Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 20.5, 336 đại biểu đ&atilde; được tuy&ecirc;n dương tại&nbsp;Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c to&agrave;n quốc lần thứ V, năm 2018. Đ&acirc;y l&agrave; những&nbsp;c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2016 - 2018, tạo hiệu ứng lan tỏa v&agrave; ảnh hưởng t&iacute;ch cực tới thanh thiếu nhi cả nước.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30722/00610cd1972a7974203b.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự buổi lễ c&oacute; đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng ch&iacute; Trương H&ograve;a B&igrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Ph&oacute; Thủ tướng thường trực Ch&iacute;nh phủ c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; </span><span style="font-family:tahoma; font-size:15px">đại diện c&aacute;c bộ, ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Trung ương, l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh,....</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30722/1037cc0b69f087aedee1.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương V&otilde; Văn Thưởng ph&aacute;t biểu tại Đại hội</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">336 đại biểu&nbsp;được giới thiệu v&agrave; x&eacute;t chọn kỹ lưỡng qua nhiều bước, l&agrave; những đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu có thành tích xu&acirc;́t sắc trong lao đ&ocirc;̣ng, học t&acirc;̣p, c&ocirc;ng tác, rèn luy&ecirc;̣n; đại di&ecirc;̣n ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u trong t&acirc;̣p th&ecirc;̉ thanh ni&ecirc;n ở các địa phương, đơn vị, thực sự là những t&acirc;́m gương đi&ecirc;̉n hình trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p xứng đ&aacute;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi, c&oacute; uy t&iacute;n v&agrave; ảnh hưởng t&iacute;ch cực trong thanh thiếu nhi v&agrave; x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Trung ương Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 20 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến ti&ecirc;u biểu trong &quot;vườn hoa&quot; thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c.&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:pt sans,sans-serif; font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; những học sinh, sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c nh&agrave; khoa học, tr&iacute; thức trẻ, c&ocirc;ng chức trẻ, b&aacute;c sĩ trẻ, văn nghệ sỹ trẻ, vận động vi&ecirc;n trẻ&hellip; với những kết quả xuất sắc trong học tập, lao động, s&aacute;ng tạo l&agrave;m rạng danh đất nước, tỏa s&aacute;ng tr&iacute; tuệ Việt, kh&aacute;t vọng Việt. Đ&oacute; l&agrave; nhiều thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, đổi mới s&aacute;ng tạo, nhiều doanh nh&acirc;n trẻ đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực cho c&ocirc;ng cuộc ph&aacute;t triển kinh tế đất nước. L&agrave; những chiến sĩ trẻ dũng cảm qu&ecirc;n m&igrave;nh v&igrave; chủ quyền l&atilde;nh thổ, v&igrave; an ninh Tổ quốc, v&igrave; cuộc sống b&igrave;nh y&ecirc;n của Nh&acirc;n d&acirc;n. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:pt sans,sans-serif; font-size:14px">Đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; những Thanh ni&ecirc;n tuy kh&ocirc;ng l&agrave;nh lặn về cơ thể nhưng lại vượt trội về nghị lực phấn đấu, vươn l&ecirc;n trong cuộc sống, ổn định cuộc sống, g&oacute;p sức cho cộng đồng. Sự trưởng th&agrave;nh về nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động của nhiều bạn được ghi nhận bằng sự trưởng th&agrave;nh về ch&iacute;nh trị với vinh dự trở th&agrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n, đảng vi&ecirc;n. Mỗi bạn khi về Đại hội, với c&acirc;u chuyện nỗ lực phấn đấu của bản th&acirc;n trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c đ&atilde; c&ugrave;ng nhau khắc họa h&igrave;nh ảnh đẹp về thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam thời kỳ mới ti&ecirc;n phong, bản lĩnh, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo v&agrave; ph&aacute;t triển.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30722/f0a698fc2f07c1599816.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30722/7b640387997c77222e6d.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30722/d433b55915a2fbfca2b3.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đại biểu được tuy&ecirc;n dương cũng ch&iacute;nh l&agrave;&nbsp;những cán b&ocirc;̣, đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&nbsp;c&oacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh phần việc, ph&aacute;t minh, s&aacute;ng kiến trong lĩnh vực đang học tập, lao động, c&ocirc;ng t&aacute;c;&nbsp;tích cực tham gia các hoạt đ&ocirc;̣ng, c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội; có uy tín và ảnh hưởng t&ocirc;́t trong đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; được c&acirc;́p ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị v&agrave; x&atilde; hội ghi nh&acirc;̣n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">DUY - NGỌC - VĨNH - NHI</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;