Liên hoan TNTT TPHCM làm theo lời Bác 2018 khu vực công nhân lao động: Biết ơn – Tự hào – Nghĩa tình

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">84 Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo B&aacute;c năm 2018 khu vực c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động được vinh dự được tuy&ecirc;n dương tại bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh, chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh chiều 10.6.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/1.JPG" style="height:331px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Trương Thị &Aacute;nh - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch HĐND Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu - Ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Hải - UV.BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Ban Thường vụ Đản<span style="font-family:inherit">g ủy Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố,...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hoạt động được diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; phấn khởi, tự h&agrave;o của cả d&acirc;n tộc kỷ niệm 128 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, 107 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước, 70 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc. Th&ocirc;ng qua hoạt động, c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố muốn biểu dương, t&ocirc;n vinh những thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c giai đoạn 2016 &ndash; 2018, đồng thời th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước trong tuổi trẻ v&agrave; x&atilde; hội, bảo vệ vững ch&atilde;i Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c gương được tuy&ecirc;n dương l&agrave; những thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc, s&aacute;ng tạo trong lao động sản xuất, nu&ocirc;i dưỡng ước mơ l&agrave; thợ giỏi như C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP L&ecirc; Phước Hưng (C&ocirc;ng ty CP Thực phẩm Cholimex); những điển h&igrave;nh lập nghiệp, khởi nghiệp với niềm đam m&ecirc; nghề nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng như Anh Hồ Đức Ho&agrave;n - Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty CP EBIV... Đ&oacute; l&agrave; những c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức ti&ecirc;u biểu như Anh Phạm Văn Linh (Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố). L&agrave; những thầy thuốc trẻ như B&aacute;c sĩ Nguyễn H&agrave; Phương (Bệnh vi&ecirc;n Ung Bứu).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; những nghệ sĩ, vận động vi&ecirc;n trẻ đang ttruyền cảm hứng, lối sống đẹp trong cộng như đồng như Vận động vi&ecirc;n Thạch Kim Tuấn, ca sĩ Ch&iacute; Thiện, nghệ sĩ thanh nhạc Phạm Kh&aacute;nh Ngọc,...</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/IMG_1577.JPG" style="height:376px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Giao lưu với C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP, B&aacute;c sĩ Nguyễn H&agrave; Phương</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sức trẻ Th&agrave;nh phố Anh h&ugrave;ng đang tỏa s&aacute;ng trong c&aacute;c hoạt động dấn th&acirc;n v&igrave; cộng đồng. C&aacute;c đại biểu cũng ch&iacute;nh l&agrave; những nh&acirc;n tố quan trọng để lan tỏa cuộc vận động &ldquo;Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo;, cũng như rạng danh qu&ecirc; hương tr&ecirc;n đấu trường quốc tế; n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm Việt, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh c&ocirc;ng thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh to&agrave;n cầu h&oacute;a v&agrave; hội nhập kinh tế quốc tế.&nbsp;</span>Tại lễ b&aacute;o c&ocirc;ng, 84 đại biểu khối c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động đ&atilde; d&acirc;ng B&aacute;c b&oacute; hoa tươi thắm với sự tự h&agrave;o d&acirc;n tộc D&acirc;n tộc. Đứng trước tượng đ&agrave;i B&aacute;c, c&aacute;c đại biểu lu&ocirc;n t&acirc;m niệm một điều: &ldquo;Quyết t&acirc;m học tập, r&egrave;n luyện trau dồi bản lĩnh, lối sống, ph&aacute;t huy tr&iacute; tuệ, s&aacute;ng tạo trong việc x&acirc;y dựng đất nước ng&agrave;y c&agrave;ng vững mạnh.