Phú Nhuận: Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>H&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; to&agrave;n đảng, to&agrave;n qu&acirc;n v&agrave; to&agrave;n d&acirc;n ch&agrave;o mừng kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ra lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc v&agrave; Ng&agrave;y truyền thống thi đua y&ecirc;u nước (11/6/1948 &ndash; 11/6/2018), tối ng&agrave;y 14/6 vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n long trọng tổ chức Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35241515_2051437658508150_7703698876795977728_n.jpg?_nc_cat=0&amp;_nc_eui2=AeHq39q1sbzuILBmGnc9Oex679pQF4yco2asreCHT9UtiXDe1fNj_cVt1uqQYWiOzhiFMGi22U8ITvDwW0vhKyCgvmFEPbaD_mkPEXaXg0eaCA&amp;oh=3009aeaeefa71ee259f9933bdae220f8&amp;oe=5BBD6074" style="font-size:14px; height:333px; text-align:center; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Do&atilde;n Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ - Ph&oacute; Trưởng ban Mặt trận &ndash; An ninh Quốc ph&ograve;ng &ndash; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Huỳnh Đăng Linh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy, H&agrave; Thanh Hương - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy, L&ecirc; Ph&uacute; Cường - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n v&agrave; hơn 200 c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Giai đoạn 2017 &ndash; 2018 vừa qua, to&agrave;n cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; s&ocirc;i nổi tổ chức c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o tạo m&ocirc;i trường để c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, từ đ&oacute; tạo chuyển biến t&iacute;ch cực về nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động. Trong chương tr&igrave;nh đ&atilde; tổ chức giao lưu với c&aacute;c gương điển h&igrave;nh tiểu biểu trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Th&aacute;i Ngọc Tr&acirc;n Ch&acirc;u &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT H&agrave;n Thuy&ecirc;n đ&atilde; đại diện to&agrave;n cơ sở đo&agrave;n ph&aacute;t động hưởng ứng việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong thời gian tới. Để việc thực hiện học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; việc l&agrave;m xuy&ecirc;n suốt, thường xuy&ecirc;n, đồng thời gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thấm nhuần lời dạy của B&aacute;c, c&oacute; m&ocirc;i trường để học tập, nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c t&aacute;c phẩm của B&aacute;c, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; triển khai hội thi trực tuyến &ldquo;L&agrave;m theo B&aacute;c l&ograve;ng ta trong s&aacute;ng hơn&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; vinh danh v&agrave; biểu dương 30 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật nhất, r&otilde; n&eacute;t nhất, biểu hiện sinh động kết quả từ việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong năm qua. Đ&oacute; l&agrave; những c&aacute; nh&acirc;n ở hầu hết c&aacute;c lĩnh vực, c&oacute; những việc l&agrave;m thiết thực v&agrave; hiệu quả hết sức cụ thể. Mỗi c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; một c&aacute;ch thể hiện kh&aacute;c nhau về bản lĩnh, tầm nh&igrave;n của m&igrave;nh dưới &aacute;nh s&aacute;ng tư tưởng, đạo đức, t&aacute;c phong của B&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;