“Chuyện vốn” trong khởi nghiệp – sáng tạo dành cho thanh niên.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp nối chương tr&igrave;nh c&agrave; ph&ecirc; khởi nghiệp &ndash; s&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 7 tổ chức chương tr&igrave;nh lần thứ 2 mang lại cho c&aacute;c bạn những kiến thức, kinh nghiệm trong chuyện vốn với sự đồng h&agrave;nh của Trung t&acirc;m hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp (BSSC). L&agrave; một chuỗi hoạt động xuy&ecirc;n suốt trong năm, hi vọng chương tr&igrave;nh sẽ mang lại cho c&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu khởi nghiệp những hướng suy nghĩ v&agrave; th&ocirc;ng tin đ&aacute;ng tin cậy.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Thanh ni&ecirc;n s&aacute;ng tạo khởi nghiệp&nbsp;l&agrave; hoạt động nhằm tạo lập m&ocirc;i trường thuận lợi, th&uacute;c đẩy, hỗ trợ thanh ni&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh khởi nghiệp, đổi mới s&aacute;ng tạo; cổ vũ, khuyến kh&iacute;ch tinh thần, từng bước đ&aacute;p ứng nhu cầu ch&iacute;nh đ&aacute;ng của thanh ni&ecirc;n.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhu cầu về nghề nghiệp, việc l&agrave;m l&agrave; một trong những nhu cầu quan trọng của thanh ni&ecirc;n hiện nay. Muốn c&oacute; một c&ocirc;ng việc tốt, một tương lai tốt, chắc chắn thanh ni&ecirc;n cần qu&aacute; tr&igrave;nh khởi nghiệp, tạo dựng l&acirc;u d&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Quận 7, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 7&nbsp;lu&ocirc;n x&aacute;c định việc hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp l&agrave; một trong những nhiệm vụ trọng t&acirc;m của tổ chức Đo&agrave;n, tổ chức Hội. Những năm qua, tổ chức Đo&agrave;n, Hội đ&atilde; t&iacute;ch cực đổi mới c&aacute;c nội dung, phương thức hoạt động để đến gần hơn với thanh ni&ecirc;n; chăm lo, hỗ trợ những nhu cầu, nguyện vọng ch&iacute;nh đ&aacute;ng, thiết th&acirc;n nhất của thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, cần bổ sung c&aacute;c cơ chế li&ecirc;n quan đến việc hỗ trợ vốn, vay vốn bởi nếu kh&ocirc;ng tận dụng được nguồn vốn của x&atilde; hội, của c&aacute;c quỹ đầu tư mạo hiểm th&igrave; sẽ rất l&atilde;ng ph&iacute; c&aacute;c nguồn lực n&agrave;y. B&ecirc;n cạnh việc ph&aacute;t huy tr&aacute;ch nhiệm trong việc hỗ trợ thanh ni&ecirc;n tham gia ph&aacute;t triển kinh tế ph&ugrave; hợp với ho&agrave;n cảnh c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh, đặc điểm của địa phương, cần x&acirc;y dựng lực lượng thanh ni&ecirc;n dẫn đầu trong phong tr&agrave;o khởi nghiệp; đặc biệt ưu ti&ecirc;n ba nh&oacute;m đối tượng đ&atilde; được x&aacute;c định l&agrave; sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n, doanh nh&acirc;n trẻ, từ đ&oacute; tạo ra những m&ocirc; h&igrave;nh tốt, điển h&igrave;nh để nh&acirc;n rộng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30576/1 (1).jpg" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30576/3.jpg" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30576/2 (1).jpg" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;