7 quyển sách kỹ năng đồng hành cùng đội viên, thiếu nhi của Nhà xuất bản Trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nh&acirc;n kỷ niệm 77 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2018), Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh xin giới thiệu đến bạn đọc một số quyển s&aacute;ch &quot;gối đầu&quot; của phụ tr&aacute;ch Đội v&agrave; đội vi&ecirc;n.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>1. SỔ TAY ĐỘI VI&Ecirc;N</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.nxbtre.com.vn/Images/Book/nxbtre_thumb_02142018_101446.jpg" style="font-size:14px; height:551px; text-align:justify; width:350px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">S&aacute;ch trang bị những kỹ năng cần thiết cho đội vi&ecirc;n thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh: những vấn đề chung về tổ chức Đội: lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh, ph&aacute;t triển; những biểu trưng, quy định, kỹ năng đội vi&ecirc;n; Những b&agrave;i h&aacute;t d&ugrave;ng trong sinh hoạt Đội; Những kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cần thiết của người đội vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>2. PHỤ TR&Aacute;CH SAO NHI ĐỒNG CẦN BIẾT</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="https://www.nxbtre.com.vn/Images/Book/NXBTreStoryFull_20562015_015658.jpg" style="height:507px; width:350px" /></strong></span></p> <div><span style="font-size:14px">Phụ tr&aacute;ch sao nhi đồng cần biết gồm 2 tập được in gộp tr&igrave;nh b&agrave;y những nhiệm vụ của Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh đối với nhi đồng; những quy định chung về sao nhi đồng; c&aacute;c nghi lễ thủ tục sao nhi đồng;&hellip; c&ugrave;ng c&aacute;c hướng dẫn nghi thức Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh; hướng dẫn tr&ograve; chơi; tổ chức lễ hội&hellip; Hi vọng cuốn s&aacute;ch sẽ l&agrave; t&agrave;i liệu tham khảo bổ &iacute;ch cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, phụ tr&aacute;ch Đội, Ban gi&aacute;m hiệu, gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm&hellip; trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Đội.</span></div> <div> <p><span style="font-size:14px"><strong>3. CẨM NANG D&Atilde; NGOẠI</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="https://www.nxbtre.com.vn/Images/Book/NXBTreStoryThumb_17322016_043232.jpg" style="height:548px; width:350px" /></strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Sinh hoạt d&atilde; ngoại hay sinh hoạt ngo&agrave;i trời l&agrave; những thuật ngữ m&agrave; ng&agrave;y nay kh&ocirc;ng c&ograve;n xa lạ đối với bạn trẻ, c&aacute;c phong tr&agrave;o Đo&agrave;n - Đội - Hội... N&oacute; hấp dẫn v&agrave; cuốn h&uacute;t mọi người kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt tuổi t&aacute;c, giới t&iacute;nh... Nhưng để tổ chức một kỳ sinh hoạt d&atilde; ngoại l&agrave;m sao cho an to&agrave;n, bổ &iacute;ch v&agrave; l&yacute; th&uacute; th&igrave; chưa chắc ai cũng c&oacute; thể l&agrave;m được.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Cuốn s&aacute;ch n&agrave;y sẽ cung cấp cho c&aacute;c bạn những kỹ năng thực h&agrave;nh cần thiết để c&aacute;c buổi sinh hoạt d&atilde; ngoại của c&aacute;c bạn thực sự th&uacute; bị v&agrave; bổ &iacute;ch. Đ&acirc;y cũng l&agrave; quyển s&aacute;ch hữu &iacute;ch cho c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n- Hội- Ban chỉ huy Đội, phụ tr&aacute;ch Đội c&aacute;c bậc phụ huynh, c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch, thầy c&ocirc; gi&aacute;o... trong việc gi&aacute;o dục kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cần thiết cho c&aacute;c bạn trẻ.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>4. 100 TR&Ograve; CHƠI ĐỒNG ĐỘI - TEAM BUILDING</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.nxbtre.com.vn/Images/Book/NXBTreStoryThumb_20002015_020055.jpg" style="font-size:14px; height:516px; width:350px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Team building &ndash; tr&ograve; chơi r&egrave;n luyện tinh thần đồng đội l&agrave; một loại h&igrave;nh sinh hoạt phổ biến tr&ecirc;n thế giới c&oacute; nhiều n&eacute;t tương đồng với tr&ograve; chơi sinh hoạt tập thể ở nước ta nhưng n&oacute; c&oacute; sự tương t&aacute;c giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m nhiều hơn gi&uacute;p x&acirc;y dựng tinh thần đồng đội cao hơn. Cuốn s&aacute;ch n&agrave;y giới thiệu c&ugrave;ng bạn đọc 100 tr&ograve; chơi đồng đội c&oacute; hướng dẫn chi tiết v&agrave; minh họa cụ thể gi&uacute;p người chơi dễ d&agrave;ng thực hiện khi tham gia chơi.