Giáo dục lý tưởng cách mạng cho các bạn trẻ qua những câu chuyện đẹp và thực tiễn phong trào

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4vF4rl9IS-0?rel=0&amp;showinfo=0" width="660"></iframe></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 24.4, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức tọa đ&agrave;m &ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&rdquo; nhằm t&igrave;m ra giải ph&aacute;p cụ thể, thiết thực g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị của người trẻ. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30611/1-To%C3%A0n%20c%E1%BA%A3nh%20h%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B.JPG" style="height:424px; width:636px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chủ tr&igrave; buổi tọa đ&agrave;m c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Ngọc Lương - B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đo&agrave;n, Phạm Hồng Sơn - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Phạm Ch&aacute;nh Trực &ndash; Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐND Th&agrave;nh phố, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tọa đ&agrave;m với sự tham dự của hơn 200 đại biểu l&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; khoa học, c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; cựu c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đại diện Quận ủy, Huyện ủy v&agrave; c&aacute;c đơn vị sự nghiệp, cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Chuy&ecirc;n gia đưa ra giải ph&aacute;p</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhấn mạnh về sức t&aacute;c động của yếu tố t&acirc;m l&yacute; đến c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho thanh ni&ecirc;n hiện nay,&nbsp;Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Ph&acirc;n viện miền Nam, Học viện Thanh Thiếu ni&ecirc;n Việt Nam&nbsp;cho biết:&nbsp;</span>&quot;<span style="font-size:14px"><em>C&acirc;u chuyện đẹp, đặc biệt l&agrave; những c&acirc;u chuyện đẹp của ch&iacute;nh c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n, c&oacute; sức lan tỏa cực k&igrave; lớn. Do đ&oacute; tạo n&ecirc;n hiệu ứng t&acirc;m l&yacute; rất mạnh đối với c&aacute;c bạn trẻ hiện nay</em>&rdquo;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30611/TS%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20Long.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long ph&aacute;t biểu</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long, nếu &aacute;p dụng &ldquo;Hiệu ứng lan tỏa t&acirc;m l&yacute;&rdquo; trong việc gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng sẽ l&agrave;m lu mờ những điều t&aacute;c động kh&aacute;c, nhất l&agrave; đối với bộ phận thanh ni&ecirc;n chưa định hướng được l&yacute; tưởng sống của m&igrave;nh, dễ bị cảm x&uacute;c dẫn dắt khiến cho lối sống chưa đẹp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thực tiễn</span>&nbsp;<span style="font-size:14px">qua gần năm th&aacute;ng triển khai cuộc vận động &ldquo;Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo;, đ&atilde; c&oacute; h&agrave;ng ng&agrave;n th&ocirc;ng tin tốt đẹp trong x&atilde; hội được chia sẻ, tạo sức ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ v&agrave; cảm x&uacute;c của mỗi bạn trẻ. Những c&acirc;u chuyện đẹp chẳng ở đ&acirc;u xa x&ocirc;i, ch&iacute;nh l&agrave; những g&igrave; gần gũi, đơn giản gắn với mục đ&iacute;ch gi&aacute;o dục, b&aacute;m s&aacute;t v&agrave;o đời sống thanh thiếu nhi v&agrave; tập trung t&aacute;c động v&agrave;o cảm x&uacute;c nhiều hơn. Đặc biệt l&agrave; đề cao tinh thần sống gương mẫu của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, v&agrave; đồng thời l&agrave; những gương sống đẹp, b&igrave;nh dị giữa đời thường&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ g&oacute;c nh&igrave;n l&agrave; giảng vi&ecirc;n đang tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, Tiến sĩ Nguyễn Đ&igrave;nh Cả, nguy&ecirc;n Trưởng Khoa L&yacute; luận ch&iacute;nh trị, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh, cho biết những thay đổi của thế giới v&agrave; cuộc sống hiện tại đ&atilde; v&agrave; đang t&aacute;c động s&acirc;u sắc đến thế hệ trẻ. