Quận 7: Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nhằm kiểm điểm, đ&aacute;nh gi&aacute; thực chất, l&agrave;m r&otilde; ưu điểm, hạn chế, nguy&ecirc;n nh&acirc;n, r&uacute;t ra kinh nghiệm sau 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ ch&iacute;nh trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-kh&oacute;a XII về tăng cường x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy l&ugrave;i sự suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện &quot;Tự diễn biến&quot;, &quot;tự chuyển h&oacute;a&quot; trong nội bộ. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong trong học tập v&agrave; l&agrave;m t</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">heo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực c&ocirc;ng t&aacute;c, lao động sản xuất, kinh doanh v&agrave; học tập để từ đ&oacute; tuy&ecirc;n truyền s&acirc;u rộng, tạo sự lan tỏa, gi&aacute;o dục, kh&iacute;ch lệ, động vi&ecirc;n, nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương điển h&igrave;nh, ti&ecirc;u biểu trong thực tiễn đời sống đền to&agrave;n thể Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng học tập, noi gương. </span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ng&agrave;y 15/5/2016 của Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; Triển khai Kế hoạch về Đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn </span>19/5/2018 &ndash; 19/5/2019<span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30934/35771047_369515920237433_824529554990170112_n.jpg" />Đ</span>ồng ch&iacute; Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n&nbsp;b&aacute;o c&aacute;o t&oacute;m tắt việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2016 - 2018 v&agrave; triển khai c&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m trong đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 19/5/2018 &ndash; 19/5/2019</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:times new roman,serif; font-size:13pt">Tại hội nghị, đ&atilde; giao lưu với một số b&ocirc;ng hoa ti&ecirc;u biểu trong vườn hoa ng&aacute;t hương học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7 như:&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Ho&agrave;ng Minh -&nbsp; B&iacute; thư chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n Trường Tiểu học Phan Huy Thực,&nbsp;t&agrave;i xế Nguyễn Hữu Lộc &ndash; đo&agrave;n vi&ecirc;n phường T&acirc;n Ph&uacute;, tập thể&nbsp;Đo&agrave;n phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng,&nbsp;Chi Đo&agrave;n chi nh&aacute;nh văn ph&ograve;ng đăng k&yacute; Đất đai Quận,&nbsp;Chi đo&agrave;n Chi Cục thuế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong 02 năm qua, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; nhiều nỗ lực, phấn đấu v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p cho C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Quận 7 đặc biệt l&agrave; thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Ch&iacute;nh trị qua đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; nhiều tấm gương được tuy&ecirc;n dương. Nhằm kết nối c&aacute;c tấm gương n&agrave;y v&agrave; tạo m&ocirc;i trường để c&aacute;c bạn c&ugrave;ng sinh hoạt trưởng th&agrave;nh; đồng thời ph&aacute;t huy c&aacute;c gương sau tuy&ecirc;n dương lan tỏa những việc l&agrave;m hay, &yacute; nghĩa đến c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n noi theo. Ban thường vụ&nbsp;Quận Đo&agrave;n th&agrave;nh lập C&acirc;u lạc bộ &ldquo;Hoa ti&ecirc;n phong - gương mẫu - bản lĩnh - s&aacute;ng tạo&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30934/35533032_369516116904080_5902291525865308160_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Cũng trong Hội nghị, đ&atilde; ph&aacute;t động c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đăng k&yacute; thực hiện C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c giai đoạn 19/5/2018 &ndash; 19/5/2019 v&agrave; ra mắt trong hội nghị. Đ&oacute; l&agrave; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh &yacute; nghĩa, thiết thực, những đ&oacute;a hoa thơm ng&aacute;t đến từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Quận Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30934/35728654_369516253570733_5340005836380962816_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, trong Hội nghị cũng l&agrave; dịp tuy&ecirc;n dương c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;đến từ 39 cơ sở Đo&agrave;n hăng h&aacute;i tham gia cuộc thi &ldquo;Những mốc son lịch&rdquo; m&agrave; Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n ph&aacute;t động với &yacute; nghĩa&nbsp;tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục lịch sử d&acirc;n tộc th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức thi trực tuyến; Tuy&ecirc;n dương c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt ch&iacute;nh trị kiểu mẫu ti&ecirc;u biểu;&nbsp;C&ocirc;ng nhận v&agrave; tặng giấy khen cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c ti&ecirc;u biểu giai đoạn 19/5/2016 &ndash; 19/5/2018 cho 08 tập thể;&nbsp;Tặng giấy khen cho 08 tập thể&nbsp;v&agrave; 10 c&aacute; nh&acirc;n&nbsp; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch trong đợt hoạt động ch&agrave;o mừng Kỷ niệm 128 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2018); kỷ niệm 107 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 &ndash; 05/6/2018) v&agrave; kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc (11/6/1948 &ndash; 11/6/2018);&nbsp;Tuy&ecirc;n dương v&agrave; tặng giấy khen 08 đơn vị thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh giai&nbsp;đoạn 2016 &ndash; 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30934/35733488_369516563570702_8500890857572925440_n.jpg" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30934/35765338_369516476904044_4399155922631393280_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30934/35840541_369516276904064_8854614202178863104_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30934/35859283_369516946903997_1583631004122218496_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></span></span><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh - Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 7</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;