Tuổi trẻ Quận 7 - Nhà Bè thắp hơn 1.000 ngọn nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n kỷ niệm 43 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018),&nbsp; Quận Đo&agrave;n 7 phối hợp với Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;&nbsp;<span style="color:rgb(0, 0, 0)">tổ chức chương tr&igrave;nh Thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng liệt sĩ&nbsp;v&agrave;o tối 27/4 tại Nghĩa trang liệt sĩ Nh&agrave; B&egrave;&nbsp;thu h&uacute;t hơn 800 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30633/31444924_340583173130708_6522985549349781504_n.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30633/31356734_340583289797363_4699551505886216192_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thường ni&ecirc;n của Tuổi trẻ Quận 7 - Nh&agrave; B&egrave;&nbsp;nhằm b&agrave;y tỏ l&ograve;ng th&agrave;nh k&iacute;nh, biết ơn thế hệ cha anh đi trước, c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ đ&atilde; anh dũng hi sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đ&oacute;, tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng, l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, x&aacute;c định tr&aacute;ch nhiệm của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30633/31440230_340583646463994_7678945507095347200_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Sau lễ d&acirc;ng hương, h&agrave;ng trăm bạn trẻ tham gia chương tr&igrave;nh đ&atilde; thể hiện t&igrave;nh cảm, l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc bằng những ngọn nến d&acirc;ng l&ecirc;n Đ&agrave;i tưởng niệm c&aacute;c Anh h&ugrave;ng liệt sĩ. </span>&ldquo;Uống nước nhớ nguổn&rdquo;, &ldquo;Đền ơn đ&aacute;p nghĩa&rdquo; l&agrave; truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của nh&acirc;n d&acirc;n ta. Non s&ocirc;ng đất nước ta qua hơn h&agrave;ng ngh&igrave;n năm dựng nước v&agrave; giữ nước vĩ đại đ&atilde; c&oacute; kh&ocirc;ng biết bao nhi&ecirc;u người con đ&atilde; hy sinh cống hiến tuổi thanh xu&acirc;n, hạnh ph&uacute;c v&agrave; quyền lợi c&aacute; nh&acirc;n v&igrave; nền độc lập tự do của tổ quốc, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n. Mỗi ch&uacute;ng ta h&ocirc;m nay lu&ocirc;n tự h&agrave;o l&agrave; người Việt Nam y&ecirc;u nước, giữ vững truyền thống đấu tranh anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng v&agrave; tr&acirc;n trọng biết ơn c&aacute;c thế hệ cha anh đi trước.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30633/31378714_340583473130678_3904119353599066112_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Chương tr&igrave;nh&nbsp;Thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ đ&atilde; &ldquo;h&oacute;a th&acirc;n m&igrave;nh về đất mẹ&rdquo; được diễn ra, với hơn 1000 ngọn nến được thắp s&aacute;ng từ c&aacute;c vị l&atilde;nh đạo&nbsp;v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Song song đ&oacute;, Lễ thắp nến tri &acirc;n cũng được diễn ra tại khu di t&iacute;ch lịch sử G&ograve; &Ocirc; M&ocirc;i&nbsp;v&agrave; Nh&agrave; tưởng niệm B&aacute;c Hồ.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30633/31416796_340583366464022_8040751091094126592_n.jpg" style="height:195px; width:960px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Đ&acirc;y&nbsp;l&agrave; một trong c&aacute;c hoạt động tưởng nhớ c&ocirc;ng ơn c&aacute;c anh h&ugrave;ng thương binh - liệt sỹ đ&atilde; hy sinh v&igrave; nền độc lập d&acirc;n tộc; đồng thời l&agrave; dịp tuy&ecirc;n truyền trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh, thiếu nhi về tinh thần tự h&agrave;o d&acirc;n tộc. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cổ vũ thế hệ thanh ni&ecirc;n c&oacute; l&yacute; tưởng sống cao đẹp, g&oacute;p sức v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng, bảo vệ đất nước v&agrave; tạo n&ecirc;n lớp thanh ni&ecirc;n &ldquo;Sẵn s&agrave;ng v&igrave; tuyến đầu của Tổ quốc&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Hồ Linh&nbsp;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;