Giáo dục lý tưởng cách mạng cho các bạn trẻ qua những câu chuyện đẹp và thực tiễn phong trào

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4vF4rl9IS-0?rel=0&amp;showinfo=0" width="660"></iframe></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 24.4, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức tọa đ&agrave;m &ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&rdquo; nhằm t&igrave;m ra giải ph&aacute;p cụ thể, thiết thực g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị của người trẻ. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30611/1-To%C3%A0n%20c%E1%BA%A3nh%20h%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B.JPG" style="height:424px; width:636px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chủ tr&igrave; buổi tọa đ&agrave;m c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Ngọc Lương - B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đo&agrave;n, Phạm Hồng Sơn - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Phạm Ch&aacute;nh Trực &ndash; Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐND Th&agrave;nh phố, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tọa đ&agrave;m với sự tham dự của hơn 200 đại biểu l&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; khoa học, c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; cựu c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đại diện Quận ủy, Huyện ủy v&agrave; c&aacute;c đơn vị sự nghiệp, cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Chuy&ecirc;n gia đưa ra giải ph&aacute;p</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhấn mạnh về sức t&aacute;c động của yếu tố t&acirc;m l&yacute; đến c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho thanh ni&ecirc;n hiện nay,&nbsp;Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Ph&acirc;n viện miền Nam, Học viện Thanh Thiếu ni&ecirc;n Việt Nam&nbsp;cho biết:&nbsp;</span>&quot;<span style="font-size:14px"><em>C&acirc;u chuyện đẹp, đặc biệt l&agrave; những c&acirc;u chuyện đẹp của ch&iacute;nh c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n, c&oacute; sức lan tỏa cực k&igrave; lớn. Do đ&oacute; tạo n&ecirc;n hiệu ứng t&acirc;m l&yacute; rất mạnh đối với c&aacute;c bạn trẻ hiện nay</em>&rdquo;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30611/TS%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20Long.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long ph&aacute;t biểu</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long, nếu &aacute;p dụng &ldquo;Hiệu ứng lan tỏa t&acirc;m l&yacute;&rdquo; trong việc gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng sẽ l&agrave;m lu mờ những điều t&aacute;c động kh&aacute;c, nhất l&agrave; đối với bộ phận thanh ni&ecirc;n chưa định hướng được l&yacute; tưởng sống của m&igrave;nh, dễ bị cảm x&uacute;c dẫn dắt khiến cho lối sống chưa đẹp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thực tiễn</span>&nbsp;<span style="font-size:14px">qua gần năm th&aacute;ng triển khai cuộc vận động &ldquo;Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo;, đ&atilde; c&oacute; h&agrave;ng ng&agrave;n th&ocirc;ng tin tốt đẹp trong x&atilde; hội được chia sẻ, tạo sức ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ v&agrave; cảm x&uacute;c của mỗi bạn trẻ. Những c&acirc;u chuyện đẹp chẳng ở đ&acirc;u xa x&ocirc;i, ch&iacute;nh l&agrave; những g&igrave; gần gũi, đơn giản gắn với mục đ&iacute;ch gi&aacute;o dục, b&aacute;m s&aacute;t v&agrave;o đời sống thanh thiếu nhi v&agrave; tập trung t&aacute;c động v&agrave;o cảm x&uacute;c nhiều hơn. Đặc biệt l&agrave; đề cao tinh thần sống gương mẫu của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, v&agrave; đồng thời l&agrave; những gương sống đẹp, b&igrave;nh dị giữa đời thường&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ g&oacute;c nh&igrave;n l&agrave; giảng vi&ecirc;n đang tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, Tiến sĩ Nguyễn Đ&igrave;nh Cả, nguy&ecirc;n Trưởng Khoa L&yacute; luận ch&iacute;nh trị, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh, cho biết những thay đổi của thế giới v&agrave; cuộc sống hiện tại đ&atilde; v&agrave; đang t&aacute;c động s&acirc;u sắc đến thế hệ trẻ. