Phú Nhuận: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Nghị quyết 54/2017/QH14

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng kỷ niệm 43 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2018); ng&agrave;y 05/4 vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n tổ chức Hội nghị qu&aacute;n triệt Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n To&agrave;n quốc lần XI, Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh lần X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 v&agrave; triển khai Nghị quyết 54/2017/QH14 về cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh d&agrave;nh cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt từ quận đến cơ sở.</strong></p> <p style="text-align:justify">Chuy&ecirc;n đề 01 &ldquo;Triển khai Nghị quyết 54/2017/QH14 về cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; do đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Như &Yacute; &ndash; Đại biểu Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố - Ph&oacute; trưởng ban Ph&aacute;p chế Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n b&aacute;o c&aacute;o đ&atilde; triển khai c&aacute;c nội dung cơ bản của nghị quyết, c&aacute;c cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; nhằm ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố bền vững, th&ocirc;ng tin t&igrave;nh h&igrave;nh triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ - Ch&iacute;nh quyền Th&agrave;nh phố. Kể từ ng&agrave;y 15/01/2018 khi nghị quyết c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; triển khai khẩn trương, nghi&ecirc;m t&uacute;c thực hiện một số nội dung trọng t&acirc;m cần l&agrave;m ngay v&agrave; nhận được đồng t&igrave;nh, ủng hộ cao của nh&acirc;n d&acirc;n. Với mục đ&iacute;ch v&agrave; &yacute; nghĩa to lớn đ&oacute;, tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố v&agrave; quận cũng x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động với c&aacute;c nội dung phần việc cụ thể h&oacute;a chủ trương chỉ đạo của l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố v&agrave; quận, qua đ&oacute; g&oacute;p sức trẻ thực hiện thắng lợi nghị quyết, đưa Th&agrave;nh phố vươn l&ecirc;n tầm cao mới, xứng tầm khu vực v&agrave; quốc tế, c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30127801_2012840162367900_5110092290176086654_n.jpg?_nc_cat=0&amp;_nc_eui2=v1%3AAeErXopSCEvv_aPFH3UWapBzOqbied_e4jo_CE2mEcaMNqMwUzsSUpj-Vo9JQKI1Wb1Sg7W-lOaI0v5C4vCop5WvpzBglmSOfZMWXiy3SUhJUg&amp;oh=c7e00a7e4c38738f98e42c6d99853401&amp;oe=5B6980F6" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify">Chuy&ecirc;n đề 02 &ldquo;Qu&aacute;n triệt Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n To&agrave;n quốc lần XI, Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh lần X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022&rdquo; do đồng ch&iacute; L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Ph&oacute; trưởng ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n b&aacute;o c&aacute;o đ&atilde; th&ocirc;ng tin t&oacute;m tắt v&agrave; đầy đủ về Đại hội Đo&agrave;n To&agrave;n quốc lần XI, Đại hội Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh lần X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022. Đại hội Đo&agrave;n To&agrave;n quốc lần thứ XI đ&atilde; đề ra 11 chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m, 10 đề &aacute;n trọng điểm v&agrave; 03 chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n, tại Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X đ&atilde; x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động gồm 10 chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m, 3 đề &aacute;n v&agrave; 05 chương tr&igrave;nh. C&aacute;c chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc đều gắn với nhu cầu thực tế của thanh thiếu nhi, thể hiện sức s&aacute;ng tạo, năng động của tuổi trẻ trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc; với kh&iacute; thế hội nhập, năm 2018 &ndash; năm đầu ti&ecirc;n thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; x&aacute;c định chủ đề &ldquo;Năm Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo; nhằm khơi sức s&aacute;ng tạo trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh thiếu nhi, hiến kế nhiều m&ocirc; h&igrave;nh hay &ndash; giải ph&aacute;p hiệu quả nhằm g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trở th&agrave;nh th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh, g&oacute;p phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:right"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;