nhau viết n&ecirc;n những truyền thống vẻ vang của Đo&agrave;n. C&ugrave;ng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Quận 7&nbsp;lu&ocirc;n ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ tr&ecirc;n qu&ecirc; hương c&aacute;ch mạng, t&iacute;ch cực tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của địa phương, đất nước.</span></p> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(3, 89, 169); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Quận 7&nbsp;được th&agrave;nh lập từ năm 1997 v&agrave; nay họp mặt hơn 100 đồng ch&iacute; l&agrave; c&aacute;c nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n qua c&aacute;c thời kỳ. Từ khi th&agrave;nh lập đến nay đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như: giao lưu, gặp mặt, h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn, tọa đ&agrave;m &ocirc;n truyền thống&hellip; Tại buổi gặp mặt, c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đ&atilde; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n quận&nbsp;nh&agrave;.</span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(3, 89, 169); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(3, 89, 169); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh&nbsp;</span></strong></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;