Học tập và làm theo Bác là lẽ sống của tuổi trẻ Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">336 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, đại diện cho gần 24 triệu thanh ni&ecirc;n cả nước đến d&acirc;ng hương Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh nh&acirc;n kỷ niệm 128 năm Ng&agrave;y sinh của Người, 70 năm Ng&agrave;y B&aacute;c ra lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc, tại Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến dự Lễ b&aacute;o c&ocirc;ng v&agrave; tuy&ecirc;n dương c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: L&ecirc; Quốc Phong - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết BCH Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Đặng Duy Th&igrave;n &ndash; Ph&oacute; Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh,...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&uacute;ng 6h30, ng&agrave;y 19/5 - Ng&agrave;y sinh nhật B&aacute;c, tại Bến Nh&agrave; Rồng (TP.HCM), Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Lễ b&aacute;o c&ocirc;ng d&acirc;ng B&aacute;c c&oacute; sự tham gia của 336 đại biểu đại diện cho gần triệu thanh ni&ecirc;n cả nước về tham dự Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c to&agrave;n quốc lần thứ V - năm 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tự gi&aacute;c thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tục học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, trong hai năm qua, tuổi trẻ Việt Nam đ&atilde; c&oacute; sự chuyển biến s&acirc;u sắc trong nhận thức, r&egrave;n luyện, tu dưỡng bản lĩnh ch&iacute;nh trị, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống, văn h&oacute;a, đ&egrave; cao &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh, đất nước, t&iacute;ch cực thi đua học tập, lao động s&aacute;ng tạo, c&ocirc;ng t&aacute;c, cống hiến sức trẻ của m&igrave;nh cho sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa, la lực lượng đi đầu trong sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước, hội nhập quốc tế.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/32845185_1921092411235116_4002145045758083072_n.jpg" style="height:439px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">B&iacute; thư thứ thứ nhất Trung&nbsp;ương&nbsp;Đo&agrave;n trao Huy hiệu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30718/ce3509ef5411ba4fe300.jpg" style="height:451px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">Ph&oacute; Vụ trưởng Đặng Duy Th&igrave;n&nbsp;<span style="font-size:12px">&nbsp;trao Huy hiệu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30718/572A9669.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px">&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;V&otilde; Thị Dung&nbsp;trao Huy hiệu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/32829734_1921092017901822_2664776273703731200_n.jpg" style="height:402px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center">Thay mặt 336 đại biểu, bạn Nguyễn Thị Thu An, sinh vi&ecirc;n Đại học Dầu kh&iacute; đ&atilde; b&aacute;o c&ocirc;ng l&ecirc;n B&aacute;c</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tự h&agrave;o khi được tuy&ecirc;n dương danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; ngay tại Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n Người, bạn Nguyễn Thị Thu An chia sẻ:&nbsp;<em>&ldquo;Với tất cả l&ograve;ng k&iacute;nh y&ecirc;u v&agrave; biết ơn v&ocirc; hạn với B&aacute;c, tuổi trẻ ch&uacute;ng ch&aacute;u nguyện kh&ocirc;ng ngừng học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của B&aacute;c từ c&aacute;ch suy nghĩ, từ c&aacute;ch h&agrave;nh động, từ những điều nhỏ nhất, b&igrave;nh dị nhất ngay trong ch&iacute;nh c&ocirc;ng việc h&agrave;ng ng&agrave;y, nhiệm vụ học tập, lao động, c&ocirc;ng t&aacute;c, sản xuất kinh doanh v&agrave; bảo vệ Tổ quốc của bản th&acirc;n&quot;</em></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30718/420d0c6b5c95b2cbeb84.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30718/250b8071d08f3ed1679e.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30718/3bb1d0a3805d6e03374c.jpg" style="font-size:12px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30718/chup%20hinh%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY - KIM NGỌC&nbsp;</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;