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, để n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho thế hệ trẻ, cần tập trung v&agrave;o những giải ph&aacute;p sau đ&acirc;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong đ&oacute;, Đo&agrave;n cần tổ chức học tập s&acirc;u rộng c&aacute;c chuy&ecirc;n đề về tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh cho thế hệ trẻ với nhiều h&igrave;nh thức ph&ugrave; hợp với điều kiện, m&ocirc;i trường sống v&agrave; sinh hoạt của tuổi trẻ; tổ chức c&aacute;c diễn đ&agrave;n tuổi trẻ theo c&aacute;c chủ đề của đời sống để khơi gợi nhận thức của người trẻ, trang bị cho người trẻ những tri thức cần thiết để x&acirc;y dựng, cũng cố niềm tin v&agrave;o l&yacute; tưởng. Kết hợp gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng với gi&aacute;o dục truyền thống d&acirc;n tộc, những gi&aacute; trị của văn minh nh&acirc;n loại. Song song với đ&oacute; l&agrave; n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ văn h&oacute;a, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ để gi&uacute;p người trẻ c&oacute; vốn tri thức, h&igrave;nh th&agrave;nh bản lĩnh, c&oacute; niềm tin v&agrave;o tương lai của đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Gi&aacute;o dục qua thực tiễn phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30611/4-%C4%90%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Ph%E1%BA%A1m%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:10px">Đồng ch&iacute; Phạm Phương Thảo ph&aacute;t biểu</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại Tọa đ&agrave;m, đồng ch&iacute; Phạm Phương Thảo - Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐND TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhấn mạnh <em>&ldquo;</em><em>L&yacute; tưởng độc lập d&acirc;n tộc, chủ nghĩa x&atilde; hội &ndash; cụ thể l&agrave; những vấn đề li&ecirc;n quan đến gi&aacute; trị của d&acirc;n tộc đ&oacute;, bản sắc văn h&oacute;a. C&oacute; hai nh&acirc;n tố cốt tử đảm bảo vị thế đất nước: Độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; Bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n tộc. Cần ch&uacute; trọng gi&aacute;o dục nội dung về văn h&oacute;a, ứng xử với con người, m&ocirc;i trường&hellip; trong x&atilde; hội. Cần n&ecirc;u gương tốt trong cuộc sống, trong thực tiễn. Qua phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng để huy động đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n giải quyết những vấn đề bức x&uacute;c của cuộc sống&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30611/3-%C4%90%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20Ch%C3%A2u%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:10px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Ch&acirc;u ph&aacute;t biểu</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khi đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Ch&acirc;u - Ủy vi&ecirc;n Hội đồng tư vấn về văn h&oacute;a &ndash; gi&aacute;o dục Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa ra giải ph&aacute;p: <em>&ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng phải thường xuy&ecirc;n, c&oacute; chiều s&acirc;u gắn liền trước ti&ecirc;n với gia đ&igrave;nh, rồi đến trường học v&agrave; x&atilde; hội. Việc gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; tốt hơn bằng c&aacute;ch triển khai thực hiện c&aacute;c phong tr&agrave;o thực tiễn nhằm đảm bảo t&iacute;nh thực chất, v&igrave; những gi&aacute; trị tốt đẹp của đời sống x&atilde; hội. C&aacute;c đo&agrave;n thể n&ecirc;n phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam c&aacute;c cấp trong x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh sống hạnh ph&uacute;c v&agrave; c&oacute; l&yacute; tưởng&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng t&igrave;nh với&nbsp;&yacute;&nbsp;kiến tr&ecirc;n, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n Phạm Ch&aacute;nh Trực n&oacute;i x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh truyền thống, hạnh ph&uacute;c, giữ g&igrave;n bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n tộc l&agrave; nền tảng gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ một g&oacute;c nh&igrave;n mới gắn với cuộc C&aacute;ch mạng C&ocirc;ng nghiệp 4.0, đồng ch&iacute; Nguyễn Trọng Xuất &ndash; Ph&oacute; Chủ nhiệm thường trực C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Kh&aacute;ng chiến Th&agrave;nh phố, nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh ủy, ph&aacute;t biểu: <em>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n hiện nay, tiếp cận với phương tiện th&ocirc;ng minh bằng đầu &oacute;c th&ocirc;ng minh hơn phương tiện đ&oacute;. Cần gi&aacute;o dục cho thanh ni&ecirc;n bản lĩnh th&ocirc;ng minh, tiếp cận th&ocirc;ng minh. Trang bị trước hết chủ nghĩa y&ecirc;u nước, n&ecirc;n gi&aacute;o dục chủ nghĩa y&ecirc;u nước &ndash; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng. L&agrave;m sao để y&ecirc;u nước biến th&agrave;nh cảm t&igrave;nh. Thực tiễn cho thấy trong l&ograve;ng thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; c&oacute; truyền thống d&acirc;n tộc. Cho n&ecirc;n cần khơi dậy chủ nghĩa y&ecirc;u nước, đưa l&yacute; tưởng c&ocirc;ng bằng x&atilde; hội v&agrave;o gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n; thủy chung với l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30611/Dong%20chi%20.JPG" style="height:493px; width:496px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:9px">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc;&nbsp;Thị&nbsp;Bảo