Vinh danh 132 học sinh, sinh viên giỏi nghề TP. Hồ Chí Minh năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tối ng&agrave;y 13-5, Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh vinh danh 132 học sinh, sinh vi&ecirc;n đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong Hội thi &ldquo;Học sinh, sinh vi&ecirc;n giỏi nghề&rdquo; lần thứ 10, năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30676/Tong%20the.JPG" style="height:338px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc - Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, Nguyễn Thị Thu Ho&agrave;i - Trưởng ph&ograve;ng Khoa gi&aacute;o Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, Trần Đo&agrave;n Trung - Ph&oacute; Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố, Nguyễn Văn L&acirc;m - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc&nbsp;Sở Lao động, Thương binh - X&atilde; hội Th&agrave;nh phố v&agrave; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam &nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&acirc;n chơi chuy&ecirc;n nghiệp</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2018, hội thi thu h&uacute;t sự tham gia của 513 th&iacute; sinh của 22 trường trung cấp, cao đẳng, đại học c&oacute; đ&agrave;o tạo bậc trung cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, c&oacute; những phần trranh t&agrave;i quyết liệt, s&ocirc;i nổi v&agrave; tr&iacute; tuệ, trong đ&oacute; c&oacute; hai đơn vị lần đầu tham gia l&agrave; Cao đẳng Việt &ndash; Mỹ v&agrave; Cao đẳng FPT Polytechnic.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nội dung thi ở 18 lĩnh vực: Cơ điện tử, Phục vụ nh&agrave; h&agrave;ng, Hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch, Phục vụ ph&ograve;ng, Điện c&ocirc;ng nghiệp, Điện lạnh, Thiết kế website, H&agrave;n, Điện tử, C&ocirc;ng nghệ &ocirc;t&ocirc;, Gi&aacute;o vi&ecirc;n mầm non, Tiện, Kế to&aacute;n doanh nghiệp, Cắt may, Thiết kế thời trang, Điều dưỡng, Dược sĩ, Ng&agrave;nh x&acirc;y dựng.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30676/h%C3%A0n%201.png" style="height:425px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Phần thi thực h&agrave;nh của th&iacute; sinh ng&agrave;nh H&agrave;n</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhấn mạnh về &yacute; nghĩa của hội thi, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Ng&ocirc; Minh Hải chia sẻ: <em>&ldquo;Trong giai đoạn hội nhập v&agrave; ph&aacute;t triển, nhu cầu thực tế x&atilde; hội kh&ocirc;ng chỉ ch&uacute; trọng đến kiến thức nền tảng được cung cấp trong nh&agrave; trường m&agrave; c&ograve;n đ&ograve;i hỏi cả kỹ năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n, kinh nghiệm thực h&agrave;nh x&atilde; hội trong ch&iacute;nh c&aacute;c em học sinh. V&agrave; c&aacute;c hội thi học thuật, tay nghề ch&iacute;nh l&agrave; s&acirc;n chơi kỹ năng thiết thực nhất để c&aacute;c em học sinh c&oacute; th&ecirc;m m&ocirc;i trường để r&egrave;n luyện v&agrave; thực h&agrave;nh&rdquo;. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Lan tỏa t&igrave;nh y&ecirc;u nghề</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30676/giainhatnghe.JPG" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc v&agrave; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn trao bằng khen UBND Th&agrave;nh phố cho 29 th&iacute; sinh đạt giải Nhất</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điểm s&aacute;ng năm nay của hội thi l&agrave; việc tổ chức c&aacute;c đo&agrave;n học sinh trung học phổ th&ocirc;ng đến tham quan phần thi thực h&agrave;nh tại c&aacute;c Hội đồng thi, g&oacute;p phần định hướng về nghề nghiệp cũng như giới thiệu trực quan sinh động c&aacute;c ng&agrave;nh nghề đến với c&aacute;c em.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều th&iacute; sinh đạt cao trong Hội thi năm 2018 l&agrave; điển h&igrave;nh gương vượt kh&oacute; trong học tập như th&iacute; sinh L&ecirc; Duy Kh&aacute;nh &ndash; học sinh trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức, do ho&agrave;n cảnh gia đ&igrave;nh, Kh&aacute;nh đang vừa đi học, vừa l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n tại Khu chế xuất Linh Trung, Kh&aacute;nh đ&atilde; nỗ lực học tập, nhiều năm liền l&agrave; sinh vi&ecirc;n xuất sắc nhất khoa v&agrave; đ&atilde; đạt giải I ng&agrave;nh H&agrave;n trong Hội thi, th&iacute; sinh Nguyễn Huỳnh Đức &ndash; Giải I ng&agrave;nh Điện C&ocirc;ng nghiệp, học sinh trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, bằng &yacute; ch&iacute; vượt kh&oacute; v&agrave; nỗ lực vươn l&ecirc;n ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn của gia đ&igrave;nh, Đức đ&atilde; ki&ecirc;n tr&igrave; theo đuổi ước mơ, vừa học, vừa l&agrave;m.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn Nguyễn Thị Như Lam - Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Nam S&agrave;i G&ograve;n, giải Nhất phần thi Điều dưỡng chia sẻ: &quot;<em>Lần đầu ti&ecirc;n tham gia hội thi, m&igrave;nh cảm thấy rất lo lắng. Tuy nhi&ecirc;n, m&igrave;nh cảm thấy may mắn khi được thầy, c&ocirc; hướng dẫn tận t&igrave;nh, cũng như sự chia sẻ kinh nghiệm từ c&aacute;c anh, chị th&iacute; sinh đi trước. Hội thi l&agrave; h&agrave;nh trang chắp c&aacute;nh ước mơ,&nbsp;gi&uacute;p m&igrave;nh c&oacute; kinh nghiệm hơn trong ng&agrave;nh nghề. Đối với m&igrave;nh chăm s&oacute;c sức khỏe mọi người ch&iacute;nh l&agrave; hạnh ph&uacute;c của m&igrave;nh&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tương tự thế, cũng l&agrave; th&iacute; sinh lần đầu dự thi, bạn Trần Văn H&ugrave;ng - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, giải Nhất ng&agrave;nh Điện lạnh phấn khởi chia sẻ <em>&quot;Hội thi l&agrave; động lực để vững bước tương lai, khẳng định nghề nghiệp m&igrave;nh đ&atilde; chọn&quot;.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, 10 đơn vị c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p trong hội thi đ&atilde; được Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố trao tặng Bằng khen; 35 nh&agrave; gi&aacute;o c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p xuất sắc đ&atilde; được trao tặng Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n,...</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30676/10%20don%20vi%20nhan%20Bang%20khen.JPG" style="height:365px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30676/trao%20bang%20khen%20cho%20nha%20giao.JPG" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <table align="center" border="2" cellpadding="1.2" cellspacing="1.3" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Được tổ chức lần đầu ti&ecirc;n v&agrave;o năm 2004 với chủ đề &quot;Người thợ trẻ tương lai&quot;&nbsp;, Hội thi Học sinh, sinh vi&ecirc;n giỏi nghề đ&atilde; ng&agrave;y c&agrave;ng mở rộng về quy m&ocirc;, chất lượng hội thi, trở th&agrave;nh một trong những giải ph&aacute;p hiệu quả g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng học tập, thực h&agrave;nh v&agrave; giảng dạy trong c&aacute;c trường Cao đẳng nghề, Trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; dạy nghề, đ&aacute;p ứng nhu cầu đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực phục vụ cho sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước v&agrave; th&agrave;nh phố.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Qua 10 năm, Hội thi đ&atilde; thu h&uacute;t được hơn 20 ng&agrave;n lượt học sinh, sinh vi&ecirc;n đến từ 40 trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp v&agrave; cơ sở gi&aacute;o dục nghề nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, trở th&agrave;nh s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa, được học sinh, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường mong đợi v&agrave; hăng h&aacute;i đăng k&yacute; dự thi.</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">TIẾN LỘC &ndash; &Yacute; NHUNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;