Đoàn HFIC: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố và Toàn quốc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Thực hiện chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n năm 2018, kế hoạch về việc triển khai học tập, qu&aacute;n triệt Nghị quyết Đại hội to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần XI v&agrave; Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, s&aacute;ng ng&agrave;y 21/4/2018 tại Hội trường C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh (HFIC), Ban Thường vụ Đo&agrave;n HFIC tổ chức Hội nghị học tập, qu&aacute;n triệt Nghị quyết Đại hội to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần XI v&agrave; Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30604/IMG_6576.JPG" style="height:400px; width:533px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Phương Thảo - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Trường An &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n HFIC c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; &nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Kiếm tra Đo&agrave;n HFIC v&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt v&agrave; Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị c&aacute;c học vi&ecirc;n đ&atilde; được lắng nghe chị Nguyễn Phương Thảo b&aacute;o c&aacute;o c&aacute;c vấn đề trọng t&acirc;m trong nội dung Nghị quyết Đại hội to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần XI v&agrave; &nbsp;Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, đồng thời được học tập v&agrave; t&igrave;m hiểu về c&aacute;c chủ trương, định hướng mới trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh&nbsp; ni&ecirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong giai đoạn 2017 &ndash; 2022.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điểm đặt biệt trong hội nghị lần n&agrave;y l&agrave; cac học vi&ecirc;n tham dự được l&agrave;m b&agrave;i thu hoạch bằng điện thoại th&ocirc;ng minh với phần mềm TungTung. Đ&acirc;y l&agrave; phần mềm m&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện th&iacute; điểm để tổ chức thi, l&agrave;m b&agrave;i thu hoạch trong c&aacute;c kỳ hội nghị của Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Sử dụng h&igrave;nh thức l&agrave;m b&agrave;i thu hoạch n&agrave;y gi&uacute;p học vi&ecirc;n v&agrave; Ban Tổ chức hội nghị tiết kiệm thời gian, kinh ph&iacute;, đồng thời thể hiện tinh thần hội nhập với kỳ nguy&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ 4.0 của tuổi trẻ C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;