Quận Thủ Đức: Chăm lo Tết Chol Chnam Thmay cho đồng bào dân tộc Khmer

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tối 21/4/2018, UBND Quận Thủ Đức đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu văn nghệ kỷ niệm ng&agrave;y văn h&oacute;a c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam 19/4 v&agrave; tết Chol Chnam Thmay cho đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc Khmer tại hội trường UBND phường B&igrave;nh Chiểu. </span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30624/DSC08221.JPG" style="height:450px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh giao lưu đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i động với những tiết mục tr&igrave;nh diễn thời trang d&acirc;n tộc Khmer v&agrave; c&aacute;c d&acirc;n tộc bạn, những ca kh&uacute;c giao lưu giữa thanh ni&ecirc;n Khmer với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n phường B&igrave;nh Chiểu thật vui tươi phục vụ b&agrave; con d&acirc;n tộc Khmer nh&acirc;n dịp tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://quantri.thuduc.hochiminhcity.gov.vn/UploadImages/thuduc/2018%20-%20Nam/2018-Nam3/214-0669_234201816.JPG" style="height:533px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">UBND quận đ&atilde; trao 20 phần qu&agrave; (mỗi phần gồm tiền mặt 400 ng&agrave;n đồng) tới những hộ gia đ&igrave;nh l&agrave; người d&acirc;n tộc c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Ngo&agrave;i ra, l&atilde;nh đạo quận v&agrave; phường cũng gửi tặng những bao l&igrave; x&igrave; đỏ mang &yacute; nghĩ may mắn tới b&agrave; con người Khmer tại buổi họp mặt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://quantri.thuduc.hochiminhcity.gov.vn/UploadImages/thuduc/2018%20-%20Nam/2018-Nam3/214-0672_234201816.JPG" style="height:533px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&bull; Trước đ&oacute;, s&aacute;ng ng&agrave;y 11/4/2018, nh&acirc;n dịp Tết Chol Chnam Thmay của đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc Khmer diễn ra trong ba ng&agrave;y 13, 14 v&agrave; 15/4, UBND quận cũng đ&atilde; tổ chức đo&agrave;n đi thăm v&agrave; tặng qu&agrave; tết cho 9 hộ d&acirc;n tộc Khmer c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đang sinh sống v&agrave; l&agrave;m việc tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận. Mỗi phần qu&agrave; trị gi&aacute; 1 triệu đồng, gồm tiền mặt v&agrave; nhu yếu phẩm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://quantri.thuduc.hochiminhcity.gov.vn/UploadImages/thuduc/2018%20-%20Nam/2018-Nam3/217-trinh_dien_thoi_trang_dan_toc_234201817.jpg" style="height:600px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Được biết, trong dịp tết Chol Chnam Thmay của đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc Khmer, UBND quận đ&atilde; trao tổng cộng 51 phần qu&agrave; cho c&aacute;c hộ ngh&egrave;o, cận ngh&egrave;o l&agrave; người d&acirc;n tộc ở địa b&agrave;n c&aacute;c phường: Hiệp B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Hiệp B&igrave;nh Phước, Trường Thọ, Linh Đ&ocirc;ng, Tam B&igrave;nh v&agrave; Linh Trung.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Việc chăm lo Tết Chol Chnam Thmay cho đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc Khmer tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đ&atilde; thể hiện sự quan t&acirc;m v&agrave; thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch d&acirc;n tộc của Đảng, Nh&agrave; nước đối với đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc thiểu số; g&oacute;p phần gi&uacute;p đồng b&agrave;o ổn định cuộc sống, động vi&ecirc;n đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc Khmer ng&agrave;y c&agrave;ng gắn b&oacute; với địa phương v&agrave; củng cố khối đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;