Nguy&ecirc;n ph&aacute;t biểu</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự tọa đ&agrave;m, b&ecirc;n cạnh c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, c&ograve;n c&oacute; &yacute; kiến, hiến kế giải ph&aacute;p cụ thể của c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n. Đồng ch&iacute; Ng&ocirc;&nbsp;Thị&nbsp;Bảo Nguy&ecirc;n (Quận Đo&agrave;n 5) v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị B&iacute;ch Li&ecirc;n (Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố) đều đề xuất giải ph&aacute;p &ldquo;<em>Cần ph&aacute;t huy v&agrave; đẩy mạnh sinh hoạt C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ, xem đ&acirc;y l&agrave; một trong những giải ph&aacute;p lan tỏa, g&oacute;p phần gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</em> Đồng ch&iacute; Bảo Nguy&ecirc;n cho biết, việc gi&aacute;o dục th&ocirc;ng qua h&agrave;nh động phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng, để c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trực tiếp tham gia hoạt động. X&acirc;y dựng hệ thống tuy&ecirc;n truyền trực quan sinh động, mạng x&atilde; hội; giới thiệu c&aacute;c video trong c&aacute;c buổi sinh hoạt ch&iacute;nh trị, địa điểm c&ocirc;ng cộng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">N&oacute;i th&ecirc;m về giải ph&aacute;p, đồng ch&iacute; L&ecirc; Ph&uacute; Cường (Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận) chia s</span>ẻ <span style="font-size:14px">tổ chức Đo&agrave;n của quận thực hiện khảo s&aacute;t nhu cầu của c&aacute;c đối tượng trẻ trước mỗi hoạt động, nội dung mong muốn trong mỗi lớp tập huấn c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến truyền thống, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng v&agrave; gửi đến b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n để nội dung truyền tải gắn với nhu cầu của c&aacute;c bạn. Sau mỗi hoạt động c&oacute; khảo s&aacute;t đ&aacute;nh gi&aacute;, kịp thời điều chỉnh cho ph&ugrave; hợp ở lần sau.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại c&aacute;c quận, huyện, việc gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ograve;n được thực hiện th&ocirc;ng qua việc phối hợp giữa Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị với Quận, Huyện Đo&agrave;n trong việc tổ chức c&aacute;c lớp Sơ cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, 6 b&agrave;i L&yacute; luận ch&iacute;nh trị cho đo&agrave;n vi&ecirc;n,&hellip;. Đồng ch&iacute; Huỳnh Văn Sơn &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Huyện ủy huyện Củ Chi, cho biết&nbsp;<em>&ldquo;Huyện ủy Củ Chi thường xuy&ecirc;n quan t&acirc;m chỉ đạo thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y, xem đ&acirc;y l&agrave; nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống ch&iacute;nh trị từ huyện đến cơ sở, kh&ocirc;ng &ldquo;kho&aacute;n trắng&rdquo; cho tổ chức đo&agrave;n. Trong đ&oacute;, Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị huyện c&oacute; vai tr&ograve; rất quan trọng trong việc gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Trung t&acirc;m phối hợp với Huyện đo&agrave;n thực hiện những việc trọng t&acirc;m trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30611/572A6044.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:10px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương ph&aacute;t biểu kết luận </span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu kết luận tọa đ&agrave;m, B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Ngọc Lương cho rằng tổ chức Đo&agrave;n cần tiếp tục n&acirc;ng cao hiệu quả bồi dưỡng l&yacute; luận ch&iacute;nh trị cho thanh ni&ecirc;n trước khi kết nạp Đo&agrave;n. Ngo&agrave;i ra, ch&uacute; trọng bồi dưỡng về đạo đức, lối sống, văn h&oacute;a cho thanh ni&ecirc;n một c&aacute;ch thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tục; ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c cấp. Đặc biệt, cần n&ecirc;u gương, tuy&ecirc;n dương, nh&acirc;n rộng c&aacute;c điển h&igrave;nh v&agrave; l&agrave;m sao mỗi thanh ni&ecirc;n cố gắng chia sẻ, lan tỏa những điều tốt đẹp, th&ocirc;ng tin tốt ra cộng đồng x&atilde; hội mỗi ng&agrave;y. Song song đ&oacute; l&agrave; bồi dưỡng bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng; c&oacute; tinh thần tự chủ nhạy b&eacute;n, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, t&igrave;nh nguyện trong thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30611/Hinh%20toan%20canh.JPG" style="height:328px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:9px"><em>C&aacute;c đại biểu chụp ảnh lưu niệm</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TIẾN LỘC - ĐỨC DUY</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;