Tuổi trẻ Quận 7 - Nhà Bè thắp hơn 1.000 ngọn nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n kỷ niệm 43 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018),&nbsp; Quận Đo&agrave;n 7 phối hợp với Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;&nbsp;<span style="color:rgb(0, 0, 0)">tổ chức chương tr&igrave;nh Thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng liệt sĩ&nbsp;v&agrave;o tối 27/4 tại Nghĩa trang liệt sĩ Nh&agrave; B&egrave;&nbsp;thu h&uacute;t hơn 800 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30633/31444924_340583173130708_6522985549349781504_n.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30633/31356734_340583289797363_4699551505886216192_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thường ni&ecirc;n của Tuổi trẻ Quận 7 - Nh&agrave; B&egrave;&nbsp;nhằm b&agrave;y tỏ l&ograve;ng th&agrave;nh k&iacute;nh, biết ơn thế hệ cha anh đi trước, c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ đ&atilde; anh dũng hi sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đ&oacute;, tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng, l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, x&aacute;c định tr&aacute;ch nhiệm của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30633/31440230_340583646463994_7678945507095347200_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Sau lễ d&acirc;ng hương, h&agrave;ng trăm bạn trẻ tham gia chương tr&igrave;nh đ&atilde; thể hiện t&igrave;nh cảm, l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc bằng những ngọn nến d&acirc;ng l&ecirc;n Đ&agrave;i tưởng niệm c&aacute;c Anh h&ugrave;ng liệt sĩ. </span>&ldquo;Uống nước nhớ nguổn&rdquo;, &ldquo;Đền ơn đ&aacute;p nghĩa&rdquo; l&agrave; truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của nh&acirc;n d&acirc;n ta. Non s&ocirc;ng đất nước ta qua hơn h&agrave;ng ngh&igrave;n năm dựng nước v&agrave; giữ nước vĩ đại đ&atilde; c&oacute; kh&ocirc;ng biết bao nhi&ecirc;u người con đ&atilde; hy sinh cống hiến tuổi thanh xu&acirc;n, hạnh ph&uacute;c v&agrave; quyền lợi c&aacute; nh&acirc;n v&igrave; nền độc lập tự do của tổ quốc, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n. Mỗi ch&uacute;ng ta h&ocirc;m nay lu&ocirc;n tự h&agrave;o l&agrave; người Việt Nam y&ecirc;u nước, giữ vững truyền thống đấu tranh anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng v&agrave; tr&acirc;n trọng biết ơn c&aacute;c thế hệ cha anh đi trước.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30633/31378714_340583473130678_3904119353599066112_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Chương tr&igrave;nh&nbsp;Thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ đ&atilde; &ldquo;h&oacute;a th&acirc;n m&igrave;nh về đất mẹ&rdquo; được diễn ra, với hơn 1000 ngọn nến được thắp s&aacute;ng từ c&aacute;c vị l&atilde;nh đạo&nbsp;v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Song song đ&oacute;, Lễ thắp nến tri &acirc;n cũng được diễn ra tại khu di t&iacute;ch lịch sử G&ograve; &Ocirc; M&ocirc;i&nbsp;v&agrave; Nh&agrave; tưởng niệm B&aacute;c Hồ.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30633/31416796_340583366464022_8040751091094126592_n.jpg" style="height:195px; width:960px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Đ&acirc;y&nbsp;l&agrave; một trong c&aacute;c hoạt động tưởng nhớ c&ocirc;ng ơn c&aacute;c anh h&ugrave;ng thương binh - liệt sỹ đ&atilde; hy sinh v&igrave; nền độc lập d&acirc;n tộc; đồng thời l&agrave; dịp tuy&ecirc;n truyền trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh, thiếu nhi về tinh thần tự h&agrave;o d&acirc;n tộc. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cổ vũ thế hệ thanh ni&ecirc;n c&oacute; l&yacute; tưởng sống cao đẹp, g&oacute;p sức v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng, bảo vệ đất nước v&agrave; tạo n&ecirc;n lớp thanh ni&ecirc;n &ldquo;Sẵn s&agrave;ng v&igrave; tuyến đầu của Tổ quốc&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Hồ Linh&nbsp;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;