Họp mặt cán bộ Đoàn Quận 7 các thời kỳ năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 87 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), tối ng&agrave;y 29/3/2018 Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde; tổ chức buổi họp mặt C&aacute;n bộ đo&agrave;n Quận 7 qua c&aacute;c thời kỳ năm 2018.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30519/29542774_327700034419022_890604374942758130_n.jpg" style="font-size:14px; height:364px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự buổi gặp mặt c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện l&atilde;nh đạo Quận ủy, Ban D&acirc;n vận Quận ủy; đại diện cấp ủy c&aacute;c cơ sờ Đo&agrave;n; B&iacute; thư c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo Quận&nbsp;Đo&agrave;n, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n qua c&aacute;c thời kỳ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lịch sử Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; trải qua 87 năm ph&aacute;t triển v&agrave; trưởng th&agrave;nh dưới sự chăm lo, d&igrave;u dắt của Đảng cộng sản Việt Nam v&agrave; B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u,&nbsp;c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; nối tiếp nhau viết n&ecirc;n những truyền thống vẻ vang của Đo&agrave;n. C&ugrave;ng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Quận 7&nbsp;lu&ocirc;n ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ tr&ecirc;n qu&ecirc; hương c&aacute;ch mạng, t&iacute;ch cực tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của địa phương, đất nước.</span></p> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(3, 89, 169); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Quận 7&nbsp;được th&agrave;nh lập từ năm 1997 v&agrave; nay họp mặt hơn 100 đồng ch&iacute; l&agrave; c&aacute;c nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n qua c&aacute;c thời kỳ. Từ khi th&agrave;nh lập đến nay đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như: giao lưu, gặp mặt, h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn, tọa đ&agrave;m &ocirc;n truyền thống&hellip; Tại buổi gặp mặt, c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đ&atilde; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n quận&nbsp;nh&agrave;.</span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(3, 89, 169); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(3, 89, 169); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh&nbsp;</span></strong></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;