Ứng dụng "Gương sáng thanh niên" tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần V

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">TTO - Ứng dụng mới với t&ecirc;n gọi &ldquo;Gương s&aacute;ng thanh ni&ecirc;n&rdquo; được x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển với mong muốn trở th&agrave;nh cơ sở dữ liệu về c&aacute;c tấm gương thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực được Trung ương Đo&agrave;n tuy&ecirc;n dương.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c to&agrave;n quốc lần thứ V sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 19-5 đến ng&agrave;y 20-5 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30691/a%20luong.jpg" style="height:467px; text-align:justify; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Họp b&aacute;o th&ocirc;ng tin về ĐH Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c to&agrave;n quốc lần thứ V, năm 2018 - Ảnh: H&Agrave; THANH</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">336 đại biểu được giới thiệu v&agrave; x&eacute;t chọn kỹ lưỡng qua nhiều bước, l&agrave; những đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong lao động, học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c, r&egrave;n luyện, l&agrave; đại diện thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của địa phương.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong đ&oacute;, c&oacute; 231 đại biểu nam v&agrave; 105 đại biểu nữ; về độ tuổi b&igrave;nh qu&acirc;n l&agrave; 28,8 tuổi; về d&acirc;n tộc: d&acirc;n tộc Kinh l&agrave; 284 đại biểu v&agrave; 52 đại biểu d&acirc;n tộc (chiếm 15,5%); t&ocirc;n gi&aacute;o c&oacute; 18 đồng ch&iacute; (chiếm 5,4%).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Lĩnh vực an sinh x&atilde; hội c&oacute; b&aacute;c sĩ Hiếu l&agrave; gương ti&ecirc;u biểu đi theo đề &aacute;n b&aacute;c sĩ t&igrave;nh nguyện về v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa. Đ&acirc;y l&agrave; những c&acirc;u chuyện cảm động. C&oacute; em bị mất b&agrave;n tay nhưng vẫn cố gắng tham gia hoạt động an sinh x&atilde; hội... Th&ocirc;ng qua c&aacute;c gương tạo cảm hứng, x&uacute;c động, tạo sự lan tỏa đến nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n kh&aacute;c&quot;, anh Nguyễn Ngọc Lương, B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n th&ocirc;ng tin về đại biểu thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo ban tổ chức, điểm mới trong Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm nay l&agrave; x&acirc;y dựng ứng dụng cung cấp th&ocirc;ng tin về đại hội tr&ecirc;n điện thoại di động với t&ecirc;n gọi &quot;Gương s&aacute;ng thanh ni&ecirc;n&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với ứng dụng mới n&agrave;y, c&aacute;c đại biểu sẽ được cung cấp th&ocirc;ng tin về chương tr&igrave;nh, lịch hoạt động, c&aacute;c b&agrave;i viết về gương s&aacute;ng thanh ni&ecirc;n, tủ s&aacute;ch B&aacute;c Hồ&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Tường L&acirc;m, Ph&oacute; Trưởng Ban thường trực Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đo&agrave;n cho biết, thời gian qua Trung ương Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương nhiều thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trung ương Đo&agrave;n quan t&acirc;m đến qu&aacute; tr&igrave;nh giữ th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc của c&aacute;c tấm gương sau tuy&ecirc;n dương v&agrave; sự lan tỏa của tấm gương đ&oacute; với thanh ni&ecirc;n. Ứng dụng n&agrave;y được x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển với mong muốn trở th&agrave;nh cơ sở dữ liệu về c&aacute;c tấm gương thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Với ứng dụng n&agrave;y, kh&ocirc;ng chỉ thanh ni&ecirc;n được tuy&ecirc;n dương tham gia m&agrave; thanh ni&ecirc;n to&agrave;n quốc c&oacute; thể sử dụng&quot;, anh L&acirc;m cho biết.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong hai ng&agrave;y diễn ra Đại hội, 336 đại biểu sẽ tham gia nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi như: lễ b&aacute;o c&ocirc;ng d&acirc;ng B&aacute;c v&agrave; trao huy hiệu thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c; triển l&atilde;m &quot;Tuổi trẻ Việt Nam học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot;; lễ tuy&ecirc;n dương Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c; tham gia 5 nh&oacute;m hoạt động an sinh x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">H&Agrave; THANH (Tuổi trẻ)</span></strong></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><iframe height="1180" src="https://drive.google.com/file/d/1rrkU9eRKZ5pN-SRAFwN5H_D8zRpDosgp/preview" width="940"></iframe></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;