Phú Nhuận: Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>H&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; to&agrave;n đảng, to&agrave;n qu&acirc;n v&agrave; to&agrave;n d&acirc;n ch&agrave;o mừng kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ra lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc v&agrave; Ng&agrave;y truyền thống thi đua y&ecirc;u nước (11/6/1948 &ndash; 11/6/2018), tối ng&agrave;y 14/6 vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n long trọng tổ chức Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35241515_2051437658508150_7703698876795977728_n.jpg?_nc_cat=0&amp;_nc_eui2=AeHq39q1sbzuILBmGnc9Oex679pQF4yco2asreCHT9UtiXDe1fNj_cVt1uqQYWiOzhiFMGi22U8ITvDwW0vhKyCgvmFEPbaD_mkPEXaXg0eaCA&amp;oh=3009aeaeefa71ee259f9933bdae220f8&amp;oe=5BBD6074" style="font-size:14px; height:333px; text-align:center; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Do&atilde;n Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ - Ph&oacute; Trưởng ban Mặt trận &ndash; An ninh Quốc ph&ograve;ng &ndash; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Huỳnh Đăng Linh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy, H&agrave; Thanh Hương - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy, L&ecirc; Ph&uacute; Cường - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n v&agrave; hơn 200 c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Giai đoạn 2017 &ndash; 2018 vừa qua, to&agrave;n cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; s&ocirc;i nổi tổ chức c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o tạo m&ocirc;i trường để c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, từ đ&oacute; tạo chuyển biến t&iacute;ch cực về nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động. Trong chương tr&igrave;nh đ&atilde; tổ chức giao lưu với c&aacute;c gương điển h&igrave;nh tiểu biểu trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Th&aacute;i Ngọc Tr&acirc;n Ch&acirc;u &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT H&agrave;n Thuy&ecirc;n đ&atilde; đại diện to&agrave;n cơ sở đo&agrave;n ph&aacute;t động hưởng ứng việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong thời gian tới. Để việc thực hiện học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; việc l&agrave;m xuy&ecirc;n suốt, thường xuy&ecirc;n, đồng thời gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thấm nhuần lời dạy của B&aacute;c, c&oacute; m&ocirc;i trường để học tập, nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c t&aacute;c phẩm của B&aacute;c, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; triển khai hội thi trực tuyến &ldquo;L&agrave;m theo B&aacute;c l&ograve;ng ta trong s&aacute;ng hơn&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; vinh danh v&agrave; biểu dương 30 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật nhất, r&otilde; n&eacute;t nhất, biểu hiện sinh động kết quả từ việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong năm qua. Đ&oacute; l&agrave; những c&aacute; nh&acirc;n ở hầu hết c&aacute;c lĩnh vực, c&oacute; những việc l&agrave;m thiết thực v&agrave; hiệu quả hết sức cụ thể. Mỗi c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; một c&aacute;ch thể hiện kh&aacute;c nhau về bản lĩnh, tầm nh&igrave;n của m&igrave;nh dưới &aacute;nh s&aacute;ng tư tưởng, đạo đức, t&aacute;c phong của B&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;