“Không gian xanh – lan tỏa những nụ cười” – Công trình Thanh niên Quận 7 năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Với chủ đề năm 2018 &ldquo;Năm Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde; x&aacute;c định nhiều nội dung nhằm tổ chức thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng chủ đề năm, tuy nhi&ecirc;n, đời sống an sinh x&atilde; hội vẫn l&agrave; điều m&agrave; c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n tại đơn vị lu&ocirc;n quan t&acirc;m thực hiện, với tốc độ đ&ocirc; thị h&oacute;a nhanh ch&oacute;ng đang diễn ra, tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận rất cần những mảng xanh để gi&uacute;p cho thanh thiếu nhi c&oacute; thể học tập, vui chơi, giải tr&iacute; t&iacute;ch cực v&agrave; ph&ugrave; hợp. &ldquo;Chuyển h&oacute;a c&aacute;c điểm tồn đọng r&aacute;c th&agrave;nh kh&ocirc;ng gian xanh&rdquo; l&agrave; những phần việc, c&ocirc;ng tr&igrave;nh m&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n đang gắng sức chung tay thực hiện, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng việc thực hiện kh&ocirc;ng gian xanh đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n tại Khu phố 5, Phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng, hi vọng, những kh&ocirc;ng gian xanh ấy sẽ lan tỏa những nụ cười trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p>Thời gian qua, những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thiết thực, cụ thể, c&oacute; &yacute; nghĩa thực tiễn to lớn đ&atilde; v&agrave; đang được tuổi trẻ to&agrave;n quận&nbsp;ra sức thực hiện.&nbsp;</p> <p>Một số h&igrave;nh ảnh:</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30575/1.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30575/2.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30575/6.jpg" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>Anh Mười</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;