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, để n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho thế hệ trẻ, cần tập trung v&agrave;o những giải ph&aacute;p sau đ&acirc;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong đ&oacute;, Đo&agrave;n cần tổ chức học tập s&acirc;u rộng c&aacute;c chuy&ecirc;n đề về tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh cho thế hệ trẻ với nhiều h&igrave;nh thức ph&ugrave; hợp với điều kiện, m&ocirc;i trường sống v&agrave; sinh hoạt của tuổi trẻ; tổ chức c&aacute;c diễn đ&agrave;n tuổi trẻ theo c&aacute;c chủ đề của đời sống để khơi gợi nhận thức của người trẻ, trang bị cho người trẻ những tri thức cần thiết để x&acirc;y dựng, cũng cố niềm tin v&agrave;o l&yacute; tưởng. Kết hợp gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng với gi&aacute;o dục truyền thống d&acirc;n tộc, những gi&aacute; trị của văn minh nh&acirc;n loại. Song song với đ&oacute; l&agrave; n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ văn h&oacute;a, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ để gi&uacute;p người trẻ c&oacute; vốn tri thức, h&igrave;nh th&agrave;nh bản lĩnh, c&oacute; niềm tin v&agrave;o tương lai của đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Gi&aacute;o dục qua thực tiễn phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30611/4-%C4%90%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Ph%E1%BA%A1m%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:10px">Đồng ch&iacute; Phạm Phương Thảo ph&aacute;t biểu</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại Tọa đ&agrave;m, đồng ch&iacute; Phạm Phương Thảo - Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐND TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhấn mạnh <em>&ldquo;</em><em>L&yacute; tưởng độc lập d&acirc;n tộc, chủ nghĩa x&atilde; hội &ndash; cụ thể l&agrave; những vấn đề li&ecirc;n quan đến gi&aacute; trị của d&acirc;n tộc đ&oacute;, bản sắc văn h&oacute;a. C&oacute; hai nh&acirc;n tố cốt tử đảm bảo vị thế đất nước: Độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; Bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n tộc. Cần ch&uacute; trọng gi&aacute;o dục nội dung về văn h&oacute;a, ứng xử với con người, m&ocirc;i trường&hellip; trong x&atilde; hội. Cần n&ecirc;u gương tốt trong cuộc sống, trong thực tiễn. Qua phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng để huy động đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n giải quyết những vấn đề bức x&uacute;c của cuộc sống&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30611/3-%C4%90%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20Ch%C3%A2u%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:10px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Ch&acirc;u ph&aacute;t biểu</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khi đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Ch&acirc;u - Ủy vi&ecirc;n Hội đồng tư vấn về văn h&oacute;a &ndash; gi&aacute;o dục Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa ra giải ph&aacute;p: <em>&ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng phải thường xuy&ecirc;n, c&oacute; chiều s&acirc;u gắn liền trước ti&ecirc;n với gia đ&igrave;nh, rồi đến trường học v&agrave; x&atilde; hội. Việc gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; tốt hơn bằng c&aacute;ch triển khai thực hiện c&aacute;c phong tr&agrave;o thực tiễn nhằm đảm bảo t&iacute;nh thực chất, v&igrave; những gi&aacute; trị tốt đẹp của đời sống x&atilde; hội. C&aacute;c đo&agrave;n thể n&ecirc;n phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam c&aacute;c cấp trong x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh sống hạnh ph&uacute;c v&agrave; c&oacute; l&yacute; tưởng&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng t&igrave;nh với&nbsp;&yacute;&nbsp;kiến tr&ecirc;n, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n Phạm Ch&aacute;nh Trực n&oacute;i x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh truyền thống, hạnh ph&uacute;c, giữ g&igrave;n bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n tộc l&agrave; nền tảng gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ một g&oacute;c nh&igrave;n mới gắn với cuộc C&aacute;ch mạng C&ocirc;ng nghiệp 4.0, đồng ch&iacute; Nguyễn Trọng Xuất &ndash; Ph&oacute; Chủ nhiệm thường trực C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Kh&aacute;ng chiến Th&agrave;nh phố, nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh ủy, ph&aacute;t biểu: <em>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n hiện nay, tiếp cận với phương tiện th&ocirc;ng minh bằng đầu &oacute;c th&ocirc;ng minh hơn phương tiện đ&oacute;. Cần gi&aacute;o dục cho thanh ni&ecirc;n bản lĩnh th&ocirc;ng minh, tiếp cận th&ocirc;ng minh. Trang bị trước hết chủ nghĩa y&ecirc;u nước, n&ecirc;n gi&aacute;o dục chủ nghĩa y&ecirc;u nước &ndash; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng. L&agrave;m sao để y&ecirc;u nước biến th&agrave;nh cảm t&igrave;nh. Thực tiễn cho thấy trong l&ograve;ng thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; c&oacute; truyền thống d&acirc;n tộc. Cho n&ecirc;n cần khơi dậy chủ nghĩa y&ecirc;u nước, đưa l&yacute; tưởng c&ocirc;ng bằng x&atilde; hội v&agrave;o gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n; thủy chung với l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30611/Dong%20chi%20.JPG" style="height:493px; width:496px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:9px">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc;&nbsp;Thị&nbsp;Bảo