“Tuổi trẻ Quận 7 sáng tạo, vui cùng khoa học” năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng Hội nghị C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 7 giai đoạn 2018-2023. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trong chuỗi hoạt động &ldquo;H&atilde;y s&aacute;ng tạo&rdquo; do Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n k&yacute; kết li&ecirc;n tịch với Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Vừa qua, ng&agrave;y 21/4/2018; Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Tuổi trẻ Quận 7 s&aacute;ng tạo, vui c&ugrave;ng khoa học&rdquo; năm 2018 tại trường Trung học cơ sở Huỳnh Tấn Ph&aacute;t. Ng&agrave;y hội l&agrave; một s&acirc;n chơi s&aacute;ng tạo, khuyến kh&iacute;ch tinh thần s&aacute;ng tạo v&agrave; học hỏi, t&igrave;m hiểu kiến thức khoa học đời sống. Th&ocirc;ng qua ng&agrave;y hội, Ban tổ chức đ&atilde; tổ chức c&aacute;c hoạt động như V&ograve;ng Chung kết cuộc thi S&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho Thanh thiếu nhi Quận 7 năm 2018, s&acirc;n chơi khoa học vui với c&aacute;c gian h&agrave;ng t&igrave;m hiểu khoa học l&yacute; th&uacute;, tr&igrave;nh diễn r&ocirc; bốt, t&igrave;m hiểu c&aacute;c phản ứng ho&aacute; học l&yacute; th&uacute;,&hellip;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30603/31061420_1811822355551671_610037883205582848_n.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30603/31117695_337860836736275_558630796869500928_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30603/31073032_337866940068998_6581728345338150912_n.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;">Đồng thời, nhằm ph&aacute;t động v&agrave; khơi gợi tinh thần s&aacute;ng tạo trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Quận 7; Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n ph&aacute;t động đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi hưởng ứng tham gia cuộc thi &Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trẻ năm 2018; Hội thi T&igrave;m hiểu chủ nghĩa M&aacute;c-L&ecirc; nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh - &Aacute;nh s&aacute;ng thời đại năm 2018.</p> <p style="text-align: justify;">Th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động của ng&agrave;y hội, đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 800 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi tham gia c&aacute;c gian h&agrave;ng, hoạt động trong ng&agrave;y hội. Qua đ&oacute;, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi đ&atilde; khơi sức s&aacute;ng tạo trong việc đề xuất, thực hiện c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, &yacute; tưởng, giải ph&aacute;p s&aacute;ng tạo, t&igrave;m hiểu kiến thức khoa học đời sống,&hellip;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;