Liên hoan TNTT TPHCM làm theo lời Bác 2018 khu vực công nhân lao động: Biết ơn – Tự hào – Nghĩa tình

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">84 Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo B&aacute;c năm 2018 khu vực c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động được vinh dự được tuy&ecirc;n dương tại bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh, chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh chiều 10.6.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/1.JPG" style="height:331px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Trương Thị &Aacute;nh - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch HĐND Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu - Ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Hải - UV.BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Ban Thường vụ Đản<span style="font-family:inherit">g ủy Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố,...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hoạt động được diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; phấn khởi, tự h&agrave;o của cả d&acirc;n tộc kỷ niệm 128 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, 107 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước, 70 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc. Th&ocirc;ng qua hoạt động, c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố muốn biểu dương, t&ocirc;n vinh những thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c giai đoạn 2016 &ndash; 2018, đồng thời th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước trong tuổi trẻ v&agrave; x&atilde; hội, bảo vệ vững ch&atilde;i Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c gương được tuy&ecirc;n dương l&agrave; những thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc, s&aacute;ng tạo trong lao động sản xuất, nu&ocirc;i dưỡng ước mơ l&agrave; thợ giỏi như C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP L&ecirc; Phước Hưng (C&ocirc;ng ty CP Thực phẩm Cholimex); những điển h&igrave;nh lập nghiệp, khởi nghiệp với niềm đam m&ecirc; nghề nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng như Anh Hồ Đức Ho&agrave;n - Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty CP EBIV... Đ&oacute; l&agrave; những c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức ti&ecirc;u biểu như Anh Phạm Văn Linh (Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố). L&agrave; những thầy thuốc trẻ như B&aacute;c sĩ Nguyễn H&agrave; Phương (Bệnh vi&ecirc;n Ung Bứu).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; những nghệ sĩ, vận động vi&ecirc;n trẻ đang ttruyền cảm hứng, lối sống đẹp trong cộng như đồng như Vận động vi&ecirc;n Thạch Kim Tuấn, ca sĩ Ch&iacute; Thiện, nghệ sĩ thanh nhạc Phạm Kh&aacute;nh Ngọc,...</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/IMG_1577.JPG" style="height:376px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Giao lưu với C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP, B&aacute;c sĩ Nguyễn H&agrave; Phương</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sức trẻ Th&agrave;nh phố Anh h&ugrave;ng đang tỏa s&aacute;ng trong c&aacute;c hoạt động dấn th&acirc;n v&igrave; cộng đồng. C&aacute;c đại biểu cũng ch&iacute;nh l&agrave; những nh&acirc;n tố quan trọng để lan tỏa cuộc vận động &ldquo;Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo;, cũng như rạng danh qu&ecirc; hương tr&ecirc;n đấu trường quốc tế; n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm Việt, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh c&ocirc;ng thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh to&agrave;n cầu h&oacute;a v&agrave; hội nhập kinh tế quốc tế.&nbsp;</span>Tại lễ b&aacute;o c&ocirc;ng, 84 đại biểu khối c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động đ&atilde; d&acirc;ng B&aacute;c b&oacute; hoa tươi thắm với sự tự h&agrave;o d&acirc;n tộc D&acirc;n tộc. Đứng trước tượng đ&agrave;i B&aacute;c, c&aacute;c đại biểu lu&ocirc;n t&acirc;m niệm một điều: &ldquo;Quyết t&acirc;m học tập, r&egrave;n luyện trau dồi bản lĩnh, lối sống, ph&aacute;t huy tr&iacute; tuệ, s&aacute;ng tạo trong việc x&acirc;y dựng đất nước ng&agrave;y c&agrave;ng vững mạnh.