Chuẩn bị khởi động hội thi Ánh sáng thời đại lần VIII

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c nội dung cơ bản của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; nghị quyết Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần X, nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc l&acirc;̀n XI, nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần X; Nghị quyết 54 của Quốc Hội về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; những vấn đề li&ecirc;n quan đến lịch sử, ch&iacute;nh trị, kinh tế, văn h&oacute;a của Việt Nam v&agrave; của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; việc vận dụng chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o thực tế li&ecirc;n quan đến vấn đề gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo, những kiến thức hiểu biết x&atilde; hội, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tiếp tục tổ chức hội thi &Aacute;nh s&aacute;ng thời đại lần VIII năm 2018.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30582/coverFB.jpg" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi gồm 2 phần c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; đội tuyển, thời gian thi l&agrave;:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>- Đối với phần thi c&aacute; nh&acirc;n: </em></strong>từ ng&agrave;y 20/4/2018 đến ng&agrave;y 20/5/2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>- Đối với phần thi theo đội tuyển:</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Khai mạc v&agrave; sơ tuyển&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 22/4/2018 (Chủ nhật)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- V&ograve;ng b&aacute;n kết&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 03/5 - 12/5/2018</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- V&ograve;ng chung kết&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 16, 17/5/2018</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Chung kết xếp hạng v&agrave; trao giải&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 27/5/2018 (Chủ nhật)</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp; &nbsp;1. Đối với Phần thi c&aacute; nh&acirc;n: &nbsp;bao gồm 2 nội dung thi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp; &nbsp; - Phần thi c&aacute; nh&acirc;n trực tuyến:</strong></span></span></p> <p style="margin-left:55.5pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>+ Đối tượng dự thi:</strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bảng A: Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bảng B: Th&iacute; sinh l&agrave; bạn đọc b&aacute;o Tuổi trẻ.</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Lưu &yacute;: Đối với c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; đạt giải nhất, nh&igrave;, ba trong tất cả hội thi trực tuyến do Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp; TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức th&igrave; kh&ocirc;ng được tham gia hội thi.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Th&iacute; sinh đăng k&yacute; v&agrave; tham gia thi trực tuyến tại địa chỉ <a href="http://chuyentrang.tuoitre.vn/Anh-Sang-Thoi-Dai/">http://chuyentrang.tuoitre.vn/Anh-Sang-Thoi-Dai/</a>.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm nay c&oacute; một phần thi mới l&agrave;: <strong>Phần thi thiết kế sản phẩm tuy&ecirc;n truyền &ldquo;G&oacute;c nh&igrave;n tuổi trẻ&rdquo; </strong>với đối tượng dự thi v&agrave; nội dung thi cụ thể như sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- <strong>Đối tượng dự thi</strong>: Thanh ni&ecirc;n từ 35 tuổi trở xuốngđang học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c, giảng dạy tại c&aacute;c đơn vị tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c tỉnh miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ. C&oacute; thể đăng k&yacute; theo c&aacute; nh&acirc;n hoặc nh&oacute;m t&aacute;c giả thực hiện. Khuyến kh&iacute;ch thi theo nh&oacute;m t&aacute;c giả vừa c&oacute; gi&aacute;o vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ v&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n c&ugrave;ng tham gia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- <strong>Nội dung thi</strong>: biểu đồ th&ocirc;ng tin (infographic), phim ngắn hoặc phim đồ hoạ chuyển động (motion-graphic video) tuy&ecirc;n truyền để cụ thể ho&aacute; c&aacute;c nội dung trongnghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần XI, nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần X, nghị quyết 54 của Quốc Hội về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c đơn vị chọn nội dung tuy&ecirc;n truyền gắn với đối tượng cụ thể, thực hiện sản phẩm dựa tr&ecirc;n c&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m theo đề cương cung cấp của Ban tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>2. Đối với </strong><strong>Phần thi theo đội tuyển:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>- Đối tượng dự thi: </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ từ 35 tuổi trở xuống, đang c&ocirc;ng t&aacute;c, giảng dạy, l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu tại c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&aacute;c c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n tốt nghiệp v&agrave; giảng dạy m&ocirc;n Những nguy&ecirc;n l&yacute; cơ bản của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin; giảng dạy chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Triết học, Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa x&atilde; hội khoa học, Kinh tế ch&iacute;nh trị, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, Lịch sử, ch&iacute;nh trị học, gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị kh&ocirc;ng được dự thi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh lập 2 bảng thi đấu: (mỗi đơn vị được đăng k&yacute; tối đa 2 đội thi cho mỗi bảng).</span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Bảng A:</strong> Bao gồm c&aacute;c đội tuyển thuộc khối Quận - Huyện.</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Bảng B:</strong> Bao gồm c&aacute;c đội tuyển thuộc khối c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></li> </ul> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T.M</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;