“Không gian xanh – lan tỏa những nụ cười” – Công trình Thanh niên Quận 7 năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Với chủ đề năm 2018 &ldquo;Năm Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde; x&aacute;c định nhiều nội dung nhằm tổ chức thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng chủ đề năm, tuy nhi&ecirc;n, đời sống an sinh x&atilde; hội vẫn l&agrave; điều m&agrave; c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n tại đơn vị lu&ocirc;n quan t&acirc;m thực hiện, với tốc độ đ&ocirc; thị h&oacute;a nhanh ch&oacute;ng đang diễn ra, tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận rất cần những mảng xanh để gi&uacute;p cho thanh thiếu nhi c&oacute; thể học tập, vui chơi, giải tr&iacute; t&iacute;ch cực v&agrave; ph&ugrave; hợp. &ldquo;Chuyển h&oacute;a c&aacute;c điểm tồn đọng r&aacute;c th&agrave;nh kh&ocirc;ng gian xanh&rdquo; l&agrave; những phần việc, c&ocirc;ng tr&igrave;nh m&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n đang gắng sức chung tay thực hiện, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng việc thực hiện kh&ocirc;ng gian xanh đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n tại Khu phố 5, Phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng, hi vọng, những kh&ocirc;ng gian xanh ấy sẽ lan tỏa những nụ cười trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p>Thời gian qua, những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thiết thực, cụ thể, c&oacute; &yacute; nghĩa thực tiễn to lớn đ&atilde; v&agrave; đang được tuổi trẻ to&agrave;n quận&nbsp;ra sức thực hiện.&nbsp;</p> <p>Một số h&igrave;nh ảnh:</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30575/1.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30575/2.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30575/6.jpg" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>Anh Mười</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;