&rdquo;</p> <p style="text-align:justify">Tiếp chương tr&igrave;nh li&ecirc;n hoan, c&aacute;c vị đại biểu đ&atilde; c&oacute; dịp v&agrave;o thăm Bảo t&agrave;ng T&ocirc;n Đức Thắng. Đ&acirc;y l&agrave; cơ hội để c&aacute;c bạn hiểu hơn về cuộc đời của B&aacute;c T&ocirc;n, ngo&agrave;i ra c&agrave;ng thấm nhuần được sự kh&oacute; khăn, gian khổ của B&aacute;c T&ocirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; c&aacute;c vị anh h&ugrave;ng d&acirc;n tộc n&oacute;i chung trong c&ocirc;ng cuộc giải ph&oacute;ng đất nước. Đứng trước những hiện vật của B&aacute;c T&ocirc;n, c&aacute;c vị đại biểu kh&ocirc;ng khỏi b&ugrave;i ng&ugrave;i x&uacute;c động, mỗi người một cảm x&uacute;c kh&ocirc;ng n&oacute;i n&ecirc;n lời. Bản th&acirc;n mỗi người mang một sự biết ơn s&acirc;u sắc về những g&igrave; B&aacute;c T&ocirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c vị anh h&ugrave;ng đ&atilde; l&agrave;m. Cả đất nước biết ơn B&aacute;c, biết ơn c&aacute;c vị anh h&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30878/tuong%20dai%20bac.png" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Nh&agrave; ga Metro ngầm Ba Son l&agrave; địa điểm thứ hai c&aacute;c đại biểu đến thăm, đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n mang một &yacute; nghĩa cực k&yacute; quan trọng đối với Th&agrave;nh phố, n&oacute; minh chứng cho sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n b&aacute;c. Tại đ&acirc;y, c&aacute;c vị đại biểu c&oacute; thể chi&ecirc;m ngưỡng c&ocirc;ng tr&igrave;nh một c&aacute;ch s&aacute;t n&eacute;t nhất. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c vị địa biểu c&ograve;n c&oacute; thể được giải đ&aacute;p thắc mắc về c&ocirc;ng tr&igrave;nh một c&aacute;ch kỹ lưỡng, tỉ mỷ. Những &aacute;nh mắt ngỡ ng&agrave;ng, kinh ngạc, trong những &aacute;nh mắt đấy chứa một niềm tự h&agrave;o, niềm tự h&agrave;o của sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố, của d&acirc;n tộc.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/6.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/14.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/13].jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p>H&agrave;nh tr&igrave;nh của buổi li&ecirc;n hoan tiếp tục với những phần qu&agrave; trao tay đến c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. &ldquo;L&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;c&rdquo; lu&ocirc;n l&agrave; cử chỉ cao đẹp của người d&acirc;n Việt Nam. B&aacute;c đi, B&aacute;c đ&atilde; lu&ocirc;n hi vọng thế hệ sau n&agrave;y sẽ giữ g&igrave;n v&agrave; thực hiện nghĩa cử cao đẹp đấy. L&agrave;m theo những g&igrave; B&aacute;c dạy, c&aacute;c vị đại biểu đ&atilde; tới thăm v&agrave; trao tận tay những m&oacute;n qu&agrave; nhỏ tới c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong khối c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/tang%20nha%201.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:450px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/Tang%20nha%202.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:450px; text-align:center; width:600px" /></p> <p>Tuy kh&ocirc;ng phải l&agrave; vật qu&yacute; cao sang, chỉ l&agrave; những vật dụng h&agrave;ng ng&agrave;y, nhưng tấm l&ograve;ng đ&atilde; n&oacute;i l&ecirc;n tất cả. những nụ cười vui tươi của c&aacute;c gia đ&igrave;nh khi nhận qu&agrave;, sự ngỡ ng&agrave;ng, e thẹn của c&aacute;c b&eacute; khi c&oacute; người lạ tới thăm. Tất cả h&ograve;a v&agrave;o, tạo n&ecirc;n một cảm x&uacute;c kh&oacute; tả trong long mỗi người. Tới thăm, c&aacute;c vị đại biểu đ&atilde; c&oacute; thời gian thăm hỏi, nghe những chia sẻ của c&aacute;c gia đ&igrave;nh, từ đ&oacute; phần n&agrave;o đ&oacute; hiểu th&ecirc;m v&agrave; đồng cảm về những kh&oacute; khăn trong cuộc sống của c&aacute;c gia đ&igrave;nh. &ldquo;Mỗi c&acirc;y mỗi hoa, mỗi nh&agrave; mỗi cảnh&rdquo;, c&aacute;c vị đại biểu chỉ mong sao c&aacute;c gia đ&igrave;nh n&agrave;y lu&ocirc;n khỏe mạnh, vui vẻ, con c&aacute;i ngoan ngo&atilde;n, học giỏi, v&acirc;ng lời.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/be6f695d95e57bbb22f4.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/c7347f22819a6fc4368b.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/ff6b5182ac3a42641b2b.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p>Mỗi h&agrave;nh tr&igrave;nh, mỗi điểm đến đều mang lại cho c&aacute;c vị đại biểu một cảm x&uacute;c kh&aacute;c nhau. Biết ơn &ndash; tự h&agrave;o &ndash; nghĩa t&igrave;nh, mỗi cảm x&uacute;c l&agrave; một b&agrave;i học qu&yacute; gi&aacute; m&agrave; c&aacute;c vị đại biểu đ&atilde; học được. Ch&iacute;nh nhờ vậy, sự quyết t&acirc;m c&ugrave;o bản th&acirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng cao hơn. Họ tự dặn long phải phấn đấu nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa cho th&agrave;nh phố, cho Tổ quốc.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30880/ra%20quan.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>HẢI H&Agrave; - L&Ecirc; VĨNH</strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;