Quận 7: Phát động đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Thiết thực ch&agrave;o mừng 128 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2018), kỷ niệm 107 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 &ndash; 05/6/2018) v&agrave; kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc (11/6/1948 &ndash; 11/6/2018); thực hiện chương tr&igrave;nh C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Quận 7 năm 2018 với chủ đề &ldquo;Năm Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n ph&aacute;t động đợt hoạt động cao điểm th&aacute;ng 5, 6/2018. </span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua, hoạt động g&oacute;p phần tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục lịch sử d&acirc;n tộc, vun đắp t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước, về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp hoạt động c&aacute;ch mạng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Quận 7; tạo kh&ocirc;ng gian tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục, phong tr&agrave;o gắn với việc đẩy mạnh x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;. Dự kiến đợt hoạt động k&eacute;o d&agrave;i từ ng&agrave;y 27/4/2018 đến ng&agrave;y 15/6/2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hưởng ứng chương tr&igrave;nh ph&aacute;t động, v&agrave;o ng&agrave;y 28/4/2018, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tổ chức chương tr&igrave;nh hưởng ứng đợt hoạt động cao điểm gắn với c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục lịch sử truyền thống; thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng. Đồng thời, tổ chức Ng&agrave;y c&ugrave;ng h&agrave;nh động của thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c, gắn với tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cấp cơ sở đồng loạt v&agrave;o ng&agrave;y <strong>19/5/2018 <em>(thứ Bảy).</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Một số h&igrave;nh ảnh ti&ecirc;u biểu:</em></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30639/31381324_340850073104018_492155479200366592_n.jpg" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30639/31445094_340850156437343_8207651896719048704_n.jpg" /></em></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30639/31444576_1959862717564632_912064718574460020_n.jpg" /></em></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30639/31421524_340854766436882_3396259064487870464_n.jpg" /></em></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;