Nguy&ecirc;n ph&aacute;t biểu</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự tọa đ&agrave;m, b&ecirc;n cạnh c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, c&ograve;n c&oacute; &yacute; kiến, hiến kế giải ph&aacute;p cụ thể của c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n. Đồng ch&iacute; Ng&ocirc;&nbsp;Thị&nbsp;Bảo Nguy&ecirc;n (Quận Đo&agrave;n 5) v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị B&iacute;ch Li&ecirc;n (Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố) đều đề xuất giải ph&aacute;p &ldquo;<em>Cần ph&aacute;t huy v&agrave; đẩy mạnh sinh hoạt C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ, xem đ&acirc;y l&agrave; một trong những giải ph&aacute;p lan tỏa, g&oacute;p phần gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</em> Đồng ch&iacute; Bảo Nguy&ecirc;n cho biết, việc gi&aacute;o dục th&ocirc;ng qua h&agrave;nh động phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng, để c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trực tiếp tham gia hoạt động. X&acirc;y dựng hệ thống tuy&ecirc;n truyền trực quan sinh động, mạng x&atilde; hội; giới thiệu c&aacute;c video trong c&aacute;c buổi sinh hoạt ch&iacute;nh trị, địa điểm c&ocirc;ng cộng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">N&oacute;i th&ecirc;m về giải ph&aacute;p, đồng ch&iacute; L&ecirc; Ph&uacute; Cường (Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận) chia s</span>ẻ <span style="font-size:14px">tổ chức Đo&agrave;n của quận thực hiện khảo s&aacute;t nhu cầu của c&aacute;c đối tượng trẻ trước mỗi hoạt động, nội dung mong muốn trong mỗi lớp tập huấn c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến truyền thống, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng v&agrave; gửi đến b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n để nội dung truyền tải gắn với nhu cầu của c&aacute;c bạn. Sau mỗi hoạt động c&oacute; khảo s&aacute;t đ&aacute;nh gi&aacute;, kịp thời điều chỉnh cho ph&ugrave; hợp ở lần sau.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại c&aacute;c quận, huyện, việc gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ograve;n được thực hiện th&ocirc;ng qua việc phối hợp giữa Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị với Quận, Huyện Đo&agrave;n trong việc tổ chức c&aacute;c lớp Sơ cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, 6 b&agrave;i L&yacute; luận ch&iacute;nh trị cho đo&agrave;n vi&ecirc;n,&hellip;. Đồng ch&iacute; Huỳnh Văn Sơn &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Huyện ủy huyện Củ Chi, cho biết&nbsp;<em>&ldquo;Huyện ủy Củ Chi thường xuy&ecirc;n quan t&acirc;m chỉ đạo thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y, xem đ&acirc;y l&agrave; nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống ch&iacute;nh trị từ huyện đến cơ sở, kh&ocirc;ng &ldquo;kho&aacute;n trắng&rdquo; cho tổ chức đo&agrave;n. Trong đ&oacute;, Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị huyện c&oacute; vai tr&ograve; rất quan trọng trong việc gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Trung t&acirc;m phối hợp với Huyện đo&agrave;n thực hiện những việc trọng t&acirc;m trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30611/572A6044.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:10px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương ph&aacute;t biểu kết luận </span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu kết luận tọa đ&agrave;m, B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Ngọc Lương cho rằng tổ chức Đo&agrave;n cần tiếp tục n&acirc;ng cao hiệu quả bồi dưỡng l&yacute; luận ch&iacute;nh trị cho thanh ni&ecirc;n trước khi kết nạp Đo&agrave;n. Ngo&agrave;i ra, ch&uacute; trọng bồi dưỡng về đạo đức, lối sống, văn h&oacute;a cho thanh ni&ecirc;n một c&aacute;ch thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tục; ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c cấp. Đặc biệt, cần n&ecirc;u gương, tuy&ecirc;n dương, nh&acirc;n rộng c&aacute;c điển h&igrave;nh v&agrave; l&agrave;m sao mỗi thanh ni&ecirc;n cố gắng chia sẻ, lan tỏa những điều tốt đẹp, th&ocirc;ng tin tốt ra cộng đồng x&atilde; hội mỗi ng&agrave;y. Song song đ&oacute; l&agrave; bồi dưỡng bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng; c&oacute; tinh thần tự chủ nhạy b&eacute;n, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, t&igrave;nh nguyện trong thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30611/Hinh%20toan%20canh.JPG" style="height:328px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:9px"><em>C&aacute;c đại biểu chụp ảnh lưu niệm</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TIẾN LỘC - ĐỨC DUY</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;