“Tuổi trẻ Quận 7 sáng tạo, vui cùng khoa học” năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng Hội nghị C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 7 giai đoạn 2018-2023. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trong chuỗi hoạt động &ldquo;H&atilde;y s&aacute;ng tạo&rdquo; do Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n k&yacute; kết li&ecirc;n tịch với Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Vừa qua, ng&agrave;y 21/4/2018; Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Tuổi trẻ Quận 7 s&aacute;ng tạo, vui c&ugrave;ng khoa học&rdquo; năm 2018 tại trường Trung học cơ sở Huỳnh Tấn Ph&aacute;t. Ng&agrave;y hội l&agrave; một s&acirc;n chơi s&aacute;ng tạo, khuyến kh&iacute;ch tinh thần s&aacute;ng tạo v&agrave; học hỏi, t&igrave;m hiểu kiến thức khoa học đời sống. Th&ocirc;ng qua ng&agrave;y hội, Ban tổ chức đ&atilde; tổ chức c&aacute;c hoạt động như V&ograve;ng Chung kết cuộc thi S&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho Thanh thiếu nhi Quận 7 năm 2018, s&acirc;n chơi khoa học vui với c&aacute;c gian h&agrave;ng t&igrave;m hiểu khoa học l&yacute; th&uacute;, tr&igrave;nh diễn r&ocirc; bốt, t&igrave;m hiểu c&aacute;c phản ứng ho&aacute; học l&yacute; th&uacute;,&hellip;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30603/31061420_1811822355551671_610037883205582848_n.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30603/31117695_337860836736275_558630796869500928_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30603/31073032_337866940068998_6581728345338150912_n.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;">Đồng thời, nhằm ph&aacute;t động v&agrave; khơi gợi tinh thần s&aacute;ng tạo trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Quận 7; Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n ph&aacute;t động đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi hưởng ứng tham gia cuộc thi &Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trẻ năm 2018; Hội thi T&igrave;m hiểu chủ nghĩa M&aacute;c-L&ecirc; nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh - &Aacute;nh s&aacute;ng thời đại năm 2018.</p> <p style="text-align: justify;">Th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động của ng&agrave;y hội, đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 800 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi tham gia c&aacute;c gian h&agrave;ng, hoạt động trong ng&agrave;y hội. Qua đ&oacute;, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi đ&atilde; khơi sức s&aacute;ng tạo trong việc đề xuất, thực hiện c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, &yacute; tưởng, giải ph&aacute;p s&aacute;ng tạo, t&igrave;m hiểu kiến thức khoa học đời sống,&hellip;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;