Quận 7: Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nhằm kiểm điểm, đ&aacute;nh gi&aacute; thực chất, l&agrave;m r&otilde; ưu điểm, hạn chế, nguy&ecirc;n nh&acirc;n, r&uacute;t ra kinh nghiệm sau 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ ch&iacute;nh trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-kh&oacute;a XII về tăng cường x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy l&ugrave;i sự suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện &quot;Tự diễn biến&quot;, &quot;tự chuyển h&oacute;a&quot; trong nội bộ. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong trong học tập v&agrave; l&agrave;m t</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">heo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực c&ocirc;ng t&aacute;c, lao động sản xuất, kinh doanh v&agrave; học tập để từ đ&oacute; tuy&ecirc;n truyền s&acirc;u rộng, tạo sự lan tỏa, gi&aacute;o dục, kh&iacute;ch lệ, động vi&ecirc;n, nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương điển h&igrave;nh, ti&ecirc;u biểu trong thực tiễn đời sống đền to&agrave;n thể Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng học tập, noi gương. </span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ng&agrave;y 15/5/2016 của Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; Triển khai Kế hoạch về Đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn </span>19/5/2018 &ndash; 19/5/2019<span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30934/35771047_369515920237433_824529554990170112_n.jpg" />Đ</span>ồng ch&iacute; Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n&nbsp;b&aacute;o c&aacute;o t&oacute;m tắt việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2016 - 2018 v&agrave; triển khai c&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m trong đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 19/5/2018 &ndash; 19/5/2019</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:times new roman,serif; font-size:13pt">Tại hội nghị, đ&atilde; giao lưu với một số b&ocirc;ng hoa ti&ecirc;u biểu trong vườn hoa ng&aacute;t hương học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7 như:&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Ho&agrave;ng Minh -&nbsp; B&iacute; thư chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n Trường Tiểu học Phan Huy Thực,&nbsp;t&agrave;i xế Nguyễn Hữu Lộc &ndash; đo&agrave;n vi&ecirc;n phường T&acirc;n Ph&uacute;, tập thể&nbsp;Đo&agrave;n phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng,&nbsp;Chi Đo&agrave;n chi nh&aacute;nh văn ph&ograve;ng đăng k&yacute; Đất đai Quận,&nbsp;Chi đo&agrave;n Chi Cục thuế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong 02 năm qua, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; nhiều nỗ lực, phấn đấu v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p cho C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Quận 7 đặc biệt l&agrave; thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Ch&iacute;nh trị qua đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; nhiều tấm gương được tuy&ecirc;n dương. Nhằm kết nối c&aacute;c tấm gương n&agrave;y v&agrave; tạo m&ocirc;i trường để c&aacute;c bạn c&ugrave;ng sinh hoạt trưởng th&agrave;nh; đồng thời ph&aacute;t huy c&aacute;c gương sau tuy&ecirc;n dương lan tỏa những việc l&agrave;m hay, &yacute; nghĩa đến c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n noi theo. Ban thường vụ&nbsp;Quận Đo&agrave;n th&agrave;nh lập C&acirc;u lạc bộ &ldquo;Hoa ti&ecirc;n phong - gương mẫu - bản lĩnh - s&aacute;ng tạo&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30934/35533032_369516116904080_5902291525865308160_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Cũng trong Hội nghị, đ&atilde; ph&aacute;t động c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đăng k&yacute; thực hiện C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c giai đoạn 19/5/2018 &ndash; 19/5/2019 v&agrave; ra mắt trong hội nghị. Đ&oacute; l&agrave; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh &yacute; nghĩa, thiết thực, những đ&oacute;a hoa thơm ng&aacute;t đến từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Quận Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30934/35728654_369516253570733_5340005836380962816_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, trong Hội nghị cũng l&agrave; dịp tuy&ecirc;n dương c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;đến từ 39 cơ sở Đo&agrave;n hăng h&aacute;i tham gia cuộc thi &ldquo;Những mốc son lịch&rdquo; m&agrave; Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n ph&aacute;t động với &yacute; nghĩa&nbsp;tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục lịch sử d&acirc;n tộc th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức thi trực tuyến; Tuy&ecirc;n dương c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt ch&iacute;nh trị kiểu mẫu ti&ecirc;u biểu;&nbsp;C&ocirc;ng nhận v&agrave; tặng giấy khen cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c ti&ecirc;u biểu giai đoạn 19/5/2016 &ndash; 19/5/2018 cho 08 tập thể;&nbsp;Tặng giấy khen cho 08 tập thể&nbsp;v&agrave; 10 c&aacute; nh&acirc;n&nbsp; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch trong đợt hoạt động ch&agrave;o mừng Kỷ niệm 128 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2018); kỷ niệm 107 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 &ndash; 05/6/2018) v&agrave; kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc (11/6/1948 &ndash; 11/6/2018);&nbsp;Tuy&ecirc;n dương v&agrave; tặng giấy khen 08 đơn vị thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh giai&nbsp;đoạn 2016 &ndash; 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30934/35733488_369516563570702_8500890857572925440_n.jpg" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30934/35765338_369516476904044_4399155922631393280_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30934/35840541_369516276904064_8854614202178863104_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30934/35859283_369516946903997_1583631004122218496_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></span></span><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh - Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 7</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;