Học tập và làm theo Bác là lẽ sống của tuổi trẻ Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">336 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, đại diện cho gần 24 triệu thanh ni&ecirc;n cả nước đến d&acirc;ng hương Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh nh&acirc;n kỷ niệm 128 năm Ng&agrave;y sinh của Người, 70 năm Ng&agrave;y B&aacute;c ra lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc, tại Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến dự Lễ b&aacute;o c&ocirc;ng v&agrave; tuy&ecirc;n dương c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: L&ecirc; Quốc Phong - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết BCH Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Đặng Duy Th&igrave;n &ndash; Ph&oacute; Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh,...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&uacute;ng 6h30, ng&agrave;y 19/5 - Ng&agrave;y sinh nhật B&aacute;c, tại Bến Nh&agrave; Rồng (TP.HCM), Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Lễ b&aacute;o c&ocirc;ng d&acirc;ng B&aacute;c c&oacute; sự tham gia của 336 đại biểu đại diện cho gần triệu thanh ni&ecirc;n cả nước về tham dự Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c to&agrave;n quốc lần thứ V - năm 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tự gi&aacute;c thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tục học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, trong hai năm qua, tuổi trẻ Việt Nam đ&atilde; c&oacute; sự chuyển biến s&acirc;u sắc trong nhận thức, r&egrave;n luyện, tu dưỡng bản lĩnh ch&iacute;nh trị, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống, văn h&oacute;a, đ&egrave; cao &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh, đất nước, t&iacute;ch cực thi đua học tập, lao động s&aacute;ng tạo, c&ocirc;ng t&aacute;c, cống hiến sức trẻ của m&igrave;nh cho sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa, la lực lượng đi đầu trong sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước, hội nhập quốc tế.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/32845185_1921092411235116_4002145045758083072_n.jpg" style="height:439px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">B&iacute; thư thứ thứ nhất Trung&nbsp;ương&nbsp;Đo&agrave;n trao Huy hiệu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30718/ce3509ef5411ba4fe300.jpg" style="height:451px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">Ph&oacute; Vụ trưởng Đặng Duy Th&igrave;n&nbsp;<span style="font-size:12px">&nbsp;trao Huy hiệu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30718/572A9669.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px">&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;V&otilde; Thị Dung&nbsp;trao Huy hiệu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Uploads/32829734_1921092017901822_2664776273703731200_n.jpg" style="height:402px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center">Thay mặt 336 đại biểu, bạn Nguyễn Thị Thu An, sinh vi&ecirc;n Đại học Dầu kh&iacute; đ&atilde; b&aacute;o c&ocirc;ng l&ecirc;n B&aacute;c</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tự h&agrave;o khi được tuy&ecirc;n dương danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; ngay tại Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n Người, bạn Nguyễn Thị Thu An chia sẻ:&nbsp;<em>&ldquo;Với tất cả l&ograve;ng k&iacute;nh y&ecirc;u v&agrave; biết ơn v&ocirc; hạn với B&aacute;c, tuổi trẻ ch&uacute;ng ch&aacute;u nguyện kh&ocirc;ng ngừng học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của B&aacute;c từ c&aacute;ch suy nghĩ, từ c&aacute;ch h&agrave;nh động, từ những điều nhỏ nhất, b&igrave;nh dị nhất ngay trong ch&iacute;nh c&ocirc;ng việc h&agrave;ng ng&agrave;y, nhiệm vụ học tập, lao động, c&ocirc;ng t&aacute;c, sản xuất kinh doanh v&agrave; bảo vệ Tổ quốc của bản th&acirc;n&quot;</em></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30718/420d0c6b5c95b2cbeb84.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30718/250b8071d08f3ed1679e.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30718/3bb1d0a3805d6e03374c.jpg" style="font-size:12px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30718/chup%20hinh%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY - KIM NGỌC&nbsp;</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;