Phú Nhuận: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Nghị quyết 54/2017/QH14

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng kỷ niệm 43 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2018); ng&agrave;y 05/4 vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n tổ chức Hội nghị qu&aacute;n triệt Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n To&agrave;n quốc lần XI, Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh lần X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 v&agrave; triển khai Nghị quyết 54/2017/QH14 về cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh d&agrave;nh cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt từ quận đến cơ sở.</strong></p> <p style="text-align:justify">Chuy&ecirc;n đề 01 &ldquo;Triển khai Nghị quyết 54/2017/QH14 về cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; do đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Như &Yacute; &ndash; Đại biểu Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố - Ph&oacute; trưởng ban Ph&aacute;p chế Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n b&aacute;o c&aacute;o đ&atilde; triển khai c&aacute;c nội dung cơ bản của nghị quyết, c&aacute;c cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; nhằm ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố bền vững, th&ocirc;ng tin t&igrave;nh h&igrave;nh triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ - Ch&iacute;nh quyền Th&agrave;nh phố. Kể từ ng&agrave;y 15/01/2018 khi nghị quyết c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; triển khai khẩn trương, nghi&ecirc;m t&uacute;c thực hiện một số nội dung trọng t&acirc;m cần l&agrave;m ngay v&agrave; nhận được đồng t&igrave;nh, ủng hộ cao của nh&acirc;n d&acirc;n. Với mục đ&iacute;ch v&agrave; &yacute; nghĩa to lớn đ&oacute;, tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố v&agrave; quận cũng x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động với c&aacute;c nội dung phần việc cụ thể h&oacute;a chủ trương chỉ đạo của l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố v&agrave; quận, qua đ&oacute; g&oacute;p sức trẻ thực hiện thắng lợi nghị quyết, đưa Th&agrave;nh phố vươn l&ecirc;n tầm cao mới, xứng tầm khu vực v&agrave; quốc tế, c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30127801_2012840162367900_5110092290176086654_n.jpg?_nc_cat=0&amp;_nc_eui2=v1%3AAeErXopSCEvv_aPFH3UWapBzOqbied_e4jo_CE2mEcaMNqMwUzsSUpj-Vo9JQKI1Wb1Sg7W-lOaI0v5C4vCop5WvpzBglmSOfZMWXiy3SUhJUg&amp;oh=c7e00a7e4c38738f98e42c6d99853401&amp;oe=5B6980F6" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify">Chuy&ecirc;n đề 02 &ldquo;Qu&aacute;n triệt Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n To&agrave;n quốc lần XI, Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh lần X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022&rdquo; do đồng ch&iacute; L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Ph&oacute; trưởng ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n b&aacute;o c&aacute;o đ&atilde; th&ocirc;ng tin t&oacute;m tắt v&agrave; đầy đủ về Đại hội Đo&agrave;n To&agrave;n quốc lần XI, Đại hội Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh lần X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022. Đại hội Đo&agrave;n To&agrave;n quốc lần thứ XI đ&atilde; đề ra 11 chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m, 10 đề &aacute;n trọng điểm v&agrave; 03 chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n, tại Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X đ&atilde; x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động gồm 10 chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m, 3 đề &aacute;n v&agrave; 05 chương tr&igrave;nh. C&aacute;c chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc đều gắn với nhu cầu thực tế của thanh thiếu nhi, thể hiện sức s&aacute;ng tạo, năng động của tuổi trẻ trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc; với kh&iacute; thế hội nhập, năm 2018 &ndash; năm đầu ti&ecirc;n thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; x&aacute;c định chủ đề &ldquo;Năm Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo; nhằm khơi sức s&aacute;ng tạo trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh thiếu nhi, hiến kế nhiều m&ocirc; h&igrave;nh hay &ndash; giải ph&aacute;p hiệu quả nhằm g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trở th&agrave;nh th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh, g&oacute;p phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:right"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;