Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 20.5, 336 đại biểu đ&atilde; được tuy&ecirc;n dương tại&nbsp;Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c to&agrave;n quốc lần thứ V, năm 2018. Đ&acirc;y l&agrave; những&nbsp;c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2016 - 2018, tạo hiệu ứng lan tỏa v&agrave; ảnh hưởng t&iacute;ch cực tới thanh thiếu nhi cả nước.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30722/00610cd1972a7974203b.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự buổi lễ c&oacute; đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng ch&iacute; Trương H&ograve;a B&igrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Ph&oacute; Thủ tướng thường trực Ch&iacute;nh phủ c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; </span><span style="font-family:tahoma; font-size:15px">đại diện c&aacute;c bộ, ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Trung ương, l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh,....</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30722/1037cc0b69f087aedee1.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương V&otilde; Văn Thưởng ph&aacute;t biểu tại Đại hội</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">336 đại biểu&nbsp;được giới thiệu v&agrave; x&eacute;t chọn kỹ lưỡng qua nhiều bước, l&agrave; những đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu có thành tích xu&acirc;́t sắc trong lao đ&ocirc;̣ng, học t&acirc;̣p, c&ocirc;ng tác, rèn luy&ecirc;̣n; đại di&ecirc;̣n ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u trong t&acirc;̣p th&ecirc;̉ thanh ni&ecirc;n ở các địa phương, đơn vị, thực sự là những t&acirc;́m gương đi&ecirc;̉n hình trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p xứng đ&aacute;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi, c&oacute; uy t&iacute;n v&agrave; ảnh hưởng t&iacute;ch cực trong thanh thiếu nhi v&agrave; x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Trung ương Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 20 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến ti&ecirc;u biểu trong &quot;vườn hoa&quot; thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c.&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:pt sans,sans-serif; font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; những học sinh, sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c nh&agrave; khoa học, tr&iacute; thức trẻ, c&ocirc;ng chức trẻ, b&aacute;c sĩ trẻ, văn nghệ sỹ trẻ, vận động vi&ecirc;n trẻ&hellip; với những kết quả xuất sắc trong học tập, lao động, s&aacute;ng tạo l&agrave;m rạng danh đất nước, tỏa s&aacute;ng tr&iacute; tuệ Việt, kh&aacute;t vọng Việt. Đ&oacute; l&agrave; nhiều thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, đổi mới s&aacute;ng tạo, nhiều doanh nh&acirc;n trẻ đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực cho c&ocirc;ng cuộc ph&aacute;t triển kinh tế đất nước. L&agrave; những chiến sĩ trẻ dũng cảm qu&ecirc;n m&igrave;nh v&igrave; chủ quyền l&atilde;nh thổ, v&igrave; an ninh Tổ quốc, v&igrave; cuộc sống b&igrave;nh y&ecirc;n của Nh&acirc;n d&acirc;n. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:pt sans,sans-serif; font-size:14px">Đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; những Thanh ni&ecirc;n tuy kh&ocirc;ng l&agrave;nh lặn về cơ thể nhưng lại vượt trội về nghị lực phấn đấu, vươn l&ecirc;n trong cuộc sống, ổn định cuộc sống, g&oacute;p sức cho cộng đồng. Sự trưởng th&agrave;nh về nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động của nhiều bạn được ghi nhận bằng sự trưởng th&agrave;nh về ch&iacute;nh trị với vinh dự trở th&agrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n, đảng vi&ecirc;n. Mỗi bạn khi về Đại hội, với c&acirc;u chuyện nỗ lực phấn đấu của bản th&acirc;n trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c đ&atilde; c&ugrave;ng nhau khắc họa h&igrave;nh ảnh đẹp về thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam thời kỳ mới ti&ecirc;n phong, bản lĩnh, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo v&agrave; ph&aacute;t triển.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30722/f0a698fc2f07c1599816.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30722/7b640387997c77222e6d.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30722/d433b55915a2fbfca2b3.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đại biểu được tuy&ecirc;n dương cũng ch&iacute;nh l&agrave;&nbsp;những cán b&ocirc;̣, đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&nbsp;c&oacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh phần việc, ph&aacute;t minh, s&aacute;ng kiến trong lĩnh vực đang học tập, lao động, c&ocirc;ng t&aacute;c;&nbsp;tích cực tham gia các hoạt đ&ocirc;̣ng, c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội; có uy tín và ảnh hưởng t&ocirc;́t trong đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; được c&acirc;́p ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị v&agrave; x&atilde; hội ghi nh&acirc;̣n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">DUY - NGỌC - VĨNH - NHI</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;