Quận 7: Kết nạp Đảng cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">V&agrave;o s&aacute;ng nay ng&agrave;y 28/6/2018 Lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n cho chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ Phạm Tuyết Minh - Ph&oacute; b&iacute; thư chi đo&agrave;n mầm non T&acirc;n Hưng - Quận 7 đ&atilde; diễn ra tại trường Mầm non T&acirc;n Hưng trong kh&ocirc;ng kh&iacute; những ng&agrave;y s&ocirc;i nổi của Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30996/Phạm Tuyết Minh - THưng 4.JPG" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị Hồng &ndash; B&iacute; thư chi bộ nh&agrave; trường thể hiện sự tr&acirc;n trọng v&agrave; b&agrave;y tỏ niềm vinh dự to lớn khi c&aacute;c đồng ch&iacute; v&agrave;o Đảng với tuổi đời c&ograve;n rất trẻ, song đ&oacute; cũng l&agrave; một nhiệm vụ hết sức cao cả. Chi bộ nh&agrave; trường mong rằng đồng ch&iacute; l&agrave; Đảng vi&ecirc;n mới phải nhanh ch&oacute;ng nghi&ecirc;n cứu, nắm bắt v&agrave; x&aacute;c định r&otilde; nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của chi bộ, nỗ lực học tập, r&egrave;n luyện để n&acirc;ng cao hiểu biết về Đảng, r&egrave;n luyện khả năng vận động quần ch&uacute;ng; thường xuy&ecirc;n gi&uacute;p đỡ v&agrave; l&agrave; tấm gương cho thế hệ kế thừa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tham gia c&aacute;c hoạt động của chiến dịch gi&uacute;p cho bản th&acirc;n c&aacute;c bạn được r&egrave;n luyện rất nhiều. Trải qua c&aacute;c m&ugrave;a&nbsp;Hoa phượng đỏ, đồng ch&iacute; Minh&nbsp;cảm nhận được sự trưởng th&agrave;nh của bản th&acirc;n rất lớn, mỗi m&ugrave;a Hoa phượng đỏ l&agrave; mỗi sự trải nghiệm tuyệt vời. V&igrave; thế h&ocirc;m nay đ&atilde; rất vinh dự được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng để tiếp tục ph&aacute;t huy nội lực sẵn c&oacute; v&agrave; học hỏi nhiều hơn, trưởng th&agrave;nh hơn.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">HỒ LINH</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;