Sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên lên ngôi vô địch “Ánh sáng thời đại”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30748/IMG_0776.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N<strong>h&agrave; v&ocirc; địch V&ograve;ng chung kết c&aacute; nh&acirc;n</strong>&nbsp;<strong>(Bảng A)</strong>&nbsp;<strong>Hội thi </strong><strong>&ldquo;</strong><strong>&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại</strong><strong>&rdquo; đ&atilde; xuất hiệ</strong><strong>n</strong><strong>, đ&oacute; ch&iacute;</strong><strong>n</strong><strong>h l&agrave; </strong><strong>bạn L&ecirc; Xu&acirc;n Hậu đến từ trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 20/5, v&ograve;ng chung kết c&aacute; nh&acirc;n (Bảng A) Hội thi &Aacute;nh s&aacute;ng thời đại năm 2018 đ&atilde; được diễn ra với c&aacute;c phần thi s&ocirc;i nổi, hấp dẫn. Trải qua c&aacute;c v&ograve;ng thi trực tuyến tại chuy&ecirc;n trang của b&aacute;o Tuổi trẻ, 60&nbsp;bạn th&iacute; sinh đ&atilde; xuất sắc vượt qua h&agrave;ng tram th&iacute; sinh kh&aacute;c để g&oacute;p mặt ở trận chung kết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước v&agrave;o v&ograve;ng 1, c&aacute;c th&iacute; sinh phải trả lời 30 c&acirc;u hỏi theo h&igrave;nh thức trắc nghiệm. Ở phần thi n&agrave;y, c&aacute;c th&iacute; sinh t&iacute;ch g&oacute;p điểm qua từng c&acirc;u hỏi, c&aacute;c th&iacute; sinh lu&ocirc;n theo s&aacute;t điểm số nhau. 20 bạn c&oacute; số điểm cao nhất đ&atilde;&nbsp;chinh phục được &ldquo;cửa ải&rdquo; đầu ti&ecirc;n&nbsp;để bước tiếp v&agrave;o v&ograve;ng 2.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30748/IMG_0730.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại v&ograve;ng 2, mỗi th&iacute; sinh sẽ chọn g&oacute;i c&acirc;u hỏi cho m&igrave;nh, mỗi bạn sẽ c&oacute; 9 c&acirc;u hỏi tương đương với 9 &ocirc; vu&ocirc;ng&nbsp;chứa c&aacute;c ng&ocirc;i sao. C&aacute;c bạn c&oacute; nhiệm vụ trả lời c&acirc;u hỏi ch&iacute;nh x&aacute;c , mỗi c&acirc;u trả lời ch&iacute;nh x&aacute;c sẽ xuất hiện 1 ng&ocirc;i sao. Trong thời gian nhanh nhất th&iacute; sinh phải xếp được 3 ng&ocirc;i sao thẳng h&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30748/IMG_0728.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng thi n&agrave;y trở n&ecirc;n&nbsp;hồi hộp hơn&nbsp;khi điểm số của th&iacute; sinh sẻ giảm dần theo thời gian. Do đ&oacute; c&aacute;c cổ động viện đ&atilde; được chứng kiến một phần thi v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn, c&aacute;c th&iacute; sinh chạy đua với quỹ thời gian để trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi, sao cho m&igrave;nh t&iacute;ch lũy được số điểm cao nhất. Kết th&uacute;c v&ograve;ng thi thứ 2,&nbsp;c&oacute;&nbsp;10 th&iacute; sinh kh&ocirc;ng tận&nbsp;dụng được thời gian&nbsp;qui định đ&agrave;nh ngậm ng&ugrave;i rời cuộc chơi,</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10 th&iacute; sinh c&oacute; điểm số cao nhất đ&atilde; bước tiếp v&agrave;o v&ograve;ng 3&nbsp;với một qui định đ&ograve;i hỏi sự b&igrave;nh tĩnh cực k&igrave; cao. Tại đ&acirc;y&nbsp;th&iacute; sinh trả lời c&acirc;u hỏi do ban tổ chức đưa ra, nếu trả lời đ&uacute;ng sẻ ở lại, trả lời sai sẽ bị loại ngay lập tức. V&igrave; c&oacute; t&iacute;nh loại trực tiếp n&ecirc;n mỗi khi ban&nbsp;tổ chức đưa ra đ&aacute;p &aacute;n&nbsp;l&agrave; đ&uacute;ng hay sai đều khiến cả th&iacute; sinh v&agrave; cổ động vi&ecirc;n hồi hộp chờ đợi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30748/IMG_0767.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c 3 v&ograve;ng thi, Ban Tổ chức đ&atilde; chọn ra 3 c&aacute;i t&ecirc;n xứng đ&aacute;ng để đi v&agrave;o v&ograve;ng cuối c&ugrave;ng, v&ograve;ng quyết định&nbsp;chức&nbsp;qu&aacute;n qu&acirc;n của Hội thi&nbsp;sẽ gọi t&ecirc;n&nbsp;ai. Ba c&aacute;i t&ecirc;n bước v&agrave;o v&ograve;ng 4 đ&oacute; l&agrave;: L&ecirc; Xu&acirc;n Hậu v&agrave; Trần Trung Hiếu c&ugrave;ng đến từ trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; bạn Phạm Văn Đồng đến từ trường Đại học Lao động v&agrave; X&atilde; hội &ndash; Cơ sở 2.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30748/IMG_0787.JPG" style="height:490px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước v&agrave;o v&ograve;ng cuối, cả 3 th&iacute; sinh đều mang quyết t&acirc;m chinh phục vị tr&iacute; cao nhất của Hội thi. Mỗi th&iacute; sinh được giao t&igrave;nh huống giả định v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y c&aacute;ch giải quyết của m&igrave;nh trước Ban Gi&aacute;m khảo. Với c&aacute;c t&igrave;nh huống thiết thực, gần gũi với đời sống sinh vi&ecirc;n v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh x&atilde; hội như: Hội Th&aacute;nh Đức ch&uacute;a trời, vấn đề khởi nghiệp, c&aacute;ch cư xử với bạn c&ugrave;ng ph&ograve;ng K&yacute; t&uacute;c x&aacute;&hellip; c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; thẳng thắng n&oacute;i l&ecirc;n quan điểm của m&igrave;nh, đưa ra những giải ph&aacute;p để giải quyết vấn đề rất khoa học, hợp l&yacute;. Những c&acirc;u trả lời của ba bạn th&iacute; sinh thể hiện sự th&ocirc;ng minh, bản lĩnh v&agrave; đầy tự tin tin của một người trẻ, c&aacute;c c&acirc;u trả lời được Ban Gi&aacute;m khảo khen ngợi v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 4 v&ograve;ng thi gay cấn, s&ocirc;i nổi, với số điểm 263, th&iacute; sinh L&ecirc; Xu&acirc;n Hậu đ&atilde; chinh phục ng&ocirc;i vị&nbsp;qu&aacute;n qu&acirc;n của Hội thi năm nay, 2 bạn Phạm Văn Đồng v&agrave; Trần Trung Hiếu c&ugrave;ng l&ecirc;n ng&ocirc;i &aacute; qu&acirc;n với số điểm bằng nhau l&agrave; 254,5 điểm. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30748/IMG_0776.JPG" style="height:400px; text-align:justify; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&agrave; v&ocirc; địch V&ograve;ng chung kết c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;Hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; :&nbsp;&nbsp;bạn L&ecirc; Xu&acirc;n Hậu&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;