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>5. CỬ ĐIỆU VUI TRONG SINH HOẠT TẬP THỂ</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.nxbtre.com.vn/Images/Book/NXBTreStoryThumb_16572013_105759.jpg" style="font-size:14px; height:525px; width:350px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Tuy&ecirc;̉n t&acirc;̣p những bài hát được tác giả sưu t&acirc;̀m, chọn lọc, kí &acirc;m, kèm theo ph&acirc;̀n hướng d&acirc;̃n cử đi&ecirc;̣u cho từng bài hát, cùng hình ảnh minh họa sinh đ&ocirc;̣ng. Tác giả đã chọn lọc những cử đi&ecirc;̣u ph&ocirc;̉ bi&ecirc;́n nh&acirc;́t, đơn giản d&ecirc;̃ thực hi&ecirc;̣n đ&ecirc;̉ đưa vào sách, n&ocirc;̣i dung trong sách có tính ứng dụng cao, sách còn góp ph&acirc;̀n lưu giữ lại và truy&ecirc;̀n bá m&ocirc;̣t hoạt đ&ocirc;̣ng văn ngh&ecirc;̣ khá mới mẻ và thú vị trong sinh hoạt đoàn đ&ocirc;̣i. 72 bài hát được chia thành 8 nhóm n&ocirc;̣i dung phù hợp với từng chủ đ&ecirc;̀ trong các bu&ocirc;̉i sinh hoạt. Đ&acirc;y là m&ocirc;t c&acirc;̉m nang hữa ích cho các phụ trách đ&ocirc;̣i, các bạn thanh ni&ecirc;n, các em thi&ecirc;́u nhi tham gia sinh hoạt Đoàn Đ&ocirc;̣i.</span></p> <h2><span style="font-size:14px"><strong>6.&nbsp;<a href="https://www.nxbtre.com.vn/sach/nhung-tro-choi-vui-bo-ich-cho-thieu-nhi-11831.html" style="margin: 0px; box-sizing: border-box; list-style: none; outline: 0px; padding: 0px; border: none; color: inherit; font-family: inherit; font-size: inherit; text-decoration-line: none;">NHỮNG TR&Ograve; CHƠI VUI, BỔ &Iacute;CH CHO THIẾU NHI</a></strong></span></h2> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.nxbtre.com.vn/Images/Book/NXBTreStoryThumb_22432012_034331.jpg" style="font-size:14px; height:515px; width:350px" /></span></p> <p>&nbsp;</p> </div> <ul> </ul> <p><span style="font-size:14px">Tiếp theo quyển&nbsp;Cẩm nang tr&ograve; chơi sinh hoạt tập thể thanh thiếu ni&ecirc;n&nbsp;đ&atilde; được t&aacute;i bản hai lần, t&aacute;c giả Trương Hưởng bi&ecirc;n soạn tiếp quyển&nbsp;Những tr&ograve; chơi vui, bổ &iacute;ch cho thiếu nhi&nbsp;với 108 tr&ograve; chơi chia th&agrave;nh 3 nh&oacute;m:&nbsp;<em>Tr&ograve; chơi thi đua trong c&aacute;c dịp hội thao, Tr&ograve; chơi thi đua trong sinh hoạt nhẹ, Tr&ograve; chơi sinh hoạt v&ograve;ng tr&ograve;n</em>. Đ&acirc;y l&agrave; những tr&ograve; chơi vui, gần gũi với thanh thiếu nhi, c&oacute; t&aacute;c dụng gi&aacute;o dục tốt được t&aacute;c giả diễn tả dễ hiểu, dễ thực hiện. Trong tập s&aacute;ch c&oacute; hơn 70 h&igrave;nh minh họa cho c&aacute;c tr&ograve; chơi gi&uacute;p cho bạn đọc th&ecirc;m hứng th&uacute; khi học tập c&aacute;c tr&ograve; chơi n&agrave;y.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; quyển cẩm nang cần thiết cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh, trường học, tổ chức đo&agrave;n thể thanh thiếu nhi tham khảo để c&oacute; nguồn tr&ograve; chơi phong ph&uacute; đ&aacute;p ứng nhu cầu sinh hoạt tập thể l&agrave;nh mạnh của c&aacute;c bạn trẻ</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>7. 270 TR&Ograve; CHƠI SINH HỌAT V&Ograve;NG TR&Ograve;N</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.nxbtre.com.vn/Images/Book/NXBTreStoryThumb_07302010_043005.jpg" style="font-size:14px; height:516px; text-align:justify; width:350px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Sinh hoạt tập thể kh&ocirc;ng chỉ đem lại cho bạn cảm gi&aacute;c thư gi&atilde;n thoải m&aacute;i, h&agrave;o hứng sau những giờ học căng thẳng m&agrave; th&ocirc;ng qua hoạt động n&agrave;y bạn c&ograve;n được r&egrave;n luyện th&ecirc;m t&iacute;nh năng động, ho&agrave; đồng v&agrave; cả &oacute;c tổ chức nữa. Với 270 tr&ograve; chơi tập thể vui nhộn trong tập s&aacute;ch n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p c&aacute;c bạn c&oacute; th&ecirc;m những kỹ năng tr&ograve; chơi phong ph&uacute; m&agrave; c&ograve;n tạo được sự gắn kết qua c&aacute;c tr&ograve; chơi. S&aacute;ch l&agrave; cẩm nang sinh hoạt d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch đo&agrave;n, đội.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Những quyển s&aacute;ch tr&ecirc;n, bạn đọc mua tại Nh&agrave; Xuất bản Trẻ (Số&nbsp;161B, đường L&yacute; Ch&iacute;nh Thắng, Phường 7, Quận 3 , TP. Hồ Ch&iacute; Minh); c&aacute;c cửa h&agrave;ng s&aacute;ch của Nh&agrave; xuất bản Trẻ,... hoặc t&igrave;m đọc&nbsp;Thư viện c&aacute;c trường.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">T.L.</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;