Khen thưởng 16 phóng viên, nhóm tác giả xuất sắc đoạt giải thưởng báo chí năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 25.6, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức trao tặng Bằng khen biểu dương 16 ph&oacute;ng vi&ecirc;n, nh&oacute;m t&aacute;c giả đoạt giải thưởng trong c&aacute;c giải b&aacute;o ch&iacute; năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/image%20(1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>* Tại t&ograve;a soạn B&aacute;o Tuổi Trẻ,</em>&nbsp;trong buổi Lễ ch&agrave;o cờ đầu tuần, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n đ&atilde; biểu dương v&agrave; trao tặng Bằng khen cho 13 ph&oacute;ng vi&ecirc;n, nh&oacute;m t&aacute;c giả.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/btt2.png" style="height:587px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/image%20(3).jpg" style="font-size:14px; height:474px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/image%20(5).jpg" style="height:375px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/image%20(7).jpg" style="height:451px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/image777.jpg" style="height:491px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>* Tại t&ograve;a soạn b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ,</em> Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; biểu dương 3 nh&oacute;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ - Mực T&iacute;m đoạt&nbsp;giải trong Giải B&aacute;o ch&iacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/mt22.png" style="height:413px; width:400px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/IMG_9012.JPG" style="height:398px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/IMG_9019.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/IMG_9026.JPG" style="height:385px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Trước đ&oacute;, </em>nh&acirc;n kỷ niệm&nbsp;Ng&agrave;y B&aacute;o ch&iacute; C&aacute;ch mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2018), Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức c&aacute;c đo&agrave;n thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c cơ quan b&aacute;o, đ&agrave;i; tổ chức Họp mặt c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o, đ&agrave;i gắn b&oacute; v&agrave; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố; Họp mặt th&acirc;n mật Ban bi&ecirc;n tập b&aacute;o Tuổi Trẻ v&agrave; b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ,...&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/IMG20180622110342.jpg" style="height:343px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>LỘC TIẾN - TỰ TRUNG - BỈNH SƠN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;