Khen thưởng 16 phóng viên, nhóm tác giả xuất sắc đoạt giải thưởng báo chí năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 25.6, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức trao tặng Bằng khen biểu dương 16 ph&oacute;ng vi&ecirc;n, nh&oacute;m t&aacute;c giả đoạt giải thưởng trong c&aacute;c giải b&aacute;o ch&iacute; năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/image%20(1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>* Tại t&ograve;a soạn B&aacute;o Tuổi Trẻ,</em>&nbsp;trong buổi Lễ ch&agrave;o cờ đầu tuần, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n đ&atilde; biểu dương v&agrave; trao tặng Bằng khen cho 13 ph&oacute;ng vi&ecirc;n, nh&oacute;m t&aacute;c giả.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/btt2.png" style="height:587px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/image%20(3).jpg" style="font-size:14px; height:474px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/image%20(5).jpg" style="height:375px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/image%20(7).jpg" style="height:451px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/image777.jpg" style="height:491px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>* Tại t&ograve;a soạn b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ,</em> Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; biểu dương 3 nh&oacute;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ - Mực T&iacute;m đoạt&nbsp;giải trong Giải B&aacute;o ch&iacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/mt22.png" style="height:413px; width:400px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/IMG_9012.JPG" style="height:398px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/IMG_9019.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/IMG_9026.JPG" style="height:385px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Trước đ&oacute;, </em>nh&acirc;n kỷ niệm&nbsp;Ng&agrave;y B&aacute;o ch&iacute; C&aacute;ch mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2018), Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức c&aacute;c đo&agrave;n thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c cơ quan b&aacute;o, đ&agrave;i; tổ chức Họp mặt c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o, đ&agrave;i gắn b&oacute; v&agrave; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố; Họp mặt th&acirc;n mật Ban bi&ecirc;n tập b&aacute;o Tuổi Trẻ v&agrave; b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ,...&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/IMG20180622110342.jpg" style="height:343px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>LỘC TIẾN - TỰ TRUNG - BỈNH SƠN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;