Hội thi "Giải thưởng Lê Qúy Đôn" quận Phú Nhuận lần thứ XXIII năm học 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, rộn r&agrave;ng của đội vi&ecirc;n, học sinh cả nước ra sức thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng kỷ niệm 87 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, 43 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2018); đội vi&ecirc;n, học sinh quận Ph&uacute; Nhuận cũng s&ocirc;i nổi tranh t&agrave;i ở V&ograve;ng thi Đ&igrave;nh - Hội thi Giải thưởng L&ecirc; Q&uacute;y Đ&ocirc;n lần thứ XXIII năm học 2017 &ndash; 2018 do Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội đồng Đội &ndash; Nh&agrave; thiếu nhi &ndash; Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận phối hợp tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 06/4/2018.</p> <p style="text-align: justify;">Đến tham dự c&oacute; đại diện Ban Mặt trận &ndash; An ninh quốc ph&ograve;ng &ndash; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đại diện Ban D&acirc;n vận Quận ủy v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Ngọc Nhung &ndash; UV.BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Ph&oacute; trưởng ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố; V&otilde; Cao Long &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận; L&ecirc; Ph&uacute; Cường &ndash; UV.BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi v&agrave; đại diện C&ocirc;ng ty SoundMax l&agrave; đơn vị đồng h&agrave;nh, hỗ trợ giải thưởng hội thi.</p> <p style="text-align: justify;">55 sĩ tử xuất sắc của v&ograve;ng thi Hội đ&atilde; tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng thi Đ&igrave;nh với 03 phần thi &ldquo;Nh&agrave; To&aacute;n học t&agrave;i ba&rdquo; gồm 10 c&acirc;u hỏi y&ecirc;u cầu sĩ tử phải giải nhanh &ndash; ch&iacute;nh x&aacute;c; tiếp theo l&agrave; phần thi &ldquo;Nh&agrave; Sử học nhỏ&rdquo; gồm c&aacute;c c&acirc;u hỏi li&ecirc;n quan đến lịch sử d&acirc;n tộc, Đo&agrave;n &ndash; Đội, lịch sử địa phương. C&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; tập trung tr&iacute; tuệ cao độ, n&ecirc;u cao tinh thần nhạy b&eacute;n, thể hiện t&agrave;i năng, bản lĩnh nhằm đạt được số điểm cao nhất để tiến v&agrave;o v&ograve;ng thi xếp hạng &ldquo;Trạng nguy&ecirc;n th&ocirc;ng th&aacute;i&rdquo;, ở v&ograve;ng thi n&agrave;y 18 th&iacute; sinh xuất sắc nhất sẽ thuyết tr&igrave;nh &ldquo;Giới thiệu về 01 tấm gương điển h&igrave;nh tại Li&ecirc;n đội&rdquo;.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30549/Le dang quang Hoi thi Giai thuong LQD 23.JPG" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;">Lễ đăng quang hội thi diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng, T&acirc;n khoa Trạng nguy&ecirc;n khối ba trao cho em Chung Tuyết Phương &ndash; Trường Tiểu học Hồ Văn Hu&ecirc;, khối bốn thuộc về em Nguyễn Ho&agrave;ng Phụng Nghi &ndash; Trường Tiểu học Cổ Loa, khối năm trao cho em Đỗ Khải My &ndash; Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ; ban tổ chức cũng trao 06 giải Bảng Nh&atilde;n, 09 giải Th&aacute;m Hoa v&agrave; c&aacute;c giải Tiến sĩ.</p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng ng&agrave;y 09/4/2018 sẽ diễn ra &ldquo;Lễ đưa Trạng về trường&rdquo;, lần lượt từng Trạng Nguy&ecirc;n được đưa về trường bằng xe hoa v&agrave; mặc &aacute;o Trạng. C&aacute;c trường tổ chức Lễ đ&oacute;n Trạng nguy&ecirc;n trang trọng&nbsp;dưới sự chứng kiến của Ban Gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường, qu&yacute; thầy c&ocirc;, phụ huynh v&agrave; học sinh.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;