&rdquo;</p> <p style="text-align:justify">Tiếp chương tr&igrave;nh li&ecirc;n hoan, c&aacute;c vị đại biểu đ&atilde; c&oacute; dịp v&agrave;o thăm Bảo t&agrave;ng T&ocirc;n Đức Thắng. Đ&acirc;y l&agrave; cơ hội để c&aacute;c bạn hiểu hơn về cuộc đời của B&aacute;c T&ocirc;n, ngo&agrave;i ra c&agrave;ng thấm nhuần được sự kh&oacute; khăn, gian khổ của B&aacute;c T&ocirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; c&aacute;c vị anh h&ugrave;ng d&acirc;n tộc n&oacute;i chung trong c&ocirc;ng cuộc giải ph&oacute;ng đất nước. Đứng trước những hiện vật của B&aacute;c T&ocirc;n, c&aacute;c vị đại biểu kh&ocirc;ng khỏi b&ugrave;i ng&ugrave;i x&uacute;c động, mỗi người một cảm x&uacute;c kh&ocirc;ng n&oacute;i n&ecirc;n lời. Bản th&acirc;n mỗi người mang một sự biết ơn s&acirc;u sắc về những g&igrave; B&aacute;c T&ocirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c vị anh h&ugrave;ng đ&atilde; l&agrave;m. Cả đất nước biết ơn B&aacute;c, biết ơn c&aacute;c vị anh h&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30878/tuong%20dai%20bac.png" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Nh&agrave; ga Metro ngầm Ba Son l&agrave; địa điểm thứ hai c&aacute;c đại biểu đến thăm, đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n mang một &yacute; nghĩa cực k&yacute; quan trọng đối với Th&agrave;nh phố, n&oacute; minh chứng cho sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n b&aacute;c. Tại đ&acirc;y, c&aacute;c vị đại biểu c&oacute; thể chi&ecirc;m ngưỡng c&ocirc;ng tr&igrave;nh một c&aacute;ch s&aacute;t n&eacute;t nhất. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c vị địa biểu c&ograve;n c&oacute; thể được giải đ&aacute;p thắc mắc về c&ocirc;ng tr&igrave;nh một c&aacute;ch kỹ lưỡng, tỉ mỷ. Những &aacute;nh mắt ngỡ ng&agrave;ng, kinh ngạc, trong những &aacute;nh mắt đấy chứa một niềm tự h&agrave;o, niềm tự h&agrave;o của sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố, của d&acirc;n tộc.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/6.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/14.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/13].jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p>H&agrave;nh tr&igrave;nh của buổi li&ecirc;n hoan tiếp tục với những phần qu&agrave; trao tay đến c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. &ldquo;L&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;c&rdquo; lu&ocirc;n l&agrave; cử chỉ cao đẹp của người d&acirc;n Việt Nam. B&aacute;c đi, B&aacute;c đ&atilde; lu&ocirc;n hi vọng thế hệ sau n&agrave;y sẽ giữ g&igrave;n v&agrave; thực hiện nghĩa cử cao đẹp đấy. L&agrave;m theo những g&igrave; B&aacute;c dạy, c&aacute;c vị đại biểu đ&atilde; tới thăm v&agrave; trao tận tay những m&oacute;n qu&agrave; nhỏ tới c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong khối c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/tang%20nha%201.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:450px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/Tang%20nha%202.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:450px; text-align:center; width:600px" /></p> <p>Tuy kh&ocirc;ng phải l&agrave; vật qu&yacute; cao sang, chỉ l&agrave; những vật dụng h&agrave;ng ng&agrave;y, nhưng tấm l&ograve;ng đ&atilde; n&oacute;i l&ecirc;n tất cả. những nụ cười vui tươi của c&aacute;c gia đ&igrave;nh khi nhận qu&agrave;, sự ngỡ ng&agrave;ng, e thẹn của c&aacute;c b&eacute; khi c&oacute; người lạ tới thăm. Tất cả h&ograve;a v&agrave;o, tạo n&ecirc;n một cảm x&uacute;c kh&oacute; tả trong long mỗi người. Tới thăm, c&aacute;c vị đại biểu đ&atilde; c&oacute; thời gian thăm hỏi, nghe những chia sẻ của c&aacute;c gia đ&igrave;nh, từ đ&oacute; phần n&agrave;o đ&oacute; hiểu th&ecirc;m v&agrave; đồng cảm về những kh&oacute; khăn trong cuộc sống của c&aacute;c gia đ&igrave;nh. &ldquo;Mỗi c&acirc;y mỗi hoa, mỗi nh&agrave; mỗi cảnh&rdquo;, c&aacute;c vị đại biểu chỉ mong sao c&aacute;c gia đ&igrave;nh n&agrave;y lu&ocirc;n khỏe mạnh, vui vẻ, con c&aacute;i ngoan ngo&atilde;n, học giỏi, v&acirc;ng lời.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/be6f695d95e57bbb22f4.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/c7347f22819a6fc4368b.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/ff6b5182ac3a42641b2b.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p>Mỗi h&agrave;nh tr&igrave;nh, mỗi điểm đến đều mang lại cho c&aacute;c vị đại biểu một cảm x&uacute;c kh&aacute;c nhau. Biết ơn &ndash; tự h&agrave;o &ndash; nghĩa t&igrave;nh, mỗi cảm x&uacute;c l&agrave; một b&agrave;i học qu&yacute; gi&aacute; m&agrave; c&aacute;c vị đại biểu đ&atilde; học được. Ch&iacute;nh nhờ vậy, sự quyết t&acirc;m c&ugrave;o bản th&acirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng cao hơn. Họ tự dặn long phải phấn đấu nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa cho th&agrave;nh phố, cho Tổ quốc.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/ra%20quan.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>HẢI H&Agrave; - L&Ecirc; VĨNH</strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;