Sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên lên ngôi vô địch “Ánh sáng thời đại”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30748/IMG_0776.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N<strong>h&agrave; v&ocirc; địch V&ograve;ng chung kết c&aacute; nh&acirc;n</strong>&nbsp;<strong>(Bảng A)</strong>&nbsp;<strong>Hội thi </strong><strong>&ldquo;</strong><strong>&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại</strong><strong>&rdquo; đ&atilde; xuất hiệ</strong><strong>n</strong><strong>, đ&oacute; ch&iacute;</strong><strong>n</strong><strong>h l&agrave; </strong><strong>bạn L&ecirc; Xu&acirc;n Hậu đến từ trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 20/5, v&ograve;ng chung kết c&aacute; nh&acirc;n (Bảng A) Hội thi &Aacute;nh s&aacute;ng thời đại năm 2018 đ&atilde; được diễn ra với c&aacute;c phần thi s&ocirc;i nổi, hấp dẫn. Trải qua c&aacute;c v&ograve;ng thi trực tuyến tại chuy&ecirc;n trang của b&aacute;o Tuổi trẻ, 60&nbsp;bạn th&iacute; sinh đ&atilde; xuất sắc vượt qua h&agrave;ng tram th&iacute; sinh kh&aacute;c để g&oacute;p mặt ở trận chung kết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước v&agrave;o v&ograve;ng 1, c&aacute;c th&iacute; sinh phải trả lời 30 c&acirc;u hỏi theo h&igrave;nh thức trắc nghiệm. Ở phần thi n&agrave;y, c&aacute;c th&iacute; sinh t&iacute;ch g&oacute;p điểm qua từng c&acirc;u hỏi, c&aacute;c th&iacute; sinh lu&ocirc;n theo s&aacute;t điểm số nhau. 20 bạn c&oacute; số điểm cao nhất đ&atilde;&nbsp;chinh phục được &ldquo;cửa ải&rdquo; đầu ti&ecirc;n&nbsp;để bước tiếp v&agrave;o v&ograve;ng 2.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30748/IMG_0730.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại v&ograve;ng 2, mỗi th&iacute; sinh sẽ chọn g&oacute;i c&acirc;u hỏi cho m&igrave;nh, mỗi bạn sẽ c&oacute; 9 c&acirc;u hỏi tương đương với 9 &ocirc; vu&ocirc;ng&nbsp;chứa c&aacute;c ng&ocirc;i sao. C&aacute;c bạn c&oacute; nhiệm vụ trả lời c&acirc;u hỏi ch&iacute;nh x&aacute;c , mỗi c&acirc;u trả lời ch&iacute;nh x&aacute;c sẽ xuất hiện 1 ng&ocirc;i sao. Trong thời gian nhanh nhất th&iacute; sinh phải xếp được 3 ng&ocirc;i sao thẳng h&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30748/IMG_0728.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng thi n&agrave;y trở n&ecirc;n&nbsp;hồi hộp hơn&nbsp;khi điểm số của th&iacute; sinh sẻ giảm dần theo thời gian. Do đ&oacute; c&aacute;c cổ động viện đ&atilde; được chứng kiến một phần thi v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn, c&aacute;c th&iacute; sinh chạy đua với quỹ thời gian để trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi, sao cho m&igrave;nh t&iacute;ch lũy được số điểm cao nhất. Kết th&uacute;c v&ograve;ng thi thứ 2,&nbsp;c&oacute;&nbsp;10 th&iacute; sinh kh&ocirc;ng tận&nbsp;dụng được thời gian&nbsp;qui định đ&agrave;nh ngậm ng&ugrave;i rời cuộc chơi,</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10 th&iacute; sinh c&oacute; điểm số cao nhất đ&atilde; bước tiếp v&agrave;o v&ograve;ng 3&nbsp;với một qui định đ&ograve;i hỏi sự b&igrave;nh tĩnh cực k&igrave; cao. Tại đ&acirc;y&nbsp;th&iacute; sinh trả lời c&acirc;u hỏi do ban tổ chức đưa ra, nếu trả lời đ&uacute;ng sẻ ở lại, trả lời sai sẽ bị loại ngay lập tức. V&igrave; c&oacute; t&iacute;nh loại trực tiếp n&ecirc;n mỗi khi ban&nbsp;tổ chức đưa ra đ&aacute;p &aacute;n&nbsp;l&agrave; đ&uacute;ng hay sai đều khiến cả th&iacute; sinh v&agrave; cổ động vi&ecirc;n hồi hộp chờ đợi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30748/IMG_0767.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c 3 v&ograve;ng thi, Ban Tổ chức đ&atilde; chọn ra 3 c&aacute;i t&ecirc;n xứng đ&aacute;ng để đi v&agrave;o v&ograve;ng cuối c&ugrave;ng, v&ograve;ng quyết định&nbsp;chức&nbsp;qu&aacute;n qu&acirc;n của Hội thi&nbsp;sẽ gọi t&ecirc;n&nbsp;ai. Ba c&aacute;i t&ecirc;n bước v&agrave;o v&ograve;ng 4 đ&oacute; l&agrave;: L&ecirc; Xu&acirc;n Hậu v&agrave; Trần Trung Hiếu c&ugrave;ng đến từ trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; bạn Phạm Văn Đồng đến từ trường Đại học Lao động v&agrave; X&atilde; hội &ndash; Cơ sở 2.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30748/IMG_0787.JPG" style="height:490px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước v&agrave;o v&ograve;ng cuối, cả 3 th&iacute; sinh đều mang quyết t&acirc;m chinh phục vị tr&iacute; cao nhất của Hội thi. Mỗi th&iacute; sinh được giao t&igrave;nh huống giả định v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y c&aacute;ch giải quyết của m&igrave;nh trước Ban Gi&aacute;m khảo. Với c&aacute;c t&igrave;nh huống thiết thực, gần gũi với đời sống sinh vi&ecirc;n v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh x&atilde; hội như: Hội Th&aacute;nh Đức ch&uacute;a trời, vấn đề khởi nghiệp, c&aacute;ch cư xử với bạn c&ugrave;ng ph&ograve;ng K&yacute; t&uacute;c x&aacute;&hellip; c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; thẳng thắng n&oacute;i l&ecirc;n quan điểm của m&igrave;nh, đưa ra những giải ph&aacute;p để giải quyết vấn đề rất khoa học, hợp l&yacute;. Những c&acirc;u trả lời của ba bạn th&iacute; sinh thể hiện sự th&ocirc;ng minh, bản lĩnh v&agrave; đầy tự tin tin của một người trẻ, c&aacute;c c&acirc;u trả lời được Ban Gi&aacute;m khảo khen ngợi v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 4 v&ograve;ng thi gay cấn, s&ocirc;i nổi, với số điểm 263, th&iacute; sinh L&ecirc; Xu&acirc;n Hậu đ&atilde; chinh phục ng&ocirc;i vị&nbsp;qu&aacute;n qu&acirc;n của Hội thi năm nay, 2 bạn Phạm Văn Đồng v&agrave; Trần Trung Hiếu c&ugrave;ng l&ecirc;n ng&ocirc;i &aacute; qu&acirc;n với số điểm bằng nhau l&agrave; 254,5 điểm. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30748/IMG_0776.JPG" style="height:400px; text-align:justify; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&agrave; v&ocirc; địch V&ograve;ng chung kết c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;Hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; :&nbsp;&nbsp;bạn L&ecirc; Xu&acirc;n Hậu&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;