Ứng dụng "Gương sáng thanh niên" tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần V

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">TTO - Ứng dụng mới với t&ecirc;n gọi &ldquo;Gương s&aacute;ng thanh ni&ecirc;n&rdquo; được x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển với mong muốn trở th&agrave;nh cơ sở dữ liệu về c&aacute;c tấm gương thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực được Trung ương Đo&agrave;n tuy&ecirc;n dương.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c to&agrave;n quốc lần thứ V sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 19-5 đến ng&agrave;y 20-5 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30691/a%20luong.jpg" style="height:467px; text-align:justify; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Họp b&aacute;o th&ocirc;ng tin về ĐH Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c to&agrave;n quốc lần thứ V, năm 2018 - Ảnh: H&Agrave; THANH</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">336 đại biểu được giới thiệu v&agrave; x&eacute;t chọn kỹ lưỡng qua nhiều bước, l&agrave; những đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong lao động, học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c, r&egrave;n luyện, l&agrave; đại diện thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của địa phương.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong đ&oacute;, c&oacute; 231 đại biểu nam v&agrave; 105 đại biểu nữ; về độ tuổi b&igrave;nh qu&acirc;n l&agrave; 28,8 tuổi; về d&acirc;n tộc: d&acirc;n tộc Kinh l&agrave; 284 đại biểu v&agrave; 52 đại biểu d&acirc;n tộc (chiếm 15,5%); t&ocirc;n gi&aacute;o c&oacute; 18 đồng ch&iacute; (chiếm 5,4%).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Lĩnh vực an sinh x&atilde; hội c&oacute; b&aacute;c sĩ Hiếu l&agrave; gương ti&ecirc;u biểu đi theo đề &aacute;n b&aacute;c sĩ t&igrave;nh nguyện về v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa. Đ&acirc;y l&agrave; những c&acirc;u chuyện cảm động. C&oacute; em bị mất b&agrave;n tay nhưng vẫn cố gắng tham gia hoạt động an sinh x&atilde; hội... Th&ocirc;ng qua c&aacute;c gương tạo cảm hứng, x&uacute;c động, tạo sự lan tỏa đến nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n kh&aacute;c&quot;, anh Nguyễn Ngọc Lương, B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n th&ocirc;ng tin về đại biểu thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo ban tổ chức, điểm mới trong Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm nay l&agrave; x&acirc;y dựng ứng dụng cung cấp th&ocirc;ng tin về đại hội tr&ecirc;n điện thoại di động với t&ecirc;n gọi &quot;Gương s&aacute;ng thanh ni&ecirc;n&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với ứng dụng mới n&agrave;y, c&aacute;c đại biểu sẽ được cung cấp th&ocirc;ng tin về chương tr&igrave;nh, lịch hoạt động, c&aacute;c b&agrave;i viết về gương s&aacute;ng thanh ni&ecirc;n, tủ s&aacute;ch B&aacute;c Hồ&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Tường L&acirc;m, Ph&oacute; Trưởng Ban thường trực Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đo&agrave;n cho biết, thời gian qua Trung ương Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương nhiều thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trung ương Đo&agrave;n quan t&acirc;m đến qu&aacute; tr&igrave;nh giữ th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc của c&aacute;c tấm gương sau tuy&ecirc;n dương v&agrave; sự lan tỏa của tấm gương đ&oacute; với thanh ni&ecirc;n. Ứng dụng n&agrave;y được x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển với mong muốn trở th&agrave;nh cơ sở dữ liệu về c&aacute;c tấm gương thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Với ứng dụng n&agrave;y, kh&ocirc;ng chỉ thanh ni&ecirc;n được tuy&ecirc;n dương tham gia m&agrave; thanh ni&ecirc;n to&agrave;n quốc c&oacute; thể sử dụng&quot;, anh L&acirc;m cho biết.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong hai ng&agrave;y diễn ra Đại hội, 336 đại biểu sẽ tham gia nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi như: lễ b&aacute;o c&ocirc;ng d&acirc;ng B&aacute;c v&agrave; trao huy hiệu thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c; triển l&atilde;m &quot;Tuổi trẻ Việt Nam học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot;; lễ tuy&ecirc;n dương Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c; tham gia 5 nh&oacute;m hoạt động an sinh x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">H&Agrave; THANH (Tuổi trẻ)</span></strong></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><iframe height="1180" src="https://drive.google.com/file/d/1rrkU9eRKZ5pN-SRAFwN5H_D8zRpDosgp/preview" width="940"